Ie JAARGANG - No. 63 ZUIDH VRIJDAG 14 APRIL 1944 waarin opgenomen: DE LEiDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Cantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leldsciie Editêe Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 DE STRIJD OP DE KRIM duitsch weermachtsbericht. Het Duitsche weermachtsbe- ;ht van Donderdag luidt: „In het Noordelijke deel van Krim en op de landengte ten joiüoosten van Feodosia heb- n Duitsche en Roemeensche di- sies de onze distancieeringsbe- Bgingen vlak opvolgende bol- ewieken in verbitterde gevech- n afgeweerd. Formaties slag- iegers hebben daar de beide atste dagen 82 Sowjet-Russi- lie tanks vernietigd. Een esca- rille slagvliegers onder kapt. nffer heeft zich hierbij bijzon- jr onderscheiden. Ten Noordwesten van Odessa ebben onze troepen op den Wes- lijken oever van de Dnjestr ilgens de bevelen hun nieuwe ellingen ingenomen. In de ge- echten der laatste dagen heb- en zich daar de onder bevel van en generaal der infanterie von Derster staande troepen bijzon- er onderscheiden in aanval en 'weer. Ten Noordwesten van Jassy ebben Duitsche en Roemeensche irmaties de zuivering voortge it van het op de voorafgaande idgen gewonnen terrein. Zij ver- [ietigden eenige vijandelijke ge- ichtsgroepen en sloegen tegen- invallen der bolsjewieken af. In de Oosteliike Boekowina is iet in eenige sectoren gekomen bt gevechtscontact met viiande- jke verkenningsstriidkrachten. Tusschen den Midden-Dnjestr n het gebied ten Noordwesten an Brody hebben Duitsche en longaarsche troepen bolsiewisti- che groepen strijdkrachten uit- engeslagen. Bij de zware ge- echten der laatste weken heeft e Brandenburgsche 208ste divi- ie infanterie onder leiding van eneraal-majoor Piekenbrock chitterend uitgemunt. In de ruïnes van Tarnopol ver. edigt zich het heldhaftig strij- ende garnizoen verbeten tegen ien met overmachtige infanterie in pantserstriidkrachten verder lanvallenden vijand. In het gevechtsgebied van Ko vel hebben onze troepen de bol sjewieken bij plaatselijke aanval- en teruggeworpen en de vijan- ielijke tegenaanvallen onder ver. lietiging van een groot aantal anks afgeslagen. Op het landingshoofd van Net- tuno is een door sterke artillerie ondersteunde vijandelijke aanval afgeslagen. Vèrdragend geschut bestreed het havengebied van (Anzio en Nettuno en dreef vijan delijke seheepsconcentraties uit leen. Formaties Duitsche ge- vechts- en slagvliegtuigen heb ben overdag en des nachts muni- itie- en benzineopslagplaatsen in het gebied van Anzio aangeval len. Zware ontploffingen en groo- te branden werden in de doelge bieden waargenomen. Aan het Zuidelijke front wer den bij levendige wederzij dsche activiteit van verkenninigs- en stoottroepen opnieuw verschei dene steunpunten van den te genstander vernietigd en een aantal gevangenen binnenge- bracht. t Bij aanvallen van Amenkaan- fsche bommenwerpers op het Zuidoosten van Duitschland en bij een aanval van vijandelijke formaties iagers op Noord- en Midden-Duitschland ziin giste- iren 51 Amerikaansche vliegtui- I gen. waarvan 38 viermotorige (bommenwerpers neergeschoten. Eenige Britsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht bommen geworpen op het stede- lijk gebied van Osnabrueck. I Snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen hebben doelen in het ge- bied van Londen aangevallen' be oorlog in de lucht. j In de vroege middaguren van 13 April vlogen formaties Ame- rikaansche bommenwerpers, door jagers beschermd, boven Zuid- west-Duitsch gebied. Er wordt 'melding gemaakt van. vrij groo- het leven gaat verder. „Het leven gaat verder", aldus het opschrift boven het wekelijk- sche artikel van dr. Goebbels in de jongste editie van het week blad „Das Reich". Onder de verschrikkingen van den luchtoorlog aldus schriift dr. Goebbels werd een deugd geboren, waarmede men anders in het leven slechts in uitzonde ringsgevallen in haar geheele diepte en meesleepende kracht kennis maakt. n.l. de deugd der solidariteit van allen. De vijan delijke luchtterreur is de hooge- sehool van den gemeenschaps geest. Wanneer de vijand denkt in een van de steden, waarin zijn luchtterreur orgieën heeft ge vierd. het leven tot stilstand ge bracht te hebben, dan vergist hij zich zeer. Allen vinden op de een of andere manier weer de aansluiting bij het leven van al len dag in oorlogstijd. In de dramatische belevenissen van den luchtoorlog schrijft de burgerbevolking van ons land een zwijgend heldenlied, dat als een sage tot in de verste toe komst onvergankelijk zal voort leven. Er bestaat voor ons geen aanleiding om over deze kwestie met onze vijanden te spreken. Hun ontbreekt hiervoor ieder be vattingsvermogen en elk begrip. Zij voeren den luchtoorlog uit sluitend om terroristische rede nen en bedoelingen, en men kan hun in 't geheel niet aan het ver stand brengen, dat hii nooit of te nimmer tot het door hen ge- wenschte doel zal leiden. Zij zul len derhalve ook niet kunnen in zien, dat zij daardoor ons volk eerder aaneenlasschen, dan dat zij het tot verdeeldheid brengen. Zij moeten door drastischer mid delen overtuigd worden, dat de luchtoorlog voor hen op den duur materieel noch moreel een loonende kwestie is. Dat staat thans pas voor een gedeelte op de agenda. Maar het zal niet lang meer duren of de bewijzen voor deze stelling, welke zii gedwon gen zijn op den vijand toe te pas. sen. zullen veel overtuigender zijn. Vooral het Britsche volk zal dan moeten toonen. dat het ook irf het vijfde oorlogsjaar dezelf de standvastigheid bezit als het Duitsche. Wij hebben het zwaar ste deel van deze wijze van oor logvoering achter ons, Engeland heeft dit deel nog voor den boeg. te luchtslagen boven het gebied van Frankfort am Main. Luchtaanvallen op Boedapest. Naar het Hongaarsche tele- graafagentschap meldt hebben Angelsaksische vliegtuigen gis ternacht tweemaal in verschei dene golven terreuraanvallen on dernomen op Boedapest en ver scheidene steden in de provincie. Gistermiddag, 13 April, vond een nieuwe groote aanval op Hongarije plaats. Vier formaties vlogen over de Zuidwestelijke gren: het Hongaarsche luchtruim binnen. Twee formaties hebben Boedapest aangevallen en bom men geworpen. Men is bezig de aangerichte schade vast te stel len. Tot nu toe is vastgesteld, dat 24 vijandelijke bommenwerpers zijn neergeschoten. TREVISO ZWAAR GETROFFEN. De Middeleeuwsche stad Tre- viso in de provincie Venetië, is op Goeden Vrijdag door Ameri kaansche bommenwerpers aan gevallen. In de 35.000 inwoners tellende stad is vrijwel geen huis onbeschadigd gebleven. Men vreest, dat bij den aanval meer dan vijfduizend menschen om het leven ziin gekomen. HULL OVER DE HANDELSBETREKKINGEN DER NEUTRALEN. De Amerikaansche minister van buitenlandsehe zaken, Cor- dell Huil. heeft op de persconfe rentie te Washington verklaard, dat er tusschen de geallieerden onderhandelingen worden ge voerd over de handelsbetrekkin gen der neutrale staten met de Spil. De besprekingen hebben vooral betrekking op de binnen de blokkade gelegen neutrale landen. Ook zijn onderhandelin gen geopend met eenige neutrale regeeringen. In een open brief valt lord Van Sittard. zoo wordt uit Londen ge meld, de neutrale staten aan en verwijt ze de uit hun neutraliteit voortvloeiende verplichtingen niet te eerbiedigen. Hij noemt daarbij als bijzonder aanstootge vende en acute gevallen „onze zoogenaamde gjallieerden Por tugal en Turkije". Hij verwijt deze landen oorlogsmateriaal aan Duitschland te leveren „uit winstbejag of om andere rede nen". Hii wenscht. dat nadruk kelijker dan tot dusver, de re geeringen van deze landen duide lijk gemaakt zal worden, dat zii de uit hun handelingen voort vloeiende gevolgen zelf zullen moeten dragen. Als repressaille noemt hij opzegging der bondge nootschapsbetrekkingen. Voor dergelijke categorieën van mo gendheden dient bij vredesonder handelingen zelfs geen fauteuil gereserveerd te worden. De woor den van Huil kunnen slechts worden toegejuicht. Er ziin da den noodig om deze woorden het passende effect te verschaffen. Vicaris-generaal der Jezuïeten overleden. Magni, de vicaris-generaal der Jezuleten-orde, is Woensdag avond op 72-jarigen leeftijd te Rome overleden. Door den dood van Majgni is de kwestie van de verkiezing van een nieuwen generaal der orde acuut geworden. Op 11 April wierppn Anglo Amarlkaanscha vllegori bomman op Den Haag Op de foto ziel men een verwoei! dienstgebouw ven heft Nederlandsche burgerlijke bestuur. Vele Nederlanders, In hoofdzaak Jonge meisjes, kwamen hier om het leven CNF/M/P m Bij unze Vrijwilligers. Niettegenstaande dageiijksch stormloopen der Sovjet troepen houden onze mannen de spoorlijn V/ PK Hoppe/O/H/P m KEURINGEis. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Neder lander, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Neder land, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 30 jaar die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerk stelling. kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. .Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen ete. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS; Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lange- straat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengelosche straat 30; en het SS-Ersatzkommando. Den Haag, Korte Vijverberg 5. 16 April: 914.00 uur Rotterdam: Deutsche Oberschule Wester- laau 5. 17 April; 912.00 uur Den Bosch: Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 1518.00 uur Venio: Deutsches Haus, Egmondstraat 6. 18 April: 912.00 uur Arnhem: Café Royal. 1518.00 uur Zwolle: Hotel Gijtenbeek. 19 April: 912.00 uur Groningen: Heerestraat 46. 1518.00 uur Leeuwarden: Huize Schaaf, Breedstraat. 20 April: 914.00 uur Amsterdam: Dam 4. 21 April 914.00 uur Utrecht: N.V.-Huis, Oudegracht 245. 22 April: 914.00 uur Amersfoort: Pol. Dtirchgangslager, Leus- derweg. BEKENDMAKING LANDWACHT NEDERLAND. Aangezien reeds is gebleken, dat onbevoegden misbruik heb ben gemaakt van nolitiebevoegd- heid. zgn. in verband met de Landwacht, wijs ik er nogmaals on. dat de Landwacht in dienst altiid kenbaar is aan de roode armband met het opschrift ..Landwacht" en bovendien zich kan legitimeeren door het roode legitimatiebewiis van de Land wacht Nederland. De burgerij is dus in geener lei opzicht verplicht, gevolg te geven aan bevelen van personen, die zich als landwachters uitge ven en die genoemde kenteeke- nen niet dragen of kunnen too nen. Integendeel, men wordt verzocht dergelijke voorvallen aanstonds bil de bevoegde Land wachtinstanties te melden, zoo dat daartegen onmiddellijk kan worden opgetreden. Gewestelijk Komraandeur voor Zuid-Holland en Zee land. BINNENLAND Raad voor de magistratuur der N.S.B. Bij besluit van 27 Maart 1944 van den Leider is in gesteld een Raad voor de magi stratuur. Deze raad zal in voor komende gevallen een onderzoek instellen naar misdragingen of misslagen van leden der bewe ging, die een gezagsfunctie in overheidsdienst bekleeden, wel ke niet met de waardigheid van het overheidsambt vereenigbaar zijn, teneinde den Leider in staat te stellen te beslissen, of het betrokken lid met het oog op het aanzien der Beweging vervallen moet worden ver klaard. Desbetreffende klachten worden bij den raad aanhangig gemaakt en toegelicht door den procureur van den Leider, aan wien ieder lid en elke instantie der Beweging verplicht is des gevraagd alle door hem verlang de inlichtingen schriftelijk of mondeling te verstrekken. Tot voorzitter van den Raad voor de magistratuur heeft de Leider be noemd F. E. Muller, burgemees ter van Rotterdam, tot leden S. L. A. Plekker, burgemeester van Haarlem, prof. dr. H. Westra, burgemeester van 's-Gravenha- ge, nir, A. J. Backer, commissa ris der provincie Noord-Holland. Tot procureur van den Leider heeft de Leider benoemd dr. J. H. Carp, president van het Vre degerechtshof. Aan den raad is als griffier toegevoegd mr. H. F. Torringa, directeur der Vereeni- ging van Nederlandsche gemeen ten. „Volk en Vaderland"- Verplaatsing kantoor Ned. Volksdienst en Winterhulp. Het hoofdkantoor van den Ne- derlandschen Volksdienst en van Winterhulp Nederland in Den Haag is verplaatst. Met ingang van heden is het adres als volgt: landelijk leider van den N.V.D. (dir.-gen. van W.H.N.) met het algemeen secretariaat, de hoofd- afdeelingen organisatie en ge bouwendienst te Nijmegen, Ge rard Noodtstraat 17, tel. 25476. Het bureau van den algemeen gemachtigde en de hoofdafdee- lingen financiën, medische za ken, sociale zaken, voorlichting en controle zijn gevestigd te 's-Gravenhage, de la Reyweg 522, tel. tijdelijk 335763.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1