ES Delatyn aan de Sovjets ontrukt idirij Ie JAARGANG - No. 61 WOENSDAG 12 APRIL 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 Britsche commandotroep vernietigd DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Dinsdag luidt: „Aan het Noordelijke front van de Krim duren de zware ge- vechten met overmachtige vijan- Ji delijke infanterie- en pantser- 'a strijdkrachten voort. Ten. Zuid westen en Westen van Odessa trokken onze troepen zich op de bevolen doelen terug. Ten Noord oosten van Tiraspol werd een vijandelijke penetratie afgegren deld. Ten Westen van Orhei werd een penetratieplek uit de laatste gevechtsdagen vernauwd. In de Oostelijke Boekowina hebben Duitsche pantserforma ties sterken tegenstand der bol sjewieken gebroken, drongen in de flank van vijandelijke aan valsgroepen en brachten hun te zamen met Roemeensche troe pen uiterst zware verliezen toe. In het gebied ten Zuiden van Stanislau hebben Duitsche pant- sergrenadiers tezamen met Hon- gaarsche bergtroepen de tijdelijk flj(j verloren gegane stad Delatyn aan den vijand ontrukt. Tusschen Czernowitz en Brody werd de zuivering van het ter rein van verstrooide vijandelijke strijdkrachten, die zich hardnek kig weren, voortgezet. Het dap pere garnizoen van Tarnopol hield stand tegen aanhoudend sterke vijandelijke aanvallen. Ten Zuidoosten van Ostrof stormden de bolsjewieken na het aanvoeren van versche strijd krachten weer tevergeefs op onze stellingen los. De zuivering van een plaatselijke penetratie is nog aan den gang. Ten Zuiden van Pleskau vie len de Sovjets ook gisteren niet weer aan. Sinds den 31en Maart hebben hier Duitsche troepen onder het opperbevel van den generaal der artillerie Loch en onder leiding van den luitenant generaal Matzky de doorbraak pogingen van verreweg over machtige vijandelijke infanterie- en pantserformaties verijdeld en den vijand zware verliezen aan menschen en materiaal toege bracht. O.a. werden 306 vijande lijke pantserwagens en stukken stormgeschut, alsmede 121 vlieg tuigen vernietigd. In deze ge vechten hebben zich de Opper- Silezische 8e divisie jagers on der leiding van den luitenant- generaal Volckamer von Kir- chensittenbach alsmede eenhe den stormgeschut onder majoor Ernst Schmidt bijzonder onder- scheiden. In het resultaat van den afweerslag heeft de lucht- vloot van den generaal der vlie gers Pflugbeil een op den voor grond tredend aandeel. Vliegen de formaties onder leiding van kolonel Kuehl en een regiment I luchtdoelgeschut onder luitenant ■kolonel Bulla hebben zich bij zonder onderscheiden. In verscheidene sectoren van et Italiaansche Zuidelijke front drongen stoottroepen krachtig versterkte vijandelijke stellingen binnen en vernietigden talrijke kazematten en steunpunten van den vijand met de bezettingen. De vijand leed zware bloedige verliezen en verloor een aantal gevangenen. Italiaansche torpe dovliegtuigen hebben in den af geloopen nacht voor Anzio een vijandelijk transportschip tot zinken gebracht. Een aan de Westkust van Rho- l dos gelande Britsche commando- troep werd in een gevecht tot 1 den laatsten man vernietigd. Bij den afweer van vijandelij ke bomaanvallen op doelen m 'de bezette Westelijke gebieden 'he werden op 10 April en in den afgeloopen nacht 29 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Nadat een vrij zwakke forma tie vijandelijke vliegtuigen over dag het gebied van Noordwest- Duitschland was binnengevlogen zijn in den afgeloopen nacht Britsche stoorvliegtuigen gevlo gen naar West- en Midden- Duitschland". Overzicht van luitenant-generaal Dittmar. Teekenend voor den algemee- nen toestand in het Oosten is het feit, dat het beeld van de gevech ten juist in het gebied tusschen Stanislau en Kowel, dus tus schen den rand der Karpathen en de Pripjet-moerassen, aan zienlijk gewijzigd is. Met deze opmerking begon luitenant-generaal Dittmar, de bekende militaire spreker van den Groot-Duitschen Omroep, gisteren zijn radiovoordracht. Het Sovjetcommando, aldus zei- de hij, streeft offensief naar het bezit juist van dit gebied als een van de groote historische toe gangspoorten tot Europa. Het initiatief, die belangrijke voor waarden voor succes in den oor. log, berust geenszins meer een zijdig bij de bolsjewisten. In dit opzicht is het ontzet van Kowel een van verre zichtbaar fanaal, omdat dit succes wijst op een compensatie van krachten, wel ke evenzoo een toeneming van het Duitsche aanvals- en afweer- vermogen inhoudt, zooals zij ook duidt op zeer bepaalde grenzen aan de capaciteit der bolsjewis ten. Voor de Duitschers staai het feit op den voorgrond, dat de heldhaftige verdediging van deze stad, die geenszins als vesting beschouwd kan worden, tegen volwaardige en krachtig door ar tillerie gesteunde infanteriedivi sies de intacte afweerkracht van den Duitschen soldaat heeft be wegen. Als een succes, dat verre bo ven de moreele zijde van deze gebeurtenis uitsteekt, moet ook beschouwd worden de bevrijding van de sterke Duitsche groep strijdkrachten, die onder bevel van den generaal der pantser troepen Hube aan den Boven- Dnjestr staat en thans de ver binding met de uit Westelijke richting van Stanislau opdrin gende Duitsche en Hongaarsche strijdkrachten na zware afweer- en aanvalsgevechten kon tot stand brengen. Wederom is daar mede een van de vruchten, die de Sovjets in den loon van hun laatste groot opgezette offensief schenen te zullen verkrijgen, hun ontglipt. De gevechtsgroep, die zich hier aan den concentri- schen Sovjetaanval kon onttrek ken, is dezelfde, die weinig lan ger dan een week geleden ten Zuidwesten van Proskoerof vocht. Ook het operatieve voordeel van dezen succesvollen strijd moet hoog aangeslagen worden. Door het tot stand komen van de verbinding tusschen het ge- vechtsgebied Stanislau en dat ten Westen van Kamenets-Po- dolsk is in den sector van den Boven-Dnjestr het geheele Duit sche front met één slag aanzien lijk naar het Oosten verplaatst. Het bolwerk voor de Boekowina heeft daardoor nieuwe mogelijk heden verkregen, die vooral ook op de komende gebeurtenissen in het gebied tusschen het Noor delijke en het Zuidelijke pene- tratiegebied een aanzienlijken invloed kunnen hebben. In .het Zuiden zijn nog steeds twee tendenties merkbaar, die de gevechtsgebeurtenissen bepa len: aan Sovjet-zijde het streven, zoo sterk mogelijke deelen der Duitsche troepen tegen de kust van de Zwarte Zee te dringen en daar te omsingelen, aan Duitsche zijde noodzakelijkerwijze de te genovergestelde strekking en daarmede de taak, de op een groote beslissing gerichte om- singelings- en doorbraakpogin gen der bolsjewisten te verijde len. De ontruiming van Odessa beteekent onder deze omstandig heden een onvermijdelijke con sequentie. Uit dit alles vloeit de noodzakelijkheid van de bescher ming van het Groot-Roe^ ODn- sche gebied met alle beschikba re krachten en middelen voort. DE KUNST VAN HET AFWACHTEN. „De kunst van het afwachten". Onder dit opschrift geeft de „Voelkische Beobaehter" een uiteenzetting van de redenen, die de Duitsche leiding er toe gebracht hebben om sedert onge veer vijftien maanden in het de fensief te strijden. Het militaire einddoel van den veldtocht is daarmede echter niet vergeten. Woordelijk gaat het blad voort: ,.Het opdringen der bolsjewieken in het afgeloo pen jaar en in de eerste maan den van dit jaar vormt een fun damenteel onderscheid met het Duitsche oprukken in 1941. Het is juist, dat wij toen onderschat hebben, hoeveel nog aan Sovjet- Russisch oorlogsmateriaal in het achterland lag, maar ten opzich te van het feit, dat toen groote deelen der weermacht van het Europeesche deel der Sovjet- Unie eenvoudig ophielden te be staan. kan geen twijfel zijn. Om gekeerd is het den bolsjewieken bij hun opmarsch. met als eenige uitzondering Stalingrad niet ge lukt soortgelijke omsingelingen tot stand te brengen. Daarente gen zijn steeds weer heele Sov- ietlegers onder het vuur van den Duitschen afweer in de pan ge hakt. Wel hebben de Duit- schers en hun bondgénooten daarbij ook menigen dapperen man verloren, maar de verlie zen der bolsjewieken zijn vele malen grooter. Nog in den af weer en bij den terugtocht dient aldus de strijd van de Duitsche weermacht het bereiken van het eerstvolgende militaire doel, n.l. door slijtage het overwicht van den tegenstander in aantal steeds verder te verhinderen totdat eens een evenwicht van krachten zal zijn bereikt. Het blad constateert, dat nog nooit een oorlog is gewonnen louter door verdediging. Duitsch- land gelooft in geenen deele, dat het dezen oorlog kan win nen, wanneer het steeds slechts in de verdediging blijft. Men begrijpt de Duitsche leiding ver keerd. wanneer men niet uit gaat van de zekerheid, dat na de tijden der verdediging ook weer die van den slag terug moeten komen. DE AMERIKAANSCHE VLIEGTUIVERLIEZEN. Naar bekend wordt, hebben de Duitsche luchtverdedigings strijdkrachten opnieuw een groot succes behaald in den strijd te gen de formaties Amerikaansehe bommenwerpers, die gisteren onder buitengewoon krachtige jagersfoeschenming Noord- en Midden-Duitschland waren bin nengevlogen. Volgens de tot dusverre ont vangen nog onvolledige rappor ten staat de vernietiging van tenminste 102 Amerikaansehe vliegtuigen, waarvan 92 viermo torige bommenwerpers, vast. Verwacht kan worden, aldus verneemt het D.N.B., dat dit aantal nog zal toenemen. Boven dien is een onbevestigd aantal Amerikaansehe bommenwerpers, naar door Duitsche schepen werd waargenomen, boven de Oost zee neergestort. Naar Reuter meldt, heeft de Amerikaansehe luchtmacht me degedeeld, dat zij bij de opera ties van gisteren tegen het Duit sche gelbied 80 vliegtuigen heeft verloren, waaronder 64 bommen werpers. iii Bij or.xm Vrijwilliger*. Ulterit behoedzaam naderen onze mannen de vijandelijk* stellingen W PK B0schel/O/H/P na KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Neder lander, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de YVaffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Neder land, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 30 jaar die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag:, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lange- straat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengelosche straat 30; en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 16 April: 914.00 uur Rotterdam: Deutsche Oberschule Wester laan 5. 17 April: 912.00 uur Den Bosch: Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 1518.00 uur Venlo: Deutsches Haus, Egmondstraat 18 April: 912.00 uur Arnhem: Café Royal. 1518.00 uur Zwolle: Hotel Gijtenbeek. 19 April: 912.00 uur Groningen: Heerestraat 46. 1518.00 uur Leeuwarden: Huize Schaaf, Breedstraat. 20 April: 914.00 uur Amsterdam: Dam 4. 21 April 914.00 uur Utrecht: N.V.-Huis, Oudegracht 245. 22 April: 914.00 uur Amersfoort: Pol. Durchgangslager, Leus- derweg. HET BOMBARDEMENT VAN SCHAFFHAUSEN. Officieel wordt medegedeeld, dat de gezant der Ver. Staten te Bern aan den chef van het politieke departement op 10 April als eerste betaling voor het herstel van de schade, ont staan door het bombardement van Schaffhausen, een wissel ten bedrage van een millioen dol lar heeft overhandigd. JAPANNERS BEZETTEN KOHOMA. Het Japansche hoofdkwartier meldde Zaterdag, dat in de och tenduren van 6 April de Japan sche troepen in samenwerking met het Indische nationale leger Kihoma hebben bezet, een be langrijk steunpunt aan den weg ImphaliDimapur. De aanvals- operaties in den sector Katha verloopen gunstig. BINNENLAND Toekenning van gratificaties in 1944. De gemachtigde voor den arbeid heeft een regeling uitge vaardigd betreffende het toeken nen van gratificaties in het jaar 1944. Deze beschikking is groo- tendeels eensluidend met de gra tificatiebeschikking 1943. Ook in 1944 wordt aan iederen werkge ver toegestaan een gratificatie uit te keeren van één week loon in geval van uurloon berekend naar een 48-urige werkweek of een kwart maandsalaris. De keuze van het tijdstip van uit- keering van de gratificatie eventueel ineens of la gedeelten wordt aan dan werkgever overgelaten. Hij is evenwel ver plicht binnen acht dagen, nada: de gratificatie is uitgekeerd, daar van mededeeling te doen aan den gemachtigde voor den arbeid. D< nieuwe beschikking schrijft voor dat deze opgave in tweevoud moet geschieden. Voor gratifica ties ,die één week loon of eer kwart maandsalaris te boven gaan, moet de werkgever evenals voor alle andere grati ficaties toestemming van den gemachtigde voor den arbeid vra gen. Dit verzoek zal. als regel, zes weken vóór den datum, waar op de werkgever zich voorstelt de gratificatie uit te keeren. moe ten worden ingediend. Werkge vers, die voornemens zijn hun personeel een Kerstgratificatie te geven, zullen daarvoor de bij de gratificatiebeschikking toegesta ne uitkeering van één week loon of een kwart maandsalaris moe ten reserveeren. daar Kerstmis niet wordt beschouwd als een bij zondere reden voor het verlee- nen van toestemming tot het uit- keeren van gratificaties. Termijn van uitreiking vita mine-tabletten. De uitreiking van de gratis vitamine C-tablet- ten, die ook dit voorjaar door de plaatselijke distributiediensten aan de categorie van de jonge en a.s. moeders geschiedt, zou op 8 April 1944 eindigen. Besloten is evenwel den termijn van uitrei king te verlengen tot 30 April 1944. Radiogesprek Max Blokzijl. Het radiogesprek, dat Max Blokzijl Donderdag 13 April in de serie „Brandende kwesties" zal houden, heeft tot titel „Ge sprek met den Amsterdamschen nurks".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1