Een stukje met een stichtelijke draai Kerkeraad pleit bij De Geus voor officier Vaticaan ontkent interview paus ktha Trouw VAN DA A Geen visum voor diakenen Conferenties VOLLE EVANGELIE GEMEENTE UIT DE KERKBLADEN VOORBIJGA! Gerefor meerden liggen nu een eind voor PART TIME PREDIKANT m MIJN JODENDOM JNV J- N. VOORHOEVE - DEN HAAG KATHOLIEKE THEOLOGISCHE HOGESCHOOL AMSTERDAM een informatiedag een ontmoetingsdag ZATERDAG 27 DECEMBER 1980 TROUW/KWARTET door A. J. Klei Gisteravond zijn we naar het familie-kerstconcert van het Amsterdams Philharmonisch Orkest geweest. Ik zeg: gisteravond, omdat het de bedoeling is dat dit stukje in de krant van 27 december komt. maar op het moment dat ik deze regels aan het papier toevertrouw, strekt de ganse kerstweek zich nog voor me uiten hebben we dat concert nog te goed. Het is onze gewoonte daar naar toe te gaan. we zitten zelfs elk jaar op dezelfde plaatsen, zodat we van een puntgave traditie mogen spreken. We genieten dan ook reeds volop vóórdat er een noot klinkt. Het is altijd een verrukkelijke avond. Het programma pleegt druk bevolkt te zijn met bestsellers en van 't jaar bestaat de uitsmijter uit de Notenkraker-suits van Tsjaikofski, dus kun Je nagaan. De muziekrecensenten ontbreken, die weten al hoe 't afloopt, maar het wemelt in de zaal van Jeugdige familieleden die voor de eerste maal de bloemenwals in 't echt horen, terwijl hun ouders een feest van herkenning beleven. De betekenis van zo'n familieconcert reikt verder dan dat het een populaire bedoening Is voor jong en oud en tegen een billijke prijs. Je haalt nieuwe mensen in de concertzaal en voordat. Je 't in de gaten hebt. nemen ze een abonnement en ontdekken ze dat er meer is dan gezelligheden van Vivaldi en mee-neuriërs van Tsjaikofski. Misschien vraagt zich thans iemand af of deze overweging niet eerder op de kunstpagina thuishoort. Nee. want straks krijgt mijn stukje een stichtelijke draai, let maar op. Op straat kwam ik een kennis tegen, een jonge man die alles zeer ernstig neemt, hetgeen In hem te prijzen valt Hij informeerde hoe wij de kerstdagen zouden invullen. Ik ben nog nooit gewend aan dit gebruik van het woord „invullen." Ik vul een belastingpapier in of een stembiljet maar geen dagen. Mijn dagen breng ik door en ik doe dit. mag ik zeggen, op gepaste wijze. Maar goed. bij die gelegenheid vertelde ik hem van onze muzikale afsluiting van de kerstdagen. Hij keek me enigszins misnoegd aan, hij had liever vernomen dat we met een vredesmars zouden meedoen en dan 's avonds lekker evalueren in plaats van de bloemenwals. Hij vroeg zich zelfs bezorgd af, of het niet réchts was. naar een concert met louter welbekende werkjes te gaan; dat was alleen maar bevestigend. Ik lachte hem uit en zei dat het familie-kerstconcert van het Amsterdams Philharmonisch Orkest zoiets was als een on evangelisch broertje van de Anton Kersjes voor het Amsterdams Philharmonisch Orkest familiedag van de EO. In beide gevallen zitten mensen van alle leeftijdsklassen te luisteren naar vertrouwde klanken en in beide gevallen vinden ze dat plezierig.. Mijn kennis schudde het hoofd en verklaarde dat ik het wel nooit zou leren. Hij zei er niet bij wèt. Overigens heb ik daarover niet verder nagedacht. Wèl over mijn vergelijking met de EO-famllledag. Waarom Juich ik een concert toe, waarop de mensen zitten te genieten van bekende muziek en waarom wekken christelijke toogdagen (ik maak he t nu los van de EO), waarop de mensen zitten te genieten van bekende stichtelijkheden, op z"n minst mijn wrevel? Waarom vind ik gemakkelijk te verteren muziek niet erg en gemakkelijk te verteren toespraken wel? In het eerste geval zeg ik royaal dat Je de mensen niet meteen een ingewikkelde fuga of het twaalf- tonensysteem hoeft voor te zetten, maar in het tweede geval zul je me nooit horen beweren, hoe goed het is dat mensen niet altijd met verkeerde structuren of Zuidamerikaanse generaals om t hoofd worden geslagen. Vanwaar dit verschil? Laat ik eerst zeggen dat ik ook wel eens de kriebels krijg als ik, wanneer ik amper een voet in een kerkgebouw gezet heb. hoor toeteren over solidariteit en liever wou. dat me hier de rust geschonken werd. Maar...en nu komt mijn antwoord...zoals vlotte opwekkende muziek de oren kan openen voor wat er verder in de muziek te koop is. zo kunnen vlotte, opwekkende preken de ogen doen sluiten voor wat er verder in de wereld aan de hand is. Vandaar. En dit alles wegens ons uitgangetje op de avond van tweede kerstdag. >nzi rei Van een onzer verslaggevers LEIDEN De algemene kerkelijke Meren wijkraad heeft er bij minister De Geus op aangedrongen, de beroepsmilitair T. Hoekstra niet te ontslaan. ADVERTENTIE Hoekstra behoort tot de oecumeni sche geloofsgemeenschap ln de Me- renwijk, een nieuw stadsdeel van Lel den. In een brief aan minister De Geus heeft hij laten weten, dat hij het gebruik van kernwapens niet kan ver enigen met wat hij heeft beleden in de kerk en wat hij heeft beloofd toen hij officier werd. Hij schreef dat hij. wanneer ooit kernwapens gebruikt zouden worden, zijn taak in het leger niet langer zou kunnen vervullen. De Geus zou daarop gereageerd hebben, dat Hoekstra dan maar ontslag moet nemen. De kerkeraad vraagt minister De Geus te voorkomen dat de uiterste consequenties van bepaalde menin gen en overtuigingen ten aanzien van de kernwapens gedragen zouden moeten worden door één of enkele mensen (en hun gezinnen), die zich duidelijk hebben uitgesproken en die hebben vertolkt wat velen denken, op een tijdstip waarin binnen vele gele dingen van de maatschappij de me ningsvorming op dit punt concreter gestalte krijgt. Zeker nu de democratische besluit vorming nog niet tot eenduidige be slissingen heeft geleld moet er vol gens de kerkeraad ruimte zijn voor mensen die tegen hun geweten zou den handelen wanneer zij zouden zwijgen over hun onoverkomelijke bezwaren tegen het gebruik van kern wapens; ruimte ook in het leger, hoe moeilijk dat ook mag zijn. Hoekstra staat Immers ook achter het eigenlij ke doel van de krijgsmacht, hét wer ken aan vrede en berechtighetd ln de wereld, aldus de Merenwijkraad. Van een onzer verslaggevers UTRECHT Zuid-Afrika heeft aan twee vertegenwoordigers van de ge nerale diakonale raad van de Neder landse hervormde kerk de toegang geweigerd. Ds. T. van Weelle en me vrouw E. H. Groeneveld, belden van de afdeling werelddlakonaat, hebben op hun verzoek om een visum een negatief antwoord gekregen. Waar haal je de moed vandaan? Voor vrouwen over hun rol in kerk en samenleving, 30 Januari - 1 februari, De Drieklank. Paterswolde (tel. 05907-2700) De vrouw ln de derde wereld, voor leden van zendingscommissies en we relddiakenen, zaterdag 24 januari 10.15-16.30 uur. Toerustingscentrum. Leusden (tel. 033-943244) Open studiedagen Ned. christen vrouwenbond: 15 Januari 10.30 uur. Rotterdam, Pauluskerk. Mauritsweg („Media", mr. J. F. van Maanen); 22 Januari 10 uur, Amsterdam, Krasna- polsky („De Bijbel zegtwat zegt de Bijbel?" dr C. J. Labuschagne). Inl. tel. 070-451370. Geestelijke weerbaarheid, voor remonstrantse vrouwen, dinsdag 20 januari 10-15.30 uur. remonstrantse kerk. Heerengracht. Meppel. Opg. tel. 05220-52591 Vrouwen in ontwikkelingslanden m.m.v. Liesbeth Streefland, donder dag 29 Januari 10 uur, geref. kerk, Helloo. NCVB-Melania-KPN-KVO Inl. tel. 070-451370. HELP AZIÈH EN STEUN K\ BIJBELSE ENl MEDISCHE ZEN0IN6S GEMEENSCHAP (BMZG)IHH De BMZG rs een tak van de Bible and Medical Missionary Fellowship (BMMF), sinds 1852 werkzaam in Centraal Azië, nü met meer dan 300 medewerk(st)ers, o.a. in Bang- la Desh, India, Iran, Nepal en Pa kistan. Werk mee en stort uw bijdrage op giro 1942305 Ln.v. Stichting BMZG te Gouda. Wilt U er eerst meer van weten? Informatiemateriaal wordt U gaarne toegezonden door het sekretarlaat BMZG: Joost de Hondtlaan 17, 2803 XH, Gouda. Tel. 01820-18562. ROME/CAIRO OJPI/AFP) - Het Va ticaan heeft woensdag categorisch te gengesproken, dat paus Johannes Paulus H zich heeft laten Interviewen door het Egyptische dagblad Al Ach- ram. Dit blad publiceerde woensdag een vraaggesprek met de paus, waar- In hij lelijke dingen zegt over Israël en zijn steun belooft aan de politiek van Sadat. Al Achram is een van de voornaamste spreekbuizen van de Egyptische rege ring. Het blad zegt. dat het de paus geïnterviewd heeft na zijn recente bezoek aan WestrDuitsland. Volgens het interview vindt de paus Israéls inlijving van OosWeruzalem een „onverantwoordelijke" daad, die voor het Vaticaan „onaanvaardbaar" ls. De paus herhaalde het idee van zijn voorgangers, dat Jeruzalem een „vrije en open" stad moet worden onder internationaal bestuur. Al Achram laat de paus zeggen, dat geen enkel volk Jeruzalem exclusief voor zich kan opeisen De stad valt' gelijkelijk toe aan christenen, mos lims en joden. Daarom zou er een stabiel en legaal bestuur moeten ko men uit vertegenwoordigers van deze drie godsdiensten. ADVERTENTIE (J^2fl boekennieuws ADVERTENTIE RIJSWIJK ZONDAG 10 UUR LAAN HOFRUST 1 Avondmaalsstel naar museum Van een medewerker EIJSDEN De kerkeraad van de hervormde gemeente te Eijsden (Zuid-Limburg) heeft besloten het avondmaalsstel van de kerk af te staan aan het Bonnefantenmuseum te Maas tricht. Het avondmaalsstel dateert van 1734 en is vervaardigd door een Maastrichtse zilversmid. Het materiaal is in een zodani ge toestand komen te verkeren dat het gebruik ervan niet lan ger verantwoord is, terwijl men ook de verantwoordelijkheid voor dit historisch gezien zo kostbare avondmaalsstel niet meer aandurft. Inmiddels heeft men een tin nen avondmaalsstel aange kocht dat ln Januari ln gebruik zal worden genomen. 96 ÖU 0*6 34.25 Twintig votwdige reproductie* m vtfi Ideuren i s toelichting van da euteur Een DE VREEMDE VREDE 18 NU Sta op. neem het kind en zijn mo en vlucht naar Egypte (Mattl ijgin 2 vers 13-15) ?erd eroo Door het evangelie lopen alle do t loc strepen die door het leven van EX mensen lopen. De strepen van t na kleinheid en geringheid, van hoi pre en verdriet, van onderdrukking t verzet. Hier de streep van de a We lezen; Toen de wijzen waren heengegaan verscheen een engel "v f de Heer aan Jozef in een droom v- Het hoog bezoek met al die glaw a luister van de uitzonderlijke >-i -i geschenken is nauwelijks weg of fl begint al. Het leven zoals wij dat v maken. Elkaar angst aanjagen e de narigheid brengen. Jozef moe TtEi vluchten. De grond waarop hij n na c zijn vrouw en zijn kind leeft is lai tft I geen heilige grond, hl) moet eraf iden despoot komt eraan. Herodes ne aror geen risico. Iedere kans op een n til toekomstige rivaal moet worden bl uitgesloten. Je kunt Je afvragen n wie de grootste angst ls, bij Hera n Kt of bij Jozef. Jozef heeft tenslotte d engel nog die hem op tijd komt waarschuwen. Herodes heeft nle T ld v De „generaals" en de „kolonels" hebben niets, alleen die voortdu rart angst voor hun positie. De „vred jete aarde" wordt spoedig gesmoord heerschappij van de angst. Opnf wordt duidelijk dat er geen plaa voor dit kind en zijn vreemde v Zijn vrede ls niet welkom. De vri 1 van de wereld ls duur. Hele volki i I worden eraan opgeofferd. Het 1 „vredesbudget" legt het budget stilling van de wereldhonger laniL Maar dat ls voor ons geenbëzwa k De vreemde vrede van het kind iK* te duur. Net als de Gerasenen verzoeken wij de vreemde gast v „rpt Bethlemhem de grens over te ga 11 Hij gaat. Het hoort bij 't vieren v SOI zijn komst om te overdenken hex kW Hem hebben weggejaagd. n v. [JPJKOK KAMPEN Beroepingswerk NED. HERV. KERK Beroepen door de generale tot pred. voor bultehgew. werl heden (theologisch adviseur te zalem) O. H. Cohen Stuart te gaal. Aangenomen naar Qendj (toez.): J. A. Seeleman te Brow ven-Zonnemalre; de benoei bijstand in het pastoraat te Hl Leeuwarden; D. J. Bouwstra pred. te Holl&ndscheveld. Bedankt voor Utrecht Onderstal te Overschle. krui De Rotter dammer, met Dordte Dagblad, Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leldae Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tamminga HOOFDKANTOOR Postbus 059 1000 AW Amsterdam Wibautstraai 131 Amsterdam lel. 020-5629444 tele* 13006 Postgiro 65 00 00 Bank Ned Credietbank Rekenmgnr 23 OO 12 574 REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT Pos'bus 948 3000 AX Rotterdam tel 010-115560 (abonnementen en bezorging) tel 010-115500 (rodactm) iel 115700 (uitsiurtend voor advertenties I Westbiaa'n 4 Rotterdam v REGIO OEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag tel 070-469445 (abonnementen en bezorging) tel 070-469445 (redactie) rel 070-460064 (urtslurtend voor advertenties) Parkstraat 22 Oen Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLANO (abonnementen en bezorging Postbus 3 6000 AA Zwolle tel 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwolle Abonnementsprijzen Per maand 16.98 Per kwartaal 50.95 Per half jaar f 101.90 Per jaar 201.60 Advertentietarieven op aenvraag Telefonische abonnementenop drachten (zie adressen boven) Opgave familieberichten 9-19 30 van maandag t/m vrijdag Op zondag van 10-20 uur telel 020- 5622797 Opgave mmi-advertenties tel 020-5626262 ol schriftelijk aan Mim-Adv afdeling, postbus 433 1000 AK AMSTERDAM Adreswijzigingen uitsluitend schritteli|k aan onze Amsterdam se adressen De hervormde theoloog prof. dr. H. Berkhof in Kerkinformatie over het rapport van de gereformeerde synode over de aard van het Schriftgezag: Een gevoel van verbaasde vreugde, omdat we hier nu eens een kerkelijk werkstuk hebben, dat niet de traditie stoer handhaaft met veroordeling van alles wat daarmee strijdt of lijkt te strijden (Assen, Rome); maar dat ook niet een voorzichtige en weinig krachtige middenweg volgt, van het „enerzljds-anderzljds", ..zowel-als ook" (een weg die protestantse syno des, ook de mijne, in onze eeuw nogal eens volgen). Hier wordt niet ver heeld, dat er een aanzienlijke koers correctie in het beleid en zelfs in het belijden wordt beoogd, maar deze wordt zonder enige verdoezeling toch zo geformuleerd, dat ook zij die daar over bezorgd kunnen zijn, voortdu rend het gemeenschappelijke doel van die koerscorrectie voor ogen krij gen. Het gevolg ls, dat dit stuk door mensen van sterk uiteenlopende op vattingen kon worden samengesteld en ondertekend. Jarenlang heb ik deelgenomen aan het officiële gesprek tussen gerefor meerden en hervormden (na de oor log). Over de aard van het Schriftge zag werden we het nooit eens. De hervormden kwamen steeds met las tige ontdekkingen uit de historische kritiek aan: de gereformeerden lever den achterhoedegevechten. De ver houdingen zijn nu omgedraaid. Aan de hervormde kerk voltrekt zich „de wet van de remmende voorsprong" (Jan Romein). Zij ligt ln de aanpak van dit brandende probleem een eind op de gereformeerde kerken achter: en dat zie ik voorlopig niet veran deren. Maar de hervormde kerk heeft zich toch al minstens twee maal over het Schriftgezag uitgelaten? („De leer aangaande de Heilige Schrift" van 1953; „Klare Wijn" van 1967). Jawel maar in geen van belde waagde men de lastige vragen rondom het histo- risch-kriüsch onderzoek van de bijbel te lijf te gaan. Er werd heen verwezen, maar zo werden ze tegelijk ontweken. Vreemd, waar toch alle hervormde predikanten aan de universiteiten er ln zijn onderwezen (wat voor de gere formeerde nog maar sinds kort geldt). Ja, maar zeer velen vergeten het maar weer gauw. omdat het ln de- gemeenten maar onzekerheid en ver deeldheid schept. Er ligt een taboe op dit thema. En ln de synode zal de rechtervleugel er wel over waken, dat dit taboe gehandhaafd blijft Maar waarheden die wij verdringen, zullen zich steeds weer hinderlijk melden. Hopelijk zal „Samen op weg" ook betekenen, dat ln de hervormde syno de een taboe bespreekbaar wordt Kerstverhalen Een „werkgroep kinderboek Almelo" publiceert in Woord en Dienst haar bevindingen met bundels kerstver halen: Wie een respectabel aantal bundels doorwerkt (en in ons geval waren dat er 32) en let op de grote UJnen in het De Ned. Herv. Gemeente te Wedde (Prov. Gronin gen) zoekt een (1/4 weektaak) Gedacht wordt aan een emeritus-predikant of candi- daat-theologie. De kerkelijke ligging is gematigd Hervormd. De kerk is in 1976 aerestaureerd en was opgenomen in 'Kerkepad 1980' van de N.C.R.V. Een goed onderhouden nog nieuwe pastorie is aan wezig. Wedde ligt in Westerwolde. een bosrijk randgebied, dat aansluit bij Drenthe. Het mooie recreatieoord 'De Wedderbergen' ligt na- mot Winschoten en spreken? Blijft ons leven, ook nó Kerstpils, vaak niet onveranderd en de toekomst onzeker? Misschien mo gen we alleen zeggen dat daar. waar ln een mensenleven lets van God her kend en ervaren wordt, dat leven op dét moment leefbaar wordt, een uit zicht krijgt. Het is een vonk die over slaat. Maar ook niet meer dan een Vonk. Dat gebeurt waar mensen een .Ahnung" krijgen van hoe het zou moeten zijn en dan op onverklaarba re wijze boven zichzelf uitstijgen tegen beter weten en willen in. Zon der de suggestie dat van nu aan alle leed geleden en alle strijd gestreden is. De beate kerstverhalen zijn nog altijd die, waarin lets van dat „ge heim" bewaard ls gebleven. se I GEREF. KERKEN (VRUG.) Beroepen te Drachten: A. O. Refc.ja te Avereest-Dedemsvaart. jet. Bedankt voor Daarlerveen: M. te i Niet te Zuldwolde. cwaï CHR. GEREF. KERKEN Bedankt voor Bussum: J. te Urk. let GEREF. GEMEENTEN Lelir Beroepen te Leerdam: A. Moerk eroj te Nieuw Beijerland. Mb bes ia:: Sfeertje Voor dominees met een kerstkater schrijft ds. A H Algra in Opbouw (Ned. geref. kerken): Dan komt de eigenlijke kerstdag. Ve- zlch ervooi Ds. L. Berger Op 72-Jarige leeftijd is overledei L Berger te Veenendaal. Ds. B^Êin was gereformeerd predikant, i eenvolgens ln Kootwijkerbt Steenwijk, legerpredikant in Ind g c sië, Dedemsvaart, Halfweg en neuzen. In 1972 ging hij met t taat een De advertentiernbriek van „Woord en Dienst' bestaan aan het licht van nieuwe, tot nu toe onbekende, hervormde kerk, soals deae uit Wedde (Gr.). len hebben zich ervoor uitgesloofd om samen een feestelijke dienst te maken. Koren hebben wekelijks gere peteerd. De organist heeft uren gestu deerd op muziekjes van d'Aquin cn Bach. De medewerkers deden dit niet alleen, om de gemeente een feest te bereiden, maar ze hadden de stille hoop, dat mensen, die ln de wereld verdwaald geraakt zijn, zich in de bmurt tUd tot tlidhrl kerk "ixta «Hen voeltn. Dit wordt «""l1 d' «Heoloïtochc een teleurstelling. Ik heb het nog niet ^orm«de1 gros van deze „Kerstverhalen" wordt één ding duidelijk: armzaliger kan het niet. Erger: ze zijn misleidend en onwaarachtig, ze verkondigen een waarheid die geen waarheid is. De waarheid van Kerstmis ligt ln een nauwelijks te vatten gebeuren nl. dat God tot ln de diepste diepten ADVERTENTIE NCRV-televisie 30 december a.s. uitgebreide Hier en Nu-special over het zojuist verschenen boek: Dlck Houwaart (aamenstelling) BIJdragan van: Marman Blalch. Slmon Hammalburg, Dick Houwaart, Opperrabbijn Mayor Just, Mau Kopult, mr. Robart Abraham Lavlsaon, Gsrrtt Philip Kok, dra. Ronny NaftanM, Baa Polak-Bist, prof. dr. Hsnry van Praag, Rabbijn Awraham Soatandorp, dra. Ed van ThlJn. Twaall joodse Nederlanders geven in dit boek hun visie op hel jodendom en geven tevens een indruk van de wijze waarop zij persoonlijk hun jood-zijn ervaren Een uniek en fascinerend document! 176 blz. met toto's, 24,90 Verkrijgbaar in de boekhandel moest afdalen in een verloren en ge broken wereld, waarin HIJ nog te gronde gaat ook. Kerstfeest is niet het feest van een vrede die al geko men ls. Door de komst van Jezus wordt de gebrokenheid van de wereld pas goed zichtbaar. Er wordt een be gin gemaakt met de herschepping. De „oorlogsverklaring" wordt afgege ven. Mag Je dAt gebruiken voor verha len waarin Je bv. een zendeling een auto laat winnen met een loterij (op kerstavond)? Een kind laat ver dwalen en thulskeren? een auto zonder benzine aan de kant van de .weg laat staan waarbij het wachten op de Wegenwacht gedood wordt met het zingen van kerstliedjes? een baby zijn eerste lachje laat opzenden naar de sterren omdat Jezus voor ons geboren ia? of waarin een boer die voor een financiële ramp staat op eerste kerstdag meegedeeld wordt dat de ulenprljs verhoogd ls? Het ls een nj me zonder moeite met de meest gezochte voorbeelden uitge breid kan worden. Kijk, zulke verha len doen het geloof ln het evangelie geen goed maar maken het veeleer belachelijk. Ze getuigen niet van ge loof, maar van bij-geloof. Immers, het grote motief is: alles komt goed. Alle rimpels worden gladgestreken. God grijpt ln op het Juiste moment en dan nog op ons verzoek. Is dat zo? Kómt God als een deus ex machina op Kerstmis uit de hemel? En ls bidden hetzelfde als het oproepen van een soort tovervisje uit de golven? Mag Je met name tegenover kinderen zo oppervlakkig en onbijbels over God meegemaakt, dat iemand door een kerstfeestviering een band met de gemeente kreeg. Dit kan aan mij lig gen of aan ons maar lk denk, dat het een algemene ervaring ls. Vorig Jaar zag lk tóch iemand binnenkomen, die al in geen Jaren naar de kerk was geweest Bij de begroeting in het por taal van de kerk sprak ik m'n blijd schap erover uit. De persoon in kwes tie zei: „Och. ik wou dat sfeertje van vroeger nog wel eens proeven." Sinds dien niet meer gezien. Maar wie weet Dr. C. J. den Heyer Dr. C. J. den Heyer te Kampt benoemd tot bijzonder hooglerai [«rn dalstiek aan de Vrije Universiteit Den Heyer (38) ls thans wetensc tol pelljk hoofdmedewerker Nieuwe MMMiM hi - hl te Kampen. Het betreft ln Am om, dam een nieuwe bijzondere leen die gevestigd ls op wens van de 11 formeerde synode om studt on meer mogelijkheid te bieden, ki n te nemen van de Joodse godsdl cultuur en filosofie. Daarbij bei WH de wens, dat deze leerstoel kao (ml dragen aan het gesprek tussen jl ierp en christenen. De leerstoel gaal ha: van eer speciale „stichting tot W eis dering van het wetenschappelijk lissl derwijs ln de Judalstiek". wa mr. P. J. Verdam voorzitter is. ADVFRTFNTIF nodigt uit voor voor belangstellenden in de theologiestudie op zaterdag 3 januari 1981 te 11.00 uur; voor kerkelijke werk(st)ers op maandag 12 januari 1981 i 11.00 tot 15.30 uur. (aanmelden vóór 8 januari 1981tel. 0I 242752). KATHOUEKE THEOLOGISCHE HOGESCHOOL Amsterdam Keizersgracht 105, postbus 19481, 1000 GL Ami nk. ho ns t lote tl gi gel

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2