Stellingoorlog en bewegingsoorlog Ie JAARGANG - No. 55 DINSDAG 4 APRIL 1944 ZUIDHOLL&NDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - G'ro 103003 Lcidschc Editie TeleL Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 Hervorming der samenleving De „Limburger Koerier-' gaat verder met het citeeren uit de brochure van prof. dr. W. Pom- pe, welke in 1930 verscheen, en waaruit ook wij onlangs eenige citaten hebben overgenomen. Prof. Pompe betoogt dan dat de strijd tegen communisme en plutocratie welke beide stel sels hij om hun principieele on aanvaardbaarheid heeft veroor deeld niet voldoende is; er moet iets positiefs tegenover I staan. Wij moeten stridden, aldus de hoogleeraar: „Voor behoud, eerder voor l herstel van het goede in de samenleving. Eigendom in zijn vollen socialen zin. Dus niet alle productiemiddelen in handen van de gemeenschap, nog minder echter in de macht van eenige, "weinige monopolis ten, achter de schermen. Maar zooveel mogelijk eigen beschik king van den producent zelf over de productiemiddelen. En daardoor v r ij h e i d, binnen de heilige orde. Dus geen vrijheid tot uitbuiting van anderen, noch tot eenige andere dwingelandij. Maar vrijheid, gebonden door sa menwerking, ten einde ieder in de gemeenschap gunstige voor waarden te geven om volgens zijn geweten zijn levensdoel te bereiken". „Wij moeten strijden voor be houd, eerder voor herstel van het goede in de samenleving-' voor herstel van het goede, wat door verkeerde stelsels en prak- tiiken is kapot gemaakt. En voor dat herstel van het goede moeten alle weidenkenden, ondanks ver scheidenheid van overtuigingen, willen samenwerken! Wij stellen ons echter daarbij op een principieele basis, op een rotsvaste overtuiging, die ons deidt en bezielt, die ons kracht en geestdrift schenkt tegelijker tijd met liefde en verdraagzaam heid. En deze basis, deze over tuiging formuleert prof. Pompe. (Wij citeeren weer uit de „L. K."j aldus: „Het gaat niet om onze, maar om Gods zaak. Onze moed dient te wezen overeenkomstig de heldhaftigheid van Hem, die oot moedig en zachtmoedig van har te was. „Zoekt eerst het Rijk Gods en zijn gerechtigheid, en al het andere zal u worden toe geworpen". Christus zal onze kracht wezen!-' In deze „Goede Week", ook wel genoemd „Stille Week-', zul len wij allen dit woord van Christus overwegen, een woord ook voor dezen tijd van zoeken en streven naar een betere sa menleving: Zoek eerst het Rijk Gods.Op deze basis moet de samenleving worden hervormd! RESP. IN HET NOORDEN EN HET ZUIDEN DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Maandag luidt: „Ten Westen van Ostjakof werden pogingen van den vijand om over te steken verijdeld, ten Westen van Beresowka werden vrij sterke aanvallen der bolsje wieken afgeslagen. In één pe- netratieplek zijn nog zware ge vechten aan den gang. Tusschen Dnjestr en Proeth en in het gebied van Tsjerno- witz, ten Noorden van de Dnjestr, duren de zware gevechten voort. Bij Stanislau wierpen Hongaar- sciie troepen vijandelijke strijd krachten in een tegenaanval te rug. Het garnizoen van Tarno- pol heeft verder stand gehou den tegenover uiterst zware vijandelijke aanvallen en tien vijandelijke tanks vernield. Daar bij heeft zich luitenant Hoepfl. batterij-commandant van een brigade sto«mgeschut, onder scheiden door bPzondere dapper heid. Herhaalde aanvallen der bols jewieken op de stad Kowel mis lukten door den vastberaden te genstand der verdedigers. In het gebied ten Noorden van de stad hebben onze troepen verscheide ne belangrijke heuveistellingen ingenomen. In de gevechten der laatste dagen hebben zich hier de SS-Obersturmfuehrer Niko- lussilek, compagniescommandant van een pantssrregiment en de Obergefreiter Pollack van den staf van een regiment grena diers bijzonder onderscheiden. Tusscben de Dnjepr en Tsjaus- sy hebben de onder bevel van generaal dv.r infanterie van Tippelkirch en generaal der ar tillerie Martinek staande troepen in zware gevechten van zeven dagen doorbraakpogingen van 17 vijandelijke divisies infante rie een gemotoriseerde en tweè pantserbrigades verijdeld en daarmede een schitterend af- weersucces behaald. De bolsje wieken leden uiterst zware, bloe dige verliezen. Bij deze gevechten heeft zich de Silezische 18de pantser-gre nadiersdivisie onder bevel van generaal-majoor Zutavern bij zonder onderscheiden. Ten Zuiden van Pleskau heb ben de bolsjewieken opnieuw aangevallen met versch aange voerde divisies, en met steun van talrijke tanks en slagvliegers Zij werdei. met zware .bloedige verliezen afgeslagen en verlo ren 57 tanks. Slagkruisers en ge vechtsvliegers hebben met bij zonder succes de afweergevech ten van het leger gesteund. Al leen in dit' gebied werden 32 vijandelijke vliegtuigen in lucht Wederom jtijn honderden Nederlandsche Vrijwilligers dezer dagen vanuit Den Haag naar het Oostelijk front vertrokken. De Vrijwilligers onderweg naar hat station CNF/Maljer/Pax as gevechten, twee andere door af weergeschut vernield. Bewa kingsvaartuigen der marine heb ben in de Finsche Golf weder om zes bolsjewistische bommen werpers neergeschoten. In Italië zijn ook gisteren geen gevechtshandelingen van beteekenis voorgekomen. Bii een aanval van Ameri- kaansche bommenwerpers op plaatsen in Zuid-Duitschland werden bij felle luchtgevechten 54 vijandelijke vliegtuigen, waar van 50 viermotorige bommen werpers vernietigd. In Steyr is schade ontstsaan." DRIE DEELEN VAN HET SOVJET-RUSSISCHE OFFENSIEF. Naar de militaire correspon dent van het D.N.B. Martin Hal- lensleben, schrijft, vraagt het Zuiaelijk deel van het Oostelijk fror." nog steeds de voornaam ste belangstelling. Aan de ge vechten in den Zuidelijken sec tor moet daarom bijzonder be lang gehecht worden, omdat bei de oorlogvoerende partijen daar vechten om voor zichzelf de ope ratieve bewegingsvrijheid te be houden. Dit moge, gezien het zich voortdurend naar het Wes ten verschuivende front para doxaal schijnen, doch is het niet. De bolsjewisten bewijzen daar door, dat hur aan consolidatie var. het bereikte minder gele gen is dan aan handhaving van hun voorwaartsbeweging ten koste van de steeds noodzakelij ker wordende operatiebeveili ging Zij doen dit door formaties na formaties in dit gebied te werpen, daarbij aannemende, dat de wil kende Duitschers toch nog in het voorgebergteterrein be slissend geslagen zouden kunnen worden. Vast staat echter, dat hier de Duitsche wil domineert zich de operatieve bewegings vrijheid onder geen omstandig heden uit handen te laten ne- ben. De Duitsche operaties schij nen alleen op het oude principe der vorige jaren ingesteld te zijn: in het Noorden stelling oorlog. in het Zuiden bewegings oorlog. Het feit blijft bestaan, dat het den bolsjewisten on danks het massale troepenge- bruik niet gelukt is, in het Noorden verder te komen dan tot de verdedigingslijn, die de Duitschers voorloopig hadden vastgesteld: Narwa-Pleskau-Ne- wel-Witebsk, en dat het Zuiden voortdurend in beweging bleef. De gevechten in het Zuiden worden door twee factoren be paald, ten eerste door den voor en na krachtigen offensieven wil der bolsjewisten, ten tweede de verdere uitwijkingsbewegingen der Duitschers en door de Duit sche tegenmanoeuvres. die op bepaalde brandpunten buiten gewone intensiteit vertoonen. Het Sovjet-Russische Zuide lijke offensief valt in drie dee- len uiteen. De eene operatie is gericht tegen den Duitschen Oostelijken vleugel en heeft oogenschijnlijk Odessa tot doel. De tweede gaat tegen het Duit sche centrum en heeft ongeveer Jassy en Kisjinef tot doel. De derde is gericht op den Duit schen Westelijken vleugel met richting naar Lemberg. In het centrum bieden hier vooral de Roemeensche troepen, schouder aan schouder met de Duitschers, een tegenstand, die vooral ge zien de stormloop der Sovjet-mas sa's tot dusver met een opmer kelijk succes bekroond werd, zoowel wat betreft de verzwak king van de kracht van den te genstander door decimeering van de vijandelijke divisies als in operatief opzicht. Op het oogenblik woeden hier sneeuw stormen, terwijl de geheele Zui delijke sector' van het Oostelijke front in het teeken van een nieu we vorstperiode staat. Interessant is ook de afloop van den slag tusschen Dnjepr VERHOOGING UITKEERING AAN FAMILIELEDEN VAN VRIJWILLIGERS bij de Waffen-SS (Wiking), SS-Wachtbataillon en Landstorm Nederland. Het SS-Ersatz-kommando Nie- derlande, Korte Vijverberg 5, Den Haag, deelt mede: De uitkeeringen voor levens onderhoud aan familieleden van vrijwilligers bij bovengenoemde formaties zijn belangrijk ver hoogd Aan echtgenooten van gehuw den, die een inkomen hebben tot een bedrag van 200.per maand, wordt voor onderhoud 80,— per maand uitgekeerd. Bovendien voor ieder kind tot 16 jaar 28,per maand. Ver der vergoeding van huishuur voor het volle huurbedrag. De uitkeering wordt bij een aantal van bijv. drie kinderen beneden 16 jaar dan als volgt: Echtgenoote per maand 80. 3 kinderen a 28 p. m. 84. Huur geschat p. maand 25. of eventueel hooger per maand 189. Bovendien worden de verzeke ringen vergoed voor het volle te betalen premiebedrag. De uit te keeren totale vergoe ding mag echter niet meer be dragen dan 1 lA maal de vroege re netto verdiensten. Voor kinderen tot 16 jaar bui tenshuis verblijvend wordt een vergoeding verstrekt van 42. per maand per kind. Voor kinderen boven de 16 jaar, voor zoover hun opvoeding nog niet voltooid is, wordt een uitkeering verstrekt van 35.— per maand per kind. Bovendien genieten de gezins leden der vrijwilligers extra le vensmiddelen-toeslag, kolentoe- slag, enz. Bij grootere inkomens worden naar verhouding grootere bedra gen voor familie-onderhoud uit gekeerd. In enkele bijzondere gevallen kan na een ingesteld onderzoek een extra uitkeering worden toe gestaan (geboorte, sterfgeval, ziekte, enz.). Ongehuwden kunnen ontvan gen (eventueel voor de ouders) een bijdrage in het onderhoud ten bedrage van 45.p. maand. De ongehuwde vrijwilligers kunnen over dit bedrag persoon lijk vrijelijk beschikken. Zij kun nen het dus doen uitbetalen als onderstand aan hun ouders, kun nen het echter ook bijv. op een eigen bankrekening gestort krij gen, naar keuze. Deze bijdrage in het onderhoud of ter eigen beschikking wordt in alle gevallen toegestaan. In plaats van deze bijdrage in het onderhoud wordt voor zoo ver de vrijwilliger voor het grootste gedeelte in het onder houd van zijn ouders had te voorzien kostwinnersvergoeding uitgekeerd en wel bij één ouder tot 70.p. mnd, bij beide ouders tot 115.p. m. Bovendien kan in bijzondere gevallen een huurtoeslag worden verleend. Buiten de bovengenoemde ge- zins- en andere uitkeeringen ontvangt de vrijwilliger zijn sol dij, vrije voeding, kleeding enz. Alle verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar en aanmeldingen kunnen geschieden bij het Er- satz-Kommando Niederlande, Korte Vijverberg 5. Den Haag en Nebenstelle Amsterdam, Dam 4; Nebenstelle Heerlen, Sarolea- straat 25; Nebenstelle Groningen, Heeren straat 46; Nebenstelle Enschede, Hengelo- schestraat 30; Nebenstelle Alkmaar, Lange- straat 56, alwaar voor de eerstdaags te houden keuringen eveneens gra tis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar zijn. De aandacht wordt er op ge vestigd dat zij die om bijzondere reden in Nederland moeten blij ven. dienst kunnen nemen bii het SS-Waohtbataillon Amers foort. of bii den Landstorm Ne derland. waarvoor alle bovenge noemde uitkeeringen. levensmid delen-toeslag en alle andere voordeelen eveneens gelden. Zij, die tusschen den leeftijd van 1835 jaar zijn en aanmel- dinesplichtig ziin voor den ar beidsinzet. kunnen zich even eens aan bovengenoemde adres sen persoonlijk of schriftelijk aanmelden en worden tijdens hun verbintenis bij bovenge noemde onderdeelen vrijgesteld van den arbeidsinzet. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschikt heid voor de officiersopleiding heeft bewezen; zijn schooloplei ding is niet doorslaggevend. en Tsjaussy. die zeven dagen duurde en tot een volledig af- weersucces der Duitschers leid de. In elk geval zijn de bolsje wisten weer eens niet verder gekomen, evenmin als in het ge bied ten Zuiden van Pleskau, waar zich sedert eenige dagen een nieuw zwaartepunt hunner doorbraakpogingen heeft ge vormd. HOOGSPANNING BIJ NETTUNO. De B-correspondent van het A. N. P. meldt uit Berlijn: In het bruggehoofd van Net- tuno heerscht wederom hoog spanning. De geallieerde troepen ontvangen gedurende de laatste dagen ononderbroken reserves en versterkingen in den vorm van manschappen, wapens en munitie, zoodat men aan Duit sche zijde binnen zeer korten tijd met een nieuw offensief rekening houdt. DE POSITIE VAN SLOWAKIJE. De Slowaaksche minister van binnenlandsche zaken heeft in verband met bepaalde door de regeering genomen maatregelen een verklaring afgelegd tegen over het Slowaaksche persbu reau, waarin de minister zegt, dat de vijand voor de poorten staat en dat daaruit ook voor de Slo- waken hoogere plichten ontstaan. Het Slowaaksche volk zal in deze dagen bewijzen, dat het besloten is, alles voor de vrijheid van zijn vaderland te offeren. LUCHTAANVAL OP BOEDAPEST. Maandagochtend hebben for maties Amerikaansche vliegtui gen een terreuraanval op Boeda pest ondernomen. Reeds bij hun nadering werden de in vier gol ven uit het Zuiden en Zuid-Wes ten aanvallende vliegtuigen ont vangen met een hevig afweer- vuur van het Hongaarsche en Duitsche luchtdoelgeschut. Bij helder weer lieten zij vooral in arbeiderswijken hun bommen vallen. De bevolking leed verlie zen. De houding der bevolking was voorbeeldig. Naar het D.N.B. verneemt, zijn tot dusverre rapporten binnen gekomen over bet neerschieten van 20 Amerikaansche vliegtui gen, in hoofdzaak viermotorige bommenwerpers. HONGAARSCHE NATIONAAL- SOCIALISTEN IN VRIJHEID. Volgens een mededeeling in „Volk en Staat" heeft de staats secretaris bij het Hongaarsche departement voor buitenlandsche zaken. Baky, de onmiddellijke in vrijheid stelling bevolen van alle nationaal-socialisten. die wegens hun politieke overtuiging waren geïnterneerd en tevens de ophef fing van het politietoezicht op de leden van deze partii. Het gezantschap van San Salvador te Londen heeft offi cieel medegedeeld, dat er berich ten waren binnengekomen over het uitbreken van een revolutie in San Salvador.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1