Erkenning boerenbond Polen is waarschijnlijk Kabinet trekt wetsontwerp in Knal Kiesuwkado i Hooggerechtshof stelt beslissing uit imbtenaren: in komende aren driemaal zoveel mbuigen als Bestek '81 we Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw r Regen WmwA \\\\\\WW/m onderwijs vrciiigl Het grote Woordenboek nog in deze eeuw klaar Praten met 'president' Zijlstra 1980: zomerloos jaar I -é s 'oor 30 miljoen uurwerk gekocht Yinses Juliana ;-jÉoudt toespraak op de televisie Aardverschuiving op West-Java Nederland begint met nederlaag NOS boos over voetbaluitzending op Duitse tv Trouw Geruisloos Bezorg Trouw een nieuwe abonnee I I rouw H 38STE JAARGANG NR 11134 - WOENSDAG 31 DECEMBER 1980 Veel bewolking en later op de dag mogelijk regen. Middagtemperatuur rond acht graden. Matige wind. windkracht vier uit het zuidwesten. Langs de kust en boven het IJsselmeer krachtig tot hard. windkracht zes tot zeven Morgen en overmorgen. Wisselvallig en weinig verandering in temperatuur Zon op: 08.48/08.48. onder: 16.38/16.39. Maan op: 03.34/04.38. onder 13.55/14.20. V&or ae2e rjofit* rnaeier* Merii\k do)yJerdag jrt bezit zi)n li^M^tingen tei:. Ó20V5622794 i\l\\\\\\ - - h U LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 18 PAGINA 17 PAGINA 19 ■Mededeling Onze volgende editie ver schijnt op vrijdag 2 januari. Familieberichten voor deze krant kunnen op Nieuwjaars dag worden opgegeven van 18- 20 uur, uitsluitend onder tele foonnummer 020-5626270. On ze kantoren zijn vandaag om 16 uur gesloten. WARSCHAU (Reuter, AP, AFP) Het Poolse hooggerechtshof in Warschau heeft een beslissing over de legalisering van de onafhankelijk boerenbond uitgesteld. Een vertegen woordiger van de bond zei het uitstel als een overwinning te beschouwen. Het gerechtshof zoekt kennelijk naar een manier om erkenning van de bond mogelijk te maken. monstrerende boeren voor het gebouw van het Poolse hooggerechtshof in Warschau maken idelijk dat zij erkenning van hun vakbond zeer noodzakelijk vinden. Tijdens een bijeenkomst van onge veer duizend Poolse boeren riep een vertegenwoordiger van de onafhan kelijke bond, Plattelands-Solldarl- teit, de aanwezigen op op een uitein delijke beslissing te blijven wachten en bewijs te leveren van „vertrouwen, geduld en ernst". „Al onze energie moeten we nu aanwenden om ons beter te organiseren en om het aantal van onze aanhangers te vermenigvul digen." zo voegde hij eraan toe. De beslissing van het hooggerechts hof, waardoor een dreigende staking van de voedselvoorziening voorlopig is afgewend, om een uitspraak over de legalisering van de boerenbond uit te stellen is genomen om duidelijk heid te krijgen of zelfstandig werken de boeren (tachtig procent in de Pool se landbouw) zich eigenlijk wel in een vakorganisatie kunnen organiseren. Rechter Antoni Filcek kondigde aan dat het hof pas zou beslissen wanneer er een Poolse vertaling beschikbaar is van een Frans document van de In ternationale Landarbeidorganisatie in Genève. In dat document, dat da teert van 4 juni 1975 staat, dat „men sen die voor eigen rekening werken en kleine landeigenaars", beschouwd moeten worden als landarbeiders. Tegen tn onze sociaal-economische redactie SN HAAG De komende jaren is er in het nationale ishoudboekje een operatie '«ui ombuigingen nodig van «maai de omvang van Bestek '81. Tot deze slotsom is een rk groep van ambtenaren gekomen. ADVERTENTIE werkfroep onderzoekt, in op- acht van het huidige kabinet, voor ilkc economische problemen het euwe kabinet zal komen te staan t na de verkiezingen van 26 mei zal ntreden. De werkgroep stelt ver- Lillende „scenario's" op, waaruit t nieuwe kabinet, uitgaande van politieke kleur, zal kunnen zen werkgroep ziet twee hoofdwegen de komende Jaren door de finan- le problemen heen te komen. De t weg is die van een gelelde loon- en comenspolitiek. De vereiste ombui- ig in het nationale huishoudboekje it dan tot stand door vooral de Lomens van werkenden af te rem- De andere weg houdt in dat ciale uitkeringen en salarissen van erheidspersoneel worden losgekop- ld van de gemiddelde cao-lonen, in een onzer verslaggevers rlSTERDAM Voor ongeveer der- miljoen gulden wordt er vanavond n vuurwerk afgestoken, zo'n vijf lljoen gulden meer dan rondom de Ige jaarwisseling. Volgens schat- jen van het korps controleurs ge- aarlijke stoffen van het ministerie m verkeer en waterstaat is er onge- er 3500 ton aan vuurwerkartikelen de winkel te koop aangeboden. zodat de ombuiging wordt bereikt doordat de overheidsuitgaven wor den afgeremd. Bestek '81 was het saneringsplan voor de natlnale financiën, dat het kabinet-Van Agt medio 1978, een half jaar na zijn optreden, lanceerde. Vol gens dit plan zou uitgesmeerd over drie Jaren rond tien miljard gulden bezuinigd moeten worden op de groei van de overheidsuitgaven. In 1981 zou dan de nationale economie in gezonder vaarwater terecht moeten zijn gekomen, en zou de werkloosheid tot 150.000 gedaald moeten zijn. (Naar aanleiding van het boven staande komt onze sociaal-economi sche redacteur Johan van Workum op pagina 9 terug op een vooruitblik die hij precies drie jaar geleden in Trouw schreef.) Tf' In eerdere instanties spraken lagere Poolse rechtbanken zich uit tegen i i 1 i legalisering van de boerenbond om- Omvang koninklijk huis voorlopig onbeslist lingen van de uit 1924 daterende con ventie van de Internationale Arbeids organisatie (ILO). De vertegenwoor diger van Solidariteit heeft voor de rechters steeds volgehouden dat boer zijn een beroep is. ongeacht of de beoefenaar ervan zijn land in bezit heeft of niet, en dat de boeren daar om het recht hebben op een eigen onafhankelijke vakbond. De Poolse regering heeft zich de afge lopen maanden herhaaldelijk tegen erkenning van de boerenbond uitge sproken. Over de legalisering heeft het Poolse ministerie van landbouw de afgelopen dagen intensief gespro ken met vertegenwoordigers van So lidariteit. In dat overleg zou van de zijde van de autoriteiten duidelijk gemaakt zijn dat registratie wel zou komen, maar dat men nog niet kon zeggen op welke termijn. De Poolse vice-premer Jagielski is gisteren uit Moskou in Warschau te- rut-gekeerd. Hij heeft in de Sowjet- Ur„ie de afgelopen dagen bespre kin- Van onze parlementsredactie DEN HAAG De regering heeft het wetsontwerp dat regelt wie lid is van het koninklijk huis ingetrokken. Premier Van Agt liet dit gisteren aan de Tweede Kamer weten. De reden is dat de regering zich niet meer met de door de Kamer gewijzig de inhoud van het ontwerp kon verenigen. AT0 .av''* De Kamer besloot in juni van dit jaar op voorstel van D'66 de kinderen van prinses Margriet van het lidmaat schap uit te sluiten. Dit gebeurde tegen de zin van de regering. Volgens premier Van Agt betekent de wijzi ging een aantasting van het hoofcri- terium van het oorspronkelijke ont werp om het lidmaatschap toe te ken nen aan alle Oranjes die voor troon opvolging in aanmerking komen. Aparte wet Sinds 1971 verlangt de grondwet dat het lidmaatschap van het koninklijk huis bij een aparte wet wordt gere geld. De kabinetten Biesheuvel en Den Uyl slaagden er niet in een wets ontwerp tot stand te brengen. De irigi ngei et meeste vuurwerk is geïmporteerd It de volksrepubliek China, Hong- ong en Taiwan. Het duurdere vuur- erk is afkomstig uit WestrDuits- nd, terwijl de beide Nederlandse uurwerkfabrleken (De Kat in Leiden Schuurmans in Leeuwarden) even- ïns een geringe bijdrage leveren aan et assortiment duurder vuurwerk, istermiddag hebben kinderen in de trechtse Bankastraat al voor een oorproefje van het knalfestijn ge- t>rgd door vuurwerk in een elektrici- litszaak te gooien. De brand die aardoor ontstond, veroorzaakte een chade van drie ton. Een woonhuis oven de winkel brandde gedeeltelijk It. >e politie in Oldebroek heeft duizend ilogram vuurwerk in beslag geno- len bij een plaatselijke handelaar. >e man had slechts vergunning voor erkoop van vijftig kilogram vuur werk. J* DEN HAAG (ANP) Prinses Juliana uk zal, als erevoorzitster van de nationa- "i le commissie internationaal jaar ge handicapten 1981, op nieuwjaarsdag teen toespraak houden voor de televi sie. De toespraak zal om 13.30 uur via Nederland 1 worden uitgezonden. Bij een aardverschuiving op West-Java zijn zeker 112 mensen gedood. Twee dorpen kwamen meters dik onder de modder te liggen. Als gevolg van zware re genval en de slechte afvoer van het water ging een deel van de berg Ceremai schuiven. President Suharto is naar Tala- ga gevlogen, ongeveer 200 kilo meter ten oosten van Jakarta. Hij heeft zestigduizend gulden toegezegd alsmede extra rijst. AMSTERDAM Het Nederlands voetbalelftal is het vriendschappelij ke toernooi om de zogenaamde mini- WK in Montevideo begonnen met een 2-0 nederlaag tegen gastland Uru guay. Voor ruim 60.000 toeschouwers heeft de Nederland de neergaande lijn, die was Ingezet tegen Ierland en België, tegen Uruguay verder doorge trokken. Geen moment kon Oranje imponeren en vooral aanvallend had' Nederland niets in te brengen tegen Uruguay, dat eveneens bewees niet tot de wereldtop te behoren. In een saaie wedstrijd kreeg de neder laag van Oranje In de eerste helft gestalte. Na ruim een half uur strafte Ramos een tout van de Nederlandse verdediging af en op slag van rust verraste Victorln met een kopbal Doesburg, de Oranjegoalie. Neder land kon tegen deze aanvallende Uru- guyaanse activiteiten slechts wat ge draai op het middenveld stellen. Al leen Martin Jol probeerde enkele ma len met een schot doelman Rodriguez te verontrusten, maar het leer vloog evenzoveel keren ver over of naast het doel. De gele kaart van Spelbos in de tweede helft was eigen lijk de enige Nederlandse „verdien ste" in een armetierig openingsduel van een toernooi, waarvan de finale voor Oranje een fata morgana is. oorzaak daarvan was dat men geen overeenstemming met de toenma.'ige koningin Juliana kon bereiken over de omvang van het koninklijk huis. Biesheuvel en Den Uyl verzetten zich tegen de wens van koningin Juliana, om hierbij alle troongerechtigde Oranjes te betrekken. Het kabinet Van Agt bleek wel bereid aan deze wens tegemoet te komen en diende in maart van het vorig jaar een wetsontwerp bij de Kamer in. waar al direct in vrij brede kring verzet rees tegen de ruime omvang van het huis. Deze bezwaren leidden in juni jl. tot aanvaarding van het voorstel-Brinkhorst (D'66). De rege ring vroeg daarop schorsing van de beraadslagingen om zich nader te be raden. Van een onzer verslaggevers HILVERSUM De programmalei ding van de NOS is erg boos op het ZDF, het tweede Duitse tv-net. over de uitzending van de voetbalwed strijd Uruguay-Nederland gister avond. Volgens het hoofd van de NOS-televisie. Carel Enkelaar, heb ben de Duitsers de in Europees ver band gemaakte afspraken geschon den door de openingswedstrijd van het mini-wereldkampioenschap voet bal in Uruguay uit te zenden. De NOS-leiding zal vandaag een krachtig protest laten horen binnen de EBU, het samenwerkingsverband van omroepen in Europa. Volgens een woordvoerder van de NOS zou de directie van het tweede Duitse net gisteravond om zes uur nog tegen over NOS-vertegenwoordigers beves tigd hebben dat het voetbalduel niet zou worden uitgezonden. Maar een half uur later verscheen het bericht bij het ZDF op de buis dat de wed strijd toch in beeld gebracht zou worden. „Het is toch een zotte situatie dat tachtig procent van de Nederlandse televisiekijkers via de kabel-tv de wedstrijd op Duitsland 2 hebben kun nen zien, terwijl de overige twintig procent daarvan verstoken was", rea geerde de NOS-woordvoerder. In EBU-verband was besloten de wed strijden om het mini-WK niet uit te zenden vanwege de onzekerheid over de hoeveelheid reclameborden in de Uruguyaanse stadions en over de aanvangstijden. De Italiaanse televi sie besloot uiteindelijk de uitzendin gen van Uruguay toch over te nemen vanwege de sterk verlaagde prijs voor de tv-rechten en Oostenrijk sloot zich daarbij aan. Volgens de chef van NOS-sport Kees Boerhout, zal de sa menwerking binnen Europa door de opstelling van Italië, Oostenrijk en Duitsland een flinke klap krijgen. gen gevoerd over de economische sa menwerking tussen beide landen. Het gesprek werd niet afgerond, naar men aanneemt, omdat er geen documen ten werden ondertekend. De Sowjet- Unie heeft Polen beloofd voor een bedrag van tweehonderd miljoen dol lar goederen te leveren. Begin volgen de maand komt Polen met een pro gramma voor economische hervor mingen. Waakzaam y Het militaire Russische blad Rode Ster meldde gisteren dat de hoogste politieke officier van de Russische strijdkrachten in Polen de Sowjet mi litairen in dat land heeft opgeroepen tot verhoogde waakzaamheid. Luite nant-generaal Loesjnitsjenko stelde voorts maatregelen voor ter verbete ring van de vorming van de Russi sche militair in Polen. Het hoe en het waarom van deze maatregelen is er niet bij vermeld. Tsjechoslowakije verleent geen visa meer aan Polen. Dit is meegedeeld door een functio naris van het Tsjechische visabureau in de Westduitse hoofdstad Bonn. De nieuwe regeling is zowel van toepas sing op Poolse burgers als op geëmi greerde Polen. Het Tsjechoslowaakse ministerie van buitenlandse zaken sprak gistermiddag desgevraagd de berichten op een visa-stop voor Polen tegen. Wel zei men: „Van een alge meen verbod is geen sprake, maar er zijn mensen die Tsjechoslowakije hebben belasterd en deze mensen zul len geen toestemming krijgen om naar Tsjechoslowakije te reizen". De Poolse premier Kania heeft giste ren in de havenstad Gdansk een krans gelegd bij het onlangs daar opgerichte monument voor de haven arbeiders die in december 1970 bij botsingen het leger en politie om het leven kwamen. Het gaat economisch slechter met Nederland. Er wordt maar voor dertig miljoen gulden aan vuurwerk afgesto ken dit jaar. amper vijf miljoen meer dan een jaar geleden. Geen knallende cijfers. Kaart enmap Europa A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje. Donkerbruine kunstjederen ontslag. Twee Dick Brana poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stol. Origineel Dick Bnma ontwerp Knijpkat (C) Een zeer energiebewuste zaklamp, de zogenaamde 'knijpkat'. Even knijpen en er is licht in de duisternis Peper- en zontknbns (D) Zeer praktisch, deze moderne peper molen gecombineerd met z.out- strooier van doorzichtig perspex. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee. Postcode en plaats. Uw naam: Uw adres: _Giro: Postcode en plaats: .Tel,. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 17. SO Kado naar keuze: DA. OB. CDD 'aankruisen a.u.h i Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 .PA Amsieukun Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven! Voor bezorginl'ormatie020-S(i2(>2(vi Lees een krant met overtuiging: OUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1