saterdag 15 april 1944 e JAARGANG - No. 64 ZUIDHOLLAN DSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 LddschG Edltl© Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 HARDNEKKIGE DUITSCHE EGENSTAND OP DE KRIM DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- icht van Vrijdag luidt: Op de Krim bieden Duitsche n Koemeensche troepen in het ebied van Feodosia en Simfe- opol den met snelle formaties en inks volgenden bolsjewieken ardnekkigen tegenstand. Be- eiligingsvaartuigen der marine ebben boven Feodosia drie olsjewistische bommenwerpers eergeschoten. Aan den bene- enloop van den Dnjestr is de egenstander met sterke strijd- rachten langzaam onze nieuwe tellingen genaderd en heeft ge- tacht op verscheidene plaatsen en overgang over de rivier te orceeren. Overgezette bolsje wistische gevechtsgroepen wer en in een tegenaanval vernie- igd, eenige vijandelijke brug- enhoofden werden afgegren- eld. Ten Noord-Westen van Jassy ebben Duitsche en Roemeen- che troepen verder terrein ge wonnen, vijandelijke strijdkrach- en uiteengeslagen en gevange- len binnengebracht. In het ge- >ied van Delatyn en ten Oosten an Stanislau zijn Duitsche en longaarsche troepen onder af keren van vijandelijke aanval- en ook gisteren verdej: opge irongen. Daarbij heeft zich het egiment jagers 228 onder bevel an kolonel Sieber bijzonder on- lersoheiden. Tusschen den middenloop van ien Dnjestr en het verder ver- litterd omstreden Tarnopol zijn alrijke vijandelijke aanvallen nislukt. Ter weerszijden van Irody zijn de bolsjewieken naar iet Oosten teruggeworpen. Ten luiden wan Pleskau hebben de tolsjewieken hun doorbraakpo- [ingen hervat met versch aange roerde formaties. Zij werden iveral afgeslagen en deels reeds ijdens de concentratie door on- ;e artillerie uiteengeslagen. Uit Italië worden geen bijzon- lere gebeurtenissen gemeld. Amerikaansche bommenwer- rs hebben op 13 April plaatsen het Hongaarsche gebied bene ens doelen in Zuid-Duitschland ingevallen. Vooral in het ge- iied van Boedapest en in de ste- elijke gebieden van Augsburg n Schweinfurt is schade ont- taan en zijn onder de bevolking lyerliezen veroorzaakt. In felle luchtgevechten en door afweer geschut zijn 91 vijandelijke liegtuigen, waaronder 74 vier- otorige bommenwerpers, ver- ietigd. Eenige Britsche vliegtuigen .ebben in den afgeloopen nacht ommen geworpen in het gebied an Berlijn en in West-Duitsch- and. Snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen hebben wederom doelen in het stedelijk gebied van Loh- den aangevallen. ÏUITSCHERS EN ROEMENEN LEKKEN ZICH TERUG OP SEBASTOPOL. De strijd om de Krim staat op oogenblik in het middelpunt van de belangstelling. De mili taire correspondent van het D. N.B., Martin Hallensleben, schrijft daarover: De strijd, die op het oogen blik op het schiereiland de Krim ontbrand is, kan niet als een on derneming van ondergeschikte beteekenis worden beschouwd, want hij bindt aanzienlijke strijd krachten der bolsjewisten, het geen juist met het oog op de ge beurtenissen in het Zuiden van het vastelandsfront ontlastend zou kunnen werken voor de Duitsche maatregelen. Het her overen van een deel van het schiereiland door de bolsjewis ten verandert natuurlijk wel de beteekenis van de Duitsche flank. Uit de operaties blijkt, dat de bolsjewisten den slag om de Krim reeds maanden hebben voorbereid. Van drie kanten be gonnen zij hun onderneming, doch konden zich ten slotte toch slechts met moeite door de Duitsch-Roemeensche stellingen bij Kertsj. aan de Siwasj en bij Perekop heenslaan. Met enorm veel troepen en materiaal volg den en volgen zij ook nu nog de numeriek zwakkere Duitsche en Roemeensche divisies, nadat deze zich overeenkomstig de bevelen uit hun stellingen hadden te ruggetrokken. Wat zich op het oogenblik op het schiereiland afspeelt is geenszins wat de boisj,wisten met het oog op hun zware ver liezen publicistisch er van trach ten te maken. De rapporten van de Duitsche frontstaven doen zien, dat de bolsjewisten er niet in geslaagd zijn de goedkoope terreinwinst, waarnaar zij streef den. te behalen en dat de ont ruiming van een deel van het schiereiland door de Duitschers en Roemenen zich volkomen or delijk voltrekt... Wanneer men zich de geografische gesteldheid van de Krim voorstelt, wordt het doel van de Duitsch-Roameen- sche beweging duidelijk: zij is gericht op den Zuid-Westelij ken verdedigingsdriehoek, waar van de groote land- en zeevesting Sebastopel de voornaamste basis vormt. Uit het snelle volgen van de bolsjewisten blijkt, dat zij pogen den Duitschers en Roe menen geen tijd te laten om zich te nestelen in het voor de ver dediging gunstige terrein, opdat de offers nog niet grooter wor den en zii zoo spoedig mogelijk het gros van de gebruikte forma ties vrii krijgen voor de opera ties in het Zuiden van het vas teland. Dat zal den bolsjewisten waarschijnlijk niet zoo snel ge lukken. daar de Duitsche en Roe meensche achterhoede reeds vóór den verdedigingsdriehoek hard nekkig tegenstand bieden en de operaties tot een langzamer tempo hebben weten terug te brengen. Het wordt duidelijk, dat de Duitsch-Roemeensche ver dediging reeds steunt op de heu velreeks in het Zuiden van het schiereiland. Hier zal het. wan neer zich (bij de ontwikkeling van den slag niet plotseling nieuwe factoren voordoen, tot zeer zware gevechten moeten kermen, tijdens welke de gunsti ge natuurlijke terreinsgesteld heid en de vaardigheid der Duit sche en Roemeensche formaties GOED VERDUISTERD. GOED BESCHERMD tegen het getal der stormloopen- de massa's van den aanvaller zullen opwegen, Sebastopol zal tot het uiterste verdedigd worden. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Ten aanzien van de situatie op de Krim verklaren Duitsche militaire kringen, dat het Noor delijke vlakke deel van het schiereiland stelselmatig ont ruimd wordt, daar de verdedi- igng van dit gebied na de ont ruiming van het gebied van Odessa, die een geheel gewijzig de strategische situatie heeft ge schapen, slechts mogelijk zou zijn ten koste van groote offers, die onder de gewijzigde omstandig heden niet verantwoord zouden zijn Men laat er evenwel geen twijfel aan bestaan, dat het de bedoeling is het Zuidelijke deel der Krim, dat zich wegens zijn bergachtig karakter beter voor de verdediging leent en vooral de oorlogshaven Sebastopol, tot het uiterste te verdedigen. Op den Westelijken vleugel van het Zuidelijke front, vooral in het gebied van Delatyn en ten Oosten van Stanislau, heb ben Duitsche en Hongaarsche troepen de bolsjewisten verder naar het Oosten teruggedrongen. Ook in het gebied van Brody en bij Kowel moesten de Sovjet- Russen onder den druk der Duitsche aanvallen wijken. Sov- jet-Russiche aanvallen tusschen de Dnjestr en Tarnopol werden door de Duitschers afgeslagen. In de andere sectoren van het Zuidelijke front heeft de strijd een meer stationnair karakter gekregen. Na de ontruiming van Odessa hebben de Duitsch-Roe meensche troepen zich op den Westelijken oever van de Dnjestr teruggetrokken. Het front volgt thans in groote trekken den be nedenloop van deze rivier tot Tiraspol, vanwaar het verder over het gebied van Kisjenew tot even ten Noorden van Jassy verloopt. Langs deze linie, die het voorveld van de belangrijke vlakte tusschen de Karpathen en de Zwarte Zee beschermt, wordt den Sovjet-Russen verbit terde tegenstand geboden en al les wijst er op, dat de Duitsche en Roemeenscne troepen hier voorloopig stand willen houden. Sovjet-Russische pogingen om den benedenloop van de Dnjestr over te steken hebben geleid tot de vorming van kleine brugge- hoofden op den Westelijken oever, doch deze konden door de Duitsch-Roemeensche troepen worden afgegrendeld. Duitsche bergjagers aan het IJszee- front bezoeken met hun rendieren succesvolle jachtvliegers. Dit bezoek vormt een welkome afwisseling ge durende den korten vrijen tijd tusschen de operaties In .Ajak sleden' trekt men over het diep besneeuwde vlieg veld Ook de Staffelkapitin is van de partij PK Zimmermann/Transo/Europr/P as MUSSERT OVER: NEDERLAND NA DEN OORLOG. In „Volk en Vaderland" be spreekt Mussert de positie van Nederland na een Duitsche over winning. „Als Duitschland den oorlog heeft gewonnen, wat dan? Blij ven wij dan bezet gebied, wor den wij een kolonie of een pro vincie van Duitschland: worden wij geëxporteerd in Oostelijke richting wegens „overbevolking"; mag het Nederlandsch in Neder land de tweede taal worden, zoo als vóór den taalstrijd in Vlaan deren; krijgen wij de rol van groenteboer voor Duitschland? enz., enz. Een rij van honderd min of meer kwaadaardige vragen zou den zoo beantwoord moeten wor den. Laten wij daaraan niet be ginnen. want de geest, die deze vragen stelt is niet gezond, heeft te weinig geloof in de levens kracht van ons Volk en in hef' fatsoen van het Duitsche volk. Niemand gelooft, dat Duitsch land zulke maatregelen zou ne men. Welnu, dan is er d e z e keu ze: het Nederlandsche volk te on derdrukken en te ontrechten met als zekere reactie de voortduren de vijandschap, die steeds jieraf- fmeerder vormen zou aannemen, óf een eerlijke, hartelijke voor beide volkeren vruchtbare sa menwerking na te streven in overeenstemming met het toene mende besef van bloeds- en lots verbondenheid. Dit laatste is het doel, dat de Nederlandsche nat.-socialisten nastreven. De waarborgen, dat van de beslissende Duit sche zijde geen andere poli tiek kan voorzitten, zijn: 1. Het gezonde verstand, dat zegt, dat men met bajonetten veel kan doen, alleen er niet op blijven zitten, dat in Europa een ordening moet plaats vinden op volkschen grondslag en op basis van Gerechtigheid: 2. de nationaal-socialistische beginselen, zooals die door de be- DE STEM DER SS. Luistert op Zondag 16 April van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I op golflengte 415 M. naar de stem der SS. On derwerp: „Ontvangst der Tsjes- kassy-strijders in Utrecht". langrijkste Duitsche persoonlijk heden zijn uiteengezet, en zooals die door ons voor ons Volk zijn neergelegd in onze bronnen: Godsvertrouwen. Liefde voor Volk en Vaderland en Eerbied voor den arbeid: 3. de persoon van den Führer. zooals hij daar is gerezen boven zijn Volk uit, als Germaansch Führer en daarbovenuit als top Europa's verdediging en verant woordelijk voor Europa's toe komst. Meer waarborgen heb ik niet, maar zij zijn voor mii, en voor tienduizenden met mij. voldoen de. Het is een verheugend ver schijnsel, dat dit geloof met den dag toeneemt, de tienduizenden zijn bezig honderdduizenden te worden. Er komt lente in de lucht. Over den wederopbouw na de overwinning schrijft Mussert: De wederopbouw zal dan tot fundament hebben den wil om zorg te dragen, dat er nooit meer oorlog zal zijn in Europa: in een paar woorden: de Europeesche solidariteit. Ieder volk zal zijn Europeesche taak krijgen. In de eerste plaats in de verdediging. Het jonge Nederlandsche volk zal zijn aandeel bijdragen in de groote Germaansche weermacht, niet alleen naar getalsterkte, maar ook naar kwaliteit. Eenheid van leiding in de militaire ver dediging behoort er te zijn en die kan in geen betere handen gelegd worden dan zii nu is. Economisch moeten alle volke ren van Europa samenwerken om ons oude Continent een welvaart te geven, waarvan de z.g. nieuwe wereld. Amerika, geen besef heeft, omdat de welvaart daar verdeeld is in overvloed voor een deel der bevolking. DE GEALLIEERDEN EN DE NEUTRALEN. De gezanten van Engeland en de V. Staten hebben Donderdag aan de Zweedsche regeering een nota overhandigd betreffende den Zweedschen handel met de Spil- mogendheden. Volgende week Woensdag zal de Zweedsche Rijksdag in geheime zitting bij eenkomen, waarin o.a. ook deze nota behandeld zal worden. Uit Ankara meldt SPT. dat de Engelsche en Amerikaansche am bassadeur te Ankara bij de Turk- sche regeering een démarche hebben ondernomen, waarin het stopzetten van de Turk- sche grondstoffenleveranties aan Duitschland verlangd wordt. Over deze démarche wordt thans geconfereerd in het Turksche ka binet. De Britsche ambassadeur in Madrid, Sir Samuel Hoare, heeft bij de Spaansche regeering krach tige stappen gedaan betreffende het in beslag nemen van de aan de Engelsch-Amerikaansche pe- troleummaatschappü Shell and Vacuum behoorehde olievoorra den in Tetoean (Spaansch Ma rokko). Ook de regeering van de V.S. zou dergelijke stappen heb ben ondernomen. VON RUNDSTEDT INSPECTEERT DE MIDDELLANDSCHE-ZEEKUST. De opperbevelhebber West, ge neraal-veldmaarschalk von Rund- stedt, heeft dezer dagen naar het DNB verneemt, de versterkingen aan de Fransche Middellands che- Zeekust geïnspecteerd. GENERAAL WATOETIN OVERLEDEN. De bevelhebber van het eerste Oekrainische front legergene raal Watoetin, is in den nacht van 14 op 15 April na een zware operatie in Kiew gestorven, zoo meldt de Sowjet-Russische be richtendienst. LUCHTVERKEER DUBLIN- LIVERPOOL STOPGEZET. In den afgelooen nacht is in Dublin volgens den Britschen be richtendienst bekend gemaakt dat het algeheele luchtverkeer tusschen Dublin en Liverpool vanaf heden ingevolge de door de Britsche autoriteiten bevolen beperkingen wordt stopgezet. OOK BINNENVAARDERS. KLEIN EN GROOT. ZIJN WELKOM OP DE MARINEVLOOT Meldt U by de Kriegsmarine! Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Neder lander van 17-45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marine- annahmestelle West, Plompelorengr. 24, Utrecht: bij alle Halen-en Ort»- kommandanturen en bij de verschillende fT-Meldestellen in Nederland

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1