Verbod op autorijden voor Schiermonnikoog onwettig Doodstraf geëist tegen weduwe van Mao Zedong Postuum vrijspraak Van der Lubbe Wrroem IGesuwkado i Somber beeld van bedrijfsleven lenzine ,2 cent uurder Uitspraak Hoge Raad 'een ramp' voor eiland W\ Meubelfabriek B2r Oisterwijk tNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Politie haalt drie busjes vol vuurwerk weg 'olitie maakt eind kan opstand (t gevangenis toonaangevend in eiken Koningin houdt aparte receptie voor 'doorsnee' Enquête Kamers van Koophandel Trouw Constructief BezorgTroow een nieuwe abonnee rouw 9 38STE JAARGANG NR 11133 DINSDAG 30 DECEMBER 1980 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Een verloren Jeruzalem teruggevonden PAGINA 3: Strengere regels adoptie nodig PAGINA 8 De Kleine Krant OmiKSf VAZCN PAGINA 7 Verzet El Salvador wil Reagan vóór zijn, PAGINA ECONOMIE: Veehouder kan niet van de wind leven PAGINA 4: Amerikaanse droom viel Toebosch tegen PAGINA SERVICE: Verkeers rubriek, rtv-progra ra- ma's, strips, feuilleton, panel, weeroverxlcht HAAO (ANP) De uümumprijzen voor zowel imale als superbe nzlne lan op 1 Januari met 4,2 cent nhoog. Per liter worden de lumprljzen dan 156,0 itievelijk 152,6 cent. Het iterle van economische en heeft dit gisteren mee- ld. maximumprijs ran dieselolie gaat 10,6 cent (Inclusief btw) en die van troleum 0,0 cent per liter omhoog, maximumprijs van lpg stijgt meU cent per liter. maximumprijs van stookolie met i zwavelgehalte van 1 procent jgt met 59,75 gulden per ton. die stookolie met een zwavelgehalte 2 procent met 53,75 gulden per prijsverhogingen hangen samen t het verschil tussen de noteringen de vrije markt en de bestaande xlmumprijzen. De stijging van de arde van de Ingevoerde ruwe aard- met name uit Saoedl-Arabië, en gestegen dollarkoers hebben er Igeas economische taken mede toe leid dat de maximumprijzen op de itenlijn uitkomen. de prijsverhoging voor super en rmaal ls een accijnsverhoging van cent per liter begrepen. Pagina economie: „Alcohol als raodstof In 1961 haalbaar" Pagina service: Benzine werd dit ar een kwartje duurder. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het verbod om met auto's en bromfietsen op Schiermonnikoog te rijden, is onwettig. Volgens de Hoge Raad is het verbod, dat is opgenomen in de Algemene Politieveror dening van de gemeente Schiermonnikoog, in strijd met de wegenverkeerswet. De Rotterdamse politie nam ((stereo de illegale partij vuurwerk van een winkelier in beslag. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De politie heeft gisteren bij een winke lier in Rotterdam 2100 kilo vuurwerk in beslag genomen. In een voor zijn winkel gepar keerd busje werd een partij van driehonderd kilo ge vonden. de Rotterdamse politie dit jaar 6.500 kilogram vuurwerk ln beslag. Dat is twee keer zoveel als vorig Jaar. De politie zal rond de Jaarwisseling ook streng optreden tegen de kerst- boomoorlogen ln de Maasstad, waar bij groepen jongeren elkaar met ge weld het bezit van kerstbomen be twisten. Tijdens het afgelopen week einde heeft de politie al twee lucht drukpistolen. enkele molotowcock- talls (benzinebommen), een Jerrycan benzine en ongeveer vijftig lege fles sen ln beslag genomen. Onbekenden hadden deze attributen op het dak van een school verstopt. Volgens de politie met de bedoeling om ze te gebruiken ln een kerstbomenoorlog. Meer nieaws op pagina 5 IANI (ATP. AP. Reuter) De poll- heeft een einde gemaakt aan de etüng van de strafgevangenis ln Zuiditallaanse plaats TranL Alle httlen cipiers zijn bevrijd, et gebouw werd bestormd, terwijl gelijkertijd helikopters op het dak ridden. Vanaf de bovenste verdle- slaagde de speciale pollUe-een- I er later ln de hele gevangenis der controle te krijgen. Bulten wer en zeven zware explosies en machl- egeweervuur gehoord. BIJ de actie |n zeker twintig mensen gewond. De wakers waren gehuld Ln gevange- skleding, om de politie bij een even- iele Inval ln verwarring te brengen. Inister van Justitie Sartl prees de )Utle gisteravond voor de „doelma- g en zeer verantwoord uitgevoerde leratie." De geslaagde bevrijdings- He betekent een overwinning voor regerlng-Forlani. De opstand ln de svangertls stond onder leiding van den van de Rode Brigades. De on- erhandelingen met de autoriteiten erden gevoerd door Franco Piccio- e de sluiting van alle gevange ssen speciaal voor terroristen eiste. Verder onderzoek leidde naar de wo ning van de winkelier, waar de politie noa eens 1800 kilo vuurwerk aantrof. De politie bad drie busjes nodig om de explosieve vangst, onder begelei ding van motoragenten, af te voeren naar een opslagplaats. Ook heeft de Rotterdamse politie gis teren nog eens zeshonderd kilogram vuurwerk ln beslag genomen, dat ln een garage aan de Brielselaan ln Rot terdam lag opgeslagen. In totaal nam ADVERTENTIE ■K i-*. I 0 9 aw De burgemeester van het Waddenei land, dra. H. B. Eenhoorn, noemt de uitspraak van de Hoge Raad een ramp voor het eiland, waarvan de gevolgen niet zijn te overzien. De- gemeente zal op korte termijn een oplossing trachte te vinden voor de ongewenste situatie, die door de uit spraak van de Hoge Raad ls ont staan. De gemeente Schiermonnikoog heeft, om het karakter van het eiland te beschermen, ln de Algemene politie verordening het verbod opgenomen binnen de gemeentegrenzen met mo torvoertuigen en bromfietsen te rij den. Op dit verbod zijn ontheffingen mogelijk, maar deze worden slechts ln beperkte mate aan Inwoners van de gemeente verstrekt. Het gemeen tebestuur hanteert daarbij de norm van één ontheffing per gezin. Taxi Een Jurist uit Putten is het niet met dit verbod eens en reed op 14 Juni 1979 ln een taxi zonder ontheffing op het eiland. Tegen hem werd proces verbaal opgemaakt en op 13 februari van dit Jaar veroordeelde de kanton rechter ln Leeuwarden de Jurist tot een boete van vijftig gulden. De Jurist ging hiertegen in beroep. De Hoge Raad, het hoogste rechtscol lege ln Nederland, wijst erop dat de wegenverkeerswet een vrij gebruik van de weg beoogt, met inachtne ming van alle verboden en bepalin gen- Het verbod dat de gemeente Schiermonnikoog heeft Ingesteld, grijpt volgens de Hoge Raad zo alge meen en diep ln het normale verkeer in, dat het onverenigbaar ls met het stelsel van de wegenverkeerswet. De 'Hoge Raad heeft daarom het vonnis van de kantonrechter in Leeuwarden vernietigd en de Jurist van rechtsver volging ontslagen. Door de vernietiging van het vonnis zou nu ledereen met de auto naar Schiermonnikoog kunnen komen. Ook ontstaat de mogelijkheid dat toeristen of inwoners met crossmoto ren over het eiland rijden. Burge meester Eenhoorn wijst erop dat dan de belangrijkste waarden van Schier monnikoog, de natuur en de rust, worden weggegooid. De toeristen die nu naar het Waddeneiland komen, zoeken vooral die natuur en die stilte DEN HAAO (ANP) Het ko ninklijk paar hoodt volgende week woensdag in het palels op de Dam in Amsterdam naast de gebrnikell^e receptie voor bui tenlandse diplomaten er ook een voor een „doorsnee san de maatsrhipplf. Volgens de rijksvoorlichtingsdienst ls dat veede kerstdag besloot Forianl de tinara-gevangenis te sluiten, nadat t was geéist door de ontvoerden in rechter Giovanni dUrao op 12 ecember. Volgens Forianl was het «sluit echter al genomen voordat un els bekend was. Voor de reeeptle-nieuwe-stijl zijn ruim driehonderd mensen uitgenodigd, onder wie de leden van de ministerraad, de leden van de Staten Generaal, leden van hogere rechtscolleges, ver tegenwoordigen van gezond heidsorganisaties, de sportwe reld en de Journalistiek. „Kort om, de civiele, militaire en kets kelljke autoriteiten, zoals dat vroeger werd gezegd", aldus een woordvoerder van de Rijks voorlichtingsdienst PEKING (AFP, AP, Reuter) „Vergeet niet dat ik de weduwe van Mao ben". Dat riep Jiang Qlng uit tijdens het proces in Peking, waarbij tegen haar de doodstraf werd geëist. Zij zei niet schuldig te zijn en verklaarde dat alles wat zij had gedaan tijdens de culturele revolutie was gebeurd in opdracht van Mao. „Mijn arrestatie en mijn proces zijn laster tegen Mao," aldus Jiang Qlng. ,4k ben bereid te sterven". De hard- Toen zij een „laatste woord" mocht spreken beledigde Jiang Qlng nieuw de huidige leiders ln rechtere en de aanklagers. ZIJ zei onschuldig te zijn en noemde ledereen die op het ogenblik wat te zeggen heeft ln China „fascist", „con tra-revolutionair", .revisionist" en „reactionair": Jiang Qlng schreeuw de: „Het ls juist opstandig te zijn", en „revolutie ls geen misdaad". Na deze uitbarsting moest zij de rechtszaal verlaten, maar Mao's weduwe weiger de. Opnieuw moest zij de zaal worden uitgesleept, terwijl ze schreeuwde: handige verwildering werd niet uitge zonden door de Chinese televisie. De doodstraf ls geëist tegen Jiang Qlng wegens „contra-revolutionaire misdaden", die schade hebben toege bracht aan het volk. ZIJ ls de enige van de beklaagden voor wie de dood straf ls gevraagd. Jiang Qlng en haar negen medeverdachten zullen nu al leen nog in de rechtszaal verschijnen om het vonnis van de rechtere te horen. Volgens het persbureau Nieuw China Van een onzer verslaggevers BERUJN/AM8TBRDAM Een rechtbank ln West-Ber- lijn heeft de Nederlander Ma- rlnus van der Lubbe, die op 10 januari 1034 onthoofd werd, nadat hij was schuldig bevon den aan de brand die in febru ari 1933 het gebouw van de Duitse rijksdag verwoestte, postuum vrijgesproken. Dit heeft de advocaat Robert Kemp- ner, die ln opdracht van Van der Lubbe's ln Amsterdam wonende broer verzocht had om heropening van de zaak, gisteren In Frankfurt meegedeeld. Kempner was Ameri kaans aanklager bij de in Neurenberg gehouden processen tegen de nazilel- dere, kort na de Tweede Wereld oorlog. Volgens Kempner heeft de Westber- UJnse rechtbank uitgesproken dat het vonnis van het Duitse rtjksge- recht (het hoogste rechtscollege) van 23 december 1933 een duidelijke ver- Met de postume uitspraak is de ge rechtelijke uitspraak van de arron dissementsrechtbank van West-Ber lijn uit 1967 niet meer van kracht. Deze rechtbank had de veroordeling alt 1933 als „gerechtvaardig" ge brandmerkt Wel werd toen bet doodvonls „omgezet" tuchthuis. ln acht Jaar Gisteren wed bekend dat de broer van Van der Lubbe schadeloosstel ling sou zijn toegezegd. Het besluit van de Berlljnse rechtbank wordt vandaag volledig gepubliceerd. draaling van het recht ls. De rechters wijzen nu onder meer op de getuigenverklaringen die de latere rijksmaarschalk Hermann Goering bij de behandeling van de zaak Van der Lubbe afgelegd heeft en op de behandeling die de Bulgaarse mede- beklaagde van Van der Lubbe, Dlml- trow, voor de rechtbank moest onder gaan: Dlmltrow werd, zegt de recht bank nu, aanzienlijk benadeeld. De rechtbank heeft nu uitgesproken dat het oordeel van het rijksgerecht toe te rekenen ls aan „het onrecht van het nationaal-soclallsme", omdat er rechters meegewerkt hebben die zich met betrekking tot de zaak Van der Lubbe schuldig gemaakt hebben aan schending van hun ambtsplicht. De rechtbank gaat niet ln op de vraag of Van der Lubbe aan de brandstich ting deelgenomen heeft. De Berlljnse rechtbank zegt dat de handelwijze van de rechtbank door de nationaal- socialisten werd bepaald en ln over eenstemming was met de nazi-poli tiek. Zo was het de toenmalige onder- zoeks-autorlteiten uitdrukkelijk ver boden de mogelijke schuld van natlo- naal-soclallsten aan de rijksdag brand te onderzoeken. Kempner, die al jarenlang gepleit heeft voor de heropening van de zaak Van der Lubbe, deponeerde ln Juli 1979 een verzoek bij de rechtbank van Wesfc-Berlijn om een nieuwe be handeling van het proces. In zijn brief en zujlen, zo vreest burgemeester Eenhoorn, niet meer komen wanneer het eiland wordt overspoeld door au to's en motoren. Verbinding Een mogelijke oplossing is volgens burgemeester Eenhoorn een afspraak met de vervoersmaatschappij (Wa genborg), die de verbinding met het eiland onderhoudt, om geen auto's over te zetten. Aan een dergelijk ver- voe ra verbod zitten echter talloze ha ken en ogen. Burgemeester Eenhoorn sluit daarom een andere oplossing, op basis van de wegenverkeerswet, niet uit. Volgende' week zal de gemeente over deze kwestie een gesprek heb ben met de officier van justitie ln Leeuwarden. De klap komt extra hard aan nu staatssecretaris Wallis de Vries (CRM) heeft aangekondigd dat Schiermonnikoog ln de loop van het komend Jaar de status van nationaal park zal krijgen. Het behoud van het karakteristieke dorp en de stilte in het gebied daarbuiten zal bij ongeli miteerd autogebruik vrijwel onmoge lijk blijken. Welke gevolgen de uitspraak van de Hoge Raad voor het andere Wadden eiland dat het autogebruik sterk heeft beperkt, Vlieland, zal hebben, is nog niet duidelijk. De gemeente Vlie land wil eerst de uitspraak bezien en de bepalingen waarin in beide ge meenten het autoverbod is vastge legd. vergelijken. Van onze redactie economie DEN HAAG Achtergebleven omzetten, geringere'verdien sten dan ln 1979 bij veel bedrijven en minder investeringen. Van de Nederlandse bedrijven heeft in 1980 vijftien procent verlies geleden, bij de grote ondernemingen zelfs een op de vier. Dat is het sombere beeld dat naar voren komt uit de jaarlijkse bedrijf- senquête van de gezamenlijke Ka mers van Koophandel. Er was één lichtpunt: de export. Want hoewel het aantal bedrijven dat aan het bui tenland verkocht met twee drie procent terugliep, bleef de uitvoer op peil. Niet alleen het beeld over 1980 is somber, ook de toekomstverwachting van het Nederlandse bedrijfsleven is vrij negatief. Bij de kleinere bedrij ven ziet het merendeel de winst in 1981 dalen, bij grotere ondernemin gen is de verwachting iets gunstiger. Bij de kleine bedrijven verwacht slechts een op de vier volgend jaar Investeringen te zullen doen terwijl in 1980 nog een op de drie investeerde. Aan de enquête van de Kamers van Koophandel namen 58.000 bedrijven deel. die samen een miljoen mensen in dienst hebben. Bedrijfstakken waar het in 1980 goed ging waren de grote groothandelsondernemingen en de drukkerijen hoewel laatstge noemde bedrijfstak toch wat minder draaide dan in 1979. In de chemie ging het redelijk. Uitgesproken slecht deed de makelaardij het, een gevolg van de ingestorte huizenmarkt. In de detailhandel buiten de voedingsmid delensfeer bleef ook veel te wensen over. Meer nieuws op pagina 9 heeft de openbare aanklager, Jiang Wen, Mao bekritiseerd omdat deze zijn vrouw niet van haar daden zou hebben afgehouden." Het was een van de scherpste aanvallen op de grondlegger van communistisch Chi na, die steeds meer ln ongenade be gint te raken. Officiële zegslieden in China houden echter vol dat Mao zelf niet verantwoordelijk is voor de mis daden van zijn vruw en haar trawan ten. Dezen zouden schuldig zijn aan de dood van duizenden Chinezen bij de zuiveringen tijdens de Culturele Revolutie. Lichte consternatie op Schiermonnikoog: het anti-auto- beleid is onwettig verklaard. Wat nu? Nationaal park met rijblik? Ronkend de natuur in? Misschien is het wèl zo aardig om nog vóór het seizoen een wetje weggebruik nationale parken te bedenken. Kaartenmap Earopa A) De kaanen van alle landen van Europa in een handig formaat boekje Donkerbruine kunstlederen omslag. Twee Dick Bnina poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjesvan stol Origineel Dick Bnina ontwerp Knijpkat (C) Een zeer energiebewuste zaklamp, de zogenaamde knijpkat'. Even knijpèn en er is licht in de duisternis. Peper- en zootkabos (D) Zeer praktisch, deze moderne peper molen gecombineerd met zout- strooier van doorzichtig perspex aan de rechtbank wees Kempner erop dat Marinus van der Lubbe al leen op grond van verklaringen van meinedige getuigen en de nazileiders Hermann Goering en Josef Goebbels schuldig werd verklaard. Hermann Goering heeft na zijn ver hoor voor de rechtbank van Neuren berg op 13 oktober 1945 tegenover Kempner toegegeven, dat de beschul diging dat de communisten zich bedienende van Van der Lubbe het Rijksdaggeebouw ln brand hadden gestoken, zonder enig voorafgaand onderzoek was geuit. De Führer had dit zo gewild, vertelde Goering. Kempner legde de rechtbank een „volledig nieuwe en nog niet eerder opgetekende verklaring" over die on der ede was afgelegd door de voorma lige Pruisische politiebeambte Max Kindermann. Deze sprak over de „nn- tionaal-socialistische regie van de Rijksdagbrand, voorafgegaan door bijzondere politiemaatregelen en de onderdrukking van terzake verrichte onderzoekingen". Vervolg op pagina 3 Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u cén van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres-, _Giro:_ Postcode en plaats: .Tel, Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 1*7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: VrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1