Toestand in het Oosten wordt stationair ect of Bak. Zoe- 4925 blad Ie JAARGANG - No. 58 ZATERDAG 8 APRIL 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Ped. 20015 £le u-elloJte ïïlenöch Als men de vraag stelt, waar om het Paaschfeest het groot ste, het meest triomfantelijke, het meest uitbundige van de Christelijke feesten is, dan moet het antwoord altijd weer neer komen op deze inderdaad gewel dige waarheid: dat Paschen het feest is van den verlosten mensch. En als men dan dieper doorgraaft, en nader onder zoekt, waar de verloste mensch te vinden is, dan is er ook maar weer één antwoord, kort, alom vattend, afdoende: Christus. Christus is de verloste mensch, de nieuwe mensch. Hij is dat, omdat Hij de menschgeworden Zoon is van God: Hij is dat heel bijzonder, omdat Hij als zoen offer voor de zonden der men schen aan het kruis gestorven :s. Het leek in de oogen dör menschen een onherstelbare ca tastrofe: het was in werkelijk heid het begin eener radicale vernieuwing. Op Golgotha volg den de drie dagen van de graf- rust: daarop de onweerstaan bare. alles overstralende, defi nitieve heerlijkheid der verrij zenis. „Christus verrijzend uit de dooden sterft niet meer: de dood zal geen heerschappij meer over Hem voeren. Want wat Hij gestorven is, dat stierf Hij eens en voor altijd voor de zonde; wat Hij echter leeft, dat leeft Hij voor God." Eat is het meest7 wezenlijke van den nieuwen mensch: 'hij leeft voor God. De vraag, die voor ons van het grootste belang is. is ten slotte deze: en wij? Wat baat het ons als Christus de verloste mensch is, wanneer deze ver lossing volkomen langs ons heen gaat? Maar hier blijkt, dat de oplos sing, die ons door Christus ge bracht werd, geen halve oplos sing was. Want Christus is niet alleen de verloste mensch als een eenling, geïsoleerd van de an dere menschen, Hij is de ver loste menschheid, Hij is de nieu we Adam, waarin de geheele nieuwe menschheid ingesloten ligt En wij allen kunnen dee- len in zijn heerlijkheid, zijn vrij heid. zijn liefde, als we maar waarlijk „in Christus" zijn. In Christus zijn, wat wil dat zeggen? We zullen er iets van begrijpen, als we doordringen in den zin van de pakkende gelijke nis, die Hij ons voorhoudt. „Ik ben de wijnstok, zegt Hij, gij zijt de ranken." De ranken le ven krachtens hun verbinding met de levende stam: zoo kun nen wij slechts leven (in den hoogen, bovennatuurlijken zin van dat woord), mits we met Christus verbonden zijn. Wij worden met Hem verbonden door het Heilig Doopsel: Zijn le ven wordt in ons gevoed door de mysterieuze spijze, die Hij ons aan het laatste Avondmaal ge schonken heeft, de Heilige Eucharistie. Dat zijn de twee sa cramenten, die het leven van Christus in ons enten en onder houden. Maar wij moeten die sacramenten niet beschouwen als toovermiddelen, die volko men buiten ons om hun doel bereiken: God eerbiedigt zijn eigen schepping, ook in dien zin, dat Hij den vrijen, redelijken mensch niet tot een willoos me chanisme verlaagt, maar van hem integendeel de medewer king van zijn menschelijke vrij heid eisoht. „God, zegt Sint Augustinus, die u geschapen heeft zonder u, rechtvaardigt u niet zonder u." Waarin moet die medewerking bestaan? Paulus heeft het uiterst pregnant samengevat in zijn prachtige brief aan de inwoners van Philippi: „Laat dezelfde ge- Eindheid in u heerschen. die ook tn Christus Jesus was". Daarmee is eigenlijk alles gezegd. Zóó het leven zien. zóó het leven aan vaarden, als Jesus het gezien en aanvaard heeft. Hoe is dat dan wel? Dat legt de Apostel ons nader uit. „Want hoewel Hij Gods gestalte bezat, heeft Hij er zich toch van ont daan door de gestalte aan te ne men van een slaaf en gelijk te worden aan de menschen. En toen Hij uiterlijk als een mensch werd bevonden, heeft Hij zich nog vernederd door gehoor zaam te worden tot den dood, ja tot den dood van het kruis." Offerbereidheid, algemeene overgave, volledige onderwer ping aan den wil van den hemel- schen Vader, dat is de „gezind heid van Christus Jesus." Deze gezindheid voerde Hem tot de heerlijkheid: deze zelfde gezindheid zal ook ons tot on sterfelijke glorie voeren. Deze overtuiging is ons Christendom, de kern, het merg van ons geloo- ven. Maar behoort die gezindheid dan tot het terrein der moge lijkheden? Is het niet te veel ge vraagd van den kleinen, angsti- gen mensch? Neen, dat is het niet .juist omdat we „in Chris tus Jesus" zijn. We staan hier voor de wonderlijke wisselwer king der genade. Zonder Chris tus kunnen wij niets. Maar Christus ontbreekt ons niet. Want Hij heeft gezegd: „Zoekt en ge zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan." En wanneer wij zoeken, dan komt dat altijd weer, omdat Hij het allereerst gezocht heeft, omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad. Als wij zoeken zullen wij Hem vinden, desnoods door alle ver schrikkingen heen. Maar dit vin den beteekent leven: ons leven wordt met Christus in God ver borgen. In het goddelijke Licht, in de goddelijke Liefde. „Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij!" Zalig Paaschfeest! Dr. HENRI VAN ROOIJEN, O.S.C. BEKENDMAKING LANDWACHT NEDERLAND. Aangezien reeds is gebleken, dat onbevoegden misbruik heb ben gemaakt van Dolitiebevoegd- heid. zgn. in verband met de Landwacht, wijs ik er nogmaals on. dat de Landwacht in dienst altijd kenbaar is aan de roode armband met het opschrift ..Landwacht" en bovendien zich kan legitimeeren door het roode legitimatiebewijs van de Land wacht Nederland. De burgerij is dus in geener lei opzicht verplicht, gevolg te geven aan bevelen van personen, die zich als landwachters uitge ven en die genoemde kenteeke- nen niet dragen of kunnen too- nen. Integendeel, men wordt verzocht dergelijke voorvallen aanstonds bij de bevoegde Land wachtinstanties te melden, zoo dat daartegen onmiddellijk kan worden opgetreden. Gewestelijk Kommandeur voor Zuid-Holland en Zee land. DE STAD KOWEL ONTZET DUITSCHE WEERMAOHTS BERICHTEN, Van Donderdag. Het Duitsohe weermachtsbe- richt van Donderdag luidt: .3Ü Kertsj en op het land- hootd van Siwasj werden vijan delijke aanvallen afgeslagen of door geconcentreerd artillerie vuur uiteengeslagen. .Ten Oosten van den beneden- loopr van den Dnjestr maakten zich onze troepen, zooals in het voornemen lag, van den vijand los. Zij sloegen hier alsmede tus schen Dnjestr en Proeth Sovjft- Russische aanvallen af. De in het gebied van Tsjerno- witz ten Noorden van den Dnjestr strijdende Duitsohe ge- vechtgroep won in den aanval ondanks verbeten vijandelijke tegenstand verder terrein en weerde hevige aanvallen der Sovjets af. In den sector Stanis- lau-'l arnopol alsmede in het ge bied ten Zuiden van Brody wer den door onze voortgang maken de aanvallen Sovjetstrijdkrach ten uiteengeslagen. Vijandelijke tegenaanvallen mislukten. Het garnizoen van Tarnopol hand haafde zich tegen nieuwe door artillerie en slagvliegtuigen on dersteunde aanvallen der bolsje wisten. Het sedert 17 Maart ingeslo ten garnizoen van de stad Ko- wel heeft onder bevel van den SS-Gruppenfuehrer en luite nant-generaal der Waffen-SS Gille tegenover den wekenlan- gen stormloop van zeer over machtige vijandelijke strijd krachten met weergalooze dap perheid stand gehouden. For maties van het leger en van de Waffen-SS hebben onder het op perbevel van Generaloberst Weiss en onder bevel van de ge neraals der infanterie Hossbach en Mattenklott na dagenlange harde aanvalsgevechten door de Pripjetmoerassen onder buiten gewone terrèinmoeilijkheden den vijandelijken ring rond Ko- wel verbroken en aldus hun ka meraden uit de omsingeling be vrijd. Formaties der luchtmacht, waaronder ook lastzeilvliegtui- gen, ravitailleerden ondanks den zwaarsten vijandelijken afweer de verdedigers der stad en maak ten daardoor hun standvastig volharden mogelijk. Ten Zuid-Oosten van Ostrof en ten Zuiden van Pleskau hand haafden onze troepen hun stel lingen tegen de voortdurende doorbraakpogingen der bolsje wisten en schoten zii 48 vijan delijke pantserwagens stuk. Nieuwe gereedstaande troe pen van den vijand werden door artillerie en granaatwerperbat terijen uiteengeslagen. In den tijd van 3 tot 5 April verloren de Sovjets in luchtgevechten en door luchtdoelartillerie 117 vlieg tuigen. In Italië werden tijdens leven dige stoottroepactie gevangenen binnengebracht. Tijdens een aanval overdag an Amerikaansche bommenwer pers in het gebied van Ploesti brachten Duitsche en Roemeen- sche luchtverdedigingsstrijd krachten 53 vier-motorige vlieg tuigen ten val. Aldus werd ob zijn minst een derde deel van de aanvallende vijandelijke for matie vernietigd. Boven het gebied van het Duitsche Riik werden gisteren onder moeilijke omstandigheden voor den afweer 10 vijandelijke jachtvliegtuigen neergeschoten. Van Vrijdag. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Vrijdag luidt: „In het gebied ten Noorden van Odessa alsmede tusschen Dnjestr en Proeth vielen de Sow- jets zonder succes aan. Door te genaanvallen van Duitsche en Roemeensche troepen werden in zware gevechten vijandelijke ge vechtsgroepen uiteengeslagen en talrijke pantserwagens, stukken geschut en zware wapens vernie tigd. Ten Noorden van Tsierno- witsj won ook gisteren de aanval van onze divisies verder terrein. In den sector StanislauTarno pol en ten Zuiden van Brody bra ken onze troepen in den aanval vijandelijken tegenstand en wier pen de bolsjewisten onder af weer van hevige tegenaanvallen verder terug. Hier heeft zich lui tenant Klippel, compagniecom mandant bij een regiment gre nadiers. door bijzondere dapper heid onderscheiden. Ten Noor den van Kowel mislukten vrij sterke aanvallen der bolsjewis ten. Aan het Narwafront dron gen onze troepen in krachtig ver sterkte vijandelijke stellingen binnen en sloegen zii tegenaan- VERHOOGING UITKEERING AAN FAMILIELEDEN VAN VRIJWILLIGERS bij de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon en Landstorm Nederland. Het SS-Ersatz-kommando Nie- derlande, Korte Vijverberg 5, Den Haag, deelt mede: De uitkeeringen voor levens onderhoud aan familieleden van vrijwilligers bij bovengenoemde formaties zijn belangrijk ver hoogd Aan echtgenooten van gehuw den, die een inkomen hebben tot een bedrag van 200.per maand, wordt voor onderhoud 80,per maand uitgekeerd. Bovendien voor ieder kind tot 16 jaar 28,per maand. Ver der vergoeding van huishuur voor het volle huurbedrag. De uitkeering wordt bij een aantal van bijv. drie kinderen beneden 16 jaar dan als volgt: Echtgenoote per maand 80. 3 kinderen a 28 p. m. 84. Huur geschat p. maand 25. of eventueel hooger per maand 189. Bovendien worden de verzeke ringen vergoed voor het volle te betalen premiebedrag. De uit te keeren totale vergoe ding mag echter niet meer be dragen dan 1 y2 maal de vroege re netto verdiensten. Voor kinderen tot 16 jaar bui tenshuis verblijvend wordt een vergoeding verstrekt van 42. per maand per kind. Voor kinderen boven de 16 jaar, voor zoover hun opvoeding nog niet voltooid is, wordt een uitkeering verstrekt van 35. per maand per kind. Bovendien genieten de gezins leden der vrijwilligers extra le vensmiddelen-toeslag, kolentoe- slag, enz. Bij grootere inkomens worden naar verhouding grootere bedra gen voor familie-onderhoud uit gekeerd. In enkele bijzondere gevallen kan na een ingesteld onderzoek een extra uitkeering worden toe vallen der bolsjewisten af. In Italië vernielden eigen stoottroepen vijandelijke kaze matten en vernietigden zij een steunpunt van den vijand en zijn bezetting. De vijand leed groote bloedige verliezen en verloor een aantal gevangenen. Vuuroverval- len van onze artillerie veroor zaakten in materiaalopslagplaat sen explosies en langdurige bran den. Batterijen vèrdragend ge schut namen het havengebied van Anzio en Nettuno overdag en des nachts met goed gevolg onder vuur. Het regiment luchtartillerie 135 (Mot) heeft sedert het begin van de gevechten in Italië zijn 500ste vliegtuig neergeschoten. Bewakingsvaartuigen der ma rine brachten in de Golf van Ge nua een vijandelijke artillerie motortorpedoboot tot zinken en beschadigden een andere zoo zwaar, dat te verwachten is, dat zij zal zijn gezonken. Tijdens aanvallen overdag van vijandelijke vliegtuigformaties in het Zuid-Oost-Duitsche grensge bied werden negen vliegtuigen omlaag gehaald. Bovendien ver loor de vijand door onze lucht verdedigingsstrijdkrachten boven het Italiaansche gebied zes vlieg tuigen. Storingsaanvallen van viiande. lijke vliegtuigen richtten zich in den afgeloopen nacht op plaat sen in Noord- en West-Duitsch- land". Dr. GOEBBELS „STADT- PRAESIDENT" VAN BERLIJN. De Fuehrer heeft de leiding van het bestuur der Rijkshoofd stad ter concentratie van haar krachten, in het bijzonder voor oorlogsdoeleinden, opgedragen aan den gouwleider van Berlijn, Rijksminister dr. Goebbels. Deze voert in zijn nieuwe hoedanig- hedi den titel van „Stadtpraesl- dent". i gestaan (geboorte, sterfgeval, ziekte, enz.). Ongehuwden kunnen ontvan gen (eventueel voor de ouders) een bijdrage in het onderhoud ten bedrage van 45.p. maand indien geen andere uitkeering plaats vindt. De ongehuwde vrijwilligers kunnen over dit bedrag persoon lijk vrijelijk beschikken. Zij kun nen het dus doen uitbetalen als onderstand aan hun ouders, kun nen het echter ook bijv. op een eigen bankrekening gestort krij gen, naar keuze. Deze bijdrage in het onderhoud of ter eigen beschikking wordt in alle gevallen toegestaan. In plaats van deze bijdrage in het onderhoud wordt voor zoo ver de vrijwilliger voor het frootste gedeelte in het onder oud van zijn ouders had te voorzien kostwinnersvergoeding uitgekeerd en wel bij één ouder tot 70.p, mnd, bij beide ouders tot f 115.p. m. Bovendien kan in bijzondere gevallen een huurtoeslag worden verleend. Buiten de bovengenoemde ge- zins- en andere uitkeeringen ontvangt de vrijwilliger zijn sol dij, vrije voeding, kleeding enz. Alle verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar en aanmeldingen kunnen geschieden bij het Er- satz-Kommando Niederlande, Korte Vijverberg 5. Den Haag en Nebenstelle Amsterdam, Dam 4; Nebenstelle Heerlen, Sarolea- straat 25; Nebenstelle Groningen, Heeren straat 46; Nebenstelle Enschede, Hengelo- schestraat 30; Nebenstelle Alkmaar, Lange- straat 56, alwaar voor de eerstdaags te houden keuringen eveneens gra tis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar zijn. De aandacht wordt er oo ge vestigd dat zij die ora bijzondere reden in Nederland moeten blij ven. dienst kunnen nemen bit het SS-Wachtbataillon Amers foort. of bij den Landstorm Ne derland. waarvoor alle bovenge noemde uitkeeringen. levensmid delen-toeslag en alle andere voordeelen eveneens gelden. Zij, die tusschen den leeftijd van 1835 jaar zijn en aanmel- dingsnlichtig zijn voor den ar beidsinzet. kunnen zich even eens aan bovengenoemde adres sen persoonlijk of schriftelijk aanmelden en worden tijdens hun verbintenis bij bovenge noemde onderdeelen vrijgesteld van den arbeidsinzet. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschikt heid voor de officiersopleiding heeft bewezen; zijn schooloplei ding is niet doorslaggevend. Valschermjagers en Sturrpgeschütze verdedigen de .hel van Cassino Terwijl de vijandelijke artillerie buiten een razend granaatvuur laat neer regenen en het heele slagveld met nevelgranaten besproeit, staan in de kelders en gangen valschermjagers en Sturmgeschütze gereed, om den nieuwn eanval op te vangen en met bloedige verliezen voor den vijand terug te slaan PK Wahner/PBZ/R/Pas

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1