TE FAMILIEBERICHTEN ZATERDAG 27 DECEMBER 1980 TROUW/KWARTET kunnen van maandag lot en met vrijdag telefo nisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-562 6270 na 17 00 uur 562 2898 Op zondagavond is dit alleen mogelijk van 18 00-20 00 uur Lieve oma Kwakernaak Hartelijk gefeliciteerd met uw 80ste verjaardag door de kleinkinderen uit Dokkum Kees. Annemarie en Paul 28-12-1980 Hartelijk gefeliciteerd tante Lina en oom Herman Jetty en Kees en. Soli Deo Gloria D.V 30 dec. a.s hopen onze ouders en grootouders Chr. Sehraa H. J. ten Klooster hun 50-jarig huwelijk te gedenken 2 Sam. 7 18B Receptie op 3 jan. 1981 van 15-17 uur in de zaal achter de Opstandingskerk. Zutphensestraatweg. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen Dieren. Vingerhoed 32. Heer. herinner U de namen van hen. die gestorven zijn, en lyergeet niet, dat zij kwamen langs de straten ran de pijn. langs de wegen ran het lijden, door het woud der eenzaamheid, maar het dag en nacht verbeide vaderhuis, hun toebe reid. met dit gebed geven wij terug aan God onze innig geliefde Jan Adriaan Bruin oud 74 jaar M. L. A Bruin-Huisman Soest: T. C. van Gulik-Bruin D. van Gulik Jan en Elselies Paul. Peter Monster: M. A. G. Vermeer-Bruin J Vermeer. Anita. Yvon. Ad Alkmaar: Th. J. J. Bruin A. T. L. Bruin-Osinga Anne-Ida. Job. Floortje Mijdrecht: E. E. van 't Hoff-Brum J C W. van t Hoff Marinke. Elma. Loes s-Gravenzande: J. Q. C. Bruin. M. M. Bruin-Valstar Maikel. Larry 24 december 1980 Verpleeghuis „De Lichtenberg". Amersfoort Correspondentie-adres Wiardi Beckmanstraat 239. 3762 GG Soest. Liever geen bloemen Dé. afscheidsdienst zal worden gehouden maandag 29 december om 14.00 uur in de aula van de begraafplaats „Rusthof" aan de Dode- weg te Amersfoort, waarna de begrafenis al daar zal plaatsvinden. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats Onze geliefde zuster en tante Riemera van Stek mocht heden rustig inslapen, nadat zij zich met lichaam en geest had toevertrouwd aan haar Schepper Zij werd 63 jaar oud Apeldoorn D. Beumer-van Stek Amersfoort: E. Visser-van Stek Kollum H. S. Broersma-van Stek D Broers ma Pretoria (Z.A.): A. van Stek D. T. van Stek-van Nuffelen Namens nichten en neven Apeldoorn: C. A. Martens-Geldermans Ex.test Deventer. 23 december 1980 Pothoofd 53 Corr. adres D. Beumer-van Stek ..Arendsburght" 96. Apeldoorn Geen bezoek, geen bloemen De begrafenis zal plaatshebben maandag 29 december om 12.00 uur op de Algemene Be graafplaats aan de Raalterweg te Deventer. Want uit genade ziji^gij zalig geworden door het geloof Efezen 2 8A In vast vertrouwen op zijn Heer en Heiland is plotseling van ons heengegaan mijn geliefde man, onze lieve vader, groot- en overgroot vader Jan Meints op de leeftijd van 78 jaar. Boven Smilde: J. Meints-Snippe Veenhuizen (Dr.): J. Feijen-Meints A. Feijen Nieuwerbrug a.d. Rijn A. Groen-Meints K. Groen. klein- en achterkleinkinderen 23 december 1980 Kanaalweg 128. 9421 SV Boven Smilde De rouwdienst zal D.V. gehouden worden za terdag 27 december a.s. om 13.00 uur in de Geref. kerk te Boven Smilde. waarna de begra fenis zal plaatsvinden op de begraafplaats te Boven Smilde. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in dc zaal van de Geref. kerk In vol vertrouwen in Zijn Heer en Heiland is ontslapen mijn innig geliefde man. onze lieve zorgzame vader en opa Laurens Willem Bijl echtgenoot van Adriana van der Eijk op de leeftijd van 76 jaar. Abbenbroek: A. Bijl-van der Eijk Gouda: Rina Bijl Maasdam: Annie en Reijer Sehafer Abbenbroek: Corrie en Rob Barreveld Harlingen: Jani en Martin van der Hidde Purmerland: Rens en Maartje Bijl Enter: Tine en Roel Gierveld Arnhem: Arie en Joke Bijl Alkmaar: Leni Bijl Quesnel. Canada: Alie en Gert Schotel en kleirkinderen 3216 BC Abbenbroek 23 december 1980 Wasastraat 2 De overledene ligt thuis opgebaard. Gelegen heid tot condoleren na de begrafenis. Er zal in de Ned. Herv. kerk te Abbenbroek een rouwdienst worden gehouden op zaterdag 27 december 1980 om 10.45 uur waarna aanslui tend de begrafenis zal plaatshebben op de nieuwe begraafplaats te Abbenbroek om ca 11.30 uur Geen bloemen. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid Psalm 121 8 Heden heeft de Here op de gezegende leeftijd van 92 jaar uit ons midden weggenomen onze zorgzame moeder en oma Huibertje Johanna Snoek geboren Bax. sinds 10 november 1940 weduwe van C. H Snoek. Uitgeest M. A. Heijmans-Snoek P. Heijmans Den Haag: J. Snoek A. C Snoek-Zwaal J. C. Snoek E. C. Snoek-Small H. P. Snoek K. Snoek-Feenstra Apeldoorn: J. C Snoek en kleinkinderen 23 december 1980 Ruys de Beerenbrouckstraat 19 7331 LM Apeldoorn Moeder is opgebaard in het rouwcentrum. Rouwenhorst, Griftstraat 31 te Apeldoorn. De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag a.s. om 14.00 uur in de aula op de begraafplaats Heidehof te Ugchelen, waarna de teraardebe stelling zal plaatsvinden aldaar. Vertrek van Ruys de Beerenbrouckstraat 19 om 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula op de begraafplaats. Gezang 290 Ingegaan in het feest van zijn Heer. mijn geliefde man. onze vader, schoonvader en grootvader Jane van der Veen echtgenoot van F van der Wal. op de leeftijd van 76 jaar Drager van de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau Hoogeveen. F van der Veen-van der Wal Amsterdam, G. A van der Veen Eerbeek. T. vap der Velde-van der Veen W van der Velde en kinderen Hoogeveen. R. van der Veen Amsterdam, J G. van der Veen 24 december 1980 Bilderdijklaan 38. 7901 JG Hoogeveen. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 29 december 1980 om 13.00 uur vanuit de Gerefor meerde Hoofdstraatkerk te Hoogeveen. Gelegenheid tot condoleren van 12.00-12.30 uur. Aanvang van de rouwdienst om 12.30 uur Liever geen bezoek aan huis Met gevoelens van verslagenheid en weemoed vernamen wij het overlijdensbericht van onze collega en medebestuurslid Gijs Ponsen Secretaris en districtsbestuurder F.N.V.-Limburg Gijs was een man gewaardeerd en gerespec teerd zowel in N.V.V.- als in N.K.V.-kring. Van zijn wijsheid, inzet, eenvoud en overtui gingskracht. waren velen in Limburg getuige, zowel binnen als buiten de Vakbeweging. Zijn voorbeeld blijft ons stimuleren. Ons medeleven gaat in deze dagen heel bijzon der uit naar zijn vrouw en kinderen bij het zware verlies dat hun getroffen heeft. Op verzoek van Gijs en zijn familie heeft de crematie in'alle stilte plaats gevonden. Namens het districtsbestuur F.N.V.-LIMBURG Wiel Friednchs. voorzitter Mat Janssen, secretaris Heerlen, december 1980 Geleenstraat 21 H Onverwacht nam op 23 december j.l. de Heere tot zich onze geliefde broer, zwager en oom Theodorus Marinus van Baaien op de leeftijd van 61 jaar Paramaribo P. Th. van Baaien Heemstede: C. A. van Baaien Wassenaar: J. Th. E. Beeftink- van Baaien G B. Beeftink Leiden: A. A. van Baaien J. M. C. van Baaien- de Bruijn 's-Gravenhage: E. van Baaien neven en nichten Ons werd bericht, dat de begrafenis op zater dag 27 december om 10.00 uur op de begraaf plaats Westduin te 's Gravenhage zal plaatsvin den wij wensen zijn vrouw en kinderen Gods Sterkte toe Na een liefdevol werkzaam leven, nam de Here tot Zich. onze zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder Jeltje Ferwerda-Postma in de leeftijd van bijna 83 jaar 24 december 1980 Huize „Goede Ree". Berhardplein 36 1781 HH den Helder Correspondentie-adres: Souveretn 2 3641 NS Mijdrecht. Motherwell (Schotland): A. Ferwerda H. Ferwerda-Baird Amstelveen: G. Ferwerda C. Ferwerda-den Hartog Mijdrecht: H. Tydeman-Ferwerda P .Tydeman klein- en achterkleinkinderen Gelegenheid tot condoleren zaterdag 27 de cember van 18.30-19.00 uur in de tuinzaal van Goede Ree. De rouwdienst zal worden gehouden op maan dag 24 december om 10.30 uur in de kerkzaal van „Goede Ree" waarna de teraardebestel ling zal plaatsvinden om 11.45 uur op de Alge mene Begraafplaats te Anna Paulowna. Mid denweg 15 Geen bloemen O Heiland, Gij roept: komt allen tot Mij Trek door Uwe Geest ook mij naderbij Doe mij bij Uw kribbe vol dankbaarheid staan en neem dan mijn leven als dankoffer aan! Op Kerstavond overleed geheel onverwacht, tot onze diepe droefheid onze fijne oom Cor van Prooijen op de leeftijd van 46 jaar. Wij denken in deze dagen in het bijzonder aan tante Paulien. Theo en Anne van Prooijen Peter van Prooijen André van Prooijen Anja Schoor Gerry en Gerard v. d. Holst Annie van Prooijen Mieke en Alexander Monster Anke van Prooijen Ton van Prooijen Anneke van Prooijen Barbera van Prooijen Leo van Prooijen Herman Krijgsman Marianne Kuiper Kees Kuiper Antine Kuiper 2981 EL Ridderkerk. 24 december 1980 Lagendijk 177 Geen bloemen Gelegenheid tot condoleren maandag 29 de cember van 14.00 tot 14.30 uur in de zaal bij de Pelgrimskerk aan de Kerkweg te Ridderkerk De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden in eerder genoemde kerk maandag 29 december aanvang 14.30 uur, waarna de be grafenis zal plaatsvinden 15.30 uur op de nieu we begraafplaats „Vredehof' aan de Lagen dijk te Ridderkerk. ..Houdt Gij mijn handen beide met kracht omval." Overleden in haar Heer en Heiland na een arbeidzaam leven Grietje Buisman-Stienstra sinds 16 maart 1961 weduwe van Sjoerd Buisman Zij heeft de gezegende leeftijd van 91 jaar bereikt. Groningen. 25 december 1980 „Neboflat" kamer 603. Paterswoldseweg 288 Mep pel. J. van Werven-Buisman W. van Werven Groningen. C. Zuidema-Buisman J. H. Zuidema Bussum: A. Dekker-Sluis K. Dekker O Souburg: J. S. Buisman G. Buisman-Oortwijn Haren: G. P. Buisman M. Buisman-Ritzema klein- en achterkleinkinderen De overledene is opgebaard in het „Neboflat", Paterswoldseweg 288. 9727 BW Groningen, al waar gelegenheid is tot condoleren op zaterdag 27 december van 17.00-18.00 uur. De rouwdienst zal worden gehouden op maan dag 29 december a.s om 13.00 uur in het „Neboflat". waarna om 14.00 uur de begrafenis op de begraafplaats Selwerderhof zal plaats vinden. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid in de koffiekamer van de begraaf plaats. Enige en algemene kennisgeving De Grote en Almachtige God en Vader heeft uit de duisternis in Zijn licht opgenomen mijn geliefde man. onze zorgzame vader en fijne opa Hendericus Stulp echtgenoot van Neeltje Oosterlee op de leeftijd van 83 jaar De laatste jaren werd hij liefdevol verpleegd in „De Lozerhof" 's Gravenhage N. Stulp-Oosterlee Zwijndrechi: Anje Geldtelder-Stulp Piet Geldtelder Amsterdam Kees Stulp Wil Stulp-Schiereck Hoorn Janny Dronkert-Stulp Ben Dronkert en kleinkinderen 's Gravenhage. 24 december 1980 „Campduinen" K 312 Albardastraat 3 De dienst van Woord en Gebed, weike zal worden geleid door de Weleerwaarde Heer Ds. P C. de Vries, wordt gehouden in de Abdij kerk. Willem 3 straat, 's Gravenhage/Loosdui- nen. waarna de bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden op de Ned. Hervormde Begraaf plaats bij de kerk. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de teraardebestelling, in de kloostergang van de kerk. God heeft onverwacht tot Zich genomen onze hele lieve moeder en mijn Fht Henriëtte Norbrois-Verploegh Terhorne: H. R. P. Norbruis Delft: O. H. Norbruis Amsterdam: H. A Smuling-Nortruis J. J. A. Smuling Utrecht: R. W. Th. Norbruis Utrecht H. A. Norbruis Kampen. 24 december 1980 8261 AB IJsselkade 16 De rouwdienst zal worden gehouden op 27 december om 15.45 uur op de algemene be graafplaats te IJsselmuiden. waarna de teraar debestellmg plaatsvindt Hieraan voofafgaan- de is vanaf 13.00 uur gelegenheid tot condole ren m het huis van de overledene Ik ben voor velen als een wonder ge weest, doch Gij waart mijn machtige toevlucht. Psalm 71:7 Hiermede vervullen wij de verdrietige plicht u mede te delen dat in de Kerstnacht op 56-jarige leeftijd is overleden de heer J. W. Soomer algemeen Directeur Reisbureau s Nederland American Express. Gedurende 33 jaar heeft hij met succes zijn beste krachten aan ons bedrijf gegeven Wij verliezen in hem een gewaardeerd direc teur en een goede vriend Een eerlijk mens is van ons heengegaan Directie en medewerkers American Express International Inc. Amsterdam. 25 december 1980 Damrak 66. Postcode: 1012 LM Amsterdam Geen toespraken. De overledene is overgebracht naar het Uit vaartcentrum van de Coöperatie P.C.. Ook- meerweg 273 te Amsteruam-Osdorp. alwaar geen bezoek. De crematie zal plaatshebben dinsdag 30 de cember a.s. tegen 14.30 uur in het Gemeentelijk Crematorium „WestgaardeOokmeerweg 275 te Amsterdam-Osdorp (bereikbaar met bus 23) Psalm 73 12 'k Zal dun gedurig bij U zijn. :n al mijn noden, angst en pijn. U al tnijn liefde waardig schatten. Vijl. Gij mijn rechterhand woudt ratten. Gij zult mij leiden door Uw raad. O God. mijn heil. mijn toeverlaat: En mij. hiertoe door U bereid. Opnemen in Uw heerlijkheid. In dankbare herinnering voor wat zij altijd voor ons is geweest, is na een moeilijk en langdurig ziekbed in de vreugde van haar Heer van ons heengegaan, mijn innig geliefde vrouw en onze zo zorgzame moeder en oma Marrigje Neeltje Eskes-de Groot op de leeftijd van 63 jaar. Utrecht J W Eske> Usselstem: Janny en Paul Joseph. Mirjam en Esther De Meern Gerrie en André Utrecht: Marianne Utrecht- Wilma 24 december 1980 Groenewoudsedijk 12 3528 BC Utrecht Dinsdag 30 december, zal D.V. om 13.30 uur in de Pniëlkerk, Lessinglaan 33 te Utrecht, een rouwdienst worden gehouden, waarna op de begraafplaats van de Hervormde Gemeente te De Meern de teraardebestelling zal plaats hebben. Deze dagen is er gelegenheid tot condoleren aan huis en na de teraardebestelling in het Verenigingsbegouw. Zandweg 148 te De Meern Geen bloemen Algemene kennisgeving Op 26 december 1980 heeft de Here vai weggenomen onze lieve zorgzame moedi oma Haijke Varkevisser weduwe van Cornells Jonker in de ouderdom van 77 jaar Uit aller naam A. Ouwehand-Jonker Katwijk aan Zee Huize ..Salem" Correspondentieadres: Schaepmanstraat 2221 ET Katwijk ZH BI Dc overledene is opgebaard in de rouw Zuidstraat 103 te Katwijk aan Zee. air gelegenheid zal zijn tot condoleren maai 29 december a.s. des nam van 4-5 uut tevens na de teraardebestelling in geb P „Irene" jij Geen bloemen jji( De rouwdienst zal gehouden worden DV d dag 30 december a.s. des nam 1 15 uu t j gebouw „Irene", Voorstraat 35 te Katwijk Zee. waarna de teraardebestelling zal pla vinden ca. 2.00 uur op de algemene begrLf r»..aan <je parklaan te Katr-- plaats „Duinrust' aan Zee «li Zij wist aan Wie zij zich vertrouwt Op Eerste Kerstdag heeft God tot Zich g< er men onze lieve moeder, schoon-, groot- lu overgrootmoeder Pr k ril k Pierina Jansen-Spyksma sinds 1951 weduwe van dr J. Jansen, em. pred op de leeftijd van bijna 95 jaar Wij zijn dankbaar dat we haar zo lang in fte midden mochten hebben. JtU Emmeloord: lsi K. Jansen M. Jansen-Prast tl Steensel. Joh. Jansen J. van Nyatten-Kessels Eindhoven: Th. Jansen Eindhoven Y. B. Jansen J Jansen-Tops Bilthoven: P J Jansen N Jansen-Bongaards klein- en achterkleinkinderen. 5644 BL Eindhoven. 25 decembe- 1980 Floralaan West 190. Rouwdienst in de Opstandingskerk (AJpi roosplein. Stratum. Eindhoven) op dinsdag december a.s. om 13.00 uur, waarna de begi j fenis op de Algemene Begraafplaats Stratu aan de Achterbeekseweg Gelegenheid te condoleren ca. 14.30 uur in l Parkhotel. Alb. Thijmlaan 18. Eindhoven. „De Heer is mijn herder" a i kt Zijn J)1 Voor ons geheel onverwacht maar op heeft God thuisgehaald mijn lieve vrouw, ol zorgzame moeder en oma Adriana Oudakker-van de Kreekft op de leeftijd van 72 jaar R. A. Oudakker Hardinxveld-Giessendam M. Wop-Oudakker A. Klop Willem Adne Dordrecht: T. Oudakker Zwijndrecht: W M Oudakker L. E H. Oudakker-van der Puttéu1 Jos Wim J. Oudakker J Oudakker-Steensma 3331 GR Zwijndrecht. 24 december 1980 Prinses Irenestraat 9 Geen bezoek aan huis Geen bloemen De overledene ligt opgebaard in het ..Roui centrum" van de Algemene Begraafplaats if gang Uranusstraat 25 te Zwijndrecht Gelegenheid tot condoleren aldaar zaterdag december van 19.00-20.00 uur De dienst van woord en gebed zal won gehouden op maandag 29 december om 11.1a uur in de Koningskerk aan de Burg. Jansei laan 1 te Zwijndrecht. waarna de teraardebi z telling zal plaatsvinden om 12.00 uur op i ft Algemene Begraafplaats aan de Jeroen Bosd x laan te Zwijndrecht. Na de teraardebestelling is er nogmaals i genheid tot condoleren in de Koningskerk. ïy< ..Maak langzaam los de banden Heer Die mij nog aan het leven binden Opdat de dood niet al te zeer Onvoorbereid tot gaan. mij winde Heden heeft God thuis gehaald, steunend het volbrachte werk van Christus, onze li« moeder en oma Jozina Maria Vermeer-Verhoog sedert 18 september 1960 weduwe van Johannes Leonardus Vermeer. in de ouderdom van 86 jaar J. C. Vermeer M Vermeer-de Kievit Joke. Wilma en Annemiek 's-Gravenhage, 25 december 1980 Huize Landscheiding. Isabelleland 1700 Corr.adres: Carel Reinierszkade 91 De rouwdienst zal worden gehouden dinsds 30 december om 13.30 uur m Landscheiding waarna de begrafenis zal plaatshebben oi 15.00 uur op ..Westduin". Ockenburghstraatl 's Gravenhage/Loosduinen Gelegenheid condoleren zaterdag van 19-20 uur in ..Land scheiding" ZIE OOK PAGII

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6