Zware atweerstrijd duurt voort Ie JAARGANG - No. 60 DINSDAG 11 APR"*1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leïdsche Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 ODESSA ONTRUIMD DUITSCHE WEERMACHTSBERICHTEN. Van Zaterdag. Het Duitsche weermachtsbe- I richt van Zaterdag luidt: „Op de Krim zijn plaatselij ke aanvallen der bolsjewieken aan het bruggehoofd van Siwasj en op de landengte van Pere- kop mislukt. Het in de afweer- gevechten van den laatsten tijd menigmaal beproefde Roemeen- sche regiment infanterie No. 33 heeft den doorgedrongen vijand in terstond ondernomen tegen aanvallen na harde gevechten teruggeworpen. Ten Noorden van Odessa zijn zware gevechten met de verder aanvallende bolsjewisten aan den gang. Ten Oosten van den Bene- den-Dnjestr en tusschen Dnjestr en Pruth zijn bolsjewistische aanvallen door Duitsche en Roe- i meensche troepen afgeweerd en door eigen tegenstooten vijande lijke groepen strijdkrachten uit eengeslagen. Tusschen Tsjernowitz en Tar- nopol hebben de aanvallen van formaties van het leger en de Waffen-SS ook gisteren ondanks zeer groote terreinmoeilijkheden goede, vorderingen gemaakt. De verdedigers van Tarnopol sloe gen in den afgeloopen nacht her haalde krachtige aanvallen der bolsjewieken af. In het gebi ten Zuiden en Noorden van Brody hebben on ze troepen op verscheidene plaat sen de bolsjewieken teruggewor pen en terugstroomende vijan delijke colonnes uiteengedreven. Tegenaanvallen der bolsjewie ken mislukten. Bij Kowel is het tot verbitter de plaatselij ijke gevechten geko men. Ten Noorden van de stad zijn herhaalde vijandelijke aan vallen ineengestort. Sterke eskaders gevechtsvlie gers hebben in den afgeloopen nacht een zwaren aanvai onder nomen op het vijandelijke ravi- tailleeringscentrum Kiew. Zwa re ontploffingen en uitgebreide branden werden waargenomen in de doelgebieden. Ten Zuid-Oosten van Ostrof en ten Z..iden van Pleskau heb ben de bolsjewieken hun door braakpogingen hervat met ver scheidene divisies infanterie, ge steund door talrijke tanks en sterke formaties slagvliegers. Zij stortten na zware en wisselval lige gevechten ineen: 62 tanks werden vernietigd. De ophef fing van kleine plaatselijke pe netraties is aan den gang. Aan het front van de Narwa heeft de aanval van onze troe pen tegenover verbeten vijan delijke tegenstand goede vorde ringen gemaakt. Aan de Italiaansche fronten hebben onze stoottroepen den vijand zware, bloedige verliezen toegebracht. Duitsche en Ita liaansche luchtstrijdkrachten hebben boven het Italiaansche gebied 17 viiandeliike vliegtui gen neergeschoten. Op de Aegei- sche Zee heeft een beveiligings vaartuig een vijandelijk motor zeilschip in den grond geboord." Van Zondag. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Zondag luidt: „Op de Krim hebben de bolsje wieken gisteren op het Siwasj- bruggehoofd en bij Perekop over een breed front aangevallen. Duitsche en Roemeensche troe pen verijdelden alle doorbraak pogingen van den vijand en ver nietigden een aantal tanks. Bin- nengedrogen vijandelijke strijd krachten werden in een tegen aanval teruggeworpen. Ten Noordwesten van Odessa duren de zware gevechten voort. In het Oosten van de Boekowi- na zijn Roemeensche beveili gingstroepen in den strijd gewik keld met den langzaam oprin- genden vijand. In het gebied van Kamenez- Podolsk heeft een vrij sterke groep Duitsche strijdkrachten van formaties van het leger en de Waffen-SS onder opperbevel van den generaal der pantsertroepen Hube in gevechten, die veertien dagen hebben geduurd, tegen een numeriek verre overmachti- gen vijand hun omsingeling ver ijdeld. Na een verbitterde wor steling werden de taai tegen stand biedende vijandelijke for maties onder den voet geloopen en is de verbinding met de uit het Westen voor de ontzetting aanvallende troepen van het le ger en de Waffen-SS bevochten. Tegen de uit het Oosten, Noor den en Zuiden steeds weer aan stormende bolsjewieken hebben onze pantser- en infanterieforma- ties een verbeten afweerstriid van achterhoede-troepen ge voerd. Naast zware verliezen aan dooden en gewonden ver loor de vijand in deze ge vechten 352 tanks en stukken stormgeschut. 190 kanonnen benevens groote hoeveelheden oorlogsmateriaal van allerlei aard. Het luchtwapen heeft on dangs ongunstige weersom standigheden in opofferend op treden met formaties gevechts- toestellen en transportvliegtui gen onder opperbevel van kol.- generaal Dessloch de gevechten op den grond gesteund. Het heeft daarmede op beslissende wijze bijgedragen tot het welslagen der operatie. Tusschen Stanislau en Tarno pol hebben Duitsche en Hongaar- sche troepen de bolsjewieken ver der naar het Oosten teruggewor pen en talrijke plaatsen ingeno men. Ten Zuiden en ten Noorden van Brody hebben onze aanvallen ge leid tot het sluiten van vrij klei ne frontopeningen. In den afgeloopen nacht heb ben sterke formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen het station Fastow met groot succes aange vallen. Ten- Zuidoosten van Ostrof en ten Zuiden van Pleskau hebben ook dsteren weer vergeefs storm loopende bolsjewieken uiterst zware verliezen geleden. Aan het front van de Narwa hebben onze aanvallen op den zich taai te weer stellenden vijand geleid tot opheffing van een penetratieplek. afkomstig uit de vorige gevechtsdagen. Vrij sterke strijdkrachten der bolsje wieken werden daarbij ingesloten er> vernietigd. Uit Italië worden, behalve we derzij dsche activiteit van ver- kennings- en stoottroepen geen bijzondere gebeurtenissen ver meld. Duitsche formaties gevechts vliegers hebben gisteren overdag met waargenomen succes steun punten van communistische ben den in het Kroatische gebied met bommen en boordwapens aange vallen. Bij de vlucht van sterke Ame- rikaansche groepen bommenwer pers naar Midden-Duitschland zijn in den middag van 8 April felle luchtgevechten tot ontwik keling gekomen. Door Duitsche jagers en door afweergeschut werden 87 Amerikaansche vlieg tuigen, waarvan 65 viermotori ge bommenwerpers neergescho ten. In eenige plaatsen in West en Midden-Duitschland. vooral in het gebied van Brunswijk, ont stond schade aan gebouwen en verliezen aan menschenlevens. Eenige vijandelijke storings vliegtuigen hebben in den afge loopen nacht over West-Duitsch gebied gevlogen''. Van Maandag. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Maandag luidt: „Aan het landingshoofd van de Siwasj en op de iandengte van Perekop is de kracht der vijande lijke aanvallen toegenomen. Er worden zware gevechten geleverd met den in sommige sectoren ge- penetreerden vijand. In het gebied van Odessa zijn onze troepen nog altijd in een UIT HET WEERMACHT. BERICHT VAN 6 APRIL 1944: „Het sedert 17 Maart ingeslo ten garnizoen van de stad Kowel heeft, onder bevel van de SS- Gruppenfuehrer en luitenant-ge neraal der Waffen-SS Gille, te genover den wekenlangen storm loop met overmachtige vijande lijke strijdkrachten met weerga- looze dapperheid standgehouden. Formaties van het leger en van de Waffen-SS hebben, onder het opperbevel van generaloberst Weiss en onder bevel van de ge neraals der infanterie Hessbach en Mattenklott, na dagenlange harde aanvalsgevechten door de I-'ripjetmoerassen, onder buiten gewone terreinmoeilijkheden den vijandelijken ring om Kowel ver broken en aldus hun kameraden u": de omsingeling bevrijd". Ook hier strijden Nederlanders naast hun Duitsche kameraden voor een nieuw Europa. Waar blijft uw daad? Meldt u vrijwillig voor de Waffen-SS. Alle inlichtingen SS-Ersatzkommando Niederlan- de. Den Haag, Korte Vijverberg 5 of aan de Nebenstellen: Amster dam, Dam" 4. Alkmaar, Lange- straat 56: Groningen, Heeren straat 46; Enschede, Hengelosche- straat 30; Heerlen. Sarolea- straat 25. zwaren afweerstrijd gewikkeld. De stad zelf werd na uitvoering van de wekenlang voorbereide verwoesting van alle voor de oor logvoering van belang zijnde in richtingen. en na voltooiing der wegvoering van alle schepen, voertuigen en ander oorlogsmate riaal. in het kader der beraamde bewegingen ontruimd. Aan weerskanten van Orhci zijn aan vallen der Sowiets mislukt. Een penetratie werd in een tegen aanval gezuiverd. In de Oostelijke Boekowina hebben ook gisteren Duitsch-Roe- meensche troepen over een breed front met succes weerstand ge boden aan het optreden van den vijand. De verdedigers van Tar nopol zijn in een zwaren afweer strijd gewikkeld met den de stad binnengedrongen vijand. Er wor den verbitterde straatgevechten geleverd. Formaties zware Duit sche gevechtsvliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht opnieuw het station Korosten met zicht baar resultaat aan. Tusschen den Dnjepr en Tsiaussv werden ver scheidene stellingssectoren die in de jongste groote gevechten verloren waren gegaan, heroverd en werden gevangenen en buit gemaakt. Vijandelijke tegenaan vallen stortten in het geconcen treerde artillerievuur ineen. Ten Zuid-Oosten van Ostrof zetten de Sowiets hun door braakpogingen met versch in den strijd geworpen strijdkrachten te vergeefs voort. Ten Zuiden van Pleskau heeft de vijand zijn aan vallen als gevolg van de geleden zware verliezen gestaakt. Aan het front van Narwa wer den overgebleven deelen der in gesloten bolsjewieken in verbit terde gevechten van man tegen man in de pan gehakt. In Italië is de dag zonder bij zondere gebeurtenissen verloo- pen. Formaties Amerikaansche bom menwerpers zijn gisteren naar Noord- en Oost-Duitschland ge vlogen en hebben op eenige plaatsen, vooral op het stadsge bied van Posen, brisant- en brandbommen geworpen. Onze strijdkrachten der luchtverdedi ging vernietigden bij deze aan vallen, alsmede in den afgeloo pen nacht bij aanvallen van Brit- sche vliegtuigen op het gebied van de Oostzee en op de bezette Westelijke gebieden 71 vliegtui gen, waaronder 62 viermotorige bommenwerpers. Aanvallen van vijandelijke stoorvliegtuigen wa ren gericht op West- en Zuid- west-Duitschland. Escortevaartuigen van de ma rine hebben in de wateren van Noordelijk Noorwegen een Sow- jet-motortorpedoboot in den grond geboord". Bij onze Vrijwilliger!. De Gruppenführer wacht met zijn mannen op het bevel tot den aanval hh PK Rottenitelner/O/H/P m KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Neder lander, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Neder land, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 30 jaar die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS; Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lange- straat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengelosche straat 30; en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 16 April: 914.00 uur Rotterdam: Deutsche Oberschule Wester laan 5. 17 April: 912.00 uur Den Bosch: Hotel Noord-Brabant, Markt 45. lo18.00 uur Venlo: Deutsches Haus, Egmondstraat 6. 18 April: 912.00 uur Arnhem: Café Royal. 1518.00 uur Zwolle: Hotel Gijtenbeek. 19 April: 912.00 uur Groningen: Heerestraat 46. 1518.00 uur Leeuwarden: Huize Schaaf, Breedstraat 20 April: 914.00 uur Amsterdam: Dam 4. 21 April 914.00 uur Utrecht: N.V.-Huis, Oudegracht 245. 22 April: 914.00 uur Amersfoort: Pol. Durchgangslager, Leus- derweg. BEKENDMAKING LANDWACHT NEDERLAND. Aangezien reeds is gebleken, dat onbevoegden misbruik heb ben gemaakt van nolitiebevoegd- heid. zgn. in verband met de Landwacht, wijs ik er nogmaals op. dat de Landwacht in dienst altijd kenbaar is aan de roode armband met het opschrift „Landwacht" en bovendien zich kan legitimeeren door het roode legitimatiebewijs van de Land wacht Nederland. De burgerij is dus in geener lei opzicht verplicht, gevolg te geven aan bevelen van personen, die zich als landwachters uitge ven en die genoemde kenteeke- nen niet dragen of kunnen too- nen. Integendeel, men wordt verzocht dergelijke voorvallen aanstonds bij de bevoegde Land wachtinstanties te melden, zoo dat daartegen onmiddellijk kan worden opgetreden. Gewestelijk Kommandeur voor Zuid-Holland en Zee land. Duitsche jagers in een gecon- centreerden aanval op de Ame rikanen en brachten hun op nieuw zware verliezen toe. De door de bommen aangerichte schade is niet aanzienlijk, door dat de bommenwerpers veelal gedwongen werden hun bommen boven het open veld te laten vallen. Volgens de voorloopige nog on volledige berichten zijn op zijn minst 41 Amerikaansche toestel len verloren. De Engelsche nieuwsdienst geeft toe. dat de Amerikaansche luchtmacht gisteren boven Noord-Duitschland 39 toestellen verloren heeft. VIJANDEIJKE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCHLAND. In de vroege middaguren van Paaschzaterdag zijn sterke for maties Amerikaansche bommen werpers onder bescherming van jagers naar Noordwest- en Mid- den-Duitsch gebied gevlogen. Bij helder wepr werden felle lucht gevechten geleverd. Ook op Eer sten Paaschdag vlogen Ameri kaansche bommenwerpers naar Midden-Duitschland. Een bijzon der verbitterde luchtslag werd Zondagmiddag tusschen 13.45 en 14.45 uur geleverd in het gebied ten Oosten van Brunswiik. Boven de Zuiderzee stortten zich nogmaals sterke formaties In enkele plaatsen In Twente dragen de vrouwen, vooral van de oudere generatie, nog da .knipmuts welke grootendeels van tule Is vervaardigd. Een Markelosche boerin mat haar typische hoofdbedekking CNF/Hertgerink/Pe* ns

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1