DE AFWEERSLAG DUURT ONVER MINDERD VOORT Ie JAARGANG - No. 54 MAANDAG 3 APRIL 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - G ro 103003 Leidsche Editie Telet. Adm. 20935 - Telef, Red. 2001 5 SOVJET AANVALLEN AFGESLAGEN DUITSCHE WEERMACHTSBERICHTEN. Van Zaterdag:. Het Duitsche weermachtsbe- :icht van Zaterdag luidt: „De afweerslag in het Zuiden fan het Oostelijke front tusschen ien benedenloop van den ekrainschen Boeg en den roeth, ten Zuidwesten van Pros- oerof, bij Stanislau, om Tarno- ol en in het gebied van Brody uurt in hevige wisselvallige ge- echten voort. De bolsjewieken eden opnieuw zware verliezen en verloren 38 pantserwagens en 20 stukken geschut. In de ge vechten hebben zich de Sile- zisch-Saksisch-Oostmarksche 384 pte divisie infanterie onder be vel van luitenant-generaal De Salengre-Drabbe en de brigade stormgeschut 278 bijzonder on derscheiden. De commandant van een regiment grenadiers kolonel Philippi, heeft zich onderschei den door bijzondere dapperheid. Bij en ten Noorden van Kowel zijn hevige vijandelijke aanval len mislukt. Tegenaanvallen van onze troepen wonnen ondanks toenemend vijandelijk verzet, terrein. Tusschen den Dnjepr en Tsjaussy werden sterke p'aatse- lijke aanvallen van de Sovjets afgeslagen. In een tegenaanval werd een penetratieplek na he vige gevechten gezuiverd. Ten Zuiden van Pleskau gin gen de Sovjets met krachtige ondersteuning van pantserwa gens en slagvliegers tot den aan val over. Hun doorbraakpogin gen werden in verbitterde ge rechten verijdeld en plaatselijke penetraties werden afgegrendeld waarbij 18 vijandelijke pantser wagens werden stukgeschoten. In Italië mislukten verschei dene vijandelijke aanvallen op pet Oostelijke deel van Cassino. Stoottroepen bliezen vijandelijke pesten van verzet en gevechts- itellingen op. Opslagplaatsen van nunitie werden door onze ar tillerie in brand geschóten. Eenige vijandeliike stoorvlieg- ;uigen vlogen in de late avond- iren van 31 Maart boven West- Di'itschland. Escortevaartuigen der marine lebben in den afgeloopen nacht 'oor Terschelli.ng aanvallen van Sritsche torpedomotorbooten op jen Duitseh konvooi afgeslagen in daarbij van vier aanvallende pooten drie zwaar beschadigd. Andere escortevaartuigen scho en voor den mond van de Som- ne twee vijandelijke torpedomo- orbooten in brand. In den strijd tegen de Britsch- imerikaansche aanvoervloot lebben marine en luchtmacht in Ie maand Maart 23 koopvaardij- chepen met een gezamenlijken nhoud van 156.000 brt. tot zin- ;en gebracht. 31 Andere sche len met een gezamenlijken in- loud van 176.000 brt. werden to or treffers van bommen en orpedo's beschadigd. Velen van eze schepen moeten als vevrlo- jan beschouwd worden. Aan vijandelijke oorlogsbodems rerden 22 torpedojagers en es- ortevaartui"en, twee onderzee- ooten en 12 torpedomotorboo- sn tot zinken gebracht. Vier prnedojagers en 15 toroedomo- prbooten werden ten deele zoo waar beschadigd, dat ook zij !s verloren beschouwd moeten ■orden". Van Zondag. Het Duitsche weermachtsbe- cht van Zondag luidt. „Tusschen den benedenloop ftn den Oekrainschen Boeg en en Dnjestr vielen de bolsjewis- n ten Noordwesten van Bere- sofka met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten aan. Zij werden in verbitterde gevech ten, nadat 71 pantserwagens wa ren stukgeschoten, afgeslagen. Tusschen Dnjestr en Proeth sloe gen Duitsche en Roemeensche troepen opgedrongen vijandelij ke Gevechtsgroepen terug. De poging van den vijand om door herhaalde sterke aanvallen een weg te banen naar Jassy werd verijdeld. Vijandelijke strijd krachten die den Jijia-sector trachten over te steken, werden in een tegenaanval teruggesla gen. Ten Zuidwesten van Proskoe- rof en in het gebied van Stanis lau leverden eigen aanvallen terreinwinst op. Sterke vijande lijke tegenaanvallen werden af geslagen. Daarbij heeft zich het regiment grenadiers 504 onder bevel van kolonel Boehler bij zonder onderscheiden. De dap pere bezetting van Tarnopol on der bevel van generaal-majoor von Reindrof sloeg ook gisteren talrijke aanvallen af De verdedigers van Kowel behielden de stad ondanks nieu we, sterke vijandelijke aanval len. Ten Noorden van Kowel mislukten heftige aanvallen der bolsjewisten. Ten Zuiden van PlesT.au bleef de vijand, door pantserwagens en slagvliegtuigen gesteund, aanvallen. In de beide laatste dagen werden hier 90 vij andelijke pantserwagens stuk geschoten. De gevechten duren nog voort. Uit italië worden geen bij zondere gebeurtenissen gemeld. Duitsche gevechts- en torpedo- vliegtuigen vielen in het zeege bied voor de Noord-Afrikaansche ■kust in den nacht van 31 Maart op 1 April een krachtig be schermd vijandelijke ravitaillee- ringskonvooi aan. Twee vracht schepen met een- totalen inhoud van 18.000 brt. werden tot zin ken gebracht. Tien andere koop vaardijschepen met een geza menlijken inhoud van 63.000 brt. alsmede een torpedojager wer den deels zoo zwaar getroffen, dat aangenomen kan worden, dat verscheidene dezer schepen verloren zijn gegaan. In den middag* van 1 April vloog een formatie Amerikaan se'*:; bommenwerpers onder be scherming van jagers boven Zuidwest-Duitschland. Bij een meestal gesloten wolkendek wierp de vijand op verschillen de plaatsen lukraak bomm»« neer, die geringe schade en ver liezen onder de bevolking ver oorzaakten. Een deel der bom men viel op Zwitsersch gebied. 21 Amerikaansche vliegtuigen, voor het meerendeel viermoto rige bommenwerpers, werden neergeschoten. Storingsvluchten van enkele Britsche vliegtuigen waren in den afgeloopen nacht gericht op West- en Midden- Duitschland". Het onder toetlcht ven Monumenten zorg geheel gerestaureerde schilder achtige perceel aan de Bocht te Enkhuizen la dezer dagen gereed gekomen CNF/Stuvel/Pax m DE CRISIS NADERT MET ENORME SCHREDEN DR. GOEBBELS SPRAK TE BERLIJN. Rijksminister dr. Goebbels heeft Vrijdagavond het woord gevoerd op een groot appèl van de Berlijnsche partijleiding. „Wij hebben in deze worste ling niet alleen overwinningen, doch ook tegenslagen te notee- ren", zeide dr. Goebbels. „Wij Nat.-Socialisten. zijn in dergelij ke moeilijkheden opgegroeid en zullen het derhalve ook het bes te met ze klaarspelen. Juist in kritieke tijden komt het er op aan, dat de leiding van een strij dende gemeenschap zij het nu een beweging op een geheel volk nooit van haar grond beginselen afwijkt, doch door al le gevaren, toevalligheden en tegenslagen van de krijgskan sen heen het doel onwrikbaar in het oog houdt. Er bestaat voor ons in dezen strijd om onze le vensrechten en om de levens substantie van ons volk maar een mogelijkheid: de overwm ning. Bij het afwegen van de Duit sche overwinningskansen, zoo vervolgde dr. Goebbels in dit velband, is het daarom goed. de algemeene oorlogssituatie van thans te vergelijken met de si tuatie van 1939. waarbij hij in herinnering bracht, dat het Dui'schland is geiukt. den ring te verbreken, dien de vijanden van Duitschland in 1939 om het Rijk hadden gelegd. De vijand staat thans ver voor de Duitsche grenzen." Overgaande op den militairen toestand wees de minister er op. dat het Oostelijke front slechts een gedeelte vórmt yan het ge- heele gebied der Duitsche oor logvoering. Men kan derhalve de ontwik keling in het Oosten slechts juist beoordeelen in samen hang met andere belangrijke operatieve taken, welker oplos sing in het kader van het totale Duitsche strategische plan ver wacht kan worden. Even door slaggevend als de Duitsche handhaving in het Oosten is, dat. wanneer de Engelschen en Amerikanen in het Westen een invasiepoging zouder. onderne men, zij met bebloede koppen worden afgeslagen. Daarin kan het keerpunt van dezen oorlog liggen. Onder stormachtige instem ming van de vergadering be toogde de minister, dat hij er vast van overtuigd is, dat. wan neer in het Westen de groote be slissing rijpt, de Duitsche oor logsleiding dien toestand souve- rein zal weten te overwinnen. Met enorme schreden gaan wij thans in de politieke en militai re ontwikkeling van den oor log naar de groote crisis toe. Die crisis heeft echter voor een poli tiek geschoolden mensch even min iets schrikachtigs, als voor een bekwamen arts de crisis in een ziekteverloop. Met hetzelfde vertrouwen en dezelfde zelfverzekerdheid, die zijn andere uiteenzettingen ken merkten, behandelde dr. Goeb bels ten slotte ook het vraag stuk van den luchtoorlog. Evenals de bevolking van de Rijkshoofdstad, zoo is ook het geheele Duitsche volk eensge zind in den wil, de vijandelijke terreur manhaftig te trotseeren en den beproevingen van dezen tijd door een weldra weer op Duitschland overgaand initiatief zegevierend te boven te komen. HONGAARSCHE REGEERINGSVZRKLARING ORGANISATIE VAN ALLE KRACHTEN DER NATIE. De nieuwe Hongaarsche regee ring heeft een verklaring uitge geven, waarin o.m. het volgen de gezegd wordt Aan het Oostelijk front wor den beslissende gevechten gele verd. waarvan de afloop het lot van Europa voor eeuwen zal bepalen. Het is een levensbelang van de Hongaarsche natie, dat deze strijd met de overwinning op net bolsjewisme eindigt, omdat an ders ons nationale bestaan in het uiterste gevaar zou komen te verkeeren. De Hongaarsche na- lie kan. geplaatst tegenover dit doodelijke gevaar, alleen met eigen krachten niet standhou den, zelfs dan niet, wanneer zij den laatsten druppel van haar kracht in deze gigantische wor rleling zou offeren. Het bolsje wisme te verslaan en zoodoende den definitieven ondergang van Europa en van ons eigen land te voorkomen, daartoe is alleen on zt machtige bondgenoot, de Füh- rer van het Groot-Duitsche Rijk Adolf Hitler, in staat, welks le ger ook in het verloop van de totdusver verstreken vijf oor logsjaren het bewijs geleverd heeft bovenmenscheïijke en in öe geschiedenis nog nooit voor gekomen prestaties te kunnen v(\ brengen. Op grond van een overeen komst, die tot stand gekomen is in den geest van de lotsgemeen- schap. die Hongarije en het Groot-Duitsche Rijk verbindt, nemen Duitsche troepen deel aan de verdediging van het land. zooals dit ook in Finland en an dere landen het geval was, op dat wij. overeenkomstig de ge meenschappelijke belangen, onze grenzen. Europa en de culturee- le rrenschheid beschermen. In deze historische gevechten moeten alle krachten van het land gemobiliseerd worden ook wat betreft het binnenlandsche front. Het waken over de stand vastigheid en onwrikbaarheid van het binnenlandsche front in deze kritieke tijden is een na tior.ale plicht van dc hoogste or de, temeer nu helaas in den af geloopen tijd in het land lieden den kop opstaken, die juist de huidige kritieke tijden geschikt achtten om het binnenlandsche weerstandsvermogen van het land te ondermijenn. Zii verspreidden de meening. dat wii buiten dezen strijd kon den blijven, die ook onze toe komst bepalen zal, ja zelfs er kwamen plannen aan het licht om met voorbedachten rade de afweerkrachten van de natie te verlammen. Door hun gedrag verzwakten zij niet alleen het weerstandsvermogen van de na tie. ctoch zij zetten ook het na tionale bestaan, ja zelfs de eer van het Hongarendom op het spel. Zouden hun pogingen succes gehad hebben, dan zou de natie een definitieven ondergang tege moet gegaan zijn, waaraan zij niet had kunnen ontkomen. Ee verklaring besluit: In vertrouwen op onze held- VOOR DUITSCHERS TER KENNISNEMING. De commissaris-generaal voor de openbare veiligheid en hooge- re SS- en politieleider maakt be kend: Ingevolge de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederiandsche gebied be treffende de registratie der Duit schers zijn alle in Nederland woonachtige Duitschers verplicht zich bij het voor hun woonplaats bevoegde registratiebureau aan te melden. Het is gebleken, dat een aan tal Rijksduitschers tengevolge van onbekendheid met deze ver ordening in het bijzonder bij ver huizing binnen Nederland en naar het buitenland de bepalin gen dezer verordening niet nale ven. Ik roep derhalve alle tot aanmelding gehouden personen, onder verwijzing naar de bij de verordening bedreigde straffen, op, zich bij het bureau van den politie-officier, bij den gevol machtigde van den Rijkscommis saris voor de provincie hunner woonplaats bij vestiging uit het buitenland, bij verhuizing binnen Nederland en bij vertrek r.aar het buitenland schriftelijk of monde ling aan te melden. Deze verplichting geldt ook voor personen, die tot hec Duit sche volk behooren, maar in het onzekere zijn betreffende hun nationaliteit A als statenloos worden aangemerkt. D- verplich ting tot aanmelding geldt even eens voor Duitschers ui', het vroe gere Oostenrijk, voor Sudeten- duitschers en Volksduitschers uit de Oostgebieden. De verplichting tot aanmelding bestaat ook voor het geval, dat personen ter vervulling van hun diengjplicht voor de weermacht worden opgeroepen. Bij minderjarigen is de wette lijke vertegenwoordiger, even eens wanneer hij zelf g°e»* Duit- scher is. voor de nakoming van deze verplichting tot aanmelding verantwoordelijk. Aanmelding kan med geschie den bij de hulpregistratiebu- reaux bii de „Ortsgruppen der N.S.D.A.P.". SS-Obergruppenfuehrer und General der Polizei, get. RAUTER. BEKENDMAKING LANDWACHT NEDERLAND. Aangezien reeds is gebleken, dat onbevoegden misbruik heb ben gemaakt van uolitiebevoegd- heid. zgn. in verhand met de Landwacht, wiis ik er nogmaals on. dat de Landwacht in dienst altijd kenbaar is aan de roode armband met het opschrift ..Landwacht" en bovendien zich kan legitimeeren door het roode legitimatiebewijs van de Land wacht Nederland. De bureerii is dus in geener lei onzicht verplicht, gevolg te geven aan bevelen van personen, die zich als landwachters uitge ven en die genoemde kenteeke- nen niet dragen of kunnen too- nen. Integendeel, men wordt verzocht dergelijke voorvallen aanstonds bii de bevoegde Land wachtinstanties te melden, zoo dat daartegen onmiddellijk kan worden opgetreden. Gewestelijk Kommandeur voor Zuid-Holland en Zee land. L>e Gemeenschap „Vreugde en Arbeid" van het Ned. Arbeids front organiseert in de week van 3 tot en met 8 April tezamen met den Ned. Volksdienst in een groot aantal plaatsen Paaschfees- ten voor de kinderen waarvan de Vader in het buitenland werkt. haftige Honved en de offervaar- uigl.eid der natie ziet de regee ring met een volkomen kalmte en vastberadenheid de toekomst tegemoet en gelooft zij onvoor waardelijk aan de definitieve overwinning; die Hongarije een aan zijn groot en glorierijk ver- eden waardige plaats in het nieuwe Europa waarborgt. GEEN RADIOBOODSCHAP VAN DEU PAUS. Uit Vaticaanstad meldt Stefani: Op Paaschzondag zal Z. H. de Paus in zijn particuliere kapel een H. Mis celebreeren. Hij zal echter geen radioboodschap tot de wereld richten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1