iesuwkado Kaboel wil met Iran en Pakistan praten Reagan waarschuwt Iran bij voorbaat iderzoek naar gif bodem Zeddam Schenk lun water via giro 1111222 istand in aliaanse evangenis Resident Carter reekt sleutelbeen VS op zoek naar compromis In deze krant Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking oratorium neemt monsters Protesten tegen Russische bezetting Uruguayanen protesteren tegen vertrek Oranje Juliana blij met meer vrije tijd BezorgTrotrw een nieuwe abonnee rouw 38STE JAARGANG NR 11132 MAANDAG 29 DECEMBER HET WEER Veel bewolking en vooral in het noorden af en toe wat regen. Temperatuur oplopend in het noordwesten tot 9 graden en in Limburg tot 5 graden. Vrij krachtige zuidwestenwind (windkracht 5), aan de kust en op het IJsselmeer nu en dan hard (windkracht 7). Morgen en overmorgen Enige »i|d regen ook enkele opklaringen en tameli|k zacht Morgen zon op: 08.47. onder 16.34; maan op: 01.25. onder: 13.12 ADVERTENTIES Bel 020-5626262 lH-ri-ikt meer met ren MI>»L LOSSE NUMMERS 65 CENT inze verslaggevers TERDAM In het Gelderse Zeddam worden vandaag orgen grondwatermonsters genomen om de aanwezig van het giftige thrichloor-etheen te onderzoeken. Boven- zullen bij twintig inwoners van het tot de gemeente behorende dorp monsters worden genomen van het dat zij uit de grond pompen. iderzoek. dat door het Ensche- iboratorium Oost wordt uitge- wordt ingesteld na de ontdek- an ernstige bodemverontreini- p het terrein van een galvani- drijf aan de Benedendorp- in Zeddam. De verontreiniging n vorige week ontdekt bij ieke controleboring door itschappij Ooste- (WOO) i maatschappij put drinkwater Tt Montferland. niet ver van Zed dam. Bij een pompput in het Mont- ferlandse bos werd een halve micro gram tichloor-etheen aangetroffen, de helft van de per liter grondwater toegestane EG-norm. De waterleidingmaatschappij, die daarop besloot proefboringen te hou den. ontdekte op het terrein van het galvaniseerbedrijf een concentratie van 1700 microgram tri per liter grondwater. Vervolg op pagina 3 ADVERTENTIE rolk van herders komt om... bnjicr. droogte, dorst en ig dat is in liet Ethiopië van andaag bittere realiteit. J hebt dit zaterdag gezien op uw tv in Brandpunt. weet dat droogte, honger en dorst de bewoners van nog 25 andere landen in Afrika teisteren, nt er wat aan doen? Jazeker! I Stichting Mensen in Nood Postbus 1041 -5200 BA Den Bosch Een boze Afghaan verbrandt een Russische vlag voor het gebouw van de ambassade van de Sowjet- Unie in Washington. Politie-agenten hielden de ruim driehonderd betogers op ruime afstand van het gebouw. KABOEL, TEHERAN (Reuter, AP, AFP) Terwijl overal in de wereld mensen de straat opgingen om hun ongenoegen te uiten over de Russische inval in Afghanistan, dezer dagen een jaar geleden, heeft de Afghaanse president Babrak Karmal opnieuw een beroep gedaan op Pakistan en Iran om besprekingen met zijn regering te beginnen over een normalisering van de betrekkingen. Karmal riep de buurlanden In een toespraak ter gelegenheid van de eer ste verjaardag van zUn bewind op in NI (AFP. Reuter. AP) Onge honderd gevangenen hebben gis- i in de zwaarbewaakte vleugel de gevangenis in Trani negentien ikers gegijzeld. Ze eisten gister- id een gesprek met de openbare [lager in dit deel van zuidoost- t in aanwezigheid van de pers en icaten. Volgens de eerste berich- waren de in opstand gekomen mgenen niet bewapend. ens de opstand in Trani waar ook sguerrillero's bij betrokken zou- zijn. eisten de Rode Brigades ord. leuw dat de gevangenis van Asi- op een eiland bij Sardinië, wordt iredioten. De Rode Brigades die op 12 smber de Romeinse rechter Gio- ni dTJrso ontvoerden, schreven zijn leven afhangt van sluiting deze gevangenis Een brief van zelf met dezelfde vraag was bij- jtrk (Men. ndj h, Italiaanse regering had al aange- Jtiigd dat de gevangenis in Asina waar veel terroristen worden vast ouden, te sluiten. Oppositiepartij en ook leden van de regeringspar zagen in het besluit een tege- etkoming aan de Rode Brigades. regering verklaarde dat de slui- g van As in ara al enige tijd geleden i besloten, en dat de eis van de We Brigades hier niets mee te ma- had. Den Van onze sportredactie AMSTERDAM In ballingschap levende Uruguayanen in Nederland hebben zaterdagavond op Schiphol nogmaals geprotesteerd tegen de deelname van het Nederlands voetbalelftal aan de zogenaamde mini- WK in Montevideo, dat morgenavond begint. De ongeveer veertig demonstranten slaagden er evenwel niet in de spelersgroep van hun ongerustheid deelgenoot te maken. Het KNVB-gezelschap werd vla een zij-ingang de douanezone binnen geloodst. Het werd de betogers even min toegestaan de voetballers documentatie over het omstreden land aan te bieden. De KNVB paste dezelfde tactiek toe als tweeëneenhalf jaar geleden, toen demonstranten tegen Argentinië zich op Schiphol verzamelden. Toen ging het om de deelname van het Nederlands elftal aan het wereldkampioenschap voetbal. Het vriendschappelijke toernooi in Uru guay, officieel gehouden ter gelegenheid van het feit, dat het organise rende land vijftig jaar geleden de mondiale titel veroverde, moet vooral een anderhalve week durende STER-spot voor de bloedige dictatuur worden. Zoals bekend bezweek de KNVB niet onder de druk van de meerderheid van de Tweede Kamer en buitenparlementaire acties en hield zijn inschrijving gestand. vrede met Afghanistan te leven. Van festiviteiten in Kaboel was echter geen sprake. Het enige blijk van feestvreugde was de amnestie voor een kleine honderd poliUeke gevan genen. Verder maakte radio Kaboel gewag van nieuwe geslaagde acties tegen Islamitische opstandelingen. Sedert de Russische inval in Afgha nistan zijn de betrekkingen met de buurlanden nogal verslechterd. Een eerste aanwijzing voor een mogelijke verbetering daarvan is het bezoek dat een hog Russische functionaris dezer dagen aan Pakistan brengt. De be trokkene, Artemy Alichanow, is wel iswaar belast met de economische betrekkingen met het buitenland, maar westelijke diplomaten vinden het niet zonder betekenis dat hij van daag een onderhoud heeft met de Pakistaanse president Zia Oei Haq. Zo n vijfduizend Afghaanse studen ten hebben afgelopen zaterdag gede monstreerd voor de Russische am bassade in Teheran. Een aantal beto gers wist op het terrein van de ambas sade te komen en haalden er de Rus sische vlag neer. voordat zij door le den van de revoluüonaire garde van het terrein werden verwijderd. De Sowjet-Unle heeft gisteren een for meel protest ingediend bij de Iraanse autoriteiten tegen de „bandieten- aanval". maar maakte in bet protest geen gewag van betrokkenheid van Afghanen bU de actie. „De Iraanse autoriteiten waren wel op de hoogte dat er zo'n actie zou komen, maar Ueten desondanks maatregelen ach terwege om die te voorkomen," aldus het Russische protest. Eerder dit Jaar drongen de Russen al aan op een betere bescherming van hun ambas sade. Het protest is overhandigd aan de Iraanse ambassadeur in Moskou. In verscheidene steden ls gedemon streerd tegen de Russische aanwezig heid in Afghanistan. Berichten over betogingen kwamen onder meer uit Oslo. Bangkok, New Delhi, Lahore en Washington. Afghanen in kampen in Pakistan namen een dag van rouw in acht. Het Afghaanse verzet heeft Ka boel opgeroepen tot een algemene staking, maar er waren gisteravond nog geen berichten of deze oproep is nageleefd. Meer nieuws op pagina 5. Van een onzer verslaggevers HILVERSUM .Jk vind het erg prettig om mijn tijd meer zelf te kunnen indelen," zei prinses Julia na gisteravond in het „Program ma van het Jaar", het jaarover zicht van de NOS-televisie. De prinses, die begin 1980 haar aftre den aankondigde, vertelde geluk kig te zijn met het feit dat ze nu meer vrije tijd heeft. De prinses zei gauwer moe te wor den, te moe om haar taak als ko ningin uit te voeren. „Ik voel me erg bevoorrecht dat ik het tijdstip van mijn aftreden zelf heb kunnen uitkiezen. Ik was e'r aan toe." al dus de prinses, die zich in de eer ste plaats voor haar familie wilde vrijmaken. „Daarnaast is me als een geschenk in de schoot geval len dat ik ere-voorzitster ben ge worden van het Nationale Comité voor het internationale jaar van gehandicapten. Dat is erg mooi werk, ik leer er een heleboel van." Prinses Juliana zei verder dat zij representieve taken, die haar dochters Beatrix en Margriet voor haar hadden waargenomen, nu weer kan opvatten: „Maar niet te veel. anders word ik te moe," al dus de prinses. Ze vertelde ko mend jaar naar de opening van de Vincent van Gogh-tentoonstelling in Toronto te worden „gestuurd". „Ik help mijn dochter Beatrix. Niet met staatszaken; daar mag ik niets meer mee te maken hebben. Verder lees ik m'n krantje zoals iedereen," aldus prinses Juliana. ASHINGTON (AP, Reuter, AFPI De Amerikaanse csident Carter heelt zaterdag bij een val tijdens het ieën zijn linker sleutelbeen gebroken. sident Carter was aan het nglaufen" in de buurt van zijn sidentiële buitenverblijf te np David. Na het ongeluk werd met een helikopter naar een icnhuis in de buitenwijken van shmgton gevlogen. Carter zal er tot het eind van zijn carrière verband om zijn linkerarm igen Carter, die gisteren rust ld. zal zijn werk kunnen voort ten omdat hij rechtshandig is. zal hij pijnstiller.de middelen »eten slikken. Carter had hetzelfde sleutelbeen al eerder gebroken in een judoklas toen hij nog bij de marine diende. De Amerikaanse president werd op zijn skitocht vergezeld door zijn echtgenote, zijn lijfarts, admi raal William Lukash en een lijf wacht Carter kwam ten val toen hij met zijn ski een rots raakte en daardoor met zijn linker elleboog en schouder verkeerd terecht kwam. De Amerikaanse president doet President Carter wuift met zijn rechterhand als hij het ziekenhuis verlaat. wel meer aan sport. In september vid. Deze wedstrijd kon hij ten 1979 deed hij mee aan een „jog- gevolge van uitputting niet vol- ging"-wedstrijd nabij Camp Da- brengen. KaartemnapEuxopa(A) Twee Dick Braaa poppetjes (B) De kaarten van alle landen van Europa Twee leuke hangpoppetjes van slof! in een handig formaat boekje. Origineel Dick Bnina Donkerbruine kun si lederen omslag ontwerp. 4 Houten eierdopjes (Dj op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje Authentiek Slavisch kleedje (C) vwf™hiC met fraai diermotief gekookte Als onderlegger of voor de sier. eieren. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad niel een over tuiging. I lil erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats:i. jjro. I lw naam:f l 'w adres: hvstcode en plaats: Voor het kwartaalabonnement geldt voorde eerste lietaalperiode een welkomstkorting van f'7,So Kado naar keuze: DA. DB. Dl), (aankruisen a.u.b.) Kon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1(HH) IV\ Amsterdam )f bel 020-659.1X8 (uitsluitend voor opgaven) ViKtrbezorginlbrmatie 020-562626-1 Lees een krant met overtuiging: T/DUW Vervolg op pagina 5 PAGINA 2: Gesprekken met uitgesloten Jehova-getuigen PAGINA 4: Favoriete kunst van Nederlanders PAGINA 5: Ontnuchtering in Turkije na de vreugde PAGINA 7: Grenzen van het lidmaatschap van PvdA PAGINA SPORT IJshockeyteam naar slachtbank Camp David De Amerikaanse president Carter ontving gisteren de drie man sterke Algerijnse delegatie op zijn buiten verblijf Camp David om van hen het laatste nieuws te horen over het lot van de gijzelaars en over de voort gang in het onderhandelingsproces. Amerikaanse functionarissen spra ken afgelopen zaterdag negen uur met de Algerijnse delegatie die al geruime tijd bemiddelt tussen Iran en de" VS De besprekingen dlë giste ren werden voortgezet en waaraan behalve door onder-minister van bui tenlandse zaken Warren Christopher ook werd deelgenomen door minister van buitenlandse zaken Edmund Muskle, zijn gericht op het zoeken naar een compromis voor de financië le voorwaarden die Iran gesteld heeft voor de vrijlating van de gijzelaars. Zoals bekend heeft Iran een bedrag van vijftig miljard gulden van de VS geëist. Dr Pieters: Haven Iideaal terrein voor onruststokers WASHINGTON, TEHERAN (Reuter, AP) Ro nald Reagan, de toekomstige president van de Verenigde Staten, heeft voor de tweede maal bin nen een week hard uitgehaald naar Iran. Hij om schreef de Iraniërs die de Amerikaanse diplomaten vasthouden als barbaren en zei nooit een losgeld te zullen betalen voor de vrijlating van de gijzelaars. De opmerkingen van Reagan komen op het moment dat de Verenigde Sta ten koortsachtig zoeken naar een re geling met Iran voor de gijzelings kwestie in nauw overleg met de Alge rijnse bemiddelaars. De indruk be staat dat Reagans opmerkingen en de echo's van zijn uitlatingen in de woorden van zijn naaste medewer kers bedoeld zijn om de druk op Iran te vergroten. De Amerikanen zouden alles in het werk willen stellen om de gijzelaars nog voor de machtswisse ling in Washington vrij te krijgen. De regering Carter zou zich in dat ver band compromis-bereid opstellen, terwijl Reagan als boeman fungeert. Op een vraag of zijn woorden ais boodschap aan Iran waren bedoeld, antwoordde Reagan overigens: „Ik dacht aan geen enkele boodschap. Ik vertelde alleen maar hoe ik het er vaar. Maar als ze eruit opmaken dat ze niet op mij hoeven te wachten, dan zou Ik daarmee erg gelukkig zijn".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1