l/au kact tot kact Ie JAARGANG - No. 53 ZATERDAG I APRIL 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - G'ro 103003 LsldscftS EdSÜG Te!e?. Adm. 20935 - Telef. Ped. 20015 SUCCES DER DUITSCHE LUCHTVERDEDIGING DUITSCH WEERMACHTSBüRlCHT. Het Duitsche weermachtsbe- ricnt van Vrijdag luidt: „Tusschen den benedenloop van ue ue^rajiensche Boeg en don bnjestr, aismede tusschen Dnjestr en lrroetn vielen ae bo.s- jewisten den geiieelen dag aan. Zij weiden in hevige geveenten met zware verliezen algeslagen. In één sector z^n ue gevechten met de opgedrongen bolsjewisten nog gaande. Koemeensche troepen wierpen aan de Proeth de bolsjewisten terug en heroverden verschei dene plaatsen. Ten Zuid-Westen van Proskoe- row zijn nog steeds verbitterde aanvals- en atweergevechten gaande. Daarbij heelt zich de Oost-Pruisische eerste divis.e inianterie, onder bevél van ge- neraal-majpor von Krosigk. bij zonder onderscheiden. Oostelijk van Stanislau sloeg een gevechts- groeo een gemotoriseerde briga de van den vijand uiteen en bracht talrijke gevangenen en een omvangrijken buit binnen. Bü Tarnopol verminderde de ge vechtsactiviteit. In het gebied van Brody sloeg een onzer pantserafdeelingen sterke DOtSjewistisoie ïnlanterie- en pantserstrijaKrachten met haar trossen uiteen. Het garni zoen van de stad Kowel sloeg vijandelii'Ke aanvallen af en ver nielde daarbij 15 pantserwa gens. In het gebied ten Noor den van de stad stortten hevige Sovjet-aanvallen ineen. Tusschen aen Dnjepr en Tsjaussy zetten de bolsjewisten h.ur. doorbraakpogingen voort. Ook Zuid-Oostelijk van Ostrow 2n Zuidelijk van Pskow onder namen de bolsjewisten talrijke vruchtelooze aanvallen. Zuid- Westelijk van Narwa werd in verscheidene dagen durende aan valsga vechten in het onbe gaanbare boseh- en moerasge bied, met doeltreffender, steun van artillerie, nevelwerpers, pantserwagens en slagvliegtui- gen, het gros van verscheidene Sovjet-divisies ingesloten en vernietigd. Herhaalde vijande lijke ontlastingsaanvallen mis lukten. In deze gevechten ver loor de vijand ruim zesduizend Sooden, verscheidene honderden gevangenen, 50 stukken geschut en talrijke andere wapenen, en allerhande oorlogsmateriaal. In Italië heerschte ook gisteren slechts plaatselijke gevechtsacti viteit. Een vijandelijke .gevechts groep, die sedert geruimen tijd ten ZukbWesten van Cassino was ingesloten en verbeten te genstand bood. werd vernietigd. Je vijand verloor talrijke doo ien en een groot aantal gevan genen. Wapens en allerhande jorlogsmateriaal wedden buitge maakt. Eigen stoottroepen na men in het Noorden van de riaats eenige vijandelijke steun- Dunten bij verrassing. Bii ande re geslaagde stoottroeuacties wer len vier vijandelijke pantser wagens door strijdmiddelen voor len korten afstand vernietigd. In den afgeloonsn nacht be haalden onze luchtverdedisrings- Strijd krachten bii den afweer van Britsche terreuraanvallen >p Neurenberg het grootste suc- :es, tot dusverre door haar be vochten. Zij verhinderden een geconcentreerden aanval en ver nielden 132 viermotorige bom menwerpers. In het stadsgebied van Neurenberg en in eenige an dere Zuid-ifuitsche plaatsen ont stonden schade en verliezen on der de bevolking. De eerste lui tenant Becker, bestuurder bij een eskader nachtjagers, behaal de in dezen nacht opnieuw 7 overwinningen in de lucht. Stooraanvallen van eenige vijan delijke vliegtuigen waren gericht op West-Duitschland. Snelle Duitsche gc echtsvlieg- tuigen vielen doelen in Londen en aan de Engelsche Zuidkust aan. Escortevaartuigen van een Duitsch konvooi, luchtdoelge schut der marine en voor kon vooibescherming gebruikte ja gers schoten voor de kust van West-Noorweger. van 18 vruch teloos aanvallende Britsche tor- per'ovliegtuigen er 7 neer. Onze duikbooten hebben op den Atlantischen Oceaan en in den Indischen Oceaan 4 schepen met een totalen inhoud van 23.000 ton en een bewakin^s- vaartu'g tot zinken gebracht. Bovendien schoten zij 2 vijan delijke bommenwerpers neer. In de torpedeerinfssuccessen van den laatsten tijd heeft de duik boot onder bevel van den eerste- luitenart ter zee Eick een groot aandeel." Het* eikeloc f verleend. De Fuehrer heeft generaal- veldmaarschalk von Manstein, opperbevelhebber van een leger groep, als 59sten soldaat van de Duitsche weermacht en gene- raal-veldm aarschalk von Kleist opperbevelhebber van een leger groep. als 60sten soldaat der Duitsche weermacht bet eikeloof met de zwaarden bii het ridder kruis van het IJzi zen K-v. s v leend. DE BRITSCHE VLIEGTUIGENVERLIEZEN. De Britsche berichtendienst heeft toegegeven, dat de Brit sche luchtmacht gisternacht bo ven Duitsch gebied 96 bommen werpers heeft verloren. Naar het D.N B.« verneemt, is het aantal boven Zuid-Duitsch- land neergeschoten Britsche bom memverpers tot 141 gestegen. Volgens den Britschen berich tendienst hebben de uitgezonden toestellen den sterksten Duit- schen luchtafweer ontmoet, wel ke ooit in den strijd is gewor pen tegen het bommenwerpers- commando. DE STRIJD AAN DE BIRMAANSCHE GRENS. Het Japansche hoofdkwartier Gtelt mede, dat Japansche troe pen tezamen met het Indiscno nationale 'eger op weg naar lm phal in den centralen Indisch- Birmaanschen grenssector in den nacht van 28 op 29 Maart een punt hebben bereikt op on geveer 40 K.M. ten Noorden van Imphal gelegen en den voor- naamsten ravitailleeringsweg van den vijand, den weg van Imphal naar Kosjima hebben afgesne den. In den Zuidelijken Indisch- Birmaanschen grenssector zet ten de Japansche legesformaties den aanval op vijandelijke troe pen voort. Zij bereikten daarbij een correctie van het gevechts front. NEtRLANDS TOEKOMST UCT OP OE BAREN! Dl KMGSMARINI MOT U HIERTOE OE CILOGtMHIlO OOK TALRIJKE INUNDATIES IN BELGIë. Dinsdag 1 Februari 1944 om 8 uur des ochtends werd langs heel de Belgische kust het korte bevel gegeven: „Sluit de slui zen'', aldus ontleent C.D. aan Das Reich. Dit bevel was binnen enkele oogenblikken opgevolgd en sindsdien loopen uitgestrekte gebieden langs de Belgische Noordzeekust geleidelijk onder water. In Vlaanderen is men sinds 1135 reeds minstens 9 maal tot inundaties overgegaan om een opdringen den vijand tegen te houden. In den eersten wereld oorlog was het koning Albert die den 21sten October 1914 het be vel gaf de sluizen te openen. De resten van het Belgische leger werden door dezen maatregel ge red en het lukte in West-Vlaan deren een verdedigingsstelling op te werpen die tot het einde toe heeft stand gehouden. Door openen der sluizen bij vloed het systeem der inundatie en sluiten bij eb ging echtef veel vruchtbaar land voor lan gen tijd verloren. De Duitsche legerleiding heeft bij het ontwerpen der plannen voor den veldtocht in het Wes ten terdege rekening gehouden met inundaties. In België heeft zij deze door verrassend optre den bijna geheel kunnen voor komen. Duitsche militaire des kundigen hebben sindsdien het systeem van den Belgischen wa terstaat aan de hand van offi- cieele Belgische gegevens nauw keurig bestudeerd. Zij consta teerden tot hun groote verras sing. dat dit zoo algemeen be wonderde stuk cultureel werk een eminente strategische betee- kciiis 1-te ïAibueu, ouic'i ii; het gebied van Calais. Duinker ken, Greve'ingen en Nieuwpoort was het afwateringssysteem „in de eerste plaats gericht tegen een uit-het Oosten of Zuid-Oos ten komenden vijand". Door al léén bevel te geven de sluizen geheel dicht te houden, kon ech ter een overstrooming van uit sluitend zoet water bewerkstel ligd worden. Van Duitsche mili taire zijde is aan dit besluit ech ter de waarschuwing toege voegd, dat de plattelandsbevol king desondanks niet te vroeg moet juichen, daar, als de nood aan den man komt, een inunda tie met zout water alsnog on vermijdelijk is. Uit de schildering van Das Reich valt af te leiden, dat zich in Vlaanderen thans hetzelfde afspeeltals in sommige deelen van onze kustgebieden. Uitge strekte deelen van het land ach ter de kust raken geleidelijk ge heel onder water. De kuststrook met zijn hoog gelegen^ duinen en dijken, waarin het eigenlijke Atlantische bolwerk is onderge bracht, zal zoo op verscheidene punten geheel geisoleerd en naar achteren volkomen afge grendeld worden. Weldra zal het Atlantische bolwerk hier en daar als een landtong tusschen twee zeeën liggen. DE ZAAK-PETIOT. Donderdag vond de confron- tratie plaats van den broeder van den moordenaar, Maurice Petiot. en den „rabatteur'' Ne» zondet, op wien sterke verden king rust. Tijdens het verhoor moest Maurice Petiot toegeven 20 koffers uit de Rue Lesueur naar Courson in het departe ment Yonne te hebben verzon den. Op het oogenblik dat de koffers verzonden werden, had hij nog geen vermoeden gehad van de misdaad in de Rue Le sueur. Tegelijkertijd werd te Auxerre de zoon van den arts Verhoord, daar de verdenking bestaat, dat hij heeft deelgeno men aan den familieraad van 13 en 14 Maart, waar beraadslaagd werd over de verdere vlucht van zün vader. BEKENDMAKING LANDWACHT NEDERLAND. Aangezien reeds is gebleken, dat onbevoegden misbruik heb ben gemaakt van oolitiebevoeed- heid. zgn. in verband met de Landwacht, wijs ik er nogmaals on. dat de Landwacht in dienst altiid kenbaar is aan de roode armband met het opschrift ..Landwacht" en bovendien zich kan legitimeeren door het roode legitimatiebewiis van de Land wacht Nederland. De burgerij is dus in geener lei opzicht verplicht, gevolg te geven aan bevelen van personen, die zich als landwachters uitge ven en die genoemde kenteeke- nen niet dragen of kunnen too- nen. Integendeel, men wordt verzocht dergelijke voorvallen aanstonds bii de bevoegde Land wachtinstanties te melden, zoo dat daartegen onmiddelliik kan worden opgetreden. Gewestelijk Kommandeur voor Zuid-Holland en Zee land. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 2 April van 11.30 tot 11.45 uur op golflengte 415 M. naar de stem der S.S. On derwerp: Germaansche vrijwilli gers. BINNENLAND Uitbreiding aantal benoemba re onderwijskrachten. De se cretaris-generaal van het depar tement van Opvoeding. Weten schap en Kuituurbescherming heeft met het oog op het tijde lijk tekort aan onderwijskrach ten bij het lager onderwijs, ddor wijziging van enkele artikelen van de lager onderwijswet maat regelen ficlrc.ien ler uuortu ing van het aantal benoembare leer krachten bij dit onderwijs. Daar door is de mogelijkheid geopend: a. Onderwijzers, die aanspra-k kunnen maken op, dan wel in het genot zijn van voorloopig pensioen voor zoover de ge meente-en schoolbesturen en de onderwijzers zelf op hun hand having dan wel herplaatsing prijs stellen zonder vooraf gaande goedkeuring in de school te handhaven dan wel te her plaatsen; b. Bij tijdelijke ont stentenis, gehuwde onderwijze ressen in de school te plaatsen zonder voorafgaande goedkeu ring; c. Onderwijzei's, die aan spraak kunnen maken op, dan wel in het genot zijn van ouder domspensioen, in de school te handhaven dan wel te herplaat sen. Marinus II. Rovers overleden. Op 66-jarigen leeftijd is over leden de oud-hoofdingenieur van de Nederlandsche Spoorwegen, M. H. Rovers. Een Duitsch» Hommei pantser wagen is (er beveiliging van aen rotbaan, die de Sovjets met alte middelen In hun bezit trachten te krijgen, opgerukt. Voor de pantser artillerie bestaat er in het terrein nauwelijks een hindernis, welke sij niet vermag te overkomen PK Hoepner/Trenio/Europr/P m DE WORDING VAN EUROPA V. De Vr. - Omstreeks de vijfde eeuw verheft zich allerwegen het germaansche volk om zijn histo rische roeping in de wereld te gaan vervullen. De vijfde eeuw is de eeuw der geweldige volksverhui zing, dwarreling van volkeren en stammen, welke aanvankelijk den chaos baarde. Het was de roeping dezer volkeren niet alleen geeste lijk, maar ook staatkundig het aan schijn van Europa en van de wereld te vernieuwen. Uit den chaos van de volksverhuizing zouden de Eu- ropeesche stflten geboren worden en via deze staten de staten buiten Europa, welke de vrucht zijn van die typisch-germaansche kracht om staten te bouwen en te onderhou den. Ongetwijfeld gaven oostaziatische stammen den sfoot tot deze volks verhuizing, maar niet de Hunnen hebben cultureel opbouwend werk verricht. Alle Europeesche staten danken hun zijn slechts aan de po litieke werkzaamheid der germa nen. De germaansche Franken slich ten het voor eeuwig naar hen ge noemde Frankrijk; de Angelen en Saksers het naar hen genoemde Engeland; de Westgolhen worden met de Vandalen (Andalusië), de grondleggers van het Spaansche en Portugeesche staatswezen, terwijl de Vandalen nog een eigen tijk bouwen in Noord-Afrika. dat later mei de Byzamljneit zou ondergaan. Westgothen en Boergondiërs stich ten aparte, staten in het zuiden en westen van Frankrijk, de Oost- gothen en later de Longobarden leggen den grondslag voor het mid- deleeüwsche staatswezen van Italië, terwijl de noordgermaansche Wa- ragers den Russischen staat van Nowgorod (Moskou) en den Oe- krainschen staat van Kiew grond vesten. Van het natuurlijke hart van Europa uit, dat German je is, stroom den zoo de volkeren naar oost en noord en west en zuid, om langs I ij n e n van g e I e i d e I ij k- h e i d Europa een niéuw staatkun dig aanzicht te geven en dies kan men met recht zegoen, dat Ger- manje is de natuurlijke moeder van Europa, gelijk de Kerk is zijn gees telijke moeder. Want in haar schoot hebben al die volkeren hun staten gebouwd, haar beginselen verwerkelijkt, haar leven geleefd. Zij hebben het chris tendom, dat hun niet wezensvreemd was, maar juist zoo schoon hun atuurlijke deugden en krachten ver volmaakte, tot daden doen worden in hun krachtige handen; zij heb ben hun jong en bruisend bloed in gezet voor de verwerkelijking van het Gods rijk, hun idealen - typisch -germaansche idealen van trouw en ridderlijkheid, van vrijheid en ge zag - verwerkelijkt in een christe lijke samenleving van heroisch karakter. En in het hart der christelijke middelèeuwen is het tenslotte de germaansche keizer die het zich tot hoogste eer rekent te zijn bescher mer van het christendom, waarvan hij de overgelijkelijke verdiensten voor het germaansche wezen er kent. Het „Heilige Roomsche Rijk" is niet alleen de christelijke voort zetting van de Romeinsch-keizer- lijke gedachte, maar hqt is voor alles de conceptie van den christe- lijk-germaanschen droom van een alle volkeren en talen en stammen omvattend rijk. waarbinnen de lielde moest zijn en blijven de band der waarachtige gemeenschap.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1