GEURIG-KRflCHÏIG CIRCUS MANDERA Wordt mij een plaats aangewezen ADVIESBUREAU HENRI NOLLES Kindervriend HANS EN GRIETJE KOFFIESURROGAAT De Gruyter AARDBEIEN TE HUUR/GEVRAAGD f J •oeg 'ber op, nde "US- tar- oor :ns, 'or- rw. ter ïk- "W. nt, Je ter lie iveerde hij cum laude in de wis- en natuur- een proefschrift geti- Iclereïden". .de de jaren 1898 tot if hij z'.in studiën voort ^universiteiten te Jena, 3ariis en Berlijn, voor- Sop het gebied der psy- cfen philosophie. Dadelijk nipromotie 'ondernam hij gjzen, waarbij hij tot 1913 Et alle richtingen door- k{i vaak bezoeken bracht a»ika. Azië en Afrika, jnaendts Francken was Hfe vele jaren lid van de rlran het Tijdschrift voor ljErte, bestuurslid van De Kflischaft en van de Ver- es „Het Spinozahuis". jornaamste werken zijn: ..ijutie van het huwelijk'' (Het Boeddhisme (1897), S£thiek (1897), Het hyp- nif(1902), Fransche mora- liS(1904), Schopenhauer (lpavid Hume (1907). So- ciftoeen (1907). Psycholo- gihet droomen (1907). Het Sue (1908). Het vraagstuk vrijen wil (1912). Het leven, wereldbeschou- godsdienstig bewustzijn (llWiisgeerige geschiedbe- sc g (1924). Woordenboek V! jsgeerige kunsttermen (1 Goethe en de vrouwen (1 Voordenboek van histo- ri :n mythologische perso- nE9). Verder schreef hij réén over Amerika (1892), O Zuid-Afrika (1915) en Wlië (1916). benevens een gr ntal tijdschriftartikelen. snatie zal plats vinden a.: ierdagmiddag op Wester- vefaankomst van den trein vO uur aldaar. heer W. J. W. Steemers, in het goderenkantoor d« Spoorwegen is benoemd tojonschef 3de klasse alhier. oren: Johannes Behnar- diiria z. van T. A. Vogele- P. M. Huibers: Frits z. allaux en S. Coster; Ma- tnella d. van P. L. Geer- M. A. Tolido; Bernar- inciscus Antonius z. van J.j. M. Roozen en G. Hen- selTames z. van C. Holthuij- sef M. C. Wezel; Johannes Hauis z.van H. J. Menks en Alehaar: Constantia Geer- trtFrederika d. van J. van Ditbodg en T. Hoek; Willy Mfetha d. van W. F. van de Wtig en M. J. W. de Bolster; Hér z. van H. Rarnak en M. dees; Wilhelmus Jacobus z. val Verkade en A. C. Wij- naf Leonardus Gijsbertus z. val H. Witteman en W. H. H«boom: Josef Antonius z. vat H. van der Hoorn en E. C.tentijn: Maria Catharina d. vat Wijling en C. Pikaar: Aöa Hendrika d, van P. M. deDde en M. van Dalen; A®a Maria d. van T. de Ja- gel C. W. Spaans: Abraham z. i J. Groeneweg en J. M. de Vod ndertrou wd: N. Era- duii. 24 j. en S. M. van Gin- nekjd. 18 i.: J. van Tongeren imj i. en A. van Hecke jd. 19 i G. Cramér jm. 21 i. en J. C. iardingerbroek id. 21 i.; C. dehk jm. 31 j. en A. Sloos jd. 24:H. L. J. de Groot jm. 40 j. en! E. M. Verhoef jd. 29 j. Oir le den: B. Groenendijk d.ihaanden: A. van Rijn d. 22 i.:[ Heemskeik m. 64 j.: N. D. deber m. 53 j.; J. J. van Ton- ZéX m. 65 j.; J. Does m. 48 i.; A.ën Hertogh huisvr. van N. P.i. Dieben 73 j.: W. Stolwijk n/j.; G. van Diemen m. 51 j.: 5.1 van Steenbeneen wed. van 3.iieuwenihuizen 38 j.: H. van lejHeuvel huisvr. van H. Wa- eiker 54 i.: J. den Os huisvr. rap. van Leeuwen 70 i.: C. M. litioen z. 1 j.; K. de Wit huis- rfw van C. van den Oever 37 Sassen, huisvr. van J. >den 64 j. dood. terwijl de andere in den namiddag in een ziekenhuis te Haarlem is overleden. Een drie tal kinderen liepen lichte ver wondingen op. Gemeentel. Aankondiging RECLAMES De Burgemeester van Leiden brengt ter openbare kennis: le. dat het verbod om een on roerend goed geheel of ten deele te gebruiken of te doen gebrui ken of daaraan of daarin aan brengen van: a. reclame; to. opschriften, aankondigin gen of afbeeldingen, in welken vorm ook, die niet vallen onder a; c. voorwerpen of inrichtingen, bestemd of gebruikt voor het aanbrengen van de onder a en b genoemde zaken, met betrek king tot op den dag van de in werkingtreding van de verorde ning op het Stadsschoen (10 Mei 1943) aanwezige zaken als be doeld van toepassing is ver klaard ten aanzien van het stadsgedeelte, ingesloten door het Rapenburg, het Steenschuur en de Breestraat, het Rapenburg, de Breestraat en het Steenschuur- Oostzijde niet inbegrepen. 2e dat de termijn, waarbinnen de op 10 Mei 1943 in het suto. Ie vermelde stadsgedeelte aan wezige: a. reclame; b. ooschriften, aankondigin gen of afbeeldingen, in welken vorm ook. die niet vallen onder a; c. voorwerpen of inrichtingen, bestemd of gebruikt voor het aanbrengen van de onder a en b genoemde zaken, moeten zijn verwijderd of waarbinnen voor die reclames enz. vergunning moet zijn aangevraagd, is gesteld op twee weken na heden. Leiden, 11 April 1944. De Burgemeester, (get.) STEVENINCK (Mr. R. N DE RUYTER VAN STEVENINCK) De Gemeentesecretaris, (get.) VAN STRIJEN (Mr. C. E. VAN STRIJEN). INENTING TEGEN POKKEN. De Burgemeester van Leiden brengt ter kennis,Mat op Woens. dag 19 April a.i. tfcschen 14 uur 30 en 15 uur 30, aan het Bureau van den Geneeskundigen dienst, Mare 13a, gelegenheid is tot kostelooze inenting tegen pok ken. Trouwboekje meebrengen. 5040 MEI)EI). PLAATSELIJKE DISTRIBUTIEDIENST LEIDEN BELANGRIJKE MEDEDEELING VOOR TABAKSDETAILLISTEN Tabaksdetaillisten dienen Woensdag 12 April 1944 bonnen in te leveren tusschen 2 en 2.30 uur kamer 3. 5044 OMGEVING NOORDWIJK. Ogeluk met autobus vergt twee dooden. 1 Sterdagmorgen te ongeveer l uur had een ernstig ongeval arts op den hoek Molenstraat :6traat, dat twee menschenle- C vorderde. Een reserve-bus den Haarlemschen dienst, ?j.e uit de richting Noordwiik Zee kwam gereden, kon op ge-, emden hoek de bocht niet krij- i en reed tegen een woonhuis Voor dit woonhuis stonden x dames uit Haarlem te wach- i op de autobus naar Haarlem, t het gevolg, dat één dezer 2£s onmiddellijk werd ge- De begrafenis van wijlen W. I. J. BURGHOUWT zal niet plaats hebben te 10 uur doch te 12.30 uur op Woensdag 12 April op het R. K. Kerkhof (Zijlpoort). GEVRAAGD te Heem stede per 1 Mei of eerder een eerlijk ■- MEISJE v d. en n., in klein gezin, goede behandeling en goed loon. Mevr. VAN WIJK—HEEMST, Dreef 155, Heemstede. (Reis kosten worden vergoed). Ter overname aangeb. 1 theetafel f 95. 1 salontafeltje f 95. 1 dressoirtje f 95. DE KOCK, v. Zuylen v. Nijevelts-traat 178, Was senaar. 2850 Heerlijkefrissche uit Uw eigen tuin! Het gagt zoo eenvoudig! En het kost zoo weinig: wij leveren mooie jonge AARDBEIPLANTEN (vroege of late soorten) a 4ct p. St., p. 100 4. franco huis. Remb. 15 ct meer. Bestel direct bü; N. TROMMEL BloemistAalsmeer-0.17 Tel. 609 Giro 43724. OFF. MEDEDEELING EN. Maximum grossiers- en detail- listenprijzen voor groenten en fruit Deze prijslijst geldt van 12 April 1944 af. Bekendmaking No. 92. GROENTEN: Andijvie (glas) ƒ33, 42 ct. Sa- voyekool (geel) ƒ11.50, 15 ct. Id. (Schelk) ƒ24.50, 32 ct. Roode kool 12.50, 16 ct. Witte kool 9.50, 13 ct. Bloemkool: Sort. I boven 20 cm. over den kop ge meten ƒ37.50, 46 ct. II van 16 20 cm. over den kop gemeten 29, 38 ct. III van 1016 cm. over den kou gemeten 20, 26 ct. Peen zonder lof: Gele: van 501000 gr. pe rst. ongewas- schen 6.50, 10 ct. Roode: Sort. I ben. 50 gram per stuk gewas- schen 14, 18 ct. Sort. II van 50 500 gram p. st. ongew. 9. 12 ct. Bospeen (glas) 20 st. per bos van 0.4 gk. 29.50, 38 ct. Knol selderij: zonder blad, boven 6 cm doorsn. 17, 22 ct., zonder blad van 46 cm doorsn. ƒ14, 18 ct. Bosselderij (glas) ƒ7. 9 ct. Pe terselie en kervel (glas) ƒ8, 10 ct. Kropsla (glas) Sort. I boven 1.2 kg. p. 10 st. 12, 16 ct. Sort. II van 11.2 kg. per 10 st. ƒ10.50, 14 ct. Sla (glas): snijsla en dunsel 41, 49 ct. Spinazie (glas) ƒ29, 38 ct. Spinazie (struik) ƒ21, 27 ct. Gele uien ƒ12, 16 ct. Koolrabi (glas): Sort. I boven 6 cm. doorsn. 16.50 21 ct. Sort. II van 46 cm. doorsn. 15.50, 20 ct. Sort. Ill van 34 cm. doorsn. 8.50, 11 ct. Koolrapen A 6.50, 9 ct. Id. B 5.50, 8 ct. Postelein (glas) 53, 64 ct. Prei: Sort. I boven 15 mm doorsn. 13.0, 18 ct. Sort. II tot 15 mm doorsn. 10.50. 14 ct. Kroten: Sort. I tot At gk. per st. ƒ8.50. 11 ct. Sort. Ill van A 1 kg. per st. 7, 10 ct. Sort. Ill van 11 At kg. per st. 6. 9 ct. Kroten, gekookte: 3 stuks of meer per kg. 16, 21 ct., minder dan 3 stuks per kg. 13.50. 18 ct. Raabrber (glas) ƒ28, 36 ct. Schorseneern: Sort. I ten hoog ste 20 sts. p. kg., 23. 30 ct. Id. II 20—45 st. p. kg. ƒ15, 19 ct. Witlof: Sort. I. minder dan 15 st. per kg. 27,50, 36 ct. Sort. II meer dan 15 st. per gk. ƒ23. 30 t ct. ct. Raapstelen (glas): Sort. I boven 25 cm. 27.50. 36 ct. Id. II van 2025 cm. ƒ23.50, 31 ct. Ra- dijss (glas) ƒ6.50, 9 ct. Tuinkers (glas) ƒ110, ƒ1.32. Kaskokkom- mers: Soort I vanaf 400 gram p. stuk 48, 58 ct. II van 340—400 gram pe rstuk 36.50. 45 ct. III van 280340 gram per stuk 25, 32 ct. Stekkomkomrners: 35, 44 ct. Voor het snijden van kool mag 3 ct. per kg berekend worden, met dien verstande, dat de kool na het snijden gewogen wordt. Voor het schrappen van wortelen mag l cent per kg of per bos berekend worden, met dien verstande, dat de wortelen vóór het schrappen gewogen worden. Voor bezorging van groenten en fruit mag door detaillisten 1 cent per kg in rekening gebracht worden bo ven den verkoopprijs af winkeL Voor de afwijkende kwaliteit van bovengenoemde producten, alsmede voor het z.g. uitschot, moeten prijzen berekend worden, die in een redelijke verhouding staan tot de hierboven ge publiceerde maximumprijzen, welke gelden voor de beste kwaliteit. Bij inkoop tegen lagere dan de gepubli ceerde maximumprijzen moeten de verkoopprijzen dienovereenkomstig worden verlaagd. Het vragen van hoogere prijzen is strafbaar. Bewaar deze opgave en ge bruik haar. Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken. SINAASAPPELEN VOOR DE 4 t/m 13-J A RI GEN In verband met de beschikbaarstel ling van sinaasappelen op de met .re serve S 28" gemerkte bonnen der bon kaarten voedingsmiddelen zullen de taillisten van sinaasappelen worden voorzien door tusschenkomst van de plaatselijke verdeelkantoren van het Bedrijfschap voor Groente en Fruit. Zij dienen de bonnen, welke zij van hun klanten ontvangen hebben, ge plakt op opplakvellen op 13. 14. 17 en 18 April a.s. bij de plaatselijke ver deelkantoren in te leveren. Afleve ring der sinaasappelen aan het pu bliek zal zoo spoedig mogelijk kunnen geschieden. SCHEIDSGERECHT VOOR DE VOEDSELVOORZIENING Het Scheidsgerecht voor de Voedsel voorziening, Lange Voorhout 78, 's-Gravenhage, is een instituut voor de administratieve rechtspraak op het terrein van de voedselvoorziening. Het beslecht bij uitsluiting in eerste in stantie geschillen, die ontstaan tus schen een ondernemer op het gebied van de voedselvoorziening en de or ganisatie (hoofdbedrijfschap, bedrijf schap, vakgroep enz.), waartoe hij be hoort. Slechts hij, die meent recht streeks in zijn belangen getroffen le zijn, is bevoegd een geschil bij het scheidsgerecht aanhangig te maken en dat dient dan voor zoover in eenig wettelijk voorschrift geen termijn be paald is, waarbinnen beroep mogelijk is te geschieden binnen twee maan den na den dag, waarop de aangeval len beslissing, behandeling of weige ring, genomen, verricht of uitgespro ken is. Hij, die het geschil aanhangig maakt, is verplicht een door hem on derteekend verzoekschrift, dat aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, in vijfvoud bij den secretaris van het scheidsgerecht in te dienen en een be drag van f 25 te storten, tenzij in een wettelijk voorschrift een lager bedrag is vastgesteld. Onve»mogenden kun nen evenwel van de storting van het bedrag worden vrijgesteld, waartoe zij een verzoek moeten richten tot den voorzitter van het scheidsgerecht. In zaken, waarin het belang van den ver zoeker een voorloopige beslissing eischt, kan hij in een met redenen omkleed verzoekschrift een voorloo pige beslissing aan den voorzitter van het scheidsgerecht vragen. Geproce deerd kan worden in persoon of bij gemachtigde. Ook kan men zich laten bijstaan door een raadsman. Indien men derhalve een geschil heeft met een organisatie als bovenbedoeld of met een van haar organen, b.v. een provincialen voedselcommissaris. doet men goed zich terstond tot het scheids gerecht te wenden en niet eerst tot andere instanties, daar anders gevaar bestaat, dat de termijn inmiddels is verloopen. SMEERMIDDELEN. Handelaren in smeermiddelen kun nen de roode en blauwe bonnen voor smeermiddelen „Periode C". welke geldig waren tot en met 31 Maart 1944, tot nader order bij de distributiedien sten tegen toewijzingen inleveren. In dien de handelaar het minimum van 10 eenheden bonnen ..Periode C" niet kan bereiken, mag hij bovengenoemde bonnen aanvullen met bonnen „Pe riode D'\ VERMISSING DISTRIBUTIE GOEDEREN. Detaillisten moeten in geval van vermissing van distributiegoederen steeds van deze vermissing kennis geven aan den plaatselijken distribu- tiedienst, ongeacht of voor de betref fende goederen in het algemeen wèl dan niet een vergoeding wordt ge geven. De detaillisten dienen bij de opgave aan den distributiedienst be wijsstukken van de desbetreffende vermissingen over te leggen. Deze bewijsstukken kunnen bestaan uit: of wel een politiearpport of wel een pro ces-verbaal van vermissing, afgegeven door de Ned. Spoorwegen dan wel door de Vakgroep Goederenvervoer langs den Weg of de Vakgroep Bm- nenlandsche Beurtvaart. Detaillisten, die niet aan de boven staande verplichting voldoen, stellen zich aan ernstige moeilijkheden bloot, aangezien in dat geval hun juiste voorraad niet bij het Centraal Distri butiekantoor bekend is. Provinciale publicatie van het depar tement van Landbouw en Visscherjj ZADEN VAN GROENVOEDER- GEWASSEN Het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed voor Akker- en Weidebouw maakt bekend, dat de ter beschikking- houdingsplicht voor koolrapenzaad, stoppelknollenzaad, mergkool- en voe derkoolzaad en boterzaad is opgehe ven. 2 KAMERS met KEUKEN ©f ETAGE, mag ook met gebruik van keuken zijn voor oude Dame. Brieven no. 4991 bureau van dit blad. Weineen, U maakt zelf een keuze. Wij beschikken over meerdere mogelijkheden voor: - 5021 BAKKERS, KLEERMAKERS, SCHOENMA KERS, KAPPERS, METAALBEWERKERS, TRAMCONDUCTEURS, KANTOORBEDIEN DEN, AUTOMONTEURS, TANDTECHNIKERS Wij verstrekken U volledige voorwaarden en geven gaarne allé gewenschte inlichtingen omtrent tewerkstelling in het buitenland. VOOR ARBEID LEIDEN IN HET BUITENLAND BREESTRAAT 177 LEIDSCHE SCHOUWBURG ZONDAG, 16 APRIL. 2.30 UUR. Vertoont in het Poppentheater en de BOOZE HEKS Wereldberoemd sprookje in drie bedrijven. Verder de nieuwste vermakelijke goochelkunsten Prijzen 0.40, 0.75, Jf 1. Plaatsbespr.dag: bij BoekKaiTael v. ZWICHT, Breestraat 126, en op de-öpeeldag van 111 u. aan den Schouwburg. Tel. 20195. 5023 van 14 t©ï\;n met 23 APRIL in de STADSGEHOORZAAL De plaatsbespreking beginf DONDERDAG 13 APRIL dagelijks -qan 10 tot 1 uur. U kunt 2 dagen voojuit bespreken, dus Don derdag 13 April voor Vrijdag en Zondag. Vrijdag voor Vrijdag, Zaterdag en Zondag, enz. DE KOFFIE- EN THEEZAAK 2T Eenv. verstelnaaister gevr., bekend met jongens- btouses enz. 1 dag in de 2 weken. B. J. P. GODDIJN, Madoerarir-aat 29, Leiden. *2" Beste waakhond te koop. Te zien en te be vragen bij J. DE HOL LANDER, Stompwijksche- weg 68, Stompwijk. 3391

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 3