|Ls glgedjuewaaf! VOLKSTIIINDERS! Tomatenplanten «HET WIENERHAUS" IirslepeN Croote Boonenplanten Breng brood terdisch dat lekker is! örc TOK... TOK... TOK... ALWEER t EN El! met WILLY WALDEN en PIET MUYSELAAR I SPRUIT's BAKKERIJ I Gevraagd bloenisterij A Jan.-Oec. en periodiek C.V. N. BAKKER Hzn. „EEN 00RL0GS- HEILIGE" STADSNIEUWS je Donderdag. Wij her- ii er aan, dat in de Leid- arochiekerken morgenoch- |e plechtigheden zijn: kerk isingel te half negen, kerk ■fingh Onneslaan te acht ierk Haarlemmerstraat te tht, kerk Haagweg te half sie plechtige H. Mis. De w. pater M. A. Ober, Mont- j, die op 13 Februari j.l. te et priester werd gewijd, ip Tweeden Paaschdag te uur in de St. Petruskerk >rste plechtige H. Mis op- i, Er is receptie van 3.30 tot aan huis, l. Actie Parochie Harte- Hedenavond 8 uur er in het Sint Antonius- lis een Passie-herdenking len. Hiertoe worden uitge- ;d alle kath. jongeman- in de parochie van 17—25 ngang Hazenwindsteeg. ischappii voor Toonkunst. t 3e gewone concert der 1 happij voor Toonkunst, Schouwburg, werd gege- u or het Amsterdamsch Ka n riek Gezelschap. De zes ij brachen drie werken ten g e. Eerst: „das Echo", suite a ifführung in zwei ver- s nen Zimmern van Haydn. 1 Zimmer (voor het doek) I euwekemeijer en Chris 1 violen, Johan de Nobel Zweites Zimmer (achter 1 »k) Frans Vonk en Ab de violen. Roelof Krol cello, i 1 individueel als in samen- s ionden zij zich, in dit ge- i lijk te beluisteren, maar i makkelijk te spelen Haydn v volkomen op elkaar in- g een prachtige eenheid ld. Heuwekemeijer en I violen, vertolkten met d tist Vonk „Serenade op. 1 n Zoltan Kodaly. Merk- v g is te constateeren hoe i end werk een componist u laatsten tijd voor instru- ii i met in zekeren zin be- p klankmoeilijkheden kan in, welk een verscheiden- li i prachtig warm geluid d s fraai bespeelde instru- n i voortgebracht wordt d sechte musici, die ensem- b meester zijn en het ty- p 1 karakter van de Hon- g: e muziek zoo juist bena- di ib'oen. Tot besluit „Sextet b van Brahms, den mees te zijn genialiteit toonend. H raag- en antwoordspel, w rahms zooveel van hield, hi n elk der deelen een m melodische welving. Het a i is een juweeltje, het li deel staat niet minder op h eil, en eindigt prachtig. D :n van het sextet zijn vrij ii aanwenden van de ruba- t( leven hun inzichten emo- ti( uit, belangrijk is de ver- i® van het detail. Er is mooi h verricht, en aan dank- b id heeft 't niet ontbroken. J. Kortmann. watervoorziening in de 1. Gisteravond hield dr. C. van Esveld. conrector it Kennemer Lyceum te E indaal over dit onderwerp ring in het Rijksmuseum l udheden. s in de oudheid wist men iter naar waarde te schat- 1 ioral in de landen van de landsehe Zee. waar de ig meestal zeer gering is hoeveelheid zoet water, aanwending van kunst- moeilijk te verkrijgen en 'aren is. Vandaar dat spe- ie Grieken het water als ijzondere gave der goden uwden en bronnen ver als zetels van goddelijke dit te meer omdat de zonder dagelijksch bad ven kon. Dit leidde er toe, overheid er reeds spoe- bedacht was waterleidin- construeeren om bron van meer verwijderde naar de gewenschte n, de steden, te doen i. iker behandelde eerst de bekende waterleidingen, de burcht van Mycenae 1000 v. Chr.), die van Sa- (950 v. Chr.), van Hiskia Chr.) en van Sanherib ees er op hoe deze tech nisch zeer merkwaardig zijn. In den bloeitijd van het oude Grie kenland werden in vele steden energieke pogingen gedaan het probleem der watervoorziening tot een oplossing te brengen, wearvn klassieke schrijvers ons beschrijvingen hebben nagela ten. In het bijzonder stond spre ker stil bij de waterleidingen uit den hellenistischen tijd te Prie- nen en Pergamon, waarvan dé overblijfselen ons zijn bewaard gebleven. Deze bewijzen hoe de techniek zich ontwikkeld had: zij voorzagen heele steden met alle openbare gebouwen en par ticuliere huizen door een inge wikkeld stelsel van buizen van water. Talrijk zijn in deze ste den de badhuizen en fonteinen die groote watermassa's ver bruikten. Ook de Romeinen waren groo te waterverbruikers. Zij zagen er niet tegen op om tientallen kilometers lange, hooge aqua ducten te bouwen. Het stelsel, dat zij volgden, bestond hierin, dat zii zoo dicht mogelijk bij de bron een reservoir (piscina), voor watert erging bouwden, tevens om het slib te doen bezinken. De grootste daarvan zijn de be kende reservoirs te Constantino- pel. Uitvoerig behandelde spre ker het distributiesysteem der Romeinen, dat op geheel andere principes berustte dan het he- dendaagsche. dit vooral, omdat de badinrichtingen en openbare fonteinen zulke geweldige hoe veelheden water verbruikten. Vondsten in Pompeii toonen aan. hoe het was gesteld met de wa tervoorziening der particuliere woningen. Vooral de stad Rome zelf had een ontzaglijk water verbruik. dat per hoofd der be volking grooter was dan dat van de meeste moderne steden. Overal in het Romeinsche rijk verrezen talrijke grootsche wa terbouwwerken, die zelfs heden ten dage ten deele nog function- neeren als onverwoestbare mo numenten van Romeinsche ener gie en ingenieurskunst. Als voorbeelden daarvan noemde spreker de aquaducten van Smyrna. Carthago. Segovia, Ni- mes, Metz en Timgad. - Geboreft: Jacob Gerrit, z. van J. P. Karstens en C. van Es; Krijn, z. van M. van Mourik en H. C. de Bruin: Jan. z. van G. Nievaart en C. van Biezen: Dick, z. van H. J. Koopman en W. B. Siebers. Onder trouwd: P. L. L. Verhoeff jm. 32 j. en H. E. Kroon id. 33 i.; A. N. Mank jm. 32 j. en P. M. A. Cocx jd. 27 j.; Er Peterzen jm. 23 j. en A. Blokzijl jd. 23 j.: H. L. Versluis jm. 21 j. en J. M. Pet id. 22 j. Overleden: D. C. Kloek wed. van J. Groebe 83 j.; A. de Boer wedn. 79 j.: G. de Jong wed. van H. H. Sanders 71 i.; M. de Graaf z. 3 dagen. LITURGIE DONDERDAG, 6 April. Witte Donderdag. Gedachtenisdag v. d. instelling v. h. Allerheiligste Sa crament des Altaars. Mis: Nos autem. Gloria. Credo. Let op de veranderingen in de Canon, zoo als aangegeven op Witte Donder dag. Prefatie van het H. Kruis. Kleur: Wit. Morgen, Witte Donderdag, her denkt de Katholieke Kerk de instelling van het Allerheiligste Sacrament, de Eucharistie. Gaarne zullen allen, die daar toe in de gelegenheid zijn, de sobere het is de Lijdensweek maar indrukwekkende plech tigheden in de kerk bijwonen. Maar ook de gedachten van hen, die niet ter kerke kunnen gaan. zullen zich bewegen rondom de herdenking van wat Christus daags voor Zijn lijden en ster ven aan de menschheid heeft geschonken. ,.0 zielen, die belast zijt en belaên. Hier rust uw heil, aenbidt dit hemelgraen". „Wel zaligh, die in 't hijgende verdriet Naar dezen troost en vasten vrijburgh vliet". Zoo bezong Nederlands groot ste dichter Vondel de Eucharis tie, de „Altaergeheimenissen". Vandaag vóóral bewaarheden wij den lofzang van St. Thomas van Aquino: Tantum ergo Sacramentum. Veneremur cernui. Het Sacrament zóó groot vereerd nu Néérgebogen tot den grond! Gemeentel. Aankondiging? SLUITING GEMEENTELIJKE BUREAUX. De Burgemeester van Leiden brengt ter algemeene kennis, dat. de Gemeentelijke bureaux op 7 en 8 April a.s. gesloten zul len zijn. Het Bureau van den Burger lijken Stand zal die dagen ge opend zijn van 911 uur voor het doen van aangifte betreffen de geboorte, oerlijden en hu welijk. Het administratiegebouw en de toonv/inkel der Stedelijke Lichtfabrieken Zijn op 8 April op de gewone uren voor het pu bliek geoiiend. 4944 De Burgemeester STEVENINCK OMGEVING HILLEGOM. Doodelijk on geval. Een 10-jarig meisje hing achter een vrachtauto in de Meerstraat. Toen de auto door een kuil reed, kon het kind zich niet langer vasthouden en viel op de straat. Aan de gevolgen van dien val is het meisje over leden. ZOETERWOUDE (H. R.). Maandagavond werd in de groote zaal van het parochiehuis het winterprogram van het Comité voor Katholieke Actie besloten met een uitstekend geslaagden avond, welke gegeven werd door den weleerw. pater A. P. Louwe O.F.M. met zijn muzikale mede werkers en medewerksters. „Ouderzorg en Ouderweelde" was het onderwerp, waarvoor pa ter Louwe een dankbaar gehoor vond. MEDED. PLAATSELIJKE DISTRIBUTIEDIENST LEIDEN SLUITING DISTRIBUTIEKANTOOR. Medegedeeld wordt, dat het Distributiekantoor op Vrijdag 7 April, Zaterdag 8 April en Maan dag 10 April 1944, voor het pu bliek gesloten zal zijn. 1968 OFF. MEDEDEELINGEN. DISTRIBUTIEREGELING IJZER EN STAAL. In de circulaires no. 315, 2e druk, d.d. 1 Maart 1944 (blz. 7) en no. 310, 2e druk, d.d. 18 Maart 1944 (blz. 10) is door Rijksijzer bepaald, dat de bestel brieven, welke voor het plaatsen van bestellingen in het buitenland worden gebezigd, o.m. een duidelijke omschrij ving van de bestelde goederen moe ten bevatten. Dit voorschrift is met ingang van heden niet meer van toe passing, wanneer het betreft bestel lingen op die soorten walserijproduc- ten, welke in geen enkele afmeting of kwaliteit in Nederland worden ver vaardigd, b.v. bestellingen op rails, platen 3 mm en dikker, breedflens- balken, z.g. „Weisblechersatz*', hoek ijzer e.d. Voor deze soort bestellingen behoeft dus in den bestelbrief geen nadere specificatie te worden opgeno men. Voor het plaatsen van bestellin gen voor Nederlandsche behoefte in België zijn voortaan geen ,3estell- rechte" noodig, zulks in afwijking van het bepaalde in circulaire no. 804, d.d. 31 Januari 1944; de verplichting tot het indienen van een „Anforderung für Bestellrechte" komt dus voor deze be stellingen te vervallen. Dientengevol ge zijn bewijzen van overdracht „C" met materiaalbronaanduiding ,,BI" thans ook geldig voor bestellingen op staalplaten en/of gereede producten geheel of gedeeltelijk uit staalplaten te vervaardigen. Voor zoover ten be hoeve van bestellingen in België reeds bewijzen van overdracht ,,C" met de aanduiding ,,Bidp" of „Birndp" in om loop zijn, dienen deze gewoon te wor den doorgegeven; dus niet retourzen- den aan opdrachtgever of contingent beheerder. In aansluiting op het onlangs ver schenen bericht betreffende het nieu- de aanvraagformulier A wordt bekend gemaakt, dat het in de bedoeling van Rijksijzer ligt de bij het bedrijfsleven aanwezige oude exemplaren van dit formulier door middel van een inleg vel aan het nieuwe exemplaar aan te passen. Dit inlegvel is na 25 April a.s. kosteloos bij de Kamers van Koop handel verkrijgbaar. Dientengevolge verliezen de oude formulieren A hun waarde niet. MEDED EE LING PROD. COMM. TUINBOUW EN OOFTTELLT De aandacht wordt er op gevestigd, dat de mogelijkheid is geopend om tot een maximum van 5 are voor de overheid tabak te verbouwen en wel tegen den prijs van 60 cent per pond luchtdroge tabak. Het benoodigde zaad voor deze teelt zal tegen kosten- den prijs beschikbaar worden gesteld. Ter stimuleering van den verbouw is in uitzicht gesteld, dat bij de inleve ring per 10 kg ingeleverde tabak naar keuze 500 cigaretten of Vt kg tabak wordt beschikbaar gesteld tegen fa brieksprijs en bonloos. De hiertoe be noodigde teeltvergunning kan bij den inspecteur van den tuinbouw, Bezui- denhout 30, Den Haag, worden aan gevraagd, door wien ook alle verdere inlichtingen worden verstrekt. In ver band met het vergevorderde seizoen is het van belang, dat zij, die hiervoor belangstelling hebben, zich zoo spoe dig mogelijk aanmelden. SUIKERPREMIE VERBOUWERS POOTAARDAPPELEN. In aansluiting op het reeds gepubli ceerde wordt medegedeeld, dat, even als voor consumptie- en fabrieksaard appelen, ook voor pootaardappelen een suikerpremie zal worden ver strekt. Ook voor pootaardappelen komt men eerst in aanmerking voor de premie, indien tenminste net zoo veel suikerbieten en niet minder aard appelen (consumptie-, fabrieks- en/of pootaardappelen) worden verbouwd dan in 9143. De premie zal ongeveer even hoog worden gesteld als voor consumptie- en fabrieksaardappelen. LEVERT SCHEERMESJES aangeboden bij J. VINK, Vlietweg 6, Zoeterwou- de 3861 lot een jaar en drie maan- evangenisstraf met aftrek reventief. B REESTRA AT 32 Stadsgehoorzaal - Telef. 26421 Avondvoorstelling 8, 9, 10 en 11 April aanv. I 7 uur I Middagvoorst.Zondag 9 en Maandag 10April |^2uurJ René Sleeswijk's Nederlandsche Revuo 1808 j o.a*. alp. SNIP en SNAP. Verdere medewerkenden: Dries Krijn, André Bakker, Jean Smits, Karin Ohmsteda, het bekende danspaar C I na ft B a r r I. De Cubaansch-NcdéTlamfBclie ehaiiHonnière Carmencita. Onze uieuvu Deensehe Balletattractie De 7 Danske Darfsene Els- klinger. COR STEIJN dirigeert NIC. van Oostrüm's Orkest. Prijzen f3-, f2.50, f 2.-, f 1.50. Plaatsbespreking vanaf Donderdag 6 April dagelijks ran 10 tot 1 uur Dank zij onze vakkennis leveren wij ook thans nog goed doorbakken brood. Lage Rijndijk 63-65 - Leiden FAILLISSEMENT A. J. VAN DER PUTTEN Bloembollenhandelaar te Lisse. De Curator geeft kennis, dat door liet verbindend v/orden der eenige \iit- deelingslijst bovenstaand faillissement op heden is geëindigd. 4937 Mr. M. B. VÓS. Rapenburg 32, Leiden. Bloemisterij B, Jan.-Dec. en periodiek,! 500 M2. warme kasvérg. Jan.- Dec., 1500 M2; warme of koude bak of jwarenhuis- verg. 1 H.A. warmoezier- deri.i punt vier. Een- ruiters, ook met slechte liist.en halve raampjes. Roelofarendsveen. Tel. 48 door VICTOR GIRAUD Prijs t 0.90,tr.p. post f I.— N.V. De Leidsche Courant Paoengracht 32 - Leiden De Landbou(v\ ereeniging ..DE EENDRACHT" te Zoetermeer bericht hier mede. dat zij alleen mest stoffen kan léveren aan volkstuinderé die inge schreven en woonachtig zijn te Zoetërmeer. 4926 Vanaf hedftn verkrijgb. Tomatenplanten 1 x ver- speend en zaaiplantjes. Vanaf 10 April Z'-x ver- speende. Bestel vroegtij dig Beleefd aanbevelend. TH. A. HIJDRA Langeraar - Tel. 34 Net R. K. burgermeisje zoekt leuke vlotte vrien din, leeft. 20-23 i. Br. no. 3388 bur. v. d. blad. Groote schoonmaak in het land. SG Moeders zijn aan 't sjouwen. Zonder zeep komt 't huis aan kanl. Nederlandsche vrouwen Houden Holland's roem in stand Met „GLORINE" in de hand Gaan ze schöonmaak houen. het wondermiddel in schoonmaaktijd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 3