de kleine krant kerstkribben n Laren •ouw rsjRAAUcr Radio- en televisieprogramma's Kerstmis KEIZER EN DE NIEUWE GOD ET WEER Weerrapporten flter zachter J iRDAG 27 DECEMBER 1980 TROUW/KWARTET 21 het Singermuseum in Laren staan bijna jterhonderd kerstkribbetjes. Je vindt er een opka uit Polen, een pastori uit Italië, een lertep uit Rusland en een santons uit Frank- Uk. Szopka, pastori, vertep en santons, het zijn llemaal kerststallen, gemaakt op de manier en het het materiaal van het eigen land. Nederland hebben vooral rooms-katholleke gezin- :n een kerststalletje onder kerstboom staan. De bben, die ln het 81nger- um bij de afdeling Ne land staan, komen van Ier de Moerdijk. Déér. In !t zuiden van ons land, wo rn veel mensen die katho- 'k zijn. kerstkribbe ls een voor- lllng van de geboorte van Meestal ligt het klnd- Jezus midden ln de stal ln kribbe. Daaromheen Maria en Jozef, de ders met hun schapen en Drie Koningen. Het bed- i. waar de baby ln ligt, ver- Ut van land tot land. In van de Nederlandse orstelllngen ligt het baby- s Jezus ln een houten kist. arme boerenvrouwen vroeger namelijk i zuigelingen ln een kist slapen. Qeld voor een eg was er niet. In een Mexicaans kerststal letje ligt de baby op een plank, vastgebonden met lappen. Dit was de Indiaan se manier van kindjes te sla pen leggen. De plank kan ook rechtop tegen een muur staan. Het kindje blijft dan ln de doeken hangen De Indianen dragen hun zuige lingen op de plank op hun rug. Het kindje Jezus van een stalletje uit Denemar ken ligt ln een bedje van stro. Het kindje uit Zweden is stijf gezwachteld ln doe ken. Het lijkt wel een post pakketje. De kleding van Maria en Jozef ls ook heel verschil lend, afhankelijk van het land en de tijd waarin het kerststalletje gemaakt ls. De drie koningen ln een Ne derlandse kerstkribbe zijn geen koningen maar de eer ste ls een bisschop ln een paarse toog, met witte kan ten randjes aan zijn hemd. Redactie: Johanneke Leestemaker Reacties naar de Kleine Krant, postbus 859. 1000 AW Amsterdam. Koningen uit Polen lollands kerststaUetJe De tweede ls een commissa ris van de koningin ln gala kostuum met degen en een zwarte steek (hoed) op. En de derde „koning" ls een rijke oosterling. Rijstebrij De geschenken die er aan Maria en het kindje Jezus worden gegeven verschillen ook van land tot land. Zo staat er ln een Zweeds stal letje steevast een potje rijs tebrij. hét gerecht tijdens de kerst ln Zweden Heel erg grappig ls de oli fant waarop één van de Drie Koningen zit, ln een kerst stal uit Mexico. De olifant ziet eruit als een vreemd paard met een rare lange snuit De naam „slurf" ls te veel eer. De maker van deze stal heeft zeker nog nooit een olifant gezien. Toch heeft hU de drie koningen willen uitbeelden als de ver tegenwoordigers van de we relddelen. Een paard voor Europa, een kameel voor Afrika en een olifant voor Azlê. (Australië was toen nog niet ontdekt). Het ls erg leuk om naar al die poppetjes te kijken. Sommige zijn zo klein, dat Je goed moet turen, wil Je kunnen zien wat er ln het stalletje allemaal gebeurt. Er ls zelfs een kerstvoorstel ling ln een dop van een wal noot. Het is wel Jammer dat je ln het mseum alleen maar mag kijken. Alle kerststallen staan achter glas. Je mag er niet mee spelen. Thuis, on der de kerstboom mag je natuurlijk wel met de pop pen spelen. Je kunt ook Je eigen kerststal maken ln de ze vakantie want een kribbe kun Je elk Jaar opnieuw ge bruiken. De tentoonstelling „Kerst kribben uit de hele wereld" kan Je ln het Singermu seum ln Laren tot 1 februa ri bekijken. Op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag ls het museum gesloten. Dinsdag tot en met sater- .dag is het museum open 'van 10.00 uur tot 17.00. Op zondag 13.00 tot 17.00. De toegangsprijs ls 1,50 voor kinderen tot 12 Jaar, oude ren 3,50 en met Jeugdmu- seumkaart en CJP gratis. In Bethlehemstel gebeurde bet, dat er een koningskindje geboren werd. Het kindje lag ln een voederbak met wat stro en doeken, en de dieren zaten te kijken ln de hoeken. Toen kwam er een engel des Heren, bij de schaapherders om de Here Jezus te eren. Ze zongen Ere ZIJ God ln den Hogen, omdat de herders bij de Here Jesus komen mogen. Toen kwamen de wljsen uit het Oosten van ver. de weg aangewesen door een ster. Toen kwamen se bij Herodes aan, maar die wou naar de Here Jesus zoeken gaan. En se gingen toen maar verder toeken, se soehten ln alle gaten en hoeken. Eindelijk vonden se hem ln Bethlehemstal, dat hij daar sou sltten vonden ze mal. Maar se gaven hem geschenken, want se konden niks anders bedenken. Arle Molendijk Perals-Rotterdam door Jelte Wytzes J M Kok n.v Kam ek 16 Constantljn kt daar met gebogen hoofd. Het ls b aan te zien. dat hij zelf verbaasd |ver zijn houding ln de rechtszaal. «weet niet, wat me bezielde, Majes- .iqI nooit heb lk geaarzeld Uw beve- HÜIJblindelings op te volgen... maar lk t I onmogelijk... lk was verlamd... :hlen was het medelijden... het mij niet mogelijk die zielige fl- nog verder ln de grond te helpen 't Spijt mij meer dan Ut n kan, het ongenoegen van Uwe telt te hebben opgewekt." •noegen...? ...Idioot Je hebt me id gemaakt... stommeling... Je wel een oud wijf... met Je slappe lens. Als Je mijn opvolger wilt len moet Je een keiharde kerel anders gaat het hele Imperium ir de bliksem." Vletianus buldert nog een tijdlang k tot hij uitgeraasd raakt. Natuur i wil hij het zich niet bekennen, dat I hij onder de Indruk ls van de jjenmoed dier Christenen. Als oud- t kan hij die waarderen. In zijn Ie schuilt angst. Met deze doods- htlng zijn de Christenen sterker al zijn legioenen tezamen. In zijn rbewustzljn groeit de zekerheid, hij zich met het Inzetten der ver- B| op een onhellspad heeft •ven. onderdanig en deemoedige stil- jen van Constantljn neemt hem slotte alle wind uit de zeilen van drift. 'endien... hij mag de jonge man zo dat fijnbesneden gezicht.... [hoofse manleren... de rijzige ge- een voortreffelijk generaal, eenmaal zijn opvolger te éden. I bent gewaarschuwd, knaap." dekt hij de aftocht, Je houdt Je posi tieven bij elkaar ln het vervolg en zo niet... het kost Je Je kop. alsof Je de eerste de beste ordinaire soldaat was. En lazer nou maar op. Oa Ruflnus de kunst maar afkijken... dat ls een ke rel... neem een voorbeeld aan hem." Als Constantljn de rechtszaal weer binnenkomt, slaat een blauwe wie rookwalm hem tegen. De meeste Christenen zijn door de knleén ge gaan en hebben geofferd. Beschaamd en met afgewend gezicht staan ze ter zijde. Hautain en geérgerd zit de prefect op de stoel naast de troon op het tafereel neer te zien. De aanblik van deze mensen bezorgt hem een gevoel, dat een walging grenst. Hij ls verre van voldaan over dit succes, dat hem ze ker een onderscheiding zal bezorgen. Het ergert hem. dat niet alle Christe nen de ruggegraat van een Volusla- nus bezaten, die het moederziel al leen tegen een heel keizerrijk durfde op te nemen. Ook Constantljn. die het hele schouwspel ln één blik ln zich op heeft genomen, keert zich teleurge steld af. HIJ verlaat de rechtszaal en loopt de paleistuin in, waar hij achter de bloeiende acacia's een veilig plek je zoekt, zodat niemand hem kan bespieden. Uit de plooien van zijn mantel haalt hij een rol perkament, die hem vanmorgen vlak voor het begin van de rechtszitting door een geheime koerier ls overhandigd. Het ls een brief van zijn vader Chlo- rus, die zich op dit ogenblik te Trier bevindt. De geruchten over geloofs vervolgingen ln het Oosten zijn tot Trier doorgedrongen. Cons tan tin us Chlorus is ongerust. Als de keizer van het Westen (Maxlmlanus) te Rome het voorbeeld van Dlocletianus volgt, komt Chlorus. zijn onderkelzer. ln een moeilijk parket. HIJ heeft natuur lijk de bevelen van de hoofdkelzer te gehoorzamen, maar voelt er niets voor zijn geweten met moordpartijen te bezoedelen. Voor het eerst na Jaren van onrust en bloedvergieten, heerst er vrede ln zijn rijksdeel. Waarom zou hij zijn levenswerk met eigen handen weer afbreken? Als voorzorgsmaatregel heeft hij de bis schop van Trier aangeraden, voor de vorm wat bijbels ln te leveren, 't Mogen ook gewone boeken zijn; de soldaten kunnen toch niet lezen. Ook heeft hij gratis offerbewijzen aange boden. maar de bisschop heeft alle medewerking van de hand gewezen. Zelfs heeft hij ln een rondschrijven zijn volgelingen tot verzet aange spoord. „Ik zie de toekomst donker ln, mijn zoon", besluit de brief. „Heb niet te doen met de God der Christenen. HIJ laat zich niet straffeloos beledigen. Wie Zijn volk aanraakt, raakt Zijn oogappel aan. Wend al je Invloed bij Je pleegvader aan. Wie weet kun Je een groot onheil nog op het laatste ogenblik voor komen" Wordt vervolgd DE FÖSÓYK6 M MELP MEE DAT D*6 RKHT 7BETTEN. KOE IS DE CHAUFFEUR IETS ÖCBROWeN' MOOI "ZE <3(N6€N De »^NT OP' 2G EN <S€EF HAAR PLANK 6*5' door Mans de Jong Idens het Kerstweekeinde ls de fcperatuur wat gedaald. Oistermid- l is het op verschillende plaatsen t warmer geworden dan vier tot graden Dat gaf aanleiding tot die hagel en plaatselijk ook uw produceerden. Daardoor kan op tweede kerstdag hier en daar h nog min of meer een „witte rst" geworden zijn Die aanha- fstekens moeten er beslist bij. jkele buien gaven gisteren ln de fcravond nog onweer. Dat was voor- ?ln het Waddengebied zo. Vier en intig uur daarvoor werd het eerste ïrlicht waargenomen zowel in - als zuidoost Friesland. We had- te maken met een vrij diepe ^essie bij de zuidwestpunt van wegen. Deze voerde samen met a Azoren-hogedrukultloper de kou- lucht vanuit het noordwesten Genoemd systeem trekt dit tekeinde over ons heen. We zullen |ndaag eerst nog enkele buien kun- verwachten. daarna klaart het wegend op. wordt het droger en t rustiger p as van het hogedruksysteem zal ln de nacht van zaterdag op zondag Nederland passeren. Dat geeft dan aanleiding tot wat meer vorst. Er zijn minima mogelijk van min een tot min vier graden, dat ls lichte vorst. De laagste temperaturen zullen in het binnenland voorkomen. Waar een laagje sneeuw mocht liggen, kan er nog een graad vorst bij komen. Mor gen bewolkt de lucht al weer stevig. Dan komt het weer ln Nederland on der Invloed van een zeer diepe depres sie met een kemdruk van 955 milli bar. Het centrum wordt bij de zuid westpunt van Groenland aangetrof fen. Aan de zuidzijde ervan winnen zuidwestelijke tot westelijke winden in versneld tempo terrein ln de rich ting van West Europa Daardoor zal er volgende week bij ons opnieuw zachter weer komen met regenkansen. Ook de wind vlamt dan weer op. De luchtdruk blijft tegelijk hoog. van de Azoren tot zuidwest Europa, Aan de westr en noordwest- kant van dezelfde depressie maakt men in de oostelijke delen van Cana da en ook het noordoosten van de Verenigde Staten een zeer felle kou- inval mee. Zoals het radionieuws gis teren al meedeelde ls het op verschil lende plaatsen in Amerika tot koude- records gekomen Op de weerkaart van vrijdagmorgen (onze tijd) werden er temperaturen van min 27 tot min 32 graden waargenomen op dezelfde breedte als in Europa tussen Madrid en Den Helder. Er zijn mensen die bang zijn dat die koudegolf vlot naar West-Europa zal overwaaien en dat het bij ons laten we zeggen binnen een week ook zo zal worden. Dat gebeurt meestal niet. In de eerste plaats ligt er tussen de Verenigde Staten en Europa een oce aan. De watertemperatuur daarvan zou een koude stroming die op ons af kwam ongetwijfeld in temperatuur doen stijgen. Verder gebeurt het ook vaak dat door het wegstromen van de koude vrieslucht naar de oceaan de depressie-activiteit daar dermate ver hevigd wordt dat de zachte zuidelijke tot zuidwestelijke stromingen in West-Europa juist krachtiger worden. En dit betekent dan geen winter maar juist zacht weer. Hoe het pre cies zal worden weten we niet, vol gens enkele computerkaarten is een koufront op weg naar de Britse eilan den. Mocht die zeer koude lucht uit Canada onze omgeving later in de week al bereiken dan zou dit aanlei ding geven tot een versterkte buien- vorming: buien met hagel en sneeuw. Aberdeen onbewolkt 3 0 Athene geheel bew 11 ai Barcelona onbewolkt 17 0 Berlijn zwaar bew 5 0 Bordeaux licht bew 10 3 Brussel zwaar bew. 5 0 Frankfort zwaar bew 6 0 Oenève sneeuwbui 5 1 Helsinki zwaar bew. 1 0 Innsbruck sneeuw 2 2 Klagenfurt sneeuw 3 2 Kopenhagen geheel bew 4 0 Lissabon onbewolkt 15 0 Locamo zwaar bew 17 0 Londen geheel bew 6 0 Luxemburg zwaar bew 2 05 Madrid onbewolkt 11 0 Malaga licht bew 18 0 MOnchen sneeuw 4 06 Nice licht bew 15 0 Oslo regen •1 0 Parijs onbewolkt 5 5 Rome geheel bew 13 0 8pUt licht bew 14 0 Stockholm half bew 3 0.2 Wenen geheel bew 8 0.2 Zürieh sneeuwbui 4 0 Casablanca zwaar bew 17 0 Las Palmar zwaar bew 22 0 Beiroet regen 19 12 Tel Aviv regen 18 15 Tunis half bew 16 0 -CS?!!* »3 Radio vandaag HILVERSUM I (298 m) VARA: 08.02 VA- RA's Muzieknacht. 07.03 Hallo hier Hilver sum. (8.03 Dingen van de Dag). 9.30 (S) Z.I. 11.02 (S) de VARA feliciteert. 12.03 (S) Tussen start en finish. 13.03 (S) Davos- programma. 14.02 (S) Een licht en vrolijk programma door het Promenade Orkest, olv. lain Sutherland, Jan Stulen en Stanley Black. 15.02 (S) Muziek uit Studio I. 16.02 ((s De Speeldoos. 18.11 Dingen van de Dag. 19.30 (S) Zing zomaar simpel een melodie. 20.03 (S) Muziek uit eigen huis. NOS: 20.30 Schijnwerper op Montevideo (3), docu mentaire serie 21.30 50 jaar W K. Voetbal VARA: 22.30-24.00 (S) Wachten op midder nacht met Herman Stok. HILVERSUM II (492 m) TROS: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 TROS-Binnenkort. 7.30 Nieuws. 7.36 Ak tua 8.00 Nieuws. 8.11 Op uw gezondheid. 8.30 Nieuws. 8.35 Toeraktua. 9.00 Gymnas tiek voor de vrouw 9.10 Waterstanden. 9.15 Onder de mensen. 10.00 Dokumentaire. 10.30 Coulissen 11.30 Janboel. 12.00 Op voeden kan iedereen. 12.26 Mededelingen voor land- en tuinbouw 12.30 Nieuws. 12.36 Aktua. 13.00 Nieuws. 13.11 Introduc tie Kernpunt. 13.15 Van de binnenpagina 14 00 Kernpunt. 15.00 Sport na sport 15.30 Kieskeurig 16 00 Jeruzalem: Ondeelbaar en verdeeld. 17.24 Mededelingen. 17.30 Nieuws. 17.36 Aktua. 18.00 Licht verteer baar 18.40 Overheidsvoorlichting: Franco Huis. 18.50 Een mondje Frans. 19.30 De Hoge „C". 20.00 Concert a la Carte. Ver zoekprogramma. EO. 21.00 De Rustdag wijden. 21.55 EO-Aktief. 22.00 De Bijbel open. 22.20 Reflector. 22.30 Nieuws. 22.40 In zijn arm de lammeren. 23.00 Zaterdaga vonduur. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III (444 m> NCRV 7.02 (S) Popfrisser. 9.03 (S) Happy sound. 10.03 (S) Popstation 11.03(S) Pop non stop 12.03 (S) Los vast 14.03 (S) Op stap. 15.03 (S) Disco expres. 16.03 (S) NCRV-Zaterdag-Sport NOS: 18.03 (S) De Avondspits met de Na tionale Hitparade NCRV: 19.02 (S) Elpee pop-top 1980. 21.02 (S) Country style. 22.02 24 00 (S) Weekend-blues 23.02-24.00 (S) Jaztime HILVERSUM IV (FM-Kanalenl AVRO: 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Op een klem station netje. 's morgens in de vroegte. 8.00 (S) Klassiek met Caroline. 9.00 Nieuws. 9.02 (S) Piano-an. 10.00 (S) Concerto mattinale. 12.00 Nieuws. 12.02 (S) Luchtige tafelmu- ziek. 13.15 (S) Ruud van der Meer presen teert 14.00 Nieuws. 14.02 (S) Pianoreci tal: Klassieke muziek. 15.25 (S) Volksmu ziek tussen Kerst en Nieuwjaar. 16.15-17.00 (S) Opera met religie TV vandaag NEDERLAND I: 13.00 NOS Nieuws voor doven ei 15.30 Journaal 15.32 KRO: Studto vrij 16.15 Maja.de bij 18.40 Klassewerk 18.25 NOS: Nieuws voor doven en 18.30 Sesamstraat 18.45 Paspoort, informatie voor Marokkanen 18.56 Journaal 18.59 AVRO: Heidi 19.25 AVRO's Sportpanorama 20.00 Morit en Mindy. tv-serie 20.25 AVRO's Wie-kent kwis 21.37 NOS: Journaal 21.55 AVRO's Sportpanorama 22.10 De nacht van de Balkan, volksmuziek 23.30 NOS: Journaal 23.35 Nieuws voor doven en slechthorenden NEDERLAND II. 13.00 NOS: Nieuws voordovenen slechthorenden 18.25 TELEAC: Moderne sterrenkunde, herhaling les 4 18.55 NOS: Journaal 18.59 KRO: Sinbad de zeeman, tekenfilmserie 19.25 De Muppet-show 20.00 NOS: Journaal 20.27 KRO: Thomas Sarah, tv-sene 21.20 Brandpunt 21.45 Alle zegen komt van boven, tv-serie 22.10 Sport op zaterdag 22.40 Driemaal is scheepsrecht, sketches 23.45 Journaal 23.45 Nieuws voor doven en slechthorenden DUITSLAND I 10.00 JoumaaL 10 05 Pop muziek. 10.50 Der Abschusstag, tv-spel. 12.20 Umschau. 12.50 Persoverzicht 13.00- 13.10 Journaal. 13.40 Programmaover zicht 14.10 Journaal. 14.15 Kleuterpro gramma. 14.45 Amusementsprogramma. 16.15 Informatief programma. 17.00-17.30 Televisieportret. 18.00 Journaal 18.05- 19.00 Sport. (Regionaal programma NDR: 17.30 Programma-overzicht 17.30-18.00 Natuurserie. 19.00 Aktualiteiten. 17.55- 18.00 Licht muziekprogramma. 19.00 In formatief programma. 19.22 Die unsterbli- chen Methoden des Franz Josef Wannin- ger. tv-serie.) 20.00 Journaal. 20.15 kome die. 22.00 Trekking lottogetallen. Aansl. Journaal. Daarna Religieus programma. 22.20 Cabaretprogramma. 23.05 Coiumbo: Alter schützt vom Morden nicht (Coiumbo Try and catch me), speelfilm. 0.20-0.25 Journaal. DUITSLAND II 12.00 Programma-over zicht. 12.30 Informatie en amusement voor buitenlanders en Duitsers. 14.45 Journaal. 14.47 Sprookje. 15.10 Das gestohlene Ge- wehr, tv-film 15.45 Hobbymagazine. 16.00 Madita. tv-film. 16.25 poppenshow. 17.50 Ein Mann will nach oben. tv-serie. 19.00 Journaal. 19.30 Jongerenmagazine. 20.15 Das gefahrliche Spiel von Ehrgeiz und lie be (La part du feu), speelfilm. 21.55 Journaal. 22.00 Sportprogramma. Aansl.: Lotto-trekking. 23.15 Verhalen. 0.05 Jour naal. D'LAND NDRVDR 16.00 Kinderserie. 16.30 Verhaal. 17.40 Filmreportage. 18.00 Verhalen. 18.30 Schaakwedstrijd. 19.00 Fümreportage. 19.45 Klassieke muziek. 20.00 Journaal. 20.15 filmreportage. 21.00 Halbe-Halbe, tv-film. 22.40-23.40 Repor tage. BELGIE NEDERLANDS 14.30 Open school. 15.30 Culturele aktualiteit. 16.00- 17.35 Fanfan la tulipe, speelfilm. 18.00 Pojv penfilmserie. 18.05 jeugdfilm. 18.50 Lite rair magazine. 19.30 Lotto-trekking, Mede delingen en Morgen. 19.45 Journaal. 20.10 De collega's, tv-serie. 20.45 Aktueel maga zine. 21.30 De blazers van shillingbury (The Shillingbury blowers), speelfilm 22.50-23.05 Journaal. BELGIE FRANS 19.53 Korte reporta ge. 20.00 Documentaire natuurserie. 20.30 Lawrence of Arabia, speelfilm 22.20 Muzi kaal amusementsprogramma. 23.25 Lotto, journaal en sport. Radio morgen HILVER8UM I (298 m) 07.02 (S) Muziek voor de zondagochtend. 08.02 (S) Vroege vogels. 09.30 (S) Tony van Verre ont moet Albert Helman (X). IKON: 10.02 Oecumenische kerkdienst. 10.45 Wilde ganzen. 10.50 De andere wereld van zon dagmorgen AVRO: 12.02 (S) Muzikaal Onthaal op de plaat. 13.02 AVRO-magazi- ne. 13.45 Miniatuurtje. TROS: 14.02 (S) Verzoekplatenprogramma. 16.02 (S) The Frank Sinatra Story. 17.55 Mededelingen en uitgebreid weerbericht. KRO: 18.12 Echo. 18.22 (S) Dierbaar. 19.02 (S) Terwijl de mannen kijken 20.03 Man en paard. NCRV: 20.15 (S) Tot ziens in Jeruzalem. TROS: 21.02 (S) Specialiteiten A la carte. NOS: 23.02-24.00 (S) Met het oog op mor gen TROS: 00 02 (S) De Nachtwacht. 04.02 (S) Kneken met Adje. HILVERSUM II (402 m) KRO 8.00 Nieuws. 8.10 Overweging. 8.20 De Hutsge- klutste! 9 25 Waterstanden HUM. VERB.: 9.30 Suriname mon amour (2). KRO: 10.00 Eucharistieviering. 11.00 'n Zondags pakvoor alle dag. NOS: 12.00 Suara Maluki. 12.30 Tambu. 13.00 Nieuws. 13.10 Zorg en Hoop. 13.55 Programma voor de buitenlandse werknemers. IKON: 17.00 Samenkomst van het Leger des Heils 17.58 Wilde Ganzen. 18.00 Liturgie en Kerkmu ziek. 18.30 Brood en Spelen. NOS: 19.00 Radio Thuisland. 19.30 Verhaal. 20.00 De Taaishow. 20.30 Vonken onder de as 20 45 Onder de groene linde. 21.00 Voor blinden en slechtzienden. 21.10 Gamma van Alpha en Bèta. 21.30 Het zal mijn tijd wel duren. 22.05 Spiegel van België. 22.30 Nieuws. 22.40 De dokters van Maastricht, docu mentaire. 23.30 Gastcollege. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM III (444 m) AVRO 8.02 (S) Ko de boswachter vaart uit. 8.30 (S) Sport panorama. 9.02 (S) Juist op zondag. 10.02 (S) Muziek Mozaïek. VARA: 11.02 (S) Het zondagse gezicht van de VARA op drie. TROS: 14.02 <S) De Europarade. 16.02 (S) Ferry's Gouwe Ouwe Club. NOS. 17.02 (S) De Nationale Hitparade. 19.02 (S) NOS- Jazz. KRO: 21.02-24.00 (S) Rock-dreams. HILVERSUM IV IFM-Kanalen) 8.00 Nieuws. NCRV: 8.02 (S) Kerkorgelconcert 8.30 (S) Zondagmorgen. 9.00 Nieuws. 9.02 (S) Schubertiade Hohenems 1980. 10.00 (S) 7e Internationale Brucknerfestival in Linz 12.00 Nieuws. 12.02 (S) Kasseier Musiktage 1980. 14.00 Nieuws. 14.02 (S) Wiener Fest- wochen 1980: klassieke orkestmuziek. 15.10 (S) 2e Internationale Davidfeest in Pforzheim. TV morgen HOOGWATER de«.: Vllsatngen «.Z3-I8J8. Ha rlnivlietilulien 4.45-19.04. Rotterdam 8.J8-Z8.3S. Sehaveoingen 7.15-19.47, IJmulden 8.14-20.33, Den Helder 11.37. Harllncea 1.49-14.01, Delfiljl 3J7-18J7. HOOGWATER 28 dee.: VIlasingeB 7.13-18.53. Ha- rinivlleuluiaen 7.35-28.01. Rotterdam 8.24-21.44. Hebevealnirn 8.24-28.43. IJmulden 9.04-11.29. Den Helder 8.84-18.10. Harllngen 2.13-14.32. Delf- at)l 4 43-17.17. NEDERLAND I: 19.15 TELEAC: Sociale verzekering. 1e cyclus, herhaling les 11 17.00 IKON: Bech cantate 17.30 Wilde ganzen 18.25 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden 19.30 TELEAC: Leven in het heelal, 2e cyclus, herhaling 19.00 NOS: Journaal 19.09 KRO: Kortjakie is weer beter 19.10 Hollywood 20.05 Sri Lanka, een Ver van m n bed special 20.55 De regewegen van Jacques Brei 22.25 Heel de mens 22.55 NOS: Journaal 23.00 Nieuws voor doven en slechthorenden NEDERLAND II: 15.15 OS: Open schooltijd in het nieuwe jaar 15.30 NOS: Journaal 15.35KRO: Popcorn 16.25 KROnycke 17.05 NOS .Stud» Sport l 17.35 Sesamstraat 17.50 Programma van het |aar. grote nieuwsshow 20.30 Journaal 20.35 HUM. VERBOND: Vijf mmuteh bedenktijd 20.40 VPRO: Himalaya 21.35 Pirn, him serie (1) 21.55 Berlin Alexanderplatz. tv-sene 22.55 NOS: Journaal 23.00 Nieuws voor doven en slechthorenden DUITSLAND I 9.25 Programmaoverzicht. 9.55 Jeugdserie. 10.45 Kinderprogramma. 11.15 Licht muziekprogramma. 12.00 Jour- nalistenforum. 12.45 Journaal met week- spiegel 13.15 Klassieke muziek. 13.45 Re gionaal programma. 14 35 Der Mond- schimmel. tv-film (3). 15.20 Licht muziek programma. 17.00 Die Rebellen vom Liang Shan Po. tv-serie. 17.45 Reportages. 18.30 Journaal. 18.33 Sport. 19.15 Informatief programma. 19.20 Buitenlandse reporta ges. 20.00 Journaal. 20.15 Die heilige Jo hanna. toneelstuk 23.00 Verkeerstips 23.05 Journaal. 23.10 Butch Cassidy and the Sundance Kid. speelfilm 0.55-1.00 Journaal. DUITSLAND II 10 00 Programma- overzicht 10.30 Kalendernotitie Aansl.. (ZW) Berlin Alexanderplatz. speelfilm 12.00 Klassieke liederen 12.45 Vnjetijds- magazme. 13.15 Actuele magazine's. 13.40 Informatieve serie 14 10 Kinderserie. 14.40 Journaal. 14.45 Liefdadigheidsprogram ma. 14.50 Tv-portret 15.30 Operette- fragmenten. 16.30 Madita. tv-serie. 17.00 Journaal 17.02 Sport. 18.00 Meditatie 18.15 Die Waltons. tv-serie 19.00 Journaal 19.10 Parlementair nieuws. 19.30 Docu mentaire serie. 20.15 Verhalen. 21.15 Sport 21.30 Gegendarstellung, satire 22 50 Lite rair magazine. 23.50 Journaal. D'LAND NDR/WDR 16.00 Die Ilse ist weg. tv -film (2). 16.40 Der Spatz vom Wallraf- platz, tv-sene. 17 00 Documentaire. 18.00 Kinderserie. 18.30 Schaken. 19.00 Satirisch programma. 19.45 Klassieke pianomuziek 20.00 Journaal. 20.15 Reportage 2145 Schaken. 22.15 Amusementsprogramma 23.00-00.35 lm Banne des blonden Satans, speelfilm. BELGIE NEDERLANDS 9.00 (K) Open School. 9.30 (K) Informatief programma. 10.00 (K) Eucharistieviering. 11.00 (K) Vrij- etijdsmagazine 11.30 (K) Dierenprogram- ma. 12.00-12.30 (K) Nieuwsoverzicht voor slechthorenden. 14.30 (K) Open School. 15.00 (K) Kleuterprogramma. 15.30 (K) Jeugdfilm. 16.25 (K) Filmreportage. 16.45 (K) Sportreportage. 17.50 (K) Filmreporta ge. 18.30 (K) Poppenfilmserie. 18.35 (K) Natuurfilm. 19 40 (K) Mededelingen. 19.45 (K) JournaaL 20.00 (K) Sport. 20 30 (K) Palmerstown. USA. tv-serie 21.20 (K) Licht muziekprogramma. 22.50-23.20 (K) Journaal en sport BELGIE FRANS 9.30 Programma in dia lect. 10.00 Informatief programma. 10.30 Programma voor blinden. 12 00 Discussie programma. 13.00 Journaal. 13 05 Klassie ke muziek. 14.20 Cultureel magazine. 14.40 Licht programma. 15.00 Spelprogramma 17.00 Dróles de dames, tv-serie. 17.50 Docu mentaire. 18.20 Tekenfilmserie. 18.25 Toe ristische informatie 1845 Filmportret 19.25 Toto-uitslagen. 19.30 Journaal 19.53 Licht programma. 20.00 Informatief pro gramma. 21.00 Lawrence of Arabia, speel film 22.10 Le fantóme de l'opéra. ballet 23.50-0.10 Journaal

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 21