n.v. de landbouwbank - utrecht 2 STENO-TYPISTES Hdogstraten s Boekhoudbureau PITMAN- SCHOOL ZEILEN LEEREN 1.60.- In dagen van rouw Dag-enavondlessen BELASIIMGMOEILIJHI-IEDEN VERLOREN Begrafenis-Onderneming W. WALLAART Ned. Vereniging van Leraren Bekendmaking STAATSPRAKTIJKDSPLOMA M.O. BOEKHOUDEN EXAMEN OPLEIDING PH. C. L.v. d.REYDEN Begrafenis-Associatie „AD SANCTOS'' LEERT NU Fa. TH. C. JUFFERMANS Gevraagd bloemisterij A Jan.-Dec. en periodiek Volkstuin Kunstmest Ie Paaschdag, 9 April '44 Met vreugde geven wij U kennis van de geboor te van oiis Dochtertje JOKE JAN P. MEIJER J. M. G. MEIJER— 5042 v. RIJN Leiden, L. Raamsteeg 7, Met blijdschap ge- ven wij kennis van V de geboorte van onze Dochter ELIZABETH MARIA C. LANGEZAAL— FRANSSEN Leiden, 9 April 1944. Lange Mare 80. 3913 Tijd. Academisch Zieken huis. Heden werden wij ver blijd met de geboorte on zer eerste Dochter ELLY Bij het H. Doopsel ont ving het de namen: ENGELBERTHA WILHELMINA CORNELIA MARIA TOON GENANG COR GENANG— 391 2 v. d. VOORT Leiden, 8 April 1944. Haarlemmerstraat 73A. tNa een kortstondig ziekbed overleed ge heel onverwachts, voorzien van het H. Oliesel, onze lieve Dochter en Zuster GEERTRUIDA MARIA ROZIER in den jeugdigen leef tijd van 23 jaar Haar diepbedroefde Ouders, Broer en Zus M. H. ROZIER M. G. J. ROZIER— DE HAAS GRIS GONNY Leiden, 10 April 1944. Reitstraat 1. De gez. H. Mis van Re quiem zal gehouden worden op 14 April a.s. in de Parochiekerk v. d. H. Leonardus (Haag- weg) te 9 uur, waarna de begrafenis vanuit de kerk om 10 uur op het R. K. Kerkhof. Rozenkransbidden Dins dag en Woensdag aan het sterfhuis en Don derdag in de kerk om 8.30 uur. t Heden overleed ge heel onverwachts, voorzien van het H. Oliesel, mijn geliefde Vriendin GEERTRUIDA MARIA ROZIER in den jeugdigen leef tijd van 23 jaar. 5025 Haar diepbedroefde vriendin RIEK FRANKHUIZEN Leiden, 10 April 1944. Ten Katestraat 2. t Heden overleed na een kortstondige ziekte, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in het Sint Elisabeth-zieken. huis te Leiden onze geliefde Zuster en Tapte de Eéw. Zuster POj^YCARPA fin Ide gereld Mej r THEODORA VAN DER VOORT) J. A. v. d. VOORT TH. v, id. VOORT ALKEMADE HERM. v d/VOORT M. v. d. V^DRT HAVER ANT. v. 4. VOORT JOH. v. d. VOORT— ROTTEVEEL G. VERBEIJ M. VERBEIJ— v. d. VOORT A. W. TIJSSEN E. J. TIJSSEN— v. d. VOORT Leiden, 8 April 1944. t Heden overleed, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze .geliefde Vader, Be huwd, Groot- en Over grootvader de Heer FREDERICUS OTTE Wednr van ENGELINA MEIJER in den ouderdom v. 83 j. Hoogmade: Wed. A. M. KAPTEIJN- OTTE en kinderen Mechelen, België: H. M. MELAERTS— OTTE J. J. MELAERTS en. kinderen Leiden: C. W. OTTE Amsterdam: i G. OTTE M. OTTE—STREEF- LAND en kinderen Leiden: E. AMMERLAAN— OTTE N. AMMERLAAN en kinderen R'veen: C. W. OTTE E. OTTE—ZWET SLOOT en kinderen Hoogmade: M. J. JANSEN-OTTE J J. JANSEN en kinderen F. P. A. OTTE A. C, C. OTTE— v. d. VOORN H'made, 10 April '44. De H. Uitvaartdienst zat ge houden worden in de Par. Kerk van O. L. Vr. Geboorte op Don derdag 13 April om 9.30 uur, waarna de begrafenis op het R.K. kerkhof. Rozenkrans bid den 's avonds 8.30 uur. vermoedelijk Veilingge bouw Rijnsburg porte feuille giet groot /bedrag geld, loterijbriefje e. d. Tegen fl. bgloon/ig terug te bezorgen !bij A. BONTJE, Beukenlaan 60, Sassenheim. 5027 „Leidsch a Cappella r Koor" Dir. WILLEM MfËEE. KRRKÜOXCLRT in de Luth^rêche Kerk op Donderdag 13 April m e Lj»€ de yfe r k ing van HENNIE SCHOUTEN 5029 (Orgel) Geheel uitverkocht. Kantoor: GARENNARKT 40 Telef. nog steeds te bereiken onder no. 26873a Bijkantoor Sophiastraat 46. Voor correcte uitvoering van begrafenissen, zoowel binnen als buiten de slad. PRIMA MATERIAAL VASTE LAGE TARIEVEN U HEEFT NOG WEL EEN OF ANDER STUKJE STOF? Wij maken dan voor U een maatcorset. Ten gerieve van Dames uit Leiden en Om streken, bestaat gelegenheid op Vrijdag 14 April, van 10 12 en 2 4 uur op het adres Lange Mare 7ia. Leiden een der Corsetières van te raadplegen. neemt PRACTIJKEXAMENS af, o.a. te LEIDEN, Den Haag, Rotterdam, welke zullen worden gehou den in de maanden Juni/Juli. 5002 Inschrijfformulieren e. a. zijn verkrijgbaar bij: Boekhandel W. PUNT, Rapenburg no. 20, A. VAN ZWICHT, Breestraat 126, te Leiden, alsmede bij het secretariaat te Voorburg, Parkweg 330. komt van 14 tot en met 23 April met een geheel nieuw programma in 5028 STADSGEHOORZAAL - LEIDEN Plaatsbespreken vanaf 13 April aan de zaal ALGEMEENE LEDENVERGADERING van de Afd. Leiden v. h. „Nederl. Roode Kruis" up Vrijdag 14 April a.s., 's avonds 8 'uur, in het Academisöh* i; Ziekenhuis. Rijnsburgerweg to Leiden Namens liet Bestuur: Dr. H H. MAAS, Voorz. Mr. M. B. VOS, Secr. ONTEIGENING De BURGEMEESTER der gemeente BODEGRAVEN brengt ter algemeene kennis, dat vanaf heden gedurende 30 dagen, ter secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd het door hem voorloppig goedge keurd plan Wan onteige ning vap eèn gedeelte van het. perceel kadas traal bekehd gemeente Bodegraven,; Sectie C. No. 2550, alsmede de bij dat plan bepoorende be scheiden, e. 'I a. overeen komstig art, 80 der Ont eigeningswet-' en om uit voering te kunnen geven aan een goedgekeurd uit breidingsplan. 5024 Uiterlijk tot 22 Mei a.s. kunnen belanghebbenden hun bezwaren tegen deze onteigening schriftelijk bij den Burgemeester voornoemd, inbrengen. Bodegraven, 6 April 1944 De Burgemeester voorn., VONK 12 dagen op de Kaag en 3 theorielessen geeft de H0LLAN0SCHE ZEILSCH00L. Spoedige opgave ge- wenscht. Nieuwe Schoolstraat 28, Den Haag. Raad van Commissarissen: Jhr. Mr. J. K. H. DE BEAUFORT TAN LEUSDEN, Leusden Mr. A. M. A. BARON VAN BOETZEL4ER VAN LOENEN EN WOLFEREN; (Ged. Comm.), De Bilt Mr. W. I. DOUDE VAN TROOSTWIJK, Nieuwersluis. Jhr. Mr. J. M. VAN ASCH VAN WIJCK, Amsterdam. A. TEN NOEVER DE BRAUW. Wijk bij Duurstede. Verstrekt CREDIETEN ook aan niet-jandbouwers en verleent tusschenkomst voor het tot stand brengen van blanco en credieten tot groote bedragen. - Neemt gelden a Deposito. Rentevergoeding met ingang van 15 Maart 1944 gesteid op 1l/2°/o, 1%, en 1/2%. Agent voor Leiden en Omstreken: de Heer C. LA LAU, Rijn- en Schiekade 38, te Leiden, De Directie J. B. DE BEAUFORT N. C. DE RUYTER Rijksbureau vraagt voor spoedige indiensttredinj in het bezit van diploma Steno-Duitsch. onder no. 5030 bureau van dit blad. Brieve Ie VOOR ELK VAK EEN BEVOEGD DOCENT Pro8pectu8 op aanvraag. 4945 RIJN EN SCHIEKADE 91 LEIDEN Ka doen wij alles wat mogelijk is om dë familie met raad en daad bij te ptaan, op kiesche wijze al wat met de begrafenis in verband staat te regelen, terwijl de begrafenis wordt uitgevoerd met geheel 1ste klasse materiaal, onder bekwame leiding, door ervaren be schaafd R. K. personeel, in keurige, eigen uniformen gekleed. „AD SANCTOS" is de eenigste Associatie hier ter stede, die voor Roomsch-Kath. bestemd is. GEBRS. VAN POLANEN Kantoor: Van Bemmelenstraat 5, LEIDEN. Bijkantoor: Pieter Maritzstraat 21, Wassenaar. I ric va: vei de sti w< tri be oo vi: de w la h« si d V; zi P li S R. K. Moeder met baby- zoekt betrekking als HUISHOUDSTER in klein gezin, Br. no. 4947 bur. v. d. blad. Te koop gevraagd een MANDOLIEN moet in zeer goeden staat zijn. Mej. RIA DE MOL, Vlamingstraat 57, Zoetermeer. 3850 'n Heel huis is het ideaal voor hen die trouwen willen. Echter met een ETACE zijn jongelui, welke in Mei willen trouwen, heel erg tevreden. Br. gaarne no. 3871 bur. v. d blad. PLANTSOEN 65 - TEL. 26558 Opleiding vc o Middenstands-examen Boekhouden, Talen. Steno f 7.50 Typen f 6.- PER CURSUS. 4985 Prospectus op aanvrage. Wij verzorgen al Uw belastingen. Inrichten, bijhouden en controleren van administraties PLANTSOEN 1 - LEIDEN - TELEF. 25754 ZADEN EN P00TAARQAPPELS Ondergeteekande beveelt zich beleefd aan voor het leveren van uw benoo- digde zaden, Pootaard- appelen, Bloembollen, Planten en andere Tuin- benoodigdheden, Potten- persen enz,! 2359 Wij leveren Zoowel aan Kweekers als aan Volks tuinders, Prijscouranten worden gaarne op aan vraag gezonden. Vert. Fa. A. ZWAAN Jzn TH. A. HIJDRA Langeraar Telefoon 34 Nu nog uit voorraa leverbaar: halfstam appel peer, pruini en morel; py ramided appel, peer, pruim/en kers; leivorm: pruim en peer. snoer- vorm appel en peer. Voorts: aalbessen, kruis bessen, frambozen, drui ven, ligustrum, populie ren, seringen, coniferen, sier- en bloeiende hees ters, enz. enz. HANDELSKWEEKERIJ SASSENHEIM. Bloemisterij B, Jan.-Dec, en periodiek. 500 M2, warme kasverg. Jan.- Dec., 1500 M2. warme of koude bak of warenhuis- verg. 1 H.A. warmoezier- derii punt vier. Een- ruiters, ook met slechte j lijst,en halve raampjes. j C.V. N. BAKKER Hzn. Roelofarendsveen. Tel. 48 DE A LI ES OVERWELDIGENDE I LAÖHSCHLAGER MET NEBRLANDS GROOTE REVUE KOMIEK SIEM NIEUWENRUyZEN] EN ANDESElt j SCHOUWBURG Zondag 16 Apr^j 7.30 u. Pr. 12 yfilus bel. dagel. bij bbekh. VAN ZWICHT, Breëstr. 126, en op den speeldag aan den Schouwburg van 11 tot 1 uur. Tel. 20195 5022 AFHALEN 13, 14 en 15 j April bij J. v. GENT, Boekhorstlaan Voorhout, j fust medebrengen. N.V. - Gebr. v. d. LAAN, Kunst- f mesthandel. Voorhout.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 4