iscus ontving meer jan belastinggelden 'Kerstmis zou langer moeten duren' eker tien doden bij Srkeersongelukken Indonesische baby's te koop aangeboden Premie voor wie snel een woning koopt in Lekkerkerkse gif wijk Benzine ontsnapt uit lek opslagtank X. DIJKEMA rBoven de achttien heeft ij na helft kunstgebit A.HESS Het is moeilijk bijblijven op een lekke band ©CITIZEN eerste negen maanden Zeventien mensen dakloos door brand Vooral Nederlandse pleegouders Haarlemmer doodgeschoten Record-drukte bij de post Eerste kersttoespraak van koningin Beatrix Rita ;RDAG 27 DECEMBER 1980 TROUW/KWARTET T- jnze redactie economie rERDAM In de eerste negen maanden van het lopende jaar is door het Rijk 63,2 rd gulden aan belastingen ontvangen. Ten opzichte van de overeenkomstige periode van 'een toeneming met 3,7 miljard gulden, of 6,2 procent. imc lattlijging in de belastingontvang- jerd voor ongeveer zestig pro- eroorzaakt door een toeneming e dofe loonbelasting en de omzetbe- De opbrengst van de loonbe- nam met 0.6 miljard gulden, i hoef procent, toe tot 24.6 miljard ing< ang En gulden, terwijl de omzetbelasting met 1.7 miljard gulden, of 10,5 pro cent. steeg tot 18,0 miljard gulden. In vergelijking met de eerste negen maanden van 1979 deden zich o m. relatief omvangrijke stijgingen voor ;g ol dat ene moe "RECHT (ANP) Van de Nederlanders boven de achttien jaar heeft lij ni na de helft (41 procent) een kunstgebit. Een op de vijf Nederlanders Is la eft helemaal geen tandarts. Degenen die wel een tandarts hebben eraf iden hem over het algemeen redelijk tot uiterst bekwaam en mede s nefcrom veranderen ze niet gauw van tandarts: 42 procent heeft al langer in tien jaar dezelfde tandarts. ■■■■■■■ZZZIHHHHPTT- :den it blijkt uit een onderzoek van het bureau Lagendijk onder ongeveer gen 00 mensen, waarvan de resultaten in het Nederlands Tandartsenblad lero gepubliceerd. reederde van de ondervraagden gaat braaf tweemaal per jaar naar de And arts Beter geschoolden en jongeren doen dat het meest (tachtig >cent), ouderen en minder geschoolden laten zich vaak alleen aan de nd voelen als ze klachten hebben. Ziekenfondspatiënten zitten door glans langer in de wachtkamer dan particulier verzekerdenEen td" ?art van de ondervraagden is altijd bang als ze naar de tandarts Deten, 23 procent zit alleen in de rats als er bepaalde handelingen ord oeten worden verricht en acht procent knijpt hem alleen als ze denken >pnl t de behandeling pijnlijk wonit ilaa a STERDAM (ANP) Tijdens de kerstdagen zijn bij ver in v songevallen zeker tien mensen verongelukt. Gistermid- ha kwam de 46-jarige meverouw N. Ruys uit Utrecht om het n bij een ongeluk op de provinciale-weg Drachten-Ooster- ie Haar echtgenoot werd met ernstig hersenletsel in het mhuis in Zwolle opgenomen. Vier leden van een zang- uit het Friese Zwaagwesteinde werden zwaargewond het ziekenhuis in Drachten overgebracht. Een van hen teert in levensgeaar. bij de kasontvangsten van de ven nootschapsbelasting 26,8 procent), de vermogensbelasting 19,1 pro cent) en de invoerrechten 11,7 pro cent). Daarentegen moest o.a. een op brengstdaling worden geregistreerd voor de bijzondere verbruiksbelas ting op personenauto's -2,2 pro cent). alsmede voor de kansspelbelas ting (- 18.5 procent). Het totaal van de tot en met septem ber van dit Jaar ontvangen rijksbelas tingen bedraagt bijna 69 procent van de jaarraming voor 1980. Hoewel het normaal is, dat de ontvangsten gedu rende de eerste negen maanden enigszins achterblijven bij het even redige deel van de Jaarraming, blijkt, aldus het ministerie van financiën, uit een vergelijking met eerdere Ja ren. dat de opbrengst in 1980 niet onaanzienlijk zal achterblijven bij de in de miljoenennota gepresenteerde Jaarraming. RIJ88EN (ANP) Een korte felle brand heeft donderdagavond in de Zuidmolukse wijk van Rijssen zeven tien mensen dakloos gemaakt. Een tussenwoning in de Graaf Ottostraat is in een half uur üjds geheel uitge brand. Door de aangrenzende huizen nat te houden, kon de brandweer voorkomen dat het vuur oversloeg. De waterschade was echter zo aan zienlijk dat de panden voorlopig on bewoonbaar zijn. In de door het vuur verwoeste woning woonden zeven personen. Zij waren niet thuis toen de brand uitbrak. In de aangrenzende huizen woonden in totaal tien mensen. Niemand van hen liep letsel op. Over de oorzaak van de brand was donderdagavond nog niets bekend. Volgens de Rljssense politie is het vuur op de eerste verdieping ontstaan. De schade bedraagt vol gens een voorlopige schatting enige tonnen. ongeluk gebeurde toen de door ouw Ruys bestuurde auto op de rweghelft terecht kwam. Daar J ic de auto%> de eend waarin de ïr® ïangers op weg waren naar Hoo- n waar zij gisteravond zouden Baders Het verkeer moest na het :U|k enige uren worden omgeleid ...Jhoven werd de 70-jarige J "h1 aerts bij het oversteken door een Hl Dnenauto geschept. De man was a. lag dood De 24-jarige P Bar w uit Dalerveen kwam woensdag tlra ardenberg om het leven toen bij kruising zijn auto door een tegen- :r werd aangereden. In het Gro se Bedum is donderdagmiddag 3-jarige mevrouw Berger veron- kt. De wagen die zij bestuurde te in een slip, sloeg in een berm cwam in een sloot terecht. De w overleed ter plaatse •jarige W. Bosgoed uit Wilp m woensdag op eerste kerstdag het leven toen hij met zijn fiets Jseling linksaf sloeg en door een ïrk erop komende auto werd ge- pt. In Vledder raakte woensdag -jarige H. Moes uit Meppel met bestelwagen in een slip en kwam n een boom terecht. De man was lag dood. a ein ■t centraal station in Rotterdam p eer te kerstdag de 63-jarige C. om het leven gekomen toen hij leen rijdende trein sprong. De man O im terecht tussen het perron en de Rotterdamse recherche vermoedt de man in paniek uit de trein is Si prongen, waar hij in was gestapt van iemand afscheid te nemen np« termiddag is de 19-jarige Elisa- h de Boer uit Zevenhoven bij een 030 orongeval om het leven gekomen gisteren kwam de 6-jarige Stan - Hurk uit Heesch om het leven i hij op zijn fiets door een achter- lende auto werd aangereden. Haag is de 21-jarige A. de ion bij een auto-ongeval om het gekomen sdJ bw NHEM fANP) Het gerechtshof ihem heeft een 44-jarige man uit aj« lerpenzeel wegens moord op de l— ndelaar Marinus Floor conform veroordeeld tot tien jaar gevan- lljlt üsstraf. Het hof bekrachtigt hier- ook het vonnis van de recht- hof acht bewezen dat de man de handelaar op 13 december vorig met opzet in een stal achter ns afgelegen woning heeft doodge hoten met een speciaal voor dat el gekocht geweer. De man zou op tgeld van de 56-jarige Floor uitzijn weest. De verdachte ontkent de ®et. Floor zou geheel per ongeluk i neergeschoten. Deze premie voor „snelle beslissers' geldt voorlopig alleen voor zestig drl- ve-in-woningen. Deze woningen wor den begin januari in advertenties aangeboden voor prijzen die variëren van 139.000 tot 160.000 gulden. Of een dergelijke korting ook voor de reste rende 127 koopwoningen in Lekker- kerk-west zal worden gegeven, weet de gemeente nog niet. De gemeente heeft in overleg met het rijk besloten een premie voor snelle kopers in het vooruitzicht te stellen om te voorkomen dat er langdurige leegstand optreedt in de wijk. Welis waar hebben zich zo'n honderdvijftig belangstellenden aangemeld voor een koopwoning ln Lekkerkerk-west. maar de gemeente vrees tocht met een aantal woningen te blijven zitten, mede met het oog op de slapte op de koopwoningmarkt. De kopers van een woning in de voormalige gifwtjk 'komen ook in aanmerking voor gun stige hypotheekvoorwaarden. „Dit al les moet een snelle afwikkeling van de leegstand in Lekkerkerk-west mo gelijk kunnen maken", veronderstelt gemeentesecretaris D van den Dool De prijzen die vastgesteld zijn voof de zestig drive-in-wopingen liggen zo'n tien procent onder de prijs waar- De gezamenlijke kerken van Al- mere organiseerden op eerste kerstdag een bijeenkomst voor de groep van ongeveer 170 zigeu ners die op het Muiderzand bi vakkeert. Een van de bezoekers was mgr. Zwartkruis, bisschop van Haarlem. De zigeuners mo gen in Almere blijven totdat hun beroep tegen de beslissing van het ministerie van justitie om hen uit ons land te wijzen is afgehandeld. I DAG EN NACHT BEREIKBAAR BEGRAFENIS ONDERNEMING VAN CITTERSSTRAAT 68 b ROTTERDAM Telefoon 010-773793 DJAKARTA (UPI) De politie van Jakarta heeft een 30- jarige vroedvrouw gearresteerd die ervan wordt verdacht een syndicaat te leiden dat pasgeboren baby's aan pleegouders in het buitenland verkoopt. Naar verluidt vooral Nederlandse echtparen de baby's kopen. Dit heeft de politie in de Indonesi sche hoofdstad gisteren bekendgemaakt. Eenderde van de Indonesische bevol king leeft beneden de armoedegrens en veel jonge moeders vooral onge trouwde, hebben geen geld genoeg om hun eigen kinderen op te voeden. In plaats daarvan vragen ze vroed vrouwen betere gezinnen te vinden voor hun pasgeborenen Van een onzer verslaggevers LEKKERKERK Mensen die binnen twee maanden beslui ten een woning te kopen in de voormalige gifwijk van Lekker- kerk krijgen een korting op de aankoopsom van 4500 gulden. Mensen die er een maand langer over doen krijgen een premie van drieduizend gulden en na vier maanden bedraagt de .korting vijftienhonderd gulden. De betrokken vrouw werd op Kerst dag aangehouden nadat achttien pasgeboren baby's waren aangetrof fen dat zij huurde in een arme wijk van Jakarta. De baby's, die er goed verzorgd uitzagen, waren naar ver luidt afgestaan door hun ouders. Zij erkende dat ze al kinderen had ver kocht, voornamelijk aan kinderloze echtparen in het buitenland. Naar haar zeggen zouden vooral Neder landse echtparen Indonesische ba by's kopen, tegen prijzen variërend van veertig dollar (85 gulden) tot hon- VLISSINGEN (ANP) - Twintig derd dollar (210 gulden) sleepboten uit Rotterdam, Antwer- pen en Vlisslngen hebben de Spaanse Medeplichtigen vrachtvaarder Paloma del Mar", die woensdag op de Westerschelde aan ?e Indonesische politie stelt een orv de grond was gelopen, donderdag derzoekin om te bezien of mevrouw Vint tfPtrnkkPn Her srhin was eela- Sur medeplichtigen heeft in Indone- 2? SSeSS" sië of in het buitenland. De politie wil Op eerste kerstdag werd met behulpÏSSSL? van drijvende kranen een deel van de SjjL inf ïarttno cfPinst. om hpf srhin ïirht^r te staan, zoals mevrouw Sur beweert, of dat ze van hun ouders gestolen zijn. HAARLEM De 21-jarige D Co- drington is donderdagmiddag dood aangetroffen in een café aan de Klei ne Houtstraat in Haarlem. Aanvan kelijk nam de politie aan dat hij door een messteek om het leven was ge bracht, maar sectie wees gisteren uit dat de man was overleden aan een schotwond in het hoofd. De steek wond zou volgens patholoog-ana toom dr J Zéldenrust niet dodelijk zijn geweest. Codrington woonde volgens de poli tie op de tweede en derde verdieping van het pand. waarin op de begane grond een café is gevestigd. Een schoonmaker trof de man donderdag middag levenloos aan in het café dat die dag in verband met de kerstvie ring was gesloten. Volgens een woord voerder van de Haarlemse politie »s uit het pand niets ontvreemd. Veer tien politiefunctionarissen zijn bezig met het onderzoek naar de móórd. DEN HAAG (ANP) De PTT werkt in deze werken met een topdrukte om alle kerst- en nieuwjaarskaarten op tijd bij de geadresseerden af te kun nen leveren. Het eerste record hebben de posterijen al een. paar dagen bin nen: vrijdag 19 december werden 23.1 miljoen stuks afgeleverd, waaronder negen miljoen wenskaarten. Ook de zaterdag daarna werd een enorme hoeveelheid verwerkt (22 miljoen, waarvan opnieuw negen miljoen kerstr en nieuwjaarskaarten). De PTT verwacht dit jaar een record kerst- en nieuwjaarspost van hon derd miljoen stuks, zo'n vier miljoen meer dan vorig jaar. Volgens secreta ris A. Ekker van de hoofddirectie post in Den Haag werkt het publiek goed mee. Zijn indruk is dat de kerst- en nieuwjaarspost tijdig is verstuurd, zodat de regelmatige stroom goed verwerkt kan worden. Ook het gun stige weer werkte mee: Daardoor heb ben de posterijen geen problemen met vertragingen. Bovendien heeft het weer dit jaar positief gewerkt op het aantal ziekmeldingen onder het personeel, de PTT had zoals gemeld voor de feestdagendrukte zes- tot ze venduizend hulpkrachten aange trokken. lading gelost, om het schip lichter te maken ADVERTENTIE voor ze afgelopen voorjaar van de hand gingen. De prijzen zijn evenals begin dit jaar vastgesteld door drie onafhankelijke taxateurs. Dat de prijs gezakt is houdt volgens de ge meentesecretaris verband met de ma laise op de woningmarkt en het feit dat dit soort woningen momenteel minder goed in de markt ligt. Bij de toewijzing van de koopwonin gen in Lekkerkerk-west komen in eer ste instantie mensen in aanmerking die na het bekend worden van het gifschandaal te kennen hebben gege ven terug te willen keren in de wijk. Vervolgens komen de mensen aan de beurt die in eerste instantie weg wil den maar zich naderhand bedachten en tenslotte huurders uit Lekkerkerk- west en overige Lekkerkerkers. De ongeveer tachtig huurwoningen in de wijk zijn inmiddels voor het groot ste deel al weer bewoond. In tegen stelling tot de bewoners van een koopwoning zijn verreweg de meeste huurders teruggekeerd, ook omdat ze nauwelijks een andere keus hadden. Dé gemeente Verwacht dat de herin richting van de voormalige gifwijk in mei voltooid is. Dan is het een jaar geleden dat de gifaffaire Lekkerkerk aan het licht kwam De bijbelgenootschappen voelen zich als een fietser op een lekke band. Zij doen wat zij kunnen om aan de wereldvraag naar de bijbel te voldoen. Maar elk jaar raken zij verder achterop. Zoals de zaken nu staan, zuilen zij dit jaar vele aanvragen om hulp met nee moeten beantwoorden Dit betekent, geen bijbel voor grote groepen chnstenen die toch ai zo goed als niets hebben. Dat mag met gebeuren! Geef de bijbelgenootschappen een duw in de rug. Alleen met uw hulp kunnen zij bijblijven... kunnen zij voort bouwen aan hun opdracht: voor iedereen een bijbel in zijn eigen taal en voor een prijs die hij kan betalen. cWord lid van de bijbel per<~J\Aaand-Club Als iedereen die blij is met de bijbel dezeookaan anderen wil door geven, kan er iets groots ontstaan- Wij zijn op de goede weg. Ons ledental breidt zich steeds verder uit. Doe ook mee! Dat kost u f 5, - per maand (meer mag natuurlijk ook). Met dit bedrag steunt u elke maand een bijbelproject ergens in de wereld Waar de nood het hoogst is. Vul nu de bon in. Dan kunnen wij uit uw naam iedere maand een mede-chnsten blij maken met een bijbel of bijbelge deelte in zijn eigen taal en voor een prijs die hij kan betalen. BON Ondergetekende geeft v.ictfop dis lid van de Bubel per Maand-Club Mijn maandelijkse bijdrage' is f üeriracj van uw keuze invullen, ipinimaai 1L. Postcode'p[doi.; „Over de wijze van betaling ontvangt u nader bench: Deze bon zenden aan BIJBEL PER MAAND-CLBB Nederlands Bijbelgenootschap. AntWoorcinr 88; 2000VC Ha&ttèru. (Postzegel plakken is niet nodig R15 Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Als gevolg van een lek in een leiding is gisterochtend ongeveer honderd kubieke meter (honderd duizend liters) benzine weggestroomd uit een oopslag- tank in het westelijk havengebied in Amsterdam. Het lek werd ontdekt na klachten van omwonenden over stanko verlast. De gealarmeerde brandweer dekte de benzine, die in een put rond de tank was gelekt, af met schuim om de vorming van explosieve dampen te stoppen. Zij was gister avond laat nog bezig met het over pompen van de benzine in een andere opslagtank. Volgens een woordvoerder van' het tankopslagbedrijf Comos aan de Octaanweg £n het wéstèlijk haven gebied. heeft mogelijk een defecte pakking in de leiding het lek ver oorzaakt. De arbeidsinspectie stelt hiernaar een onderzoek in. Het lek moet na zeven uur 's och tends zijn ontstaan. De vrijko mende benzinedampen verspreid den zich door de wind in de rich ting van Amsterdam-Noord. Bij de politie en op het milieu-alarm nummer van de gemeente Amster dam kwamen in de loop van de ochtend vele telefoontje^ binnen van bewoners die over benzine stank klaagden. Daarop stelde de politie een onderzoek in en kwam aan het licht dat er een lek was in een van de tanks van het bedrijf Comos. Een woordvoerder van de brand weer noemde het gisteren een raadsel dat de aanwezige werkne mers van Comos niet tijdig het lek hadden opgemerkt. Hij wees erop dat medewerkers van Comos op het terrein wonen. Volgens een woordvoerder van het tankopslag- bedrijf was de tank. die vijfdui zend kubieke meter benzine kan bevatten, de vorige nacht gevuld en door de douane verzegeld. Tot zeven uur 's morgens zouden werknemers bezig zijn geweest in de tankput. maar die hadden niets van een lek gemerkt. Door de windrichting bemerkten de aan wezigen in twee bedrijfswoningen op het terrein ook niets van de benzinestank, aldus de woord voerder. Dé Amsterdamse brand weer had gisteren uren nodig om de uit een tank weggelekte benzine over te pompen in een andere tank .HELMOND (ANP) De directie van de DWZ-metaalwarenfabriek in Hel- mondvheeft woensdagmiddag ontslag aangezegd asm alle 43 werknemers. Dit ondanks de weigering van de Bos sche rechtbank om het door de direc tie aangevraagdè faillissement uit te spreken. Volgens de rechtbank be schikt het bedrijf nog over voldoende mogelijkheden om de schulden te voldoen HILVERSUM (ANP) Koningin Beatrix heeft donderdag voor de radio haar eerste kersttoespraak uitgesproken. Hieronder volgt de letterlijke tekst. „Vandaag wil ik mij graag tot U richten met een kerstgroet. Met Kerstmis is het de ge woonte elkaar goede wensen te zenden in woorden, waar mee wij iets van onszelf willen geven en tevens aandacht schenken aan de ander. Kerst mis inspireert tot inkeer en roept bij velen de behoefte op stil te staan bij vragen van leven en geloof. Geen twee mensen beleven hun geloof op eenzelfde manier. Een ieder kan dan ook alleen over zi; i eigen overtuiging spreken en over zijn eigen twijfels. In mijn kerstgroet kan ik niet méér doëh dari énige persoon lijke gevoelens en gedachten weergeven. Kerstmis heeft een bijzondere betekenis: het is het fe^st van de geboorte van Jezus' Chris tus. Hij is het licht da) schijnt in de duisternis. Zijn l.cht kan ons ook de weg wijzen i- net donker van deze tijd. iLj'ié de weg van de liefde. Deze woor den zijn gemakkelijk uitge sproken. maar dat wil niet zr gen dat het altijd eenvou- is om uit dit geloof troost v..i lioèd 'te putteri; Wanneer tev, schnduw op onze weg valt, is het soms moeilijk nog licht te ontwaren. Als wij te leurgesteld worden in elkaar, of elkaar pijn doen. kunnen wij de weg van de liefde uit het oog verliezen Bevoorrecht Dikwijls zien wij ook niet de zin van wat gebeurt, in onze wereld, die bedreigd wordt door toenemend geweld en onbegrensde vernietigings kracht. Wij staan machteloos bij het verscherpen van con flicten en het gebrek aan men selijke solidariteit. Wij zien het erger worden van armoede en honger. Het besef dat de meesten van oris zoveel meer bevoorrecht zijn dan het over grote deel van de mensheid, stemt ons niet altijd tot dank baarheid en schijnt evenmin te inspireren tot daadkracht. Soms lijkt het of wij ons zo laten verlammen door het gro te gebeuren in de wereld, dat wij nauwelijks oog hebben voor onze eigen mogelijkhe den in kleiner verband. Mis schien bepalen wij ons wel te veel bij de materiële terug gang, die op sommige gebie den onontkoombaar is. Wij kunnen ook zoeken naar nieu we openingen en perspectie ven voor menselijk geluk. Warmte Ieder leven heeft zijn eigen beperkingen en grenzen. Wij gaan ons daarin steeds be nauwder voelen, als wij ons voortdurend bezig houden met hetgeen met kan Wij kunnen ons instellen op wat wèl kan. Wie zijn ogen open houdt ziet niet een wereld van louter duisternis. Wij zien dat menselijk medegevoel het winnen kan van ombarmhar- tigheid. In onze eigen houding jegens anderen kan warmte wantrouwen en onverschillig heid verdringen. Het gaat om onze levenshou ding, om de wil te zoeken naar licht in eén wereld waarin het negatieve vaak de meeste aandacht krijgt. Kerstmis richt onze aandacht juist op het positieve Vooral nu voelen wij allen, en zekeV zij die eenzaam, verla ten of angstig zijn, hoezeer wij elkander nodig hebben. Kerstmis brengt ons samen, geeft nieuwe kansen en is het feest om het ontvangen licht door te geven. Kerstmis zou daarom langer moeten duren Ik wens u allen hele goede dagen toe." Als secretaresse van mijn vader mag u gerust mijn rapport tekenen ANDERE orloger-luwelier ALLÉÉN pretorlu88tr. 58 tel. 020- 650687 Amsterdam. s- °N. dealer van ci) de tijd als geen ander.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3