rondige herverdeling van werk issen mannen en vrouwen bepleit deTijd elleke Burg komt doorzagen niet toe sparen voor een feest in 2000 topees' rapport wil variabele werktijden nrste One Woman-Show weekblad Overal te koop: f3,- Daling verkoop personenauto's Ministerie door AKZO ingelicht over koelvloeistof kerstdiner voor dieren stuur 'n brief KUNST/BINNENLAND TROUW/KWARTET "S arga Rijerse ERDAM Een absolu- vaarde voor de verbe- van de positie van de is een fundamentele deling van betaalde en laaide arbeid tussen Én en vrouwen. Belang- üerbij is het op grote 1 invoeren van deeltijd- waarbij een vijf-urige ag en een 25-urige werk- voor zoveel mogelijk i bereikbaar moet zijn. de belangrijkste voorstellen nog niet openbaar rapport ad hoc-commlssie van het at-g<fces Parlement, met betrekking rechten van de vrouw. Door het m van gevarieerde werktijden, j het accent wordt verschoven n achtrurige naar een vijf-urige ag en waarbij de bedrijfstijd gehandhaafd, kan een uitbrei- an de werkgelegenheid worden lseerd. Hierdoor kan een grote f werklozen, met name de groep en en vrouwen worden inge- •ld in de beroepsarbeid, erlenging van de produktietijd n uur per dag heeft volgens de lssie van het Europees Parie niet alleen het voordeel dat het :gelegenheid doet toenemen, in veel gevallen ook de econo- e groei en de winst. Ook leidt darbeid. zo blijkt uit ondercoe- va in de Europese Gemeenschap, ptie tere arbeidsmotivatie, minder gel verzuim en tot meer efficiëntie 5 bedrijf. tariatie in arbeidstijden heeft e acl voordeel dat mensen hun beroep kunnen combineren met de werkzaamheden binnen het gezin. Ook komt er op die manier meer ruimte op de arbeidsmarkt voor ge deeltelijk arbeidsongeschikten en ge handicapten. In het Europese rap port wordt de suggestie gedaan om via het Europees sociaal fonds bedrij ven die willen omschakelen naar deeltijdarbeid steun te verlenen om de lasten en kosten die een dergelijke omschakeling met zich meebrengt te verlichten. Werk in gezin Om de positie van de vrouw te verbe teren is ook een herverdeling van de onbetaalde gezlnsarbeid noodzake lijk. Uit enquês onder Europese bur gers blijkt dat er bij de mannelijke burgers volstrekt onvoldoende in zicht bestaat in de waardering van de vrouw voor gez ins ar beid en in haar wens om beroepsarbeid te gaan ver richten. Opmerkelijk was dat in alle EG-landen veel mannen waren die stelden dat zij hun vrouw in het gezin en huishouden regelmatig bijstaan. Terwijl er veel minder vrouwen waren die zeiden dat zij regelmatig door hun man geholpen werden. Ook is de wens van vrouwen om buitenshuis te gaan werken vele malen groter dan de bereidheid van mannen om gezlns arbeid te verrichten. Mannen hebben de neiging zich veel „gezinsvriendelij ker" voor te doen dan ze in feite zijn. Om te komen tot een herverdeling van de onbetaalde gezlnsarbeid ls het nodig dat de bestaande systemen van gezinsverloven van de EG-lldstaten worden herzien, verbeterd en eenslui dend worden. In dit verband stelt de commissie van het Europees Parle ment voor om een medisch zwanger schapsverlof gedurende zes weken voor en acht weken na de bevalling in te voeren. Op dit moment duurt het zwangerschapsverlof in Nederland in totaal twaalf weken. Zes weken voor en zes weken na de bevalling. Ook wil de commissie het recht van belde ouders op een partieel verlof tot maximaal een half jaar na de beval ling, wanneer de medische situatie van het kind dit nodig maakt. De beide ouders zouden eveneens het recht moeten krijgen om met behoud van een baslsloon, de gebruikelijke rechtsbescherming, arbeidsvoor waarden en sociale voorzieningen tot twee Jaar na de geboorte van het kind gebruik te maken van een gedeelte lijk ouderschapsverlof in de vorm van deeltijdwerk c.q. arbeidstijdverkor ting tot vijf uur per dag. Verder zou den belde ouders recht moeten krij gen op maximaal drie dagen gedeel telijk verlof bij een acute ziekte van een kind tot twaalf Jaar en één dag 'gedeeltelijk verlof bij ziekte van een kind vanaf twaalf Jaar. .Kopenhagen" In hun voorstellen hebben de com missieleden in grote lijnen het we reldactieplan, samengesteld en met meerderheid aangenomen tijdens de vrouwenconferentie een half Jaar ge leden in Kopenhagen. Nederland, bij monde van de staatssecretaris voor emancipatiezaken, mevrouw Kraaije- veld-Wouters, onthield zich tijdens de conferentie van de Verenigde Naties van stemming omdat zich in het we reldactieplan een anti-zionistische re solutie bevond. Voor de staatssecre taris was dat reden om het actieplan niet als uitgangspunt te laten dienen voor het Nederlands actieplan van de vrouw. In het rapport van de commis sie van het Europees Parlement klinkt daarentegen „Kopenhagen" in ruime mate door. Er dient volgens de leden van de commissie, een betere verdeling te komen van mannelijke en vrouwelij ke werknemers over alle beroepsgroe pen. Voorwaarde daartoe ls een bete re verdeling van Jongens en meisjes over alle vormen van scholing en be roepsopleiding. Daarbij zouden be drijven en instellingen een oplopend percentage traditionele mannenba nen ter beschikking moeten stellen van daartoe geschoolde vrouwen om op die manier een zeker evenwicht van mannen en vrouwen te bereiken. Dat het nog steeds somber ls gesteld met het aantal vrouwen in hogere functies illustreert de commissie aan de hand van een inventarisatie van het aantal vrouwen werkzaam bij de instellingen van de Europese Ge meenschap. Uit tellingen blijkt dat de arbeidsverhoudingen tussen man nelijke en vrouwelijke ambtenaren een getrouwe afspiegeling ls van de onevenwichtige arbeidsverhoudin gen tussen mannen en vrouwen in de gemeenschap zelf. Bijna tachtig procent vEin het vrou welijk personeel is werkzaam in de uitvoerende administratieve sector. In de drie hoogste functiecategoriën, van afdelingschef tot directeur-gene raal, werkten slechts zes vrouwen te genover 498 mannelijke collega's. In de hoogste functiecategorie werkte niet één vrouw. Deze situatie werd de laatste Jaren nog versterkt (de tellin gen dateren uit 1977) doordat de grens van de uiterste leeftijd van nieuw personeel werd verschoven van 35 naar 29 Jaar. De meeste vrouwen verdwijnen tussen het 25e en 35e Jaar uit het arbeidsproces om de zorg van het gezin op zich te nemen. De meeste vrouwen gaan pas weer volledig wer ken na hun vijfendertigste. Thuiswerk Het rapport pleit voor een onderzoek naar de gevolgen van het thuiswerk. In Europa zijn veel vrouwen die thuisarbeid verrichten. In veel geval len worden deze vrouwen uitgebuit, zwart betaald aangezien zij geen soci ale premies en belastingen betalen over het vaak toch al karige loon. In principe staat de commissie niet af wijzend tegenover thuisarbeid, aan gezien verschillende beroepen thuis worden uitgeoefend. Over de omvang van het verschijnsel binnen de ge meenschap zijn geen gegevens be kend, maar de commissie heeft het vermoeden dat de micro-industrie steeds meer verplaatst wordt van de fabriek naar het gezin. Meestal gaat het om ongeschool routinewerk dat onder contract wordt verricht. Vrou wen doen deze arbeid meestal niet uit vrije wil. Doorgaans hebben ze door hun gezinsomstandigheden geen keus. Onderzoek naar de aard en de omvang van dit soort thuiswerk ls daarom dringend gewenst, evenals beschermende wetgeving met be hoorlijk toezicht, zo stelt het rapport. De richtlijnen van de EG Inzake de gelijke behandeling en beloning zijn volgens de samenstellers van het rap port in de meeste lidstaten nog onvol doende Ingevuld. In Nederland be staan bij voorbeeld de wetten gelijke beloning en behandeling. Aan deze wetten is echter te weinig aandacht besteed. Vrouwen weten in veel ge vallen nog steeds niet wat ze moeten doen wanneer ze constateren dat ze te weinig betaald krijgen in vergelij king met hun mannelijke collega's die hetzelfde werk verrichten. Ook nemen veel werkgevers een loopje met de wet gelijke beloning. Vrouwen durven onderbetaling niet aan de kaak te stellen uit angst voor repre saille maatregelen. De wet zou beter begeleid moeten worden met het ac cent op betere voorlichting. Volgend Jaar februari wordt het rap port besproken in het Europese parle- Beeld van een in maart van dit jaar in Amsterdam gehouden demonstratie, waarvoor als motto gekozen was: vrouwen eisen betaald werk. ment. In die tijd zal ook de regerings- vraag ls of belde rapporten ook daad nota van staatssecretaris Kraaije- werkelijk zullen kunnen bijdragen veld-Wouters met richtlijnen voor de aan de verbetering van de positie van Nederlandse vrouw verschijnen. De de vrouw. zijp Op les tl an h mrr n zij het uw u iit en in tergt Dirkje Houtman toch tLEM Wat opvalt aan haar g one woman-show ls dat Nelle- ut* als vakvrouw, uitgerust met ongegeneerd theatraal lef. be tover een te magere inhoudelijk bodem. De voorstelling die n de Haarlemse Schouw- in première ging en vervolgens het land reist, is opgebouwd uit ratjetoe aan teksten van schrij- als Freek de Jonge. Ivo de Wijs, Boerstoel, Paul Simon, H. Broek en Mensje van Keulen. ktover e r Kg ln° bed VS ;ft op zich geen probleem te maar wanneer die keuze geen i-idee weerspiegelt en aan elkaar t gepraat met magere, weinig tuele inleidingen op komende imers, dan is term one woman- - te pretentieus en de definitie aar de chant voldoet evenmin, sche vs electie lijkt erop gericht Burgs Vla* iten zo breed mogelijk te kunnen ers ren. Dat lukt ook wel. Ze zingt d di romantische lyriek tot strenge dijk acteert met fel mediterraan elan lerament de te vaak zwangere raanpaanse Isolina en imiteert Diana Kate Bush, Ina van Faassen en ja Marina moeiteloos. De wat ma de h rode draad in het programma is voo unning gag van de onverwacht I te ijzige illusionist Jacques van Don- Hij zou Burg als weesmeisje Eten ten doorzagen. In het eerste num- ndh komt hij niet opdagen en dat in te een aardig maar nogal voor de liggend aanknopingspunt de ptreftjzing naar deze wegblijver door ie D iverige nummers heen te weven, hc: brui pauze geeft ze de brui aan „Ik zet door", zegt ze dap per. „komt hij mij niet doorzagen, dan zal ik jullie doorzagen". Het vreemde is dat Juist in dit tweede deel de meer romantisch getinte liedjes aan bod komen waarin de liefde in al haar facetten wordt bezongen. Burg voelt zich hier duidelijk in haar ele ment. zingend met een omfloerst zwoele stem. Maar ingebouwde felheid van voor de pauze waarmee ze verwijst naar de folkloristische uitstraling van de paus, die de Italiaanse vrouwen lou ter aanzet tot „paren, baren en bid prentjes sparen"; de horror in het dagelijks leven met als representant Ronald Reagan en haar eigen recalci trante bezetenheid als puber, komen hier nauwelijks meer terug. Ze geeft voornamelijk nog uiting aan haar dromen en fantasieën die ze weigert te doorbreken. Dat wordt het duidelijkst in het num mer „Ik leef nog", waarin ze het be treurt nog te leven en niet als Jong gestorven idool beroemd te blijven. Daarbij zijn de sterren die ze moeite loos imiteert nog oergezond dus ook daarmee kan ze haar carrière niet verrijken. Het lied is opgebouwd uit een oorspronkelijke basis tekst aan gevuld met Kate Bush en Diana Ross-songs, die Burg verlekkerd tot het einde toe uitzingt. Ze onderbreekt die wat puberale wensdroom nergens, waardoor het zingen om het zingen belangrijker lijkt te worden dan het commentaar op haar houding dat dit nummer in oorsprong suggereert. Nee, echt doorgezaagd wordt er niet. Oeen Ironie of cynisme. En dat is ook niet de bedoeling, zo blijkt uit de wat slappe slotverantwoording voor haar gebrek aan engagement. Daarin ADVERTENTIE Nelleke Burg als de zwangere Isolina in haar One Woman- show merkt ze op dat ondanks de toene mende vervuiling de natuur zich al tijd zal herstellen. Op het hoogtepunt van zijn kunnen bedenkt de mens een neutronenbom, roeit zichzelf uit om over miljoenen Jaren weer op te dui ken op opnieuw te beginnen. Dus wat zal ik me drukmaken. Haar drukmaken is dan ook uitslui tend op zichzelf gericht. Meer dan een vlotverlopend oppervlakkig vermaak ls het niet geworden en daaf heeft de coaching en regie-aanwijzingen een aantal Nederlandse theatermakers als Helmert Woudenberg (Werktea- ter), Canci Geraedts (Ro Theater), Ton Lutz (artistiek leider Publieks- theater) en Freek de Jonge niets aan kunnen toevoegen. Burgemeester Ir. E. Steenbeek (48) uit Den Haag, is met Ingang van 16 januari benoemd tot burgemeester van Harlingen. Ir. Steenbeek, hoofd stafbureauagrarische vertegenwoor diging buitenland bij het ministerie van landbouw en visserij, is de opvol ger van drs H. I. de Haan, die met ingang van oktober burgemeester van Den Helder ls geworden. Steen beek is hervormd en lid van het CDA. Leerstoelen Het Leids universiteits fonds heeft drie bijzondere hooglera ren benoemd aan de rijksuniversiteit Leiden voor de periode van 1 Januari 1981 tot 1 Januari 1986 Dr H. F. M. Crombag (45) te Oegstgeest, hoofd bureau onderzoek van onderwijs van de rijksuniversiteit te Lelden, wordt bijzonder hoogleraar bij de faculteit der rechtswetenschappen om onder wijs te geven in de rechtspsychologie. Dr H. J.M van der Kaay (51) te Heem stede, wetenschappelijk hoofdmede werker van het laboratorium voor pa rasitologie van de rijksuniversiteit te Lelden en het instituut voor tropi sche geneeskunde, gaat als bijzonder hoogleraar bij de faculteit der genees kunde onderwijs geven in de leer der wereldgezondheidszorg. Deze leer stoel was vacant sinds 1 september 1970. Dr E. W. Vogel (41) te Lelden, wetenschappelijk hoofdmedewerker van het laboratorium voor stralenge- netlca en chemische mutagenese van de rijksuniversiteit te Leiden, wordt bijzonder hoogleraar bij de faculteit der geneeskunde voor onderwijs ln de genetische toxicologie. DEN HAAG (ANP) De Europese commissie, het dagelijks bestuur van de gemeenschap, is niet van plan binnen afzienbare tijd de invoering van een voor alle negen landen gel dende maximumsnelheid voor auto's voor te stellen. Zij antwoordt dit op vragen van het Westduits lid van het Europese parlement Schwencke, die er op had gewezen dat dank zij de maximumsnelheid van 55 mijl per uur (88 km/u) in de Verenigde Staten het aantal verkeersongelukken en het benzineverbruik aanzienlijk zijn verminderd. Dubbeldik, enkele prijs /kémtGiüiiTüir:fjcirxfd\sr>rinptrf Jan TèHotni"Ji' winti van Dm Jan van KUsdoak: ntkvfi de studentunW NoeBeSmit-Krveti'lk uil steeds méér' Lomsk'Ko\~de tuinman is nil dood JuksdcGort&'lk haat kerstmis' Eaiwaif kort verhaalvanMaartcniHart De Keulse Dompolitick in skvn Aisen schri/\xvi t* vrhiaifjehoortchiis farumstisdterisk'Op\1aria Opleving verwacht AMSTERDAM (ANP) De verkoop van personenauto's in ons land is dit jaar teruggelopen met twintig pro cent vergeleken met 1979. De RAI verwacht dat aan het eind van het Jaar in totaal 460.000 nieuwe perso nen- en combinatiewagens zijn ver kocht, tegen ongeveer 570.000 vorig jaar. De verkoop van vrachtauto's is ongeveer gelijk gebleven met rond de 45.000. De belangrijkste oorzaak voor de da lende autoverkoop is de slechte eco nomische situatie in ons land. Ook de stijgingen van de brandstofprijzen en van de bijzondere verbruiksbelasting op auto's zijn er debet aan. Wat 1981 betreft zijn de autoverko pers gematigd optimistisch. De im porteurs verwachten een licht herstel in het aantal auto's dat met name in de tweede helft van het jaar aan de man kan worden gebracht. De alge mene indruk is dat „de bodem nu wel ls bereikt" en er in het nieuwe jaar een lichte stijging is te verwachten. Van een onzer verslaggers AMSTERDAM AKZO Chemie heeft zijn afnemers en het ministerie van volksgezondheid ingelicht over de samenstelling van de koelvloei stof, die ondermeer in acht bestelwa gens van Iglo werd gebruikt. Het che misch bedrijf zegt het aan de klanten over te laten of er maatregelen geno men moeten worden bij de toepas sing van zijn koelvloeistoffen. De stof bevat een hoog gehalte van het giftige nitriet. Twee inwoonsters van Venray zijn vorige week overle den na het eten van een diepvries maaltijd nasi-goreng van Iglo. De maaltijden waren op elf december vervoerd in een bestelwagen waarvar. het koelsysteem lekte. Het ministerie van volksgezondheid was niet op de hoogte van de aanwe zigheid van nitriet in de koelvloeistof. Minister Ginjaar verklaarde na het ongeluk in Venray zich af te vragen oi er geen regels gesteld moeten worden aan koelsystemen. Volgens AKZO wordt de vloeistof al leen in gesloten systemen gebruikt De afnemers weten, volgens eer. woordvoerder, dat het om zoutoplos singen gaat. die bij inwendig gebruik gevaarlijk kunnen zijn. Hei bedrijf heeft desondanks hen nu toch geat tendeerd op de samenstelling van de koelvloeistoffen. De vloeistof is geproduceerd in de AKZO-fabriek in het Westduitse Du- eren. Iglo heeft de stof betrokken via het installatatiebedrijf Zephyr. Beide bedrijven hebben verklaard onbe kend te zijn geweest met de samen stelling van de koelvloeistof. VEGHEL (ANP) Onbekenden hebben tijdens de kerstdagen voor tiendui zenden guldens schade aangericht in gemeenschapshuis „De Blauwe Kei" in het Brabantse Veghel. Gistermor gen ontdekte de rijkspolitie dat de brandkranen openstonden. De hal, de kleine zaal. de bowlingbaan en de foyer waren geheel ondergelopen. Al dus deelde de rijkspolitie in Veghel gisteren mee. """■lil E m Wie er ook somber tegen de toe komst aankijken, niet die twee honderdvijftig optimisten. Die gaan gewoon op naar het Jaar 2000. De eeuwwisseling ls een mooie gelegenheid om een feestje te vieren en daar sparen ze nu dan ook al voor De tweehonderdvijftig hebben zich aangesloten bij de Stichting Evom eeuwfeest voor optimis tische mensen. En optimistisch zijn ze zeker: er ls nu alvast ruim te gereserveerd om te feesten en om te slapen. Voor over negen tien Jaar dus, ongeacht wat er ln die tussentijd gebeurt. Niet in alle opzichten natuurlijk, maar er kan heel wat misgaan waar de statuten wel in voorzien. Mocht bij voorbeeld het hotel (Sonesta in Amsterdam) afbranden of fail liet gaan we noemen maar een dwarsstraat dan zorgt het be stuur van de stichting voor een andere, gelijkwaardige ruimte. Het ls eigenlijk als een gTap be gonnen, zegt mevrouw Anneke Veldheer, een van de vijf be stuursleden. Maar zoveel mensen vonden het een leuk idee en wil den meedoen, dat er al gauw een stichting moest komen om een paar dingen vast te leggen en het geld verantwoord te kunnen be heren. „We maken het niet zo Ingewikkeld, maar ledereen moet zich toch een beetje aan de spel regels houden. We moesten bij voorbeeld grenzen vaststellen. We zaten al meteen aan een aan tal van tweehonderdvijftig deel nemers vast, omdat het hotel er niet meer kan hebben; ze moeten er ten slotte allemaal kunnen sla pen ook. En er ls een leeftijds grens. We hebben gezegd: wie wil meedoen, moet op 1 Januari 1980 tussen de 0 en 45 Jaar zijn. We hadden ook tot 40 of 50 jaar kun nen zeggen, maar we hebben ge woon voor 45 gekozen; die men sen zitten in 2000 toch ook al aan hun pensioen". Zit er ook lets in de buurt van 0 Jaar? Inderdaad: „Er ls een kind van 2'/i en we hebben een baby van 1979. Tegen de eeuwwisse ling hebben die ook de leeftijd om een feestje te vieren". De deelnemers betalen allemaal 25 per Jaar. Het totaalbedrag zal dus ver boven een ton uitkomen, en vandaar ook dat een econoom als penningmeester ls aangetrokken. Het gespaarde geld wordt alleen ln geval van overlijden terugge stort. Wie om welke andere reden dan ook tussentijds uit het fees tende gezelschap wil stappen, krijgt niets terug. „Zo heeft de notaris het ons geadviseerd. Het geld is vastgezet en daar ls dus moeilijk aan te komen. Trou wens, als iemand zelf een plaats vervanger aanwijst, kunnen ze de financiën onderling wel regelen." Overigens moet de nieuweling ook met terugwerkende kracht van 1980 af bijdragen. Een programma voor de avond/ nacht van 31 december 1999 op 1 Januari 2000 is er overigens nog niet. „We weten natuurlijk niet wat dan leuk gevonden wordt of actueel ls. Misschien is er dan wel een heel bekende band of een conferencier die we graag willen Inhuren, die nu nog niet eens bestaat. Wel ben ik al bezig om opvallende gebeurtenissen ln een plakboek te verzamelen, en wil ik muziek van elk Jaar bewaren. Zo krijg Je een beetje een overzicht van wat er vanaf de oprichting aan de hand ls geweest. De laat ste paar Jaar zullen we pas gaan bedenken wat er moet gaan ge beuren. Voorlopig ls het alleen geld Inzamelen." Er is al een reservelijst van twin tig gegadigden. Die lijst opvoe ren tot twee-, driehonderd men sen heeft geen zin, want die ko men toch nooit aan bod. Maar een paar reserves kunnen er nog wel bij. Wie het wil proberen kan de „spelregels" aanvragen bij de stichting Evon, p.a. Kleverlaan 68 zwart in Haarlem. Traditiegetrouw hebben de die ren van het safaripark Beekse Bergen ln het Noordbrabantse IIr.1 varenbeek gisteren hun kerstdiner gekregen. Een gebra den mensrollade was er niet bij; van puur vegetarisch voedsel ge nieten deze dieren net zo goed. Op het menu stonden broodjes met Jam het lievelingsgerecht van de bavianen Wortelen, witte, rode, groene en savoye- kool, noten, tomaten, zuidvruch ten en apekorrels. De picknick Is besloten met een kampvuur, waar vooral de apen dol op zijn. Op hun manier dansten zij bij het vuur. Naar verluidt krijgen politieke gevangenen ln Argentinië het steeds slechter. Drie mensen heb ben in de afgelopen maanden in de gevangenis zelfmoord ge pleegd. wat het aantal zelfmoor den sinds oktober 1979 op vijf brengt. Op 19 augustus heeft Raül Luis Comlnoto zich na een verblijf van een maand in een bijzondere strafcel van de La Pla- ta-gevangenis opgehangen. Op 20 juni pleegde Gabriel Francis co de Benedettl zelfmoord in de Rawsongevangenis in de provin cie Chubut, na zeven van de opgelegde 23 Jaar opgesloten gezeten te hebben, en op 10 Juli maakte Eduardo José Schiavone een eind aan zijn leven ln de Caseros-gevangenis in Buenos Aires; hij was tot vier jaar veroor deeld, maar zat al zeven jaar vast. In de vroege ochtend van 9 Juli dit Jaar werden alle gevange nen uit één blok van de Caseros- gevangenis naar buiten gecom mandeerd en moesten naakt, met de handen ln de nek, rondrennen. Wie viel kreeg slaag en werd voor minstens dertig dagen in de straf cel gestopt, zonder bezoek en zonder kranten. Het rantsoen was minimaal en ondanks de winterkou kregen de gevangenen maar één deken. Diezelfde 9de juli werd een aantal gevangenen per vliegtuig naar Caseros over gebracht. Tijdens de vlucht wa ren ze geboeid en moesten het hoofd tussen de knieèn houden. Ze zouden onophoudelijk gesla gen zijn. Na de landing werden ze geblinddoekt; sommigen zouden aan de haren naar de gevangenis gesleept zijn. Amnesty vreest dat met name in de Caseros-gevange nis de gedetineerden niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch ernstig geschaad worden. In psy chisch slechte toestand verkeren onder meer Carlos Echegoy (die al een poging tot zelfmoord deed), Eduardo Fotti, Argentino Cabral, Rlcardo Enrique Kacj- mahor, Tlburcio Padllla. Horacio Velentin Volpe, Luis Noccetto en Carlos Alberto Sanjuesa. Beleefd gestelde verzoeken in Spaans of Frans om de vrijla ting op humanitaire gronden van Carlos Echegoy en de andere ge noemde gevangenen kunnen ge richt worden aan: President Jor ge Rafael Videla Casa Rosada Balcarce 50 Buenos Aires, C.F. Argentina. Fetze Pijlman is ziek

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 5