Weinig verandering aan Oostelijk front Ie JAARGANG - No. 57 DONDERDAG 6 APRIL 1944 1 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE IEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 G'ro 103003 Lsidschs EcJitÏG Telef. Adm."20935 - Telef. Red. 20015 TOENEMENDE DUITSCHE TEGENSTAND DUITSCH WEERMACHXSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Woensdag luidt: „Ten Oosten van den beneden loop van den Dnjestr onderna men de Sowjets verscheidene vergeef:che aanvallen. Om een penetraiieplek wordt nog ge streden. Tusschen Dnjestr en Proeth zijn hevige gevechten met aanvallende Sowjet-pantser- formaties aan den gang. Ook van Duitsche zijde worden nieu we troepen in den strijd gewor pen. Ten Noorden van Jassy namen Roemeensche troepen een door den vijand sterk bezet heu velterrein in bezit en brachten den bolsjewieken zware verlie zen toe. In het gebied ten Noorden van Tsjernowitz heeft een ten Noor den van den Dnjestr staande Duitsche gevechtsgroep zich al vechtende verder den weg te- ruggebaand naar de bevolen doe len. Tusschen Stanislau en Tar nopol alsmede in het gebied ten Zuiden en> Noord-Westen van Brody namen onze troepen in tegenaanvallen talrijke plaatsen in bezit en sloegen zij de bolsje wisten onder zware verliezen achteruit. De verdedigers van Tarnopol hielden ook gisteren weer stand tegen sterke vijan delijke aanvallen. Sterke Duitsche formaties ge vechtsvliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht de vijandelijke annvcerbasis Korosten aan. Er ontstonden in spoorweginstalla ties en in het stadsgebied krach tige ontploffingen en uitgestrek te branden. Onze aanvallen in het gebied van Kowel brachten, ondanks taaien vijandelijken te genstand. bij aen verderen op- marsch verscheidene hoogten en plaatsen in om, bezit. Een bri gade stormgeschut heeft daarbij alleen 37 vijandelijke stukken geschut vernietigd. Ten Zuiden van Pleskau zijn nieuwe den ge- heelen dag voortdurende door braakpogingen van de Sowjets ineengestort. De vijand leed we. derom zware bloedige verliezen, In het hooge Noorden vielen de bolsjewieken in den sector Kandalaksja verscheidene malen met overmachtige strijdkrachten een van onze vooruitgeschoven steunpunten aan Zij werden met doeltreffende ondersteuning door duikbommenwerpers af geslagen. waarbij zij zware ver liezen leden. Uit Italië worden, behalve succesvolle eiger, ondernemingen van stoottroepen, waarbij gevan genen gemaakt werden, geen '.bijzondere gevechtshandelingen gemeld. Onze artillerie voor den langen afstand bestookte dag en nacht het havengebied van An- zio en Nettuno. Bij de gevechten der afgeloopen weken op het landingshoofd van Nettuno heeft zich het bataljon valschermja ger onder bevel van majoor Hermann bijzonder onderschei den. Een overdag ondernomen aan val van Amerikaanrche forma ties bommenwerpers op het stadsgebied van Boekarest ver oorzaakte schade en .verliezen onder de bevolking. Door Duit sche. Roemeensche en Bulgaar- sche strijdkrachten der luchtver dediging werden 44 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. In dit resultaat hebben Roemeensche jachtvliegers een bijzonder aan deel gehad. Britsche stoorvliegtuigen heb ben in den afgeloopen nacht bom men laten vallen op eenige plaatsen in het Rijnlandseh-West- faalsche gebied. Volgens nadere berichten is het gisteren gemelde aantal tuigen bij den aanval op een marinesteunpunt in Noorwegen tot 16 gestegen. Daarmede werd ongeveer de helft van de aan vallende toestellen vernietigd." Roemeensch weermachtsbericht. Het Roemeensche opperbevel meldt over de gevechtshandelin gen van 5 April: „Op de Krim, aan de Zwarte Zee en in Midden-Bessarabië geen bijzondere gebeurtenissen. Een tegenaanval van Roemeen sche troepen ten Noorden van Jassy maakt in weerwil van hardnekkigen vijandelijken te genstand vorderingen. Een taai verdedigd heuvelterrein en ver scheidene plaatsen werden den vijand, die zware verliezen leed. weer ontnomen. Ten Noorden van Tsjernowitz ontwikkelt zich de Duitsche aan val op de verbindingslijnen van den in de Noordeliike Boekowina en in Moldavië binnengedron gen vijand met succes. In den middag van 5 April vie len talriike Engelsch-Amerikaan- sche bommenwerpers in opeen volgende golven Ploesti aan en veroorzaakten schade en verlie zen onder de bevolking. Talrijke vijandeliike vliegtuigen werden door Duitsche en Roemeensche jagers en door het luchtdoelge schut neergeschoten". Slecht weer aan Oostelijk front. De A. N. P.-correspondent te Berlijn meldt: De toestand aan het Oostelijke front wordt van Duitsche zijde als onveranderd gekenmerkt. In het Noorden duren de Sowjet- Russische aanvallen ten Zuiden van Pskof voort, zonder dat deze tot eenige terreinwinst voor de aanvallers leidden. In het Zuiden zijn de pogingen van het roode leger, verder Zuidwaarts op te rukken, op toegenomen Duitschen tegenstand gestuit. Dit is. naar militaire kringen te Berlijn ver klaren. ten deele een gevolg van de aankomst van nieuwe reser ves, die, zoo wordt te Berlijn uit drukkelijk verklaard, niet aan de verdediging in West-Europa onttrokken zijn. Daarbij komt. dat ook het weer de operaties, zoowel aan Duitsche als aan Sow- jet-Russische zijde, ernstig be lemmert. Sedert eenige dagen is het aan het geheele Oostelijke front bepaald slecht weer, met veel natte sneeuw en regen en temperaturen rondom het vries punt. Ook zal ongetwijfeld het feit. dat in het Zuiden de strijd zich reeds gedeeltelijk aan den voet der Karpathen afspeelt, een rol spelen, daar de Duitsche verdedi ging uiteraard hierdoor begun stigd wordt. Hoewel de situatie in het Zui den- zich volgens Duitsch oordeel gaandeweg in de richting eener stabilisatie ontwikkelt, wijzen de achter het Sowj et-Russische front \7aargenomen hergroepeeringen vooral ten Zuiden van Balti, waar nog steeds het zwaartepunt der Sowjet-Russische krachtsin spanning ligt, op een komende intensiveering van de gevechten. Sedert een paar dag^n hebben de bolsjewisten bij hun aanvallen in de richting van Kisjinen en Ti raspol geen terrein kunnen win nen, terwijl ook de pogingen der Sowjet-Russische strijdkrachten op den rechterover van de Proeth, verder Roemenië binnen te dringen, gestrand zijn op den toegenomen tegenstand van Duit- schers en Roemenen. De Duitsche strijdkrachten in de uitstulping van het front ten Noorden van Tsjernowitz trek ken zich thans al strijdend in Westelijke richting op nieuwe stellingen terug. Het betreft hier de Duitsche troepen, die tot dus ver den Noordelijken oever van den Dnjestr tusschen het eerste en het' tweede Sowjet-Russische Oekraineleger bezet hielden. Overigens zijn de Duitschers de aan hun ziide strijdende Roe Terreurl Gedurende een luchtaanval op da stad Rome De bevolking zoekt beschutting In kuilen en grep pels buiten de stad PK Rauchwettar/O/H/P m neergeschoten vijandelijke vlieg- menen en Hongaren in toenemen de mate tot tegenaanvallen over gegaan. zoowel in het Zuiden ten Noorden van Jassy. als op den Westelijken vleugei, o.a. tusschen Tarnopol en Stanislau, bij Brody en bij Kowel. INTERVIEW MET VON RIBBENTROP. De Rijksminister van buiten- landsche zaken. von Ribbentrop, heeft gisteren den Berlijnschen vertegenwoordiger van het Roe meensche persbureau Rador een interview toegestaan. Op de vraag naax het doe1 der jongste Sovjet-Russische ver klaringen aan Roemenië, waar in beweerd wordt, dat de in dat land binnengedrongen 'Sovjet troepen zuiver militaire doelen voor oogen hebben, en dat de Sovjet-Unie geen wijziging be oogt van de orde in Roemenië en ook geen aanspraak maakt op een deel van het Ro'emeen- sche grondgebied, antwoordde de minister o.a.: „De politieke truc is steeds een deel van de Sovjet-Russi sche oorlogvoering geweest. Naar onze- meening is de wa re reden voor deze huidige tac tiek de wensch van Moskou den veldtocht na de verschrikkelijke offers der laatste jaren met zoo gering mogelijke verdere ver liezen tot een einde te brengen. De bolsjewisten kennen de on bestendigheid van het oorlogs- geluk. Vandaar de poging der bolsjewisten Finland door schijn baar gematigde eischen uit den oorlog te bluffen, d.w.z. men wil het in een val lokken, om het daarna te worgen. Vandaar het dingen naar Bulgarije, de drei gementen aan Hongarije en thans de verlokkingen voor Roeme nië. Ik geloof echter, dat elke Roe meen weat, wat i.ij aan derge lijke verzekeringen heeft. Naar aanleiding van een vraag omtrent de meening van den mi nister wat betreft de militaire situatie van Roemenië, zeide von Ribbentrop: „Wanneer de vijand thans ge ruchten rondstrooit, die het Roemeensche volk willen wijs maken, dat de Duitsche leiding strategisch overweegt Roemenië op te geven, dan kunnen wij daarover slechts lachen. Wij kun nen evengoed Berlijn opgeven. U weet, dat wij Berlijn voor de zwaarste Anglo-Amerikaansche luchtaanvallen niet hebben opge geven. doch verbitterd en met groot succes verdedigen. Net zoo zullen wij Roemenië verdedi gen." MALARIA-EPIDEMIE IN SYRIË. Persberichten maken melding van een uitbreiding der malaria epidemie in Syrië. De epidemie heeft zeer grooten omvang aan genomen. 132 Dorpen zijn ge heel aangetast, terwijl op het oogenblik 400.000 menscnen ziek liggen. VERHOOGING UITKEERING AAN FAMILIELEDEN VAN VRIJWILLIGERS bij de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon en Landstorm Nederland. Het SS-Ersatz-kommando Nie- derlande, Korte Vijverberg' 5, Den Haag, deelt mede: De uitkeeringen voor levens onderhoud aan familieleden van vrijwilligers bij bovengenoemde formaties zijn belangrijk ver hoogd Aan echtgenooten van gehuw den, die een inkomen hebben tot een bedrag van 200.per maand, wordt voor onderhoud 80,per maand uitgekeerd. Bovendien voor ieder kind tot 16 jaar 28,— per maand. Ver der vergoeding van huishuur voor het volle huurbedrag. De uitkeering wordt bij een aantal van bijv. drie kinderen beneden 16 jaar dan als volgt: Echtgenoote per maand 80. 3 kinderen a 28 p. m. 84. Huur geschat p. maand 25,-jr of eventueel hooger per maand 189. Bovendien worden de verzeke ringen vergoed voor het volle te betalen premiebedrag. De uit te keeren totale vergoe ding mag echter niet meer be dragen dan 1 Vi maal de vroege re netto verdiensten. Voor kinderen tot 16 jaar bui tenshuis verblijvend wordt een vergoeding verstrekt van 42. per maand per kind. Voor kinderen boven de 16 jaar, voor zoover hun opvoeding nog niet voltooid is, wordt een uitkeering verstrekt van 35. per maand per kind. Bovendien genieten de gezins leden der vrijwilligers extra le vensmiddelen-toeslag, kolentoe- slag, enz. Bij grootere inkomens worden naar verhouding grootere bedra gen voor familie-onderhoud uit gekeerd. In enkele bijzondere gevallen kan na een ingestefd onderzoek een extra uitkeering worden toe gestaan (geboorte, sterfgeval, ziekte^ enz.). Ongehuwden kunnen ontvan gen (eventueel voor de ouders) een bijdrage in het onderhoud ten bedrage van 45.p. maand indien geen andere uitkeering plaats vindt. De ongehuwde vrijwilligers kunnen over dit bedrag persoon lijk vrijelijk beschikken. Zij kun nen het dus doen uitbetalen als onderstand aan hun ouders, kun nen het echter ook bijv. op een BERICHT Morgen, Goede Vrijdag> zal het Zuidhollandsch Dag blad NIET verschijnen De Directie eigen bankrekening gestort.krij gen, naar keuze. Deze bijdrage in het onderhoud of ter eigen beschikking wordt in alle gevallen toegestaan. In plaats van deze bijdrage in het onderhoud wordt voor zoo ver de vrijwilliger voor het grootste gedeelte in het onder houd van zijn ouders had te voorzien kostwinnersvergoeding uitgekeerd en wel bij één ouder tot 70.p. mnd, bij beide ouders tot 115.p. m. Bovendien kan in bijzondere gevallen een huurtoeslag worden verleend. Buiten de bovengenoemde ge- zins- en andere uitkeeringen ontvangt de vrijwilliger zijn sol dij, vrije voeding, kleeding enz. Alle verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar en aanmeldingen kunnen geschieden bij het Er- satz-Kommando Niederlande, Korte Vijverberg 5, Den Haag en Nebenstellé Amsterdam, Dam 4; Nebenstelle Heerlen, Sarolea- straat 25; Nebenstelle Groningen, Heeren straat 46; Nebenstelle Enschede, Hengelo- schestraat 30; Nebenstelle Alkmaar, Lange- straat 56, alwaar voor de eerstdaags te houden keuringen eveneens gra tis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar zijn. De aandacht wordt er op ge vestigd dat zij die om bijzondere reden :n Nederland moeten blij ven, dienst kunnen nemen bii het SS-Wachtbataillon Amers foort. of bii den Landstorm Ne derland. waarvoor alle bovenge noemde uitkeeringen. levensmid delen-toeslag en alle andere voordeelen eveneens gelden. Zij, die tusschen, den leeftijd van 1835 jaar zijn en aanmel- dinfrsnlichtig zijn voor den ar beidsinzet. kunnen zich even eens aan bovengenoemde adres sen persoonlijk of schriftelijk aanmelden en worden tijdens hun verbintenis bij bovenge noemde onderdeelen vrijgesteld van den arbeidsinzet. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschikt heid voor de officiersopleiding heeft bewezen; zijn schooloplei ding is niet doorslaggevend. BINNENLAND DE Z-KAARTEN IN DE VOEDSELVOGRZIENINGS- BEDRIJVEN. Van bevoegde zijde wordt nog maals herinnerd aan de bekend making op Vrijdag 24 Maart jl„ betreffende de invoering van de z.g. Z-kaartenprocedure voor het geheele gebied van de voed selvoorziening. Deze procedure valt onder de verordening van den Rijkscommissaris nr. 198- ^942, waarbij elke ondernemer verplicht werd desgevraagd in lichtingen te verstrekken om trent in zijn bedrijf aanwezige arbeidskrachten. Aan deze kaar- tenprocedure behoeven op het oogenblik nog niet deel te ne men de eigenaren en werkkrach ten van land- en tuinbouwbe drijven, dus boeren, tuinders, visschers en de bij hen werk zame personen, waarvoor de uitgegeven gele vrijstellingsbe- wijzen voorloopig van kracht blijven. Nadere inlichtingen om trent de bedrijven, welke hier onder vallen, enz. zijn opgeno men in bovengenoemde bekend making. Loonen in den landbouw. Gelijk wij dezer dagen bericht ten heeft de Gemachtigde voor den Arbeid een nieuwe lande lijke regeling van loonen en an dere arbeidsvoorwaarden in den landbouw uitgevaardigd. In Zuid-Holland kwam de wensch naar voren, om bii de vaststelling van den arbeids duur rekening te houden met de opkomst en het ondergaan van de zon in bepaalde tijden van het jaar. Derhalve vermeldt de nieuwe regeling de bepaling, dat indien het loon van arbei ders, die tegen uurloon werk zaam zijn, in de maanden De cember, Januari en Februari, ten gevolge van deze factoren zou dalen beneden 3.per dag, niettemin dit dagloon moet wor den uitbetaald. Met nadruk wordt er nog op gewezen, dat de nieuwe regeling ook van toepassing is op de ar beiders, die in loondienst land- bouwwerkzaamheden verrichten in het commissionairsbedrijf. Verplaatsing commissariaat niet-commercieele vereenigingen. De commissaris voor niet- commercieele vereenigingen en stichtingen brengt ter algemee- ne kennis, dat zijn kantoren zijrt verplaatst naar Dieren (Spanke ren), Zutphenschestraatweg 13, telefoon 4241. Te 's Gravenhage, Amalia- straat 13, blijft de hoofdinspectie gevestigd. De telefoon aldaar blijft onveranderd 183570, inter- locaal letter F.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1