onniken staan vaak dichter bij e wereld dan velen vermoeden Slotencertificaat inbraakbeveiliging Werkgevers: VAD moet van de baan mond Minnaert vond thuis in de abdij van Averbode Sverzicht effectenbeurs Scheepsberichten it nregelmatig Industrie mag één procent loonkosten doorberekenen Marktberichten Hypotheekrente per 23 dec. DE NIEUWE SUCCES-AGENDA IS ER Voor produkt en montage )AG 27 DECEMBER 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET 9 red Lammere BODE De monniken Ibdij van Averbode von- |t op zijn zachtst gezegd beetje eigenaardig mede-broeder Ray- Mlnnaert op het herin- [sprentje bij zijn pries tling in plaats van de Ikelijke bijbeltekst een it van het Nederlandse led liet afdrukken en iSekend het zesde. vier regels konden er nog e door. maar dat een klooster- een Belgische abdij de strijd- nam waarmee de noordelij- ïrlanden zich destijds afzetten e Spanjaarden en daarmee in het rooms-kathollcisrae! [euzenlied". zeiden sommigen pnd had die reacties wel ver bat vers heb ik niet uitgezocht ik uit Nederland kom. Zeeuws eren is trouwens meer Bel- an Nederland. Het ligt voor de in Nederland vergeten aan de nt van de Schelde. Als het erop nt, heb ik wel eens gezegd, voel geen Nederlander en ook geen maar een Zeeuws-Vlaming. IJ speelt mee dat mijn beide aders uit België kwamen. Het mus vind ik echter een prach- 1. Het is een soort gebed, vooral sde couplet. Bij die tyrannie |ven denk ik niet meer aan de larden. maar aan de tyrannie ize tijd. het kwaad in het alge dat in ieder mensenhart zit, dat van kloosterlingen. Bij die kreeg ik steun van de vermoe- Wcs dichter van het Wilhelmus, 950 x van St. Aldegonde, burge- er van Antwerpen is geweest en lee dus een Vlaming. Nou. toen Raymond Minnaert het leven is meer dan louter carrièrejagerij >k 995 it wel goed." XkS PSkaPP®r ond heeft met dit voorval aan- nd een kloosterling te zijn die tchter de meute aanloopt. Dat et wat hij wil liet hij als Jongen )00,' en Jaar of zeven al merken." moet ik bij de dorpskapper in dijke al hebben verkondigd dat ?r priester wilde worden. Ja, dat tlljke boeide me al jong. Ik was >r(bij tijd met overgave misdienaar. aaJt dan vooraan bij het altaar en ■ecies wat de priester daar alle- ultspookte." Dat kijken in de ttv heeft bij Raymond de interes- de kerk niet doen verflauwen, de lagere school las hij naast Duck het missieblaadje ..De apostel" stuk. een echt katholiek gezin, de nu 27-jarige Raymond als ite van vier Jongens opgroel- Overdreven waren ze bij ons niet. Zondags gingen we naar de bk|i Dat was de rustdag. Ons werd "fed voor de kerk bijgebracht, er werd op zijn tijd wel kritiek e pastoor geleverd. We hadden ,Mpiet breed, maar het was een echt In. Wat vooral indruk maakte. mijn ouders altijd open ston- voor anderen. Vader, die in die nog landbouwer was. later heeft ilch laten omscholen tot onder- r Ismonteur, was actief in de KAB nCT lei i Jongen van zestien te horen dat ik beter een andere richting kon in slaan. Mijn wereld stortte in." Het zag er naar uit dat Raymonds oudtante Stefanie ('tante zuster'), die in het klooster van de Franciscanessen in Dongen zat. de enige in de familie zou blijven, die het in geestelijke sferen mocht zoeken. Raymond verzoende zich met de keer die zijn leven had genomen en werd bediende bij de Nederlandse Credietbank in Terneu- zen. In zijn vrije tijd speelde hij ent housiast toneel bij de plaatselijke Re derijkerskamer in Oostburg als een soort compensatie voor het werk op de bank. „Ik heb niets tegen banken. Die instellingen moeten er waar schijnlijk ook zijn, maar ik kreeg het er steeds moeilijker mee dat mensen naar mate hun bankrekening hoger is meer beginnen te tellen. Het wilde er bij mij niet in dat Je voor iemand die een miljoen rijk is harder moet lopen dan voor iemand die 25 gulden op zijn rekening heeft staan. De bankdirec teur dacht daar echter totaal anders over." IJzendijke Stol mensen kwamen bij ons thuis de vloer om advies te vragen en r en moeder namen daar alle tijd evenals voor ons, kinderen. ite Stefanie Raymond twaalf was ging hij iternaat bij de paters van Scheut ught. „Omdat grieks en latijn een i punt voor mij was kreeg ik als In de zomer van 1970 kwam Ray mond tijdens een autotochtje met zijn ouders door de Kempen ook in de twaalfde-eeuwse abdij van Averbode terecht. „Het was vooral met histori sche en culturele belangstelling, dat ik er rondwandelde. Ik heb er een paar boekjes gekocht. Het lezen daar in en de herinnering aan mijn bezoek gaven die oude belangstelling voor de religie een stimulans. Ik heb na ver loop van tijd aan de abt van Averbo de geschreven. Na een poosje kwam er een brief terug met de stempels van de abdij erop. Toen moest ik het thuis wel vertellen, dat ik erover dacht in het klooster te gaan. Mijn ouders waren daar niet verbaasd over. Vader zei dat altijd al gedacht te hebben. Of ze ook wisten dat ik na kantoortijd wel eens de kerk binnen stapte om daar in alle rust zo maar wat in mijn eentje te zitten weet ik niet." „In IJzendijke was men verrast. Die Jongen van de bank ging het klooster in! Naar mijn gevoel veranderde er piet zo veel. Voor mijn familie en oude kennissen ben ik Raymond ge bleven. Zo moeten ze me blijven aan spreken heb ik gezegd na mijn pries terwijding, toen ik merkte dat som migen met hun houding niet goed raad wisten. Priester zijn betekent voor veel mensen toch nog wel wat. Een oude buurman van me was in tranen na mijn eerste mis in IJzendij ke. Zoiets ontroert Je dan wel maar het legt tevens een zekere druk op Je. Als kloosterling en vooral als priester verwachten de mensen enorm veel van Je, terwijl ik ook niet overal pas klare antwoorden op heb. Vroeger was de pastoor vaak de enige in een dorp die had gestudeerd. Hij was de man die het wist. Tegenwoordig zijn de problemen meestal zo omvattend, dat Je als geestelijke dikwijls ook niet een twee, drie een oplossing ziet en de betrokkene moet vragen nog eens een keertje langs te komen. Wij zijn ook maar mensen", zegt Raymond, als we in zijn kamer in de abdij praten. Schrikbeeld Waarom hij het helemaal in Averbo de bij de Norbertijnen heeft ge zocht?" Ik wilde naar een klooster, dat niet alleen beschowend maar ook deels actief is en waar ik bovendien mensen van mijn eigen leeftijd zou aantreffen. In Nederland lag dat in het begin van de Jaren zeventig heel moeilijk. Als enige Jonge monnik er gens intreden om daar misschien uit eindelijk alleen over te blijven was een schrikbeeld voor mij. Hier in Averbode waren, toen ik er in augus tus 1973 kwam, zeven Jonge monni ken. Nu zijn elf van de zestig leden van de communiteit onder de dertig. Dat heeft bij mij de doorslag gegeven bij de Norbertijnen, of zoals ze ons in Vlaanderen, naar de kleur van ons habijt, wel eens spottend noemen „de bloemzakken") te gaan." De eerste tijd, nog gewoon in burger kleding. viel Raymond in zijn lichte broek, geel overhemd en oranje das en bovendien nog lange haren wel op als hij temidden van de kloosterlin gen in het koor stond." Ik zag er nogal bizar uit. Ik was erg modebewust. Dat ben ik trouwens gebleven. Als ik nu in burger naar huis ga houd ik er nog van er verzorgd uit te zien. Waarom zou een monnik aan die zaken geen aandacht mogen schenken. De bui tenwereld hoeft toch niet meteen aan je kleren te zien dat je uit het klooster komt. Hoewel, veel mensen merken dat toch. Op den duur krijg Je kenne lijk iets over je dat alleen kloosterlin gen eigen is". woordelijkheid. Raymond knikt als ik dat constateer. „Vooral met Jonge ren is het soms praten tot diep in de nacht. Je wilt ze zo graag iets meege ven, waaraan ze in hun verdere leven wat hebben. Je kunt niet zonder geld, maar het leven is toch wel iets meer dan louter carrièrejagerij als Je Je oriënteert op Christus als vertrek punt." Relativeren Ook aan de opvattingen die de bui tenwereld over kloosterlingen heeft probeert Raymond wat te doen." Veel mensen denken: o die monniken heb ben zeker geen lief kunnen krijgen, of nog iets anders. Als ik dan vertel dat ik ook een meisje heb gehad, voordat ik de grote beslissing nam, zie Je ze heel verwonderd kijken. Monniken staan vaak veel dichter bij de wereld dan velen vermoeden en de beste manier om dat te laten zien is: nor maal te blijven doen, je leven hier te relativeren en vooral niet te gaan zweven, want dat is heel gevaarlijk. Wat Je steeds voor ogen moet houden is dat Je doet wat Je zelf verkondigt en dat is zoeken naar hetgeen samen bindt." Naast al deze activiteiten is Ray mond tussen de bedrijven door blij ven schilderen en tekenen (hij illu streert het tweemaandelijkse abdij blad). Ook schrijft hij gedichten. „Mij zingt het woord een lied" lees ik bo ven een van zijn gedichten die in de nabije toekomst mogelijk worden uit gegeven. Het doet wat Gezelle-achtig aan. Raymond vermijdt hoogdra vend te zijn." Dat houd ik me ook als ik moet preken steeds voor ogen. Voordat ik een preek uitspreek, lees ik hem nog eens doop met de ogen van mijn moeder, die alleen lagere school heeft. Bellettrie moet Je voor een uitgelezen gezelschap bewaren. Als Je preekt doe Je dat niet alleen voor doctoren en notarissen. Is dat ergens de nuchtere inslag van de Zeeuws Vlaming? Raymond lacht „Dat is best moge lijk. Dat heb ik ook wel eens gedacht. Als ik in IJzendijke achter ons huis sta kijk ik de polders in. Daarachter is de zee en daarboven de lucht, die nergens zo mooi is als in Zeeuws Vlaanderen. Die ruimte en de invloed va de zee vormen een mens toch wel in zekere zin.' Roeping STERDAM De handel had op korte Kerstmarkt van woensdag erg veel te betekenen. Vlug wer- hier en daar wat zaken gedaan, om 12.15 uur was alles voorbij nen zal tot maandagmorgen moe- wachten om weer wat te kunnen ememen. stemming was enigszins onregel- lig en in verscheidene sectoren lden de prijzen matig. Kon. Olie d ruim 2,- lager verhandeld op 14.50 en KLM verloor 1.40 op 1.20. Akzo werd 30 cent minder ird op 16.70. banken waren op NMB na in ctie. ABN verloor 2.50 op 288.50 Amrobank moest 50 cent terug tot 0.8O. NMB trok nog twee kwartjes tot 202. In de bouwsector was skalis 1.30 lager op 81 en bij de gevers was Elsevier-NDU 3 in re- ie op 140 obllgatlemarkt gaf in het aige- fen wat hogere noteringen te zien. de eindgong om 12.15 uur barst- de verveelde handelaren in luid Juich los. Men haastte zich om de ersen van de lokale fondsen op de sten in te vullen en rond 12.30 uur reeds een overzicht samen te ellen. stemming bleek verdeeld. Flauw de markt lag Borsumy-Wehry met li verlies van 7.50 op 201. Ceteco, 'arentegen, was 3 beter op 114.50. Relatief vast was ook Van elder met 60 cent winst op 9.90. nkele guldens beter waren Beers, CSM en Nagron. etceleyne Fles werd in een dunne markt 9 duurder op 165. Leidsche Wol lag op een ongunstig tussentijds bericht 5 lager op 105, terwijl het hotelfonds Krasnapolsky een rijks daalder moest inleveren op 73.50. GROTE VAART ACMAEA 23 1400 z Can. Eilanden nr Sal, ALNATI 23 vn Antwerpen nr Angro do» Reis. ALPHACCA 23 vn Durban nr Kaapstad. ALUDRA 23 vn Vlgo nr Durban. AMERSFOORT 23 te Valencia. AM- STELDREEF 23 60 a* 8abang nr Adelaide, AM STELVEEN 23 75 n Santo Domingo nr Durban. AM8TELWAL 23 200 z Azoren nr New Orleans. ANTILLA BAY 24 ten anker Pajarltos, ATLAN TIC CROWN 23 300 Z20 Cape Race nr New York. BAARN 23 468 nw WalvUbaal nr WalvUbaal. BEACHWAY 23 vn Zeebrugge nr Umulden, BE- OONIA 24 te Tuxpan. BENATTOW 23 200 nw Maladlven nr Suez. CORAL RUBRUM 24 180 z Havana, DALLIA 24 te WUhelmshaven, DIONE 24 te Teesport, DLTVENDRECHT 23 ten apker BalU- more. EARLY BIRD pass. 23 Borkum, EEM8- BORO 23 te Delfzijl. EUROPEAN EXPRESS 33 15 z Kp Sao Vlncente Port Said. FELIPE8 pass 23 Sardinië nr Port Said. FLEVOLAND 24 te Bue- anos Aires verw.. FOSSARINA 23 ten anker Art-' ba, OETAFIX 23 650 zo Abidjan nr Sao Vlncente. INCOTRAN8PIRIT 23 vn Longbeach nr Acajutla. LACONICA 33 35 to St Helena nr Kaapstad. LATIA 23 ten anker Aruba. MACOMA 23 420 no St. Helena nr Landsend. MOORDRECHT 3 28 z Port Batlca nr Los Angeles, MYTILU8 24 te Durban. NED. AMSTERDAM 24 te Bangkok verw.. NED. BAHRAIN 23 vn Port Said nr Antwer pen, NED. BARCELONA 23 vn Bremen nr Rotter dam, NED. BOUNTY 23 vn Port Louis nr Durban. NED. FORCADOS 23 te Callao. NED. FREE TOWN 23 35 no Celebes nr Lautoka. NED. KEM- BLA 23 vn Nanalmo nr 8an Francisco, NED. KINOSTON 23 40 w Manzanlllo nr Los Angeles. NED. MADI80N 24 vn Lyttleton nr Whangarel. NED. MANILA 24 te Tema. NED. R03ARI0 23 te Suez verw., NED. ROUEN 23 vn Port Said nr Marseille. NED. RIJN 23,65 Las Palmas, NED. WE8ER 23 230 3 Freetown nr Dakar, N1SO 23 vn Ep nr Lymebay. ROTTERDAM 23 375 no San Miguel nr Crlstoba, SCHELDERIX 23 80 no Mini- coy nr Mena al Fahal, SEPIA 23 259 no Cape Race nr New York. 3ITULA >4 te Rotterdam. THA MESHAVEN 24 vn Hamburg nr Bremen, VIANA 23 vn Puerto Miranda nr Punta Cardon, ZWUN- DRECHT 23 vn New Orleans nr Oent. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Minister Van Aarden- ne (economische zaken) heeft giste ren de Tweede Kamer een brief ge schreven over de nieuwe algemene prijzenbeschikking. De hoofdlijnen van het prijsbeleid per 1 januari 1981 zijn: De industrie mag één procent van de stijging van de loonkosten doorbe rekenen in de prijzen. De kostenstij gingen voor grond- en hulpstoffen en halffabrikaten mogen volledig door berekend worden. De minister wil dat ook kostendalingen „in de prijzen tot uitdrukking komen." De dienstensector mag de prijzen in totaal met 4,5 procent verhogen. De bestaande „marges" van de handel blijven gehandhaafd. De overheidstarieven worden met vijf procent verhoogd, al profiteert de overheid van de gevolgen van de loonmaatregel voor de ambtenaren salarissen. Voor verlaging van de in middels vastgestelde stijging van de overheidstarieven is het echter te laat, reden waarom daarvan niet eer der dan in 1981 sprake zal zijn. culdc 56-57 57 p-am 15.75. 60-61 gram 16.50, 16.15-16.20 Elervelllng: aanvoer 358.845 stuks, stemming redelijk Prijzen ln guldens per 100 stuks: 51-52 gram 13.35-14.35. 56-57 gram 15.00- 15.85. 61-62 gram 15.85-16.40. 66-67 gram 16.00- 18.40. Eiermarkt: aanvoer ca. 800.000 stuks, stem ming redelijk. Prijzen ln guldens: eieren van 48-54 gram 13.50-15 60 per 100 stuks, kg-prijs 2 81-2 89. 57-61 gram 2.80. 64-67 2.70-2.57. DEN BOSCH Aapvoer totaal 5S16, runderen 1781. graskalveren 190, vette kalveren 23. nuchte re kalveren 2685, schapen en lammeren 666, gelten 19. alachtvarkens 152 en slachtrunderen 655. Prij zen (ln guldens): melk- en kalfkoelen 1850-2850. gulste koelen 1200-1750, kalfvaaraen rood 1900- 2850. zwart 1500-2250. klamvaaizen 1600-1900. gulste vaarzen 1450-1800, pinken 900-1400, gras kalveren 550 1000, nuchtere kalveren rood 150-400. zwart 100-290, eldeschapen 120-170, lammeren 90- 165, stieren le kwal. 7,25-7.80. 2e kwal. 8.30-7.25. vaarzen le kwal. 6,80-7.80. 2e kwal. 5,95-6,80, koel en le kwal. 6.40-7.55, 2e kwal. 5,80-6.40. 3e kwal. 5.40-5.80. worstkoelen 4,75-5.75, vette kalveren le kwal. 5,10-5.20. 2c kwal. 5,00-5.10. 3e kwal. 4,00- 5,00, slachtzeugen le kwal. 2.10-2,20, 2e kwal. 2,00- 2,10, 3e kwal. 1,90-2,00. vette schapen 140-195. vette lammeren 150-225. MIDDENMEER - Wlthooi (270-310, tarwestro 24.75. poouard. bintje 35 35. ZWOLLE Aanvoer: runderen 753, graskalveren 12. nuchtere kalveren 823, acbapen en lammeren 564. varkens 11. paarden 9. gelten 12. totaal 2189. Prijzen (gulden per stuk. tenzij anders vermeld): neurende en versgekalde koelen 1600-2600, neu rende vaarzen 1500-2S00, neurende plnke n 1400- 2200, slachtkoeien en vaarzen 1500-2550. slacht koeien (per kg geslacht gewicht) 3.05-7.30. gulste- koelen 1200-1750, worstkoelen (per kg geslacht gewicht) 4.60-5.60. gulstevaarzen 1150-1720, gulste- plnke n 1000-1500, graskalveren 650-950, nuchtere kalveren 155-450; (per kkg kg levend gewicht) 1.20- 1.65, gelten 30-85. vette schapen 140-245, lamme ren 100-175, vette lammeren 180-265, slachtzeugen 1.80-2.15, slachtvarkens 1.95-2.50, stieren (per kg geslacht gewicht) 6.15-7.40. Naam bank Rente vast gedurende (in jaren) Afsluitprov (procenten) Rentepercentages met zonder gemeentegarantie Opg. bank werke lijk Opg. bank werke lijk Annuïteitenhypotheken ABN 1 jaar 5 jaar 1.5 1.5 110 11.25 11.67 11.95 11.0 11.5 11.67 12.22 Amrobank variabel 5 jaar 1.5 1.5 11.0 11.25 11.51 11.77 11.25 11.5 11.77 12.04 Bouwfonds Ned. Gem. 2 jaar 5 jaar 30 jaar 1.5 1.5 1.5 11.4 12.32 11.6 12.55 Centrumbank 5 jaar 1 11.25 11.70 11.25 11.70 NMB 1/3 jaar 5 jaar 1 11.25 11.2 11.99 12.16 11.25 11.5 11.99 12.27 Postgiro/RPS 5 jaar 1 11.0 11.71 11.0 11.71 Rabobank (adviesrente) variabel 1.25 10.75 11.47 10.75 11.47 Rabo Hyp.bank 5 jaar 1.5 11.3 12.12 11.3 12.12 Spaarbank R'dam 1 jaar 3/5 Jaar 2 1 11.25 11.70 11.25 11.70 Westland/Utrecht standaard 5/10 jaar 2 11.3 12.43 11.5 12.86 Levenhypotheken Centraal Beheer 10 jaar 10.9 11.35 10.9 11.35 Ennia 5/10 jaar - 11.1 11.57 11.1 11.57 NVL 5/10 jaar - 11.1 11.67 11.1 11.57 l Zoals ln het vorige overzicht al aangekondigd hebben ook deze week enkele banken hun tarieven verhoogd. Voor basisleningen met gemeen tegarantie ligt het hoogste percentage thans op 11,5 procent, terwijl de laagste notering op 10,75 procent staat. (Publikatie samengesteld door de 'Vereniging Eigen Huis' te Amers foort). ADVERTENTIE De agenda die met z'n tijd meegaat! Kloosterling worden is een roeping, wordt vaak gezegd. Ziet Raymond dat ook zo?" Dat heb ik altijd erg moeilijk gevonden. Roeping is een breed begrip. Als Je in het klooster gaat hoor Je geen stemmen. Ik heb ze althans niet gehoord. Wat lk wel ge loof ls dat een leven door God wordt geleld." De abdij van Averbode ls voor Raymond zijn thuis geworden. „Hier wonen de mensen met wie ik het samen moet zien te vinden, hoe belangrijk voor mij contacten met de butenwereld ook blijven, bijvoor beeld: Je gesteund weten door Je fa milie. Ook voor een monnik is het heel belangrijk dat Je een paar men sen om Je heen hebt bij wie Je eens uit kunt huilen, want ook als klooster ling heb Je dieptepunten. Het is hier in de abdij elke dag opnieuw begin nen. Vooral ln deze tijd kan dat moei lijk zijn. De zaken die de kerk in Nederland bezighouden spelen ook in Vlaanderen. We lopen hier echt niet met oogkleppen. Alleen, en dat is het grote verschil met Nederland, zeggen wij het niet meteen hardop." In de abdij is Raymond sinds kort belast met de zorg over het bezin ningscentrum, dat eraan is verbon den. Het betekent dat hij nauw te maken heeft met de vele bezoekers die vaak ln groepsverband enige da gen naar Averbode komen. Het is een taak met een tamelijk grote verant- Van onze redactie economie DEN HAAG In samenwerking met het TBBS (het schade preventie-instituut van de gezamenlijke verzekeraars) hebben Lips, het Nederlands Sleutel- en Slotenspecialisten Gilde NSSG en de Varel Alarmgroep VAG zich verenigd in de Stichting Slotencertificaat. Door middel van dit stotencertilicaat bieden deze ondernemingen voortaan hun beveiligingsdiensten aan, die ge waarborgd worden door een TBBS- controle. Dit betekent dat, wanneer een woon huis of bedriifspand volgens de nor men van het TBBS met hang- en sluitwerk is beveijigd, een slotencerti ücaat wordt afgegeven. In de praktijk blijkt, dat het hang- en sluitwerk (scharnieren en sloten) vaak zo slecht is, dat daarvan nauwe lijks enige beveiliging tegen inbraak te verwachten is. In een groot aantal gevallen zijn de scharnieren en sloten zelfs zo slécht, dat er van „gelegen heid geven" gesproken kan worden. Behalve de slechte kwaliteit van het hang- en sluitwerk is een andere oor zaak dikwijls ook het gebrek aan vak kennis van het hang- en sluitwerk en de montage daarvan. De bedrijven die op basis van de NBBS-normen werken weten echter welke produkten dienen te worden toegepast en kunnen die ook op des kundige wijze aanbrengen. De adressen van die slotenspecialis ten in het gehele land zijn op te vragen bij het TBBS in Baarn. Kerstpuzzel In opgave D van de Kerstpuzzel (Trouw van woensdag) stond een fout. Onderaan kolom 2 dient te staan: 71 en 82 horizontaal. VISSERIJNIEUWS IJMUIDEN. 23 december 165 kg ton. 16 kisten tarbot en griet, 1.391 kisten kabeljauw. 77 kisten schelvis, 228 kisten wijting, 102 kisten schol. 68 kisten schar. 49 kisten diverse. Prijzen per kilogram: gr.m. tong 24.79. kl.m. tong 24.07; tong I 23.07. II 16.56; tarbot 24.13. Per 40 kilogram: tarbot 928-770, griet 612-302; kabeljauw I 136-108. II 178-142. m 112-82. IV 98-78. V 83-38; schelvis IV 47-37.80; schol I 73, O 78-75, IH 83-71. IV 81; wijting III 71-34. schar 68-34. tong schar 240. bot 24. steenbolk 24-13, kult 71-45. krab Amsterdam Ooud; onbewerkt (40700-41400 (40300-41000); bewerkt 38660-43060 (38280-42640) per kilo. Zilver onbewerkt 1057-1160 11036-1139>: bewerkt 1000-1210 (980-1190) per kilo Heden is naar haar Heer en Heiland gegaan, na een kortstondige, ernstige ziekte, onze lieve, altijd zorgzame mams en oma Alida Johanna Leeflang sedert 1 februari 1970 wfeduwe van Cornells' Willem Huibert Koenen op de leeftijd van 69 jaar. „Want ons hart is in Hem verblijd, opdat wij-op den naam zijner heiligheid ver trouwen." Psalm 33 21 Maastricht: A. J. van Leeuwen-Koenen C. P. van Leeuwen Corniel Angélique en Céleste Roden: E. de Groot-Koenen P. de Groot Rotterdam, 24 december 1980 Schielaan 34A Correspondentieadres: C. P. van Leeuwen Arkebusruwe 49 6218 RW Maastricht De rouwdienst wordt gehouden D.V. maandag 29 december om 10.00 uur in de Grote Kerk, Overschiese Dorpsstraat 95, waarna de begra fenis zal plaatshebben omstreeks 10.50 uur op de algemene begraafplaats „Hofwijk". Delft- weg 230 te Rotterdam-Overschie. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de dienst in de kerk en in de aula op de begraaf plaats. na afloop van de begrafenis. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG De werkgeverscentra les vinden dat het regeringsvoorstel om een vermogensaanwasdeling voor ,de werknemers in te voeren van de baan moet. De werkgevers, verenigd in de Raad van Centrale Onderne mingen (RCO), hebben hierover een brief aan de Tweede Kamer geschre ven met een klemmend beroep op het parlement niet met een VAD-regeling akkoord te gaan. De Tweede Kamer moet de regering vragen het wetsontwerp in te trek- iken. Gebeurt dat niet, dan is tenmin ste een tijdelijke bevriezing van de parlementaire behandeling gewenst. In die periode zou dan volgens de werkgevers een breed samengestelde staatscommissie naar een bevredi gende oplossing voor het VAD-pro- bleem kunnen zoeken. De raad stelt dat het antwoord var. minister Albe- da op vragen vanuit het parlement lijkt te zijn geschreven in de jaren zestig, toen onder andere nog sprake was van een rendementssituatie. De overleveringsstrategie van het be drijfsleven dient niet te worden be last met hypotheken die niet van deze tijd zijn en waaraan niemand werkelijk behoefte heeft, aldus de werkgevers. Om een verpaupering van de economie te voorkomen, heeft Nederland juist behoefte aan onder nemingen die nieuwe veelbelovende projecten op gang kunnen brengen. De VAD, die onder meer een verho ging van de risico-premie betekent, kan wat dit betreft alleen maar ave rechts werken. Maatregelen die de regering wil treffen om de onderne mingen aan meer risico-kapitaal te helpen worden door een VAD meer dan volledig teniet gedaan, schrijven de werkgevers. Psalm 138 8 (onberijmd) Heden nam de Heere uit ons midden weg na een smartelijk doch geduldig gedragen lijden onze geliefde zuster, schoonzuster en tante Margaretha de Jong weduwe van JaCobus Willem Oosthoek, in de ouderdom van 79 jaar Familie De Jong Familie Oosthoek Neven en nichten Bergambacht, 25 december 1980 Corr.adres: Mw. N. Koudstaal-De Jong, Bad huisstraat 28, 2861 XW Bergambacht. Gelegenheid tot condoleren maandag 29 de cember tussen 10 en 11 uur in het ontmoetings centrum van de Gereformeerde Kerk, Hoofd straat 60, Bergambacht. De begrafenis, zal D.V. plaatsvinden op maan dag 29 december tussen 12 en 1 uur op de Algmene Begraafplaats te Bergambacht. Vooraf wordt een rouwdienst gehouden in de Gereformeerde Kerk, welke aanvangt om 11 uur. Voorganger ds. J. P. Prins. Geen bloemen ZIE OOK PAGINA. 11

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9