Mislukte aanvalspogingen der Sovjets Ie JAARGANG - No. 66 DINSDAG 18 APRIL 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 L©idsC^Ï© Editie Telef. Adm. 20935 - Teief. Red. 20015 TARNOPOLS BEZETTING GEDEELTELIJK BEVRIJD DUITSCH WEERMACHXSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe richt van Maandag luidt: „In het strijdgebied van Se- bastopo! zijn vijandelijke aanval len voor onze nieuwe stellingen ineengestort. Aan den beneden loop van den Dnjestr zijn nieu we pogingen van de bolsjewie ken hun bruggenhoofden uit te breiden en op nog andere plek ken op den Westelijken oever van de rivier voet te vatten, mis lukt. Ven Noorden en Noord- Westen van Jassy werden sterke, door pantserwagens ondersteun de vijandelijke aanvallen, afge slagen. In het gebied Delatyn-Stanis- lau zijn Hongaarsche formaties met bolsjewistische strijdkrach ten in gevecht gewikkeld. Duit sche troepen hebben ten Oosten van Stank.au de zic.i hardnek kig werende Sovjets ten Zuiden van den Dnjestr verder terugge worpen. Vijandelijke tegenaan vallen werden afgeslagen. In den Strvpa-sector ruimden for maties van het leger en van de Waffen-SS een vijandelijk brug genhoofd uit den weg en sloegen aanvallen der bolsjewisten af. Bij Tarnopol drongen onze troepen in harde gevechten van het Westen uit de vijandelijke artilleriestellingen binnen en namen reeds een deel op van de volgens bevel naar het Wes ten uitgebroken dappere bezet ting der stad. Andere deelen zün nog in zwaren strijd gewikkeld met een vijandelijke overmacht. In deze gevechten werden 19 vijandelijke pantserwagens en 31 stukken geschut vernietigd. In den afgeloopen nacht vielen sterke Duitsche formaties ge vechtsvliegtuigen sooorwegdoe- len in de Noordelijke Oekraine aan. Ten Zuid-Westen van Ko- wel werden de bolsjewieken on danks moeilijke terreinomstan digheden verder teruggeworpen. Ten Zuiden van c'i Beresin? ten Oosten van Ostrof en ten Zui den van Pleskau stortten plaat selijke aanvallen van den vijand ineen. Aan het landingshoofd van Nettuno werden plaat=elüke vijandelijke aanvallen afgesla gen. Van het Zuidelijke front wordt slecht melding gemaakt van activiteit- van verkfennings- en stoottroepen. Een sterke formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen heeft in den af«eloor>en nacht met goede uitwerking het viian- deliike eiland-steunount Lissa voor de kust van Dalmatië aan gevallen. Formaties vijandelijke bom menwerpers ondernamen op 16 April en in den afgeloopen nacht terreuraanvallen op de steden Belgrado. Boedapest en Kroonstad. Vooral in de woon wijken ontstonden schade en verliezen onder de bevolking. Door Duitsche en Rdemeensche jagers alsmede door luchtdoel- artillerie, werden 17 vijandelijke bommenwerpers neergeschoten." REKENING HOUDEN MET A.S. INVASIE. Ondanks alle veranderingen aan het Oostelijke front vertoont de algeheele oorlogstoestand bij het begin van de nieuwe1 week geen nieuwe bezwarende facto ren, zoo schrijft de militaire cor respondent van het D.N.B., Mar tin Hallensleben. Men kan nau welijks verwachten, dat reeds de eerstvolgende dagen die ge beurtenissen zich zullen voor doen. die aan den oorlog een dramatisch hoogtepunt zullen geven. Maar men moet- er op grond van de veelomvattende Duitsche voorbereidingen eener- zijds en op grond van de con centratie bij de Anglo-Amerika- nen anderzijds rekening mee. houden, dat de invasie niet meer lang op zich zal laten wachten. In Duitsche militaire kringen is men er vast van overtugd, dat het Oostelijke front, ondanks de belasting, waaraan het door de Duitsche leiding uit algemeen strategische overwegingen wordt blootgesteld, voldoende zal stand houden tot het signaal gegeven wordt voor den nieuwen grooten Duitschen aanval. Men verheelt daarbij van Duitsche ziide geens zins den ernst van den toestand aan de afzonderlijke frontsecto ren en men vervalt ook niet in de fout. die de vijand maakte in den tiid van de groote Duit sche successen, n.l. de poging om de gebeurtenissen eenvoudig te bagatelliseeren. Maar men is er in kringen van de Duitsche ge neraliteit meer dan van over tuigd. dat het bij de tegenwoor dige verschijnselen, die de bin dende weerstand in het Oosten voor de Duitsche positie met zich medebrengt, slechts om uit den tiid voortvloeiende variabele waarden gaat, die niet buiten de controle van de eigen kracht liggen. Uit deze zekerheid van houding der hooge Duitsche mi litairen kan men terecht de con clusie trekken, dat de Duitschers volgens een zeer bepaald plan te werk gaan. dat voor het ia?r 1944 in de eerste plaats voor ziet in het rekening houden met de militaire noodzaken in het Westen, waaronder vooral het gewapend ziin tegen elke verras sing, met behulp waarvan de viiand toch moet starten wil hij tenminste een beginsueces beha len. Men zegt hierbij nauwelijks te veel. wanneer men verklaart, dat deze zoogenaamde ..voor rang." tegenover het Westen automatisch gekoppeld zit aan het Oosten, d.w.z.. dat op het moment, waarop de bolsjewis ten bepaalde linies bereikt zul len hebben, maatrege^n tegen het Oosten merkbaar zullen wor den. Dat overigens alle afzonder lijke verschijnselen van dezen oorlog, waaronder ook de ge beurtenissen, die zich op het oogenblik in den Zuid-Westelii- ken driehoek van de Krim af spelen. pas dan in haar juiste proporties gezien kunnen wor den. wanneer men deze bek'ikt in het geheele kader van den oorlog, is onlangs opnieuw be wezen door een gebeurtenis, die nauwelt'ks onderschat kan wor den: n.l. door de Zaterdag te Tokio vehouden vergadering van de technische commissie van de mogendheden aangespten bii hel Driemn-mndhedennact waarvan het militaire karakter uit het gemeenschanoeiük° gem'bliceer- de communjcmé duidelük is ge bleken. De huidjge om-ing is geen onderneming, die roihtair in een Europeesche en in een daarvan gescheiden Oost-Aziatisch con flict verdeeld kan worden. Het is een ondeelbare de geheele we reld omvattende oorlog. De Duitsch-Japansche plannen ziin hiermede in overeenstemming. En hierdoor wordt 't voor dien- g°ne. wiens blik op het oogen blik star gericht is op den Euro- peeschen oorlog en on de ter reinwinsten der bolsjewisten, misschien begrüpelük, waarom de Duitsche leiding den blik naar het Westen richt en daarbij tü- delük in het Oosten terrein prijs geeft. REGEEBING-BADOGLIO AFGETREDEN? Naar de Britsche berichten dienst uit Napels meldt, zou Ba- doglio Maandagochtend aan ex- koning Victor Emanuel het ont slag van zijn kabinet hebben aan geboden. Hoewel dit nog niet of ficieel bevestigd is, zoo wordt in het bericht gezegd, heeft Victor Emanuel Badoglio belast rnet de vorming van een nieuwe regee ring. De koning zou Badoglio verzocht hebben een nieuw mi nisterie te vormen op breede ba sis en rekening houdend met de door alle partijen naar voren ge brachte wenschen. DE HANDEL DER NEUTRALEN MET DUITSCHLAND. De A. N. P.-correspondent te Berlijn meldt: De actie, die de Ver. Staten gemeenschappelijk met Enge land voeren om de neutrale lan den er toe te bewegen, hun han del met Duitschland te beper ken. heeft te Berlijn sterk de aandacht getrokken. Duitsche politieke kringen spreken van een offensief tegen de neutralen, waartoe de geallieerden zijn overgegaan, omdat zij verwach ten. langs dezen weg gemakke lijker en met minder offers hun doel te kunnen bereiken, dan door kostbare militaire opera ties. Dit offensief, dat is inge luid door de recente rede van den Amerikaanschen minister van buitenlandsche zaken, Huil. en dat. naar aangenomen mag wor den. ook een der punten vormt van de besprekingen, die de Amerikaansche onderstaatsse- secretaris Stettinius te Londen voert, richt zich in de eerste plaats tegen Turkije en Zweden, waarvan eerstgenoemd land een groot deel van ziin chroomerts aan Duitschland levert, terwijl Duitschland uit Zweden hout, ijzererts, alsmede speciale pro ducten als kogellagers ont vangt. Ook op Portugal en Span je waaruit Duitschland wolfram en tin betrekt, wordt door de geallieerden druk uitgeoefend met het doel de stopzetting de zer leveranties te bewerkstelli gen. Merkwaardig is. dat van eeni- ge pressie op Zwitserland, welks uitvoer naar Duitschland ove rigens aanzienlijk is verminderd, nog niets te merken is. Ten einde aan de stappen, die z:; in de neutrale landen onder nemen, kracht bii te zetten, trachten de geallieerden, zooals de „Deutsche Allgememe Zei- tung" het uitdrukt, den indruk te wekken, dat zii de overwin ning reeds in den zak hebben en geven zii op min of meer drei genden tooh te kennen, dat de betrekkingen met de neutralen na den oorlog bepaald zullen worden door de houding, die de ze thans aannemen. Vooral te gen Turkije wordt een vrij scher pe toon aangeslagen en gedreigd, dat de geallieerden zich gedwon gen zouden kunnen zien hun handelspolitiek tegenover Tur kije van nieuwe gezichtspunten uit te bezien, als in de naaste toekomst geen vriendschappelii- ke regelin g kan worden bereikt. De „News Chronicle" spreekt in dit verband van een uiterst on- aangenamen indruk, die de ma- KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Neder lander, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Neder land, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 30 jaar die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam. Dam 4; Alkmaar, Lange- straat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengelosche straat 30; en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 19 April: 912.00 uur Groningen: Heerestraat 46. 1518.00 uur Leeuwarden: Huize Schaaf, Breedstraat. 20 April: 914.00 uur Amsterdam: Dam 4. 21 April 914.00 uur Utrecht: N.V.-Huis, Oudegracht 245. 22 April: 914.00 uur Amersfoort: Pol. Durchgangslager, Leus- derweg. Het ski loopen als weersport is van het grootste belang voor de opleiding en strijdvaardigheid der Duitsche soldaten in het Hooge Noorden, waar de sneeuw 8 tot 9 maanden blijit liggen. De opperbevelhebber van het Duitsche leger in Noord Finland, Generaioberst Dietl. en den comman deerenden generaal van een corps bergjagers aan het IJszee front, drager van het Ridderkruis Generaal Ritter V. Hengl, wonen ski-wedstrijden bi) PK Str»i«l/HH/St/P m nifestaties der Turksche buiten landsche politiek den laatsten tijd in de hoofdsteden Londen. Washington en Moskou hebben gewekt. Deze rieken, volgens het blad. naar slinkschheid. die in de oogen der geallieerden slechts af breuk kan doen aan het Turk sche prestige en onwillekeurig van ongunstiger invloed moet ziin op de hoop bii de definitie ve vredesregelingen mee te kun nen spreken. Van Duitsche zijde voorspelt men het offensief tegen de neu tralen niet veel succes. Zooals Zweden na de ontvangst der Britsch-Amerikaansche nota's, waarin op de stopzetting van het handelsverkeer met Duitschland wordt aangedrongen, reeds te kennen heeft gegeven, berust dit handelsverkeer op verdragen, die niet eenzijdig verbroken kunnen worden. Daarbij komt dat. zooals van Duitsche zijde sterk op den voorgrond wordt gesteld, de han delsbetrekkingen een wederkee- rig karakter hebben en dat b.v. Zweden in ruil voor het gelever de erts, ijzer en staal ontvangt. Onder andere omdat door de geallieerde geen vervoersgele- genheid wordt geboden, hebben de neutrale landen voor hun overschotten vaak geen ander af zetgebied dan Duitschland en het zou voor hen hoogst nadeelige economische, zoowel als sociale gevolgen hebben, indien zij dit afzetgebied zouden moeten mis sen. GOUWLEIDER WAGNER OVERLEDEN. De eerste gouwleider van den gouw Muenchen-Oberbayern •\dolf Wagner is na een langduri ge ernstige ziekte te München overleden. Adolf Wagner was een sterke Bevorderaar van de kunst. De hoofdstad der Beweging Mün- schen, heeft hem in 1940, op ziin 50en verjaardag, het eereburger schap verleend. Gouwleider Wagner was lid van den Rijks dag, drager van de bloedorde, van het gouden eereteeken en van de dienstonderscheiding der N.S.D.A.P. in goud. De Fuehrer heeft gisteren met BEHOUD UW KALMTE, OOK BIJ GROOT GEVAAR. de Reichsleiter, Rijksministers, gouwleiders en generaals der weermacht deelgenomen aan de rouwplechtigheid voor staatsmi nister Adolf Wagner in de Con greszaal van het Deutsches Mu seum. Hij heeft Adolf Wagner het gouden kruis met eikenloof der Duitsche Orde verleend. Rijksminister Goebbels heeft een herdenkingsrede uitgespro ken. waarin hij o.a. zeide, dat met gouwleider Wagner een van de intiemste medewerkers van den Fuehrer is heengegaan uit den kring der gouwleiders, die in naam van den Fuehrer het Duit sche volk leiden. Zijn werk is voor de partij onvergetelijk. Even onvergetelijk blijft hij ais bevor deraar der kunsten. Met den dood van gouwleider Wagner heeft een strijdersleven in den waarsten zin van het woord een einde genomen. Productieslag 1944. - Bij haf pofan dar aardappaian maken daza vrouwen gebruik van aan zgn. .poter", waar mede da gaten in dan grond worden gemaakt CNF/Hai tgerlnk/Pax m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1