Zware gevechten bij Tsjernowitz l/aft kact tot Watt Ie JAARGANG - No. 56 WOENSDAG 5 APRIL 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - G;ro 103003 LeldscElG Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 DUITSCH AFWEERSUCCES BIJ PLESKAU DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- ;richt van Dinsdag luidt: „Ten Westen van Beresowka zijn nieuwe aanvallen van de Sovjets mislukt. In het gebied van Tsjernowitz ten Noorden van den Dnjestr zijn onze troe pen onder moeilijke omstandig heden van weersgesteldheid en wegen nog steeds in zware ge vechten gewikkeld. De stad Tar- nopol werd in weerwil van nieu we heftige aanvallen der bolsje wieken in bezit gehouden. Daar bij heeft zich het regiment gre nadiers 949 onder bevel van ko lonel Schoenfeld bijzonder on derscheiden. In het gebied van Brody vie len de Sovjets op verscheidene plaatsen tevergeefs aan. Tegen aanvallen van onze troepen sloe gen vijandelijke strijdkrachten uiteen. Ten Noorden van Kowel ontstonden hevige plaatselijke gevechten. Kapitein Bolm en ka pitein Reiche, bataljonscomman danten in een regiment grena diers, hebben zich in het ge- vechtsgebied van Kowel door voorbeeldige dapperheid onder scheiden. Ten Zuiden van Pleskau zet ten de Sovjets hun doorbraak pogingen voort, na nieuwe strijd krachten te hebben aangevoerd. Onze troepen behaalden in har de gevechten weer een volledig afweersucces en vernietigden 24 vijandelijke pantserwagens. Daar mede verloren de bolsjewieken .in dezen sector de laatste drie dagen 172 pantserwagens. In Italië werden ten Noord westen van Cassino sterke vij andelijke stoottroepafdeelingen afgeslagen. Er werden gevange nen gemaakt. Een formatie Amerikaansche bommenwerpers heeft in de ochtenduren van 3 April een terreur aan val ondernomen op Boedapest. Een andere vrij zwak ke formatie viel in den afgeloo- pen nacht eveneens de Hongaar- sche hoofdstad aan. Er ontstond schade in woonwijken. De be volking leed verliezen. Door Duitsche en Hongaarsche lucht doelartillerie alsmede door Duit sche en Hongaarsche Jagers wer den 17 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In de Noordelijke IJszee vie len onze duikbooten de laatste dagen vijandelijke formaties oor logsschepen aan en brachten 14 torpedojagers en korvetten tot zinken, waaronder verscheidene groote torpedojagers van de „TribaT'-klasse. In verband met deze gevechts handelingen probeerden gisteren Britsche vliegtuigen, die van een vliegkampschip waren opgeste gen, een Noorsch steunpunt der marine aan te vallen. De aanval werd door den eigen afweer uit eengeslagen en kwam niet tot volledige ontplooiing. Hierbij werden door het slagschip „Tir- pitz" vier, door een voorpostboot twee vijandelijke vliegtuigen neergeschoten''. Roemee nsch weermachlsbericht. Het opperbevel van het Roe- meensche leger deelde gisteren mede: „In Centraal-Bessarabië en in het Noorden van Moldavië geen belangrijke opeig.ties. Gisteren overdag viel een vrij groot aan tal Anglo-Amerikaansche bom menwerpers Boekarest aan. Er ontstonden schade en verliezen aan menschenlevens. Een groot aantal der vijandelijke vliegtui gen werd door de Duitsche en Roemeensche jagers en door het luchtdoelgeschut neergeschoten''. Luchtaanval on Brod. Officieel wordt medegedeeld, dat vijandelijke vliegtuigen Maandag de Joegoslavische stad Erod aan de Save hebben aan gevallen. Er is een vrij groot aantal dooden onder de bevol king te betreuren. NIEUWE TACTIEK DER BOLSJEWISTEN. De militaire spreker van den Duitschen omroep, luitenant-ge neraal Dittmar, heeft gister avond een overzicht over den oorlogstoestand in het Oosten gegeven. Hij zeide o.a., dat de gevechten in het Zuidelijk deel van het front door een nieuwe tacdek der bolsjewisten een an der aanzien hebben gekregen. In plaats van de versnipperde of- fenstiefstooten hebben de bolsje wisten sedert begin Maart den gelijktiidigen aanval met sterke pantserstrijdkrachten op ver scheidene plaatsen gesteld. Generaal Dittmar zeide. dat het optreden van den vijand na zijn eerste diepe penetraties on miskenbaar in de eerste plaats gedicteerd werd door een mee- doogenloozen drang naar ter reinwinst. natuurlijk in zoodani ge richting als hem in operatief opzicht het voordeeligst moest schijnen. Hij trachtte daarbij de principes, die gelden voor een inhalende achtervolging zoo uit gebreid mogelijk toe te passen. De terreinwinst krijgt n.l. eerst haar volle beteekenis wanneer door samenwerking van ge penetreerde en doorgebroken strijdkrachten de omsingeling van krachtige deelen van de vijandelijke strijdmacht tot stand komt. Geconstateerd kan worden, dat deze bekroning hunner door braken den bolsjewisten tot nu toe ontzegd is gebleven. De uitgerekte Noordelijke pe- netratieplek, die in feite het ge bied tusschen de brongebieden van Boeg en Proeth er den Zui delijken rand van de Pripj et- moerassen omvat, heeft zich in de afgeloopen weken uitgebreid tot het gebied van Oost-Galicië, zooals in de weermachtsberich- ten genoemde gevechtsplaatsen rond Stanislau en Tarnopol aan- toonen. Wanneer verder Brody en Kowel als brandpunten van de gevechten genoemd worden, dan duidt dit er op, dat de bols jewisten niet slechts naar het Westen langs den Noordrand der Karpathen doch ook in Noord-Westelijke richting ter rein trachten te winnen. Verder moet bijzondere betee kenis gehecht worden aan het vaste standhouden op bepaalde belangrijke verkeerspunten. De dappere verdediging van de ge- improviseerde vestingen Tarno pol en Kowel kan buitengewoon nut afwerpen in verband met de versperring der ravitailleerings- wegen, die daar samenkomen. Het is op het oogenblik nog in het geheel niet bekend waar de Duitsche leiding het vijan delijke groote offensief definitief denkt te remmen. Zeker schijnt V' illl§i*£ Dp In vollen bloei steende crocussen In de bollenstreek vormen bloem- tepijten van de fraaiste kleurscha- keeringen CNF/Kwlper/Pax m dat de mogelijkheden voor een succesvollen afweer beter wor den, hoe meer de scheidende en versperrende werking van den Karpathenmuur merkbaar wordt. Het feit dat ten Noorden van Tsjernowitz in een reeds belang rijk meer geaccidenteerd ter rein nog sterke Duitsche strijd krachten vechten, doet vermoe den, dat hier reeds bepaalde ter reingesteldheden merkbaar wor den, die een sterker evenwicht der wederzijdsche gevechts kracht met zich hebben ge bracht Men zal biizondere aan dacht moeten schenken aan de verdere ontwikkeling der ge vechten in dezen sector. De hier strijdende Duitsche troepen plaatsen zich als een golfbreker voor de pas in het militaire ge zichtsveld gekomen Boekowi- na en het Hongaarsche Zeven burgen, dat men in tusschen in militair opzicht veel bruik baarder heeft kunnen maken. AMERIKAANSCH OFFENSIEF IN STILLEN OCEAAN. In verband met een uitgegeven extra bericht van het Japansche hoofdkwartier over gevechtshan delingen ten Zuiden van de Ca- rolinen en in het gebied van de Palau-eilander. wordt in militai re kringen te Tokio de aandacht er op gevestigd, dat de Amerika nen in het Zuidelijke deel van den Stillen Oceaan opnieuw tot het offensief ziin ove gegaan. DE REVOLUTIE IN SAN SALVADOR. Naar de Britsche berichten dienst uit Costa Rica meldt, ver klaren daar aangekomen vluch telingen, dat de gevechten in San Salvador voortduren. De bewe ging begon Zondag met een aan val op de kazernes. Twee zenders brachten berichten over de revo lutie. doen Zondag te lil uur zwegen zij. President Martinez heeft aan alle gezantschappen medege deeld, dat de revolutie is onder drukt. Personen, die uit Nicaragua te New York zijn aangekomen ver klaren echter, dat de toestand in San Salvador ernstig is: een deel der hoofdstad is in handen der revolutionnairen. DE GAULLE BEVELHEBBER DER DISSIDENTE STRIJD KRACHTEN. De Gaulle heeft bij besluit van het dissidentencomité in Algiers het commando op zich genomen van de dissidente strijdkrachten. EDEN ZAL AFTREDEN ALS MINISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. Naar de Britsche berichten dienst meldt, is tot het aftreden van Eden als minister van bui- tenlandsche zaken reeds beslo ten. De bekendmaking wordt echter eenige dagen uitgesteld. Zijn opvolger is lord Cranborne, thans minister voor de Dominiipns. Eden blijft lid van het kabinet en leider van het Lagerhuis. Bo vendien zal hij de functie van plaatsvervangend minister voor de verdediging krijgen. DE WERKZAAMHEDEN VAN DEN PAUS GAAN DOOR. In politieke kringen van het Vaticaan wordt naar aanleiding van het onlangs verspreide be richt over een z.g. ziekte van Paus Pius XH verklaard, dat de gezondheidstoestand van den Paus zeer goed is en dat hti nog steeds van 's morgens tot 's nachts ingespannen en onon derbroken werkt. Alleen worden om verschillende reden alleen nog maar audiënties gehouden voor de kardinalen en de secre tarissen der Congregaties en voor ziin naaste medewerkers, terwijl als gevolg van verkeersmoeilijk heden de gebruikelijke ontvang sten van de buiten Rome wonen de bisschoppen zijn komen te vervallen. Om dezelfde redenen zijn de audiënties voor pelgrims en de collectieve ontvangsten vervallen. Ook de ceremoniën in CHRISTELIJK EN GERMAANSCH. De Vr. - Hoe de christelijke ideeënwereld het germaansche we zen niet verkracht, maar juist ge louterd en op hooger plan gebracht heelt, bewijst ongevraagd het gil denstelsel, dat den roem uitmaakt der sociaal-economische orde van de gerijpte middeleeuwen. In onze dagen, gevuld van den roep om een nieuwe orde, wordt teruggegrepen naar dit stelsel, niet om het in ouden luister te herstel len - wat eens was, wordt nooit meer heden, „was" blijft eeuwig voorbij - maar om de gezonde be ginselen, welke aan dit stelsel ten grondslag liggen en volledig beant woorden aan de behoeften en eischen van de germaansche men- schennatuur. De gilden zijn zoo oud ais de germanen zijn. Men kende de gil den reeds voor den komst van het christendom in onze streken. In den nacht van de germaansche oudheid ligt hun oorsprong verborgen. Er zijn historici, die meenen het be grip gilde te moeten afleiden van geld, maar hoe aanlokkelijk deze theorie oogenschijnlijk ook zijn mag, is zij nochtans onjuist, want lang vóór de periode der geld economie waren er reeds gilden. Wie gilde van geld wil afleiden, denkt slechts aan de ambachtsgil den, welke weliswaar een voorname plaats hebben ingenomen in het sociaal-economische leven der mid deleeuwen (omdat zij zooveel stof felijke welvaart hebben gebracht), maar waaraan het wezen der gilden in meest algemeenen zin niet is gebonden De ambachtsgilden zijn een bepaalden vorm van gilden en ook zij zijn jonger dan de gilde- gedachte. In zijn zoo sprankelend en popu lair geschreven studie over de gilden heelt Jan ter Gouw gecon stateerd, dat het „gilde, ge-hilde, een verbond is van vrije mannen tot onderlinge hulp en trouwe, tot gezamenlijke offerande en gemeen schappelijke offermaaltijden". Hier mede is het wezen der gilden juist gevat; want men vindt het terug zoowel in de heidensch-germaan- sche gilden als in de christelijk- germaansche „Een verbond van vrije mannen". Het verlangen naar vrijheid is typisch-germaansch verlangen. Dit verlangen ligt ook ten grondslag aan het typisch-germaansche be ginsel der souvereinileit in eigen kring, welke ten onzent met name de calvinisten, steeds zoo met bij zonderen nadruk hebben uitgedra gen, ofschoon het toch een beginsel is, dat leeft in alle harten, die kloppen in germaansche landen. Op dit beginsel ook berusten later de christelijke gilden, zoowel de gods dienstige, cullureeie als sociaal- economische, maar men vindt het reeds in de heidensch-germaansche gilden! „Een verbond van mannen tot onderlinge hou we en trouwe". Hoort Rodenbach zingen over de houwe en trouwe en d'Artagnan zingt het hem na; „Allen voor één en één voor allen". Gemeenschaps- menschen zijn de germanen van huis uit. De trouw is hun wezens kenmerk gelijk dit de eer is bij de romanen en de goedheid bij de Sla vische volkeren. „Alle menschen werden Brüder". jubelt Schiller, ge- ruggesteund door Beethoven in zijn Negende en wij beluisteren den jubel van den gemeenschapsmensch, die de germaan zoo bij uitstek is, of liever: wij beluisteren den jubel van den germaan, die zich zoo bewust is gemeenschapsmensch te zijn Was het wonder alweer, dat het christendom in den vol maakten vorm van het katholicisme zoo'n weerklank vond in de ger maansche wereld? Waarlijk, hier vond het een schoonen voedings bodem, omdat deze voedingsbodem zoo zuiver en natuurlijk was.' En dan: „Een verbond van vrije mannen, óók tot gezamenlijke offe rande en gemeenschappelijke offer maaltijden" Zoo was het reeds in den heidenschen tijd onzer voor ouders. AI waren zij, naar christe lijke opvatting heidenen, zij waren toch geen goddeloozen, maar van nature zelfs zeer godsdienstig. Vrij wel zeker zijn de gilden dan ook oorspronkelijk ontsproten aan de religieuse behoeften van onze voor vaderen, die eenmaal christenen geworden, de nieuwe christelijke wijn in de oude zakken hebben gedaan. Daartoe behoefde niets te worden verkracht aan eigen wezen, men verhief slechts de gildegedach- te op hooger plan; men vond in de christelijke broederschap de ware broederschap zijner droomen; men vond in het christendom de vol tooiing van zijn natuurlijke wezen en beleefde dit alles ook en vooral in zijn gilden. de Goede Week vinden op dezelf de wijze als in vorige jaren plaats: alleen worden de geloo- vigen niet toegelaten. Hard an vastbesloten Eer Finsche strijder van aan verkenningstf oep. Koelbloedigheid en vastberadenheid kenmerken deze mannen, die in dagenlange tochten in de uitgestrekte bostchen van Lapland de Sovjets op het spoor blijven PK Kessler/We/CNF/P ns BEKENDMAKING LANDWACHT NEDERLAND. Aangezien reeds is gebleken, dat onbevoegden misbruik heb ben gemaakt van politiebevoegd- heid. zgn. in verband met de Landwacht, wiis ik er nogmaals op. dat de Landwacht in dienst altiid kenbaar is aan de roode armband met het opschrift ..Landwacht" en bovendien zich kan legitimeeren door het roode legitimatiebewijs van de Land wacht Nederland. De burgerij is dus in geener lei opzicht verplicht, gevolg te geven aan bevelen van personen, die zich als landwachters uitge ven en die genoemde kenteeke- nen niet dragen of kunnen too- nen. Integendeel, men wordt verzocht dergelijke voorvallen aanstonds bij de bevoegde Land wachtinstanties te melden, zoo dat daartegen onmiddellijk kan worden opgetreden. Gewestelijk Kommandeur voor Zuid-Holland en Zee land.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1