Zware strijd op de Krim ontbrand - -HéC -wJC/ nge s o ling vai am bur AN te je JAARGANG - No. 62 ^DONDERDAG 13 APRIL 1944 DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. .Het Duitsche weermachtsbe- 52|cht van Woensdag luidt: „Aan het Noordelijke front van Krim hebben DuHsche en I lemeensche troepen zich onder ojrare gevechten naar meer Zui- net dijk gelegen stellingen geiïis- 0p.ncieerd. Een groot aantal vij- SR, idelijke pantserwagens werd 42, ukgeschofen. In het kader van 92'p ook op het schiereiland Kertsj onnen distancieeringsbewe- ip. ngen, werden stad en haven ertsj na verwoesting van alle LGfjoor de oorlogvoering belangrij- inrichtingen ontruimd. Met de ka erk opdringende bolsjewieken ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE gntoor: Papengracht 32 - Giro 103003 LgIcSscHg Editifi Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 KERTSJ ONTRUIMD gele- ÏForden zware gevechten ïrd. ,a Bij Owidiopol, ten Oosten van „fen mond van den Dnjestr, heb en onze troepen hevige vijande. jke aanvallen afgeslagen en op- sdrongen strijdkrachten der Jovjets vernietigd. Twintig vij- idelijke pantserwagens werden p" aarbij vernietigd. Aan den be- r edenloop van den Dnjestr, ten Zuidoosten van Orhei en ten Voordwesten van Jassy zijn door antserwagens ondersteunde bol- ewistische doorbraakpogingen lislukt. Ten Noordoosten van assy wiejrpen snelle Duitsche roepen den vijand achteruit en eroverden een belangrijk heu- 'elterrein. Verscheidene af ge neden vijandelijke gevechts roepen werden vernietigd. Tusschen Stanislau en het nog Itijd taai verdedigde Tarnopol lebben Duitsche en Hongaarsche ormaties ondanks hardnekkigen ijandelijken tegenstand opnieuw en aantal plaatsen ingenomen. de gevechten der laatste da- en heeft zich hier de afdeeling i, ijgertanks 506 onder bevel van - capitein Lange bijzonder onder- 'Sr icheiden. In het strijdgebied van Ko lvel hebben onze troepen ge vechtsgroepen van de Sovjets in Be pan gehakt. Ten Zuidoosten pan Ostrof werden voortduren de, met versch aangevoerde Strijdkrachten en krachtige on dersteuning van slagvliegers uit gevoerde aanvallen der Sovjets ui verbitterde gevechten ten Beeje in tegenaanvallen afge slagen. De laatste dagen heeft feich het eerste bataljon van het Regiment 25 der Luftwaffen-jae- ger onder kapitein Gehrken "bij zonder onderscheiden. Bewa kingsvaartuigen van de marine schoten boven de baai van Nar- wa vier Sovjetbommenwerpers omlaag. Aan het Italiaansche Zuidelijke front werden gisteren weer door stoottroepen verscheidene steun punten en kazematten van den vjjand met hun bezettingen op geblazen. In het gebied van Net- tuno veroorzaakten onze batte rijen vèrdragend geschut hevige 'ontploffingen en aanhoudende brandén in vijandelijke opslag plaatseri •-.yan materiaaL Duitsche gevechts- en torpedo vliegtuigen hebben in den afge- loopen nacht een aanval onder nomen op het Britsch-Ameri- kaansche aanvoerverkeer in de Mriddellandsche Zee. Zij vernie tigden daarbjj in de wateren van Algiers, ondanks krachtigen vij andelijken afweer, twee torpe- i dojagers van een konvooi en j beschadigden zes vrachtschepen met een gezamenlijken inhoud van 42.000 brt. dooT treffers van j, bommen en torpedo's zoo ern- jstig, dat een deel van deze sche pen als verloren beschouwd moet worden. j Gisteren hebben Amerikaan- sche bommenwerpers bij aanval len op Midden- en Oost-Duitsch- land opnieuw zware verliezen geleden. In hevige luchtgevech ten en door luchtdoelartillerie werden 129 vijandelijke vliegtui gen, waaronder 105 viermotorige bommenwerpers, neergeschoten. In verscheidene der aangevallen plaatsen, vooral in het stedelijk gebied van Stettin, ontstonden schade en verliezen onder de be volking. Bij gesloten bewolking onder namen Britsche bommenwerpers in den afgeloopen nacht een ter- reuraanval op de stad Aken. In het stadsgebied ontstond schade. De bevolking leed verliezen. On danks moeilijke af weeromstan digheden werden bij dezen aan val, alsmede boven de bezette Westelijke gebieden 22 vijande lijke vliegtuigen vernietigd. Eenige Britsche vliegtuigen heb ben bovendien bommen gewor pen op het gebied van Hannover. Snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen hebben in den afgeloopen nacht met goede uitwerking doe len in Oost-Engeland aangeval len. Escorte-vaartuigen van een Duitsch konvooi hebben in den mond van de Loire vier Britsche jachtbommenwerpers neerge- schoten. I Onze duik'oooten hebben vijf schepen in den grond geboord met een gezamenlijken inhoud van 37.000 brt. alsmede twee •torpedojagers en een mijnenve ger". RE SITUATIE AAN HET ZUIDELIJKE FRONT. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: De slag aan het uiigesterkte front in het Zuiden der Sovjet- Unie heeft nog niets aan hevig heid verloren. Naast een voort duren van den Sovjet-Kussischen druk is echter het in omvang en intensiteit toenemen der Duit sche tegenaanvallen, vooral op den Westelijken vleugel, het voornaamste kenmerk van den strijd. Met de situatie, die na de ont ruiming van Odessa ontstaan is, houdt nauw verband het offen sief. dat hst vierde Oekrainele- ger der Sovjet-Russen tegen de Krim heeft ontketend. Terwijl vorige aanvallen op de Krim vrijwel allen tegen de landeng te van Kerstje werden onderno men, trachten de bolsjewisten thans tegelijkertijd over de landengte van Perekop en het j bruggeiioofd van Sjiwass in een I concentrischen opmarsch het j schiereiland binnen te dringen, j In verwoede gevechten met den in de meerderheid zijnden te genstander hebben de Duitsche en Roemeensche troepen eenig terrein moeten opgeven. Zoo is o.a. ook de stad Kertsj ont ruimd. De rechtervleugel van het Sovjet-Russische leger, dat langs de Zwarte-Zeekust oprukt, is thans tot Tiraspol genaderd. De linie Jassy-Kisjinew-Tiraspol, welke steden nog alle in handen der Duitschers zijn, is voorts het doel der Sovjet-Russische strijdkrachten, die tusschen Dnjestr en Proeth naar het Zui den trachten op te rukken. Met deze strijdkrachten zijn ten Zuid-Oosten van Orhei (Orje- new) verbitterde gevechten aan den gang, die evenwel geen ter reinwinst voor de bolsjewisten opleverden. Op den rechtervleu- vleugel dezer strijdkrachten hebben de Duitsche en Roe meensche troepen ten Noord- Westen van Jassy niet succes tegenaanvallen ondernomen. De Sovjet-Russische troepen, die de Proeth zijn overgesto ken, en thans in de Oostelijke Boekowina en Moldavië operee- ren, zijn doorgedrongen tot de Sereth. De ernst van den toe stand heeft maarschalk Antones- cu in een dagorder aan de Roe meensche troepen duidelijk ge maakt. Het is duidelijk, dat de Sovjet-Russische opmarsch in Moldavië ten doel heeft, bezit te nemen van de vlakte, die tus schen de Transsylvaansche Al pen en de Zawarte Zee is gele gen en ook de belangrijke Do- nau-delta omvat. Bij de maatre gelen tot verijdeling van dit doel spelen ongetwijfeld de Duitsche en Roemeensche strijdkrachten, die zich na de ontruiming van Odessa in Zuid westelijke richting hebben te ruggetrokken, een belangrijke rol. Tusscnen Tsjernowitsj en Sta nislau, waar de strijd zich in het voorterrein der Karp'athen af speelt, zijn alle Sovjet-Russi sche aanvallen vruchteloos ge bleven. De geheele Westelijke flank van het front, die in het Zuiden door het gebied van Sta nislau en in het Noorden door het gebied van Kowel wordt be grensd. is geleidelijk tot uit gangsbasis geworden voor Duit sche tegenaanvallen, die op ver scheidene pnuten de Sovjet-Rus sen hebben doen wijken en die, met name wat de Duitstche aan vallen in den sector tusschen Stanislau en Tarnopol aangaat, wellicht zijn op-te vatten als het begin van verder strekkende Duitsche operaties. LUCHTAANVALLEN OP BELGISCHE STEDEN. Bij een Aaglo-Aimerikaanschen terreuraanval op het stadsge bied van Brussel op den Twee den Paaschdag is ook een aan tal bommen terechtgekomen in het park van het koninklijke pa leis te Laeken. Leden van de ko ninklijke familie, die zich tij dens den aanval in het paleis bevonden, zijn gelukkig niet ge troffen. Een bom kwam op nau welijks twintig meter van de particuliere vertrekken van ko ning Leopold terecht. Een ande re bom was blijkbaar bedoeld voor het mausoleum, dat opge richt is ter pagedachtenis van koningin Astrid. Behalve Namen. Charleroi, waar 125 personen werden ge dood en 150 gewond, is ook het stadsbeeld van Gent Maandag avond door formaties Anglo- Amerikaansche vliegtuigen aan gevallen. Totnutoe konden 100 burgers, onder wie talrijke vrou wen en kinderen, uit de puin- hoopen geborgen worden. FINSCHE RIJKSDAG BIJEEN. De Finsche Rijksdag is gister middag in een gesloten zitting bijeen gekomen, zonder dat een speciale agenda was bekend ge maakt. In de bijeenkomst van 3 April, de laatste die vóór Pa- schen gehouden is, werd den af- gevaardigden oen gesloten brief overhandigd, welks in houd het onderwerp der bespreking zou vormen in de vergadering van gistermiddag. Na afloop werd de volgende officieele mededeeling bekend gemaakt: ,De minister -van staat Lun- komies heeft in de bijeenkomst van den Finschen Rijksdag van heden een rapport der regeerm over den buitenlandschen toe stand voorgelezen. Nadat over eenkomstig de agenda de kwes tie naar de volgende bijeen komst was verwezen, besloot de Rijksdag met algemeene stem men tot de orde van den dag over te gaan." VICTOR EMANUEL TREKT ZICH UIT DE POLITIEK TERUG. De voormalige koning van Ita lië, Victor Emanuel, heeft, naar Reuter meldt, in een radiorede medegedeeld, dat hij zich uit de politiek wil terugtrekken en dat hij zijn zoon Umberto „tot stad houder van Italië" wil benoe men. Deze benoeming zou van kracht worden, wanneer de ge allieerden erin zouden slagen Rome binnen te rukken. Voorts verklaarde Victor Emanuel, dat hij het geweest is. die acht maanden geleden het fascistisohe regime ten val heeft gebracht en Italië geplaatst heeft aan de zijde der geallieer den, opdat het „aan den strijd tegen het nazisme deelneemt." BINNENLAND VISSCHERIJ-BEPERKINGEN. De Wehrmachtsbefehlshaber in Nederland maakt voor het Ne- derlandsche gebied de volgende beperkingen der visscherij be- kefld: In de gebieden van Schevenin- gen en IJmuiden moet bij het vis- schen een afstand van één zee mijl uit de kust in acht genomen worden. De uiterste zeegrens blijft vastgesteld op 3 zeemijl uit de kust. In de zeegaten der Zeelandsche wateren is het passeeren van de volgende lijnen naar zee toe ver boden: in het zeegat Goeree de lijn Hellevoetsluis—Stellendam, in het zeegat Brouwershaven de lijn OuddorpScharendijke. in het Westgat en de Roompot de lijn KoudekerkeNoordwest punt en Noord-Beveland. Bij het visschen voor het eiland Walcheren moet een minimum afstand van 500 M. in acht geno men worden. DE WEEKSTAAT VAN DE NEDERLANDSCHE BANK EN DE KASPOSITIE VAN HET RIJK. De verkorte balans van de Ne- derlandsche Bank, opgemaakt per 11 April, doet helder uitkomen, dat de krachten, welke bij de maandwisseling hun invloed de den gevoelen en in diverse pos ten op den weekstaat per 3 April tot uitwerking kwamen .grooten- deels zijn uitgewerkt. In de eer ste plaats blijkt dat uit de rek- courant saldo's van derden, die met circa f 96.000.000 zijn toege nomen tot ƒ662.312.634 en uit de beleeningen, waarvoor een ver mindering kan worden geconsta teerd met ruim 15,000.000 tot 141.359.039. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat. terwijl de geldmarkt overvloedig voor zien blijft, de mogelijkheid voor investeering in de afgeloopen week gering was, daar de agent van het ministerie van Fintïhciën, die per 1 April op vrii ruime schaal promessen had verkocht, bijna geheel uit de markt is ge bleven. Het gewone refcening- courant-saldo van de schatkist is. zooals trouwens verwacht kon worden, wel danig aangesproken en met omstreeks 106.000.000 geslonken tot 25.466.964. maar per saldo heeft de schatkist toch nog een behoorlijke dispositie ruimte. De speciale rekening van de schatkist is opnieuw met eenige duizenden guldens aan gegroeid tot 103.223.000 en het vermoeden ligt dus voor de hand, dat nog altijd bankbiljetten van 500 en 1Ó00 worden geaccep teerd. De post binnenlandsche wissels is onveranderd 14.701 gebleven. In de voorraden munt en muntmateriaal is nagenoeg geen wijziging gekomen en deze bedragen ƒ931.728.691. De diver se rekeningen aan de debetzijde van de balans zijn met omstreeks 1.500.000 achteruitgeloopen tot 13.145.610, terwijl de diverse rekeningen aan de creditzijde van de balans wederom zijn op- geloopen en thans 103.083.899 bedragen. De vorderingen op het buiten land zijn ongeveer ƒ21.000.000 grooter geworden en paraissee- r.r gelegenheid van de ontvangst der Nederlandsche Tsjeikassy strijder door den Rijkscommissaris. Rijk minister dr Seyss Inquert. Obei gruppenfütver Reuter en den Leid op 11 April te Utrecht, werden vos de kinderen ven gevallen Nederlans scha Vrijwilligers spaarbankboekje; uitgereikt. - tyjf Obergruppenführer Reuter overhandigt de spaarbank boekje* hh Ober schar iührer Sepp Frlti/StapI/Pa* m ren met 3.812.285.878. De in vloed van bovenstaande mutaties heeft opnieuw een uitzetting van de bankbiljettencirculatie be werkstelligd en thans is de vier milliard'-grens overschreden. Het bedrag aan in omloop zijnde bankbiljetten staat geboekt met 4.007.025.645. Gemengde Berichten SLACHTOFFER VAN ONVOORZICHTIGHEID MET PROJECTIEL. Te Zeist werd weer een 13-ja- rige iongen slachtoffer van on voorzichtigheid met een gevon den projectiel. Met ziin 15-jari- gen broer had hii drie mitrail leurkogels gevonden. Een ervan zouden ze stuk ma ken. waartoe een spijker in een gaatje van den kogel werd ge dreven en vervolgens op den spij ker werd geslagen. De gevolgen waren ontzettend. Door explosie kreeg de 13-jarige granaatsplinters in borst en buik holte .terwijl een arm gedeeltelijk werd afgerukt. De oudere broer werd aan de borstholte en de bo- venbeenen minder ernstig ver wond. Het eerste slachtoffer werd naar het ziekenhuis overge bracht, waar nog operatief werd ingegrepen. De knaap is echter aan de bekomen verwondingen o/erleden. Met hoofd tusschen machine bekneld geraakt. Terwijl de 52-jarige molenaarsknecht R. van Huisstede, uit de Burgemeester Bosstraat te Rotterdam, in de oliefabriek van de N.V. Speelman aan den Delftweg bezig was meel van den grond op te scheppen, geraakte hij met het hoofd be kneld tusschen een automatische naslagpers. Het hoofd van den man werd geheel verbrijzeld. JEUGD VAN HOLLAND. DURF TE LEVEN DURF TE STRIJDEN VOOR JE LAND. PUT WEER MOED UIT T GROOTSCH VERLEDEN VAN ONS DIERBAAR VADERLAND. JEUGD VAN HOLLAND. DURF TE VOLGEN DE STEM VAN T ROEMRIJK VOORGESLACHT, KIES WEER ZEE. WANT OP DE GOLVEN LIGT NEERLANDS TOEKOMST, NEERLANDS KRACHT. MELDT U ALS VRIJWILLIGER BIJ DE KRIEGSMARINE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1