DE STRIJD OP DE KRINI Ie JAARGANG - No. 65 MAANDAG 17 APRIL 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telel. Adm. 20935 - Telel. Red. 20015 Cfórësteüëjke begin selen in de practijk De consequente beleving van de christelijke beginselen strekt de menschheid individueel en sociaal, persoonlijk en gemeen schappelijk tot zegen. In deze paar woorden schrijven wij neer een waarheid van geweldig groote beteekenis. Een waar heid, welke niemand ontken nen kan, die de christelijke beginselen wezenlijk en werke lijk kent en dezer consequenties voor het leven begrijpt. Ieder, die zich christen noemt en christen wil zijn, heeft den plicht, er waarlijk naar te stre ven, de consequenties van zijn beginselen in eigen leven te be leven. Het kan moeilijk zijn men denke aan het onder alle omstandigheden geldende ge bod van de christelijke naasten liefde, dat allen omvat, en dat gelijk is aan het eerste gebod: God te beminnen! Het kan moei lijk zijn maar wie, met Gods genade, die consequenties prac- t i s c h heeft aanvaard, zal in zijn leven zichzelf en zijn mede- menschen waar geluk, vrede en vreugde schenken Vele christelijke beginselen, die de basis, de onmiddellijke di rectieven voor ons practische le ven moeten zijn, kunnen wor den gekend door de rede, -door het gezond verstand alléén zon der het Geloof, en alle ook deze waarheid kan niet worden ontkend zijn met de rede, met het gezond verstand in vol komen en volmaakte harmonie. Daarom kunnen christenen en niet-christenen op zoo veler lei terrein van het leven elkaar vinden voer een vruchtbare sa menwerking! Voor deze gedachten over de consequente beleving van de christelijke beginselen is ons de Zondag van gisteren een aanlei ding. Op dezen Zondag na Paschen „Beloken Paschen" in het Ker kelijk Jaar van de Katholieke Kerk bad de Kerk in de „Col- lecta" (het gebed voor het Epis tel van de Mis): „Vergun ons, smeeken we, al machtige God, dat wij, die de Paaschfeesten gevierd hebben, deze door uw genadevolle hulp ook in onze zeden en onzen le venswandel mogen belijden." In dit gespierde, kernachtige Gebed wordt kort en klaar en velledig gezegd, waar het voor ons op aankomt! En dat is ook van zoo bijzon der actueele waarde. Altijd natuurlijk, maar zoo mogelijk méér nog in een tijd als deze wordt van den christen ge- eischt; een consequente be leving van zijn beginselen. Het zou een droeve onwaar heid zijn, te meenen, dat daar door zou worden tegenwerkt het gezonde streven naar een zoo groot mogelijke vruchtdragende a| eenheid in samenwerking van het '„éne volk, welk streven vooral in onze dagen in breede kringen leeft. De ware, oprech te beleving van die beginselen strekt integendeel individueel en sociaal tot zegen onder alle opzichten. In dezen zin moeten wij ook verstaan de „overwin ning", waarvan de apostel Joan nes spreekt in den Brief, waar van ook gisteren in het Epistel van de Mis een gedeelte werd gelezen: „Dit is de overwin ning, die de wereld overwint, ons Geloof!" K Uw zolder moet opgeruimd zijn, Wat U niet missen kunt, plaatst U aan den kant. Kleine dingen .j worden in kisten en kasten ge borgen, verder zorgt U voor [J bluschmateriaal: zand, water en een schop of hark. I SIMFEROPOL EN FEODOSIA ONTRUIMD DUITSCHE WEERMACHTSBERICHTEN. Van Zaterdag. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Zaterdag luidt: „Op de Krim hebben de Duit sche en Roemeensche troepen zich bij voortdurende gevechten tegen den sterk opdringenden vijand verder naar het Zuid-Wes ten gedistancieerd. De steden Feodosia en Simferopol werden ontruimd. In den tijd van 8 tot 13 April hebben formaties van het leger, van de luchtmacht en van de marineartillerie 285 vijan delijke tanks vernietigd. In de zware gevechten der laatste da gen hebben zich de gevechtsgroe pen onder bevel van majoor Schroder en kapitein Heidelberg bijzonder onderscheiden. Aan den benedenloop van den Dnjestr probeerden de Sowjets hun bruggenhoofden op den Wes telijken oever van de rivier uit te breiden. Alle aanvallen wer den in onverwijlde tegenaanval len afgeslagen. De luchtmacht mengde zich met sterke strijd krachten van slag- en gevechts vliegers in de afweergevechten op de Krim en in het gebied van Tiraspol. Alleen in deze gebieden werden de beide laatste dagen 73 Sowjet-pantserwagens door aan vallen uit de lucht vernietigd. Bij Delatyn en in het gebied ten Oosten van Stanislau vielen de bolsjewieken met sterkere striidkrachten aan. Zij werden onder afgrendeling van eenige penetraties afgeslagen. Ten Wes ten van Tarnopol drongen onze troepen de krachtig versterkte vijandelijke stellingen binnen en wonnen ondanks taaien vijande- li.iken tegenstand terrein. Het garnizoen van de stad bleef zich in een verbitterden striid tegen de van "alle kanten aanvallende bolsjewieken handhaven. In het gebied ten Noorden van Brody en ten Zuidwesten 'van Kowel versloegen onze troepen bolsje wistische gevechtsgroepen. Ten Zuiden van Pleskau zette de viiand met sterke striidkrach ten zijn doorbraakpogingen voort. Onze troepen behaalden weder om een volledig afweersucces en vernietigden 48 van 89 aanval lende pantserwagens. Uit Italië wordt slechts mel ding gemaakt van levendige we derzij dsche activiteit van verken- nings- en stoottroepen. Een dagaanval van vrij zwak ke vijandeliike luchtstrijdkrach ten in het West-Duitsche grens gebied veroorzaakte geringe schade". Van Zondag. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Zondag luidt: „In het Zuidwestelijke deel van de Krim brachten Duitsche en Roemeensche troepen de onze bewegingen volgende bolsjewis ten in zware gevechten tot staan en vernietigden 28 vijandeliike pantserwagens. In hevige lucht gevechten en door de luchtdoel artillerie werden 36 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Aan den benedenloop van den Dnjestr en bij Orhei mislukten talrijke aanvallen van den vijand door den weerstand van onze troepen, die door de luchtmacht schitterend werden gesteund. Plaatselijke penetraties werden afgegrendeld. In de afgeloopen dagen heeft zich hier de zevende compagnie van het pantsergrena- dierregiment 11 onder bevel van eersten luitenant Henk bijzonder onderscheiden. Ten Noordwesten van Jassy brachten onze troepen den bolsje wisten bij plaatselijke aanvallen zware .bloedige verliezen toe. Ten Oosten van Stanislau wer dén bolsjewistische gevechtsgroe pen naar het Zuiden teruggewor pen. Herhaalde vijandelijke aan vallen in den Stryoa-sectór mis lukten. Ten Westen van Tarnopol drongen onze aanvalsformaties, door gevechts- en slagvliegtuigen gesteund, in verbitterde gevech ten verder naar voren. De bezet ting van Tarnopol blijft aan den Westelijken rand der stad den steeds opnieuw stormloopenden bolsjewisten heldhaftig verzet bieden. In den afgeloopen nacht vielen sterke formaties zware Duitsche vliegtuigen het station Sarny aan. In de doelgebieden werden talriike ontploffingen en branden waargenomen Ten Zui den van Pleskau viel de vijand, door pantserwagens en slagvlieg tuigen gesteund, ook gisteren tij dens den geheelen dag aan. Hij werd met zware, bloedige verlie zen afgeslagen. In de beide laat ste dagen werden daar 72 pant serwagens vernietigd. In het landingshoofd van Net- tuno ondernam de vijand vrij sterke aanvallen op enkele van onze vooruitgeschoven steun punten ten Zuid-Westen van Lit- toria, die na tijdelijk verloren te, zijn gegaan in een tegenaanval heroverd werden. Aan de overi ge fronten verliep de dag zonder bijzondere gebeurtenissen. Amerikaansche bommenwer pers vielen gisteren verscheidene plaatsen in Roemenië aan, o.a. het stadsgebied van Boekarest. Er ontstonden schade aan gebou wen en verliezen onder de bevol king. Door Duitsche en Roemeen sche iagers alsmede door lucht doelartillerie werden volgens de tot dusver ontvangen rapporten 20 vijandeliike vliegtuigen, voor het meerendeel viermotorige bommenwerpers, vernietigd. Bii aanvallen van formaties Ameri kaansche iagers op Noord- en Midden-Duitschland werden op 15 April 31 vijandeliike vliegtui gen neergeschoten. Bii den af weer van deze aanvallen hebben zich lichte batterijen luchtdoel geschut van de luchtmacht, lucht doelartillerie van de marine en havenbeschermingsvaartuigen bijzonder onderscheiden". 5000 DO ODEN IN TREVISO. Sterke formaties Amerikaan sche bommenwerpers hebben, zooals reeds gemeld, op Goeden Vrijdag de Noord-Italiaansehe stad Treviso aangevallen. Daar de stad zelf geenerlei militaire installaties bezit, werd deze stad. hetgeen de Amerikanen wisten, niet door luchtdoelartil lerie beschermd. Desondanks wierpen de Amerikansche vlieg tuigen groote hoeveelheden zwa re bommen op de stad neer, waardoor zij praetisch geheel verwoest werd. De hierdoor ont stane schade kan eerst thans eenigszins overzien worden. Al leen aan dooden liggen 5.000 mannen, vrouwen en kinderen onder de puinhoöpen. WEDEROM EEN AANVAL OP BOEDAPEST. In den afgeloopen nacht is we derom een Anglo-Amerikaansche terreuraanval gericht op woon wijken van Boedapest. ONTBINDING VAN PARTIJEN IN HONGARIJE. De Hongaarsche minister van binnenlandsche zaken heeft zes links-liberale en anti-Duitsche politieke partijen of verwante be wegingen ontbonden en haar vermogen in beslag genomen ten gunste van de oorlogshulp- verleening. De bekendste der verboden organisaties is de z.g. burgerlüke vrijheidspartij. Ook de Hongaarsche Zionistenver- eeniging is ontbonden. WALLACE NAAR TSJOENGKING. De Amerikaansche vice-presi dent Wallace zal zich binnen kort met een diplomatieke mis sie naar Tsjoengking begeven. Naar „Army and Navy Jour nal" meldt, bestaat de moge lijkheid, dat Wallace tijdens zijn reis naar China ook besprekin gen zal voeren met Churchill en Stalin. DRIEMOGENDHEDEN- BIJEENKOMST TE TOKIO. In de ambtswoning van den Ja- panschen minister-president, ge neraal Tojo is de gemeenschap pelijke technische commissie van de landen van het Driemogend- hedenpact in vergadering bijeen gekomen. Met het oog op de beteekenis van deze vergadering waren ook de keizerlijk-Japansche minister president, generaal Tojo, en de keizerlijk-Japansche minister van marine, admiraal Siimada. per soonlijk aanwezig. Als resultaat van diepgaande beraadslagingen werd volledige overeenstemming bereikt tusschen de vertegen woordigers der drie naties. Aan het begin van de vergade ring gaf de Japansche minister president. generaal Toio. een overzicht van den algemeenen oorlogstoestand. De positie van Japan, die de overwinning waarborgt, aldus Tojo, wordt door de volkomen medewerking der Oost-Aziati sche staten en volkeren en door de gestadig toenemende exploi tatie der rijke bronnen van grondstoffen van dit gebied da gelijks sterker. Japan is er on wrikbaar zeker van. dat het deze positie zal weten te behouden, dat het den vijand vernietigend zal weten te verslaan en dat het aldus den oorlog tot een zegevie rend einde zal brengen. De Duitsche ambassadeur Stahmer sprak in een uitvoerig betoog over den politieken toe stand. De hechte gemeenschap van alle landen van het Driemo- gendhedenpact, zoo verklaarde de ambassadeur, vormt de be langrijkste voorwaarde van de eindoverwinning. Een overzicht Van de totale si tuatie, zoo besloot de ambassa deur, leidt tot het inzicht, dat de beslissende periode van dezen oorlog voor de deur staat. Elke burger van onze volkeren strijdt of werkt krachtens het gevoel der verplichting tegenover onze gesneuvelde soldaten en met de onwrikbare overtuiging, dat de eindoverwinning aan ons zal zijn. DE ZAAK-PETIOT. De dossiers in de zaak-Petiot hebben, vijf weken na de ont dekking van de reeks moorden, een ontzaglijken omvang aan- g-nomen. De hoofddader is nog steeds niet gepakt, alleen een reeks medeplichtigen. Eenige deskundigen zijn op het oogen- blik bezig uit de gevonden, niet verbrande beenderresten de lij ken te reconstrueeren. De ge rechtelijke medicus meent in den tiid van twee weken het juiste aantal slachtoffers van dr. Pe- tiot bekend te kunnen maken. Intusschen is een meubelhan delaar verhoord, die betrekkin gen heeft onderhouden met Ne- zondet. een vriend van de ge broeders Petiot, en die er van beschuldigd wordt in twee geval len dr. Petiot in'relatie te heb ben gebracht met rijke lieden. De meubelhandelaar. Porohon genaamd, bestrijdt er iets mee uitstaande te hebben. Met den aanplant der eerste kavels bosch in den Noord Oostpolder is men begonnen Langs enkele wegen en om de meeste boerderijen zijn reeds de zgn windsingels aangebracht. Vooral op het bij visschers en schip pers bekende .gesteente een groote vlakte kleileem, en zand vermengd met kelsteenen zullen vele kavels bosch worden geplant. Het gereed maken van het plantgoed voor de verzending CNF/v. Buiten/Pax m KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Neder lander, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Neder land, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 30 jaar die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS; Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lange- straat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengelosche straat 30; en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 18 April: 912.00 uur Arnhem; Café Royal. 1518.00 uur Zwolle: Hotel Gijtenbeek. 19 April: 912.00 uur Groningen: Heerestraat 46. 1518.00 uur Leeuwarden: Huize Schaaf, Breedstraat. 20 April: 914.00 uur Amsterdam: Dam 4. 21 April 914.00 uur Utrecht: N.V.-Huis, Oudegracht 245. 22 April: 914.00 uur Amersfoort: Pol. Durchgangslager, Leus- derweg. Bij onze Vrijwilliger!. M pentiergrenedleri trekken met hun wapent ten aanval Wl PK Adendorl/O/H/P m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1