port dringt aan op code n Liverpool verliest punt Wereldrecord Plesjkova Onzekerheid rond lot voetballers liibner .takt ruk iragslijn illusie door selectieve verontwaardiging politieke partijen Geen surprises in strijd om volleybalbekers Wil Brouwers wint Kerstcross Na vrijspraak in omkoopschandaal Drieduizend meter in 4.25,54 i 27 DECEMBER 1980 SPORT TROUW/KWARTET -.ACRffio han Woldendorp SRDAM Het vaderlandse voetbalelftal gaat van 30 >er tot en met 6 (of 10) Januari optreden ln Uruguay en Is Nederland selectief verontwaardigd. Dat is geens constatering van een nieuw feit. De laatste keer dat de ng over de deelname van een Nederlandse sportploeg n buitenlands evenement algemeen was, dateert van j1" e Olympische Spelen In Melbourne. Sindsdien kan de ereld bl) zijn reizen naar verre, discutabele landen "wel rekenen op de sympathie van een deel van de *b«dv, ing. of beter gezegd: de Tweede Kamer. van bejjf Melbourne niet en Argentl- /Vo2cJ'8kou en wel? Het 2598, raarschijnlijk met gevoels- per m maken. De Nederlandse osterdiet che ploeg vertoefde bijna rt eeuw geleden al ln Austra- Russlsche troepen Hongarije vielen. Dat weekte ln het hele recht emoties en woede los. ntacten met de Sovjet-Unie neens uit den boze. Om die tatle te mijden moest de toen- chef de mission, Wlm van Z1J11. Inemers aan de Olympische A 2 vertellen, dat de vliegtickets worden omgeboekt voor de Amste je beste vlucht naar Amster- f°den'e huls gekomen las Van Z1J11 ln it, dat noch de Sovjet Unie ongarlje gemeend had de Spe lde bed» noeten boycotten, loop en jrpunt' lat ogenblik plaatst de sport- t handhaven van lnternatlo- untacten boven politieke en rechtelijke ontwikkelingen mt ze zich altijd meelijwek- jpeerpunt", zodra actlevoer- polltlcl een boycot bepleiten, irganlseerde sport zegt moe t soort „gestook" te zijn en op zijn minst op een code aan. idere woorden: sport en poli tiek moeten gedragsregels ontwerpen over het al dan niet deelnemen aan bepaalde evenementen. Het is de vraag of die code er komt. Vooral omdat de politieke partijen nogal verdeeld zijn. Of. zoals dat tegen woordig heet: selectief verontwaar digd. Voor het eerst begon de selectieve verontwaardiging ln 1978 te spelen. Linkse politieke partijen en aktle- voerders, die zich daarmee identifice ren, streefden een boycot (van het Nederlands elftal) van het wereld kampioenschap voetbal ln Argenti nië na. Terecht In het pampaland werden (en worden nog steeds) de mensenrechten op een afschuwelijke wijze geschonden. Het WK werd bo vendien gebruikt om het slechte Ima go van het land op te poetsen. De regering Van Agt zag geen bezwaren ln deelname. De toenmalige ambas sadeur Van den Brandeler aarzelde zelfs niet om de dictatuur van Videla te prijzen. Zoals hij zich daarvoor al had laten opvoeren als lid van het organisatiecomité van de mondiale titelstrijd hockey voor mannen. Later werd Van den Brandeler op zijn vin gers getikt, dat wel. Verontwaardigd De KNVB toonde zich geschokt en verontwaardigd. Voordat de kwalifi catie een feit werd, deelde de voetbal bond aan actievoerders mee, dat het laten horen van protesten prematuur was. Zo in de trant van: Je praat over iets, waar we misschien niets mee te maken hebben. Toen de laatste horde op weg naar Mendoza, Cordoba en Buenos Aires genomen was, vond de KNVB, dat de klok niet meer kon worden tenig gedraald. Bovendien ging het om een heus wereldkampi oenschap. Niet opkomen zou ernstige repercussies van de FIFA tot gevolg kunnen hebben. Met het oog op Moskou 1980 werd het comité Olympische Spelen en men senrechten (Cosem) opgericht. Alle maatschappelijke stromingen von den ln die praat- en adviesgroep een Rlaatsje. Vrijwel unaniem bepleitte et Cosem een boycot van de Olympi sche Spelen ln Moskou. Tweede Ka mer en regering volgden dat stand punt, zij het, dat het Nederlandsch Olympisch Comité niet meer in de weg kon worden gelegd dan het wei geren van extra steun van de Neder landse ambassade ln Moskou, het in trekken van een geringe subsidie (om een tolk te kunnen honoreren) en Olympisch attaché Wolters (mede werker van de ambassade) te verbie den werkzaamheden voor het NOC op te knappen. Verdeeld Er ging een ietwat gekortwiekte Olympische ploeg naar Moskou en Tallinn, al onthield de équipe zich van ceremonieel vertoon en zou ln het geval van het winnen van een gouden medaille het Wilhelmus niet ten gehore worden gebracht. De sportmensen, die thuis bleven deden dat praktisch zonder uitzondering uit sportieve overwegingen. Politiek ge zien reageerden de linkse partijen verdeeld op het razendsnelle rege ringsstandpunt En dan Uruguay. Eens het Zwitser land van Latijns-Amerika, nu de fol terkamer van hetzelfde continent. Het toernooitje om de Copa de Oro, overdreven mini-WK genoemd, kent slechts als achtergrond het verheer lijken van de bloedige, moorddadige dictatuur aldaar. Het militaire re giem heeft zelfs niet onder stoelen of banken gestoken, dat het vriend schappelijke evenement prestigever- hogend dient te werken. Boezem vriend Argentinië, die de Uruguay- aanse geheime dienst al jaren gast vrij over de vloer heeft, was twee enee nhalf jaar geleden Immers het lichtende voorbeeld. Nederland hoeft er niet te voetballen. Als niet (ex- (wereldkampioen heeft het daar re glementair zelfs niet te zoeken. Op de WD (minus drie Kamerleden) na ziet iedere politieke partij dat zo. De rege ring echter, wenst geen standpunt in te nemen. De KNVB ls mondig ge noeg om zelf te beslissen Dat var kentje was gauw gewassen. Het geld (zes ton) lokt. Overgeven Het is, omdat de situatie ln Uruguay zich niet voor een kwinkslag leent, anders zou ik met F. Jacobse en Ted- je van Es van de Tegenpartij zeggen: „Mogen we even overgeven?" Overge ven dan om de schijnheiligheid, die politiek Nederland in dit soort zaken betracht. Waarom was het NOC in het voorjaar niet mondig genoeg om met betrekking tot de Olympische Soelen in Moskou een eigen mening te formuleren en is de KNVB dat in relatie tot Uruguay wel? Waarom pre dikt de WD altijd het vrije onderne mersschap en sprong Kamerlid Wim Keja met het oog op Moskou als eerste op de barricaden om een boy cot voor te staan? Het progressieve gedeelte van Nederland houdt het er op, dat de regering Van Agt ruim een half jaar geleden niet wist hoe hard ze achter de Verenigde Staten (die de primeur van de Moskouse boycot hadden) aan moest hollen. Daar zit veel waars in. Al luidt de tekst van het WD-communique natuurlijk an ders. Kort samengevat komt het er op neer, dat de Russische Inval in Afghanistan zo'n ernstige schending van de mensenrechten was, dat Ne derland en met Nederland eigen lijk iedere natie niet met goed fatsoen aan de door de Sovjet-Unie georganiseerde Olympische Spelen zou kunnen deelnemen. Uruguay is in de ogen van de liberalen een ander, niet vergelijkbaar geval. Verschil Trouw ziet het verschil niet. Het inne men van een standpunt heeft in ge noemde kwesties niets met links en rechts te maken. Linkse dictaturen zijn even verwerpelijk als rechtse. Het systematisch schenden van men senrechten ls een gruwel, die niet ln de maatschappij thuis hoort. Daarom was het voor de krant niet zo moeilijk om ln 1978 te concluderen: „Het Ne derlands elftal hoort niet ln Argenti nië thuis," in 1980 te schrijven: „De Nederlandse Olympische ploeg hoort niet in de Sovjet-Unie thuis" en op nieuw in 1980 te zeggen: „Het Neder lands elftal hoort niet in Uruguay thuis." Selectief verontwaardigd (omdat de PvdA zich niet unaniem tegen Mos kou kantte) zegden de WD'ers Keja en Verkerk-Terpstra hun lidmaat schap van het Cosem op. Een hypo criet standpunt, al moet ter hunner verdediging worden opgemerkt, dat zij zich bij de Kamermeerderheid aansloten, toen het voetballen in Uru guay aan de orde kwam. Hypocrisie ls even weinig wereldverbeterend als het nemen van een ad hoe beslissing. In sport en politiek wemelt het daar van. Weet U nu, waarom een code voorlopig een illusie blijft. Max Pam IO/AMSTE RDAM Op een kkende manier heeft Htlbner Viktor Kortsjnoj in matchpartij verslagen, rart spelend nam Hübner al ln de opening het initiatief en heeft Kortsjnoj daarna geen 'mogelijkheid meer gehad om herstellen. De crisis van de. kwam rond de twintigste zet. ijnoj weigerde zich bij een positie neer te leggen en met tagde pionopstoot de stelling De daaruit vloeiende compli-, liepen falikant voor hem af. r won een kwaliteit en wikkel- naar een eindspel dat op tame- ivoudige wijze te winnen was. is nu 2'fc-l'A in het voordeel [übner en dat mag toch wel tingwekkend worden genoemd. die aan de tweekamp als de dog is begonnen, heeft Kortsj- ennelijk in zijn zwakke punt len. Vooral in ingewikkelde igen wil Kortsjnoj nog wel eens lnood komen. „Ik houd te veel et spel om naar een oppervlak- oplossing té zoeken," heeft hij tens gezegd. Kortsjnoj rekent n graag, hetgeen natuurlijk veel iktijd kost. Ook in de vierde ls hij aan dit manco ten onder in. Met nog vijftien zetten voor oeg had Kortsjnoj nog slechts ninuten over, wat tot gevolg had IJ zich in het slotspel niet maxi- heeft verdedigd. De partij werd 42e zet nog afgebroken, maar |noj had zich een tweede zitting tn besparen. Hoewel Hübner steeds geen secondant heeft, het hem weinig moeite de par- winst om te zetten. de partij Kortsjnoj Zwart: Hübner. -c4 c7-c5 2. g2-g3 Pb8-c6 3. Pgl-f3 i 4. Pbl-c3 r7-g« 5. Lfl-f2 Lf8-g7 I Pg8-e7 7. Pf3-el d7-d6 8. Pel-c2 «6 9. d2-d3 d6-d5!(Met deze zet zwart zich geheel te bevrijden.) 2-b3 0-0 11. Tal-bl Ta8-«8 12. e2- (Nogal dubieus; wit krijgt d5. staat het veld d4 af, hetgeen een lukkige transactie blijkt te zijn.) d5xe4 13. d3xe4 Pc6-d4 14. Pc2- 17 15. Pe3-d5 f7-f5! (De positie het witte paard op d5 blijkt ge- lijker aan te tasten, dan die Zijn collega op d4.) 16. Lcl-g5 15 17. c4xd5 (Let op de variant: "x e4x 18. Le4x Lh3! 19. Tel? 17. Le6-f7 18. LgM>3 Dd7-d6 f3 Lf7-e8 20. Tcl-bl Tc8-c7 21. V. (Wit wil niet passief afwach- totdat zwart zijn stelling met 21. f7 versterkt, maar het plan dat it volgen is zeer gevarlijk, om- t openen van de stelling eerder ten goede komt.) 21. g6xf5 3 b7-b5! 23. Ddl-d3 a7-a6 24. (Wit is vrijwel overspeeld en •beert de zaak te compliceren.) 24. b5-b4 25. Le3xd4 e5xd4 26. Pc3-dl B)k heel vreselijk is: 26. Pe2 Lb5 27. 2) 26. Le8-b5 (Wint op zijn lat een kwaliteit.) 27. Tcl-c4 f5xg4 Lh3xg4 Dd6xd5 29. Pdl-e3 Dd5-g5 Fe3-g2 Tc7-e7 31. Dd3-c2 Lb5xc4 Dc2xc4t Kg8-h8 33. Dc4xa6 d4-d3! Da6xd3 Lg7-d4t 35. Kgl-tal Te7-a7 H2 hl Dg5-g6 37. Dd3xg€ h7xg6 h4-h5 *6xh5 39. Lg4-«6 (Niet: 39. - Th7) 39. Ta7xa2 40. f3-f4 1 41. Tflxal Ld4xal 42. Khl-h2 Vreugde bij de mannen van WC na het winnen van de finale om de Nederlandse volleybal beker. WOERDEN Evenals vorig Jaar zijn de Nederlandse volleybalbe kers veroverd door WC (mannen) en DVC (vrouwen). In een goed ge vulde sporthal in het Zuidhollandse Woerden, ruim 2000 toeschouwers, was vooral de finale tussen de vrou wenteams van het Dokkumse DVC en Voorburg van hoog niveau. De eerste twee sets (de eerste werd ge wonnen door DVC met 15-11, de tweede door Voorburg met 8-15) ga ven goed volleybal te zien. De grote re ervaring van de Friese vrouwen gaf in de derde en laatste set de doorslag. DVC. op dit moment nog in de strijd voor de Europa Cup voor bekerwinnaars, won overtui gend met 15-8 en 15-9. Door deze overwinning is DVC ook volgend jaar weer verzekerd van Europees volleybal. Datzelfde geldt voor de Brabantse mannenploeg van WC. De Vughte- naren sleepten opnieuw de Neder landse beker in de wacht na een zege op het Doetlnchemse Orion. De setstanden waren: 13-15,15-7,15- 12 en 15-13. Het was een verdiende overwinning voor WC, dat het dit seizoen toch al goed doet. Ook in de competitie spelen de Brabanders een rol van betekenis. Dit in tegen stelling tot Orion, dat in de nationa le competitie een bescheiden plaats in de middenmoot inneemt. Verras send was de overwinning van WC derhalve niet. Na het verlies in de eerste set. herstelde de ploeg zich uitstekend en liet Orion in het ver dere verloop van^e strijd kansloos. WC krijgt nu de kans om zich volgend jaar in de Europa Cup 2 te revancheren voor de snelle uitscha keling van dit jaar. Al in de eerste ronde moest WC buigen voor Bra tislava, dat tweemaal met 3-0 zege vierde. DEN HAAG Wil Brouwers heeft in Soestduinen een nationale veldrit ge wonnen. De in het Limburgse plaats je Amerika wonende Brouwers legde de 24 kilometer lopend en fietsend af in 1 uur 06 minuten en 12 seconden. Herman Snoeljink uit Denekamp ein digde als tweede. Derde werd de Westduitser Ralner Paus. Het aan deze wedstrijd verbonden kampioen schap van Utrecht werd veroverd door Wlecher van der Hoef uit Baam. In Haaksbergen won Hans Boom uit Markelo een nationale veldrit. Boom had voor de 22 kilometer 56 minuten en 09 seconden nodig. Harrie Wolters uit Goor eindigde als tweede en Ru- dle Weustink uit Denekamp werd derde. 1. WU Brouwers (Amerika) 24 km In 1.00,12. 2. Herman Snoeljnk (Denekamp), 3. Ralner Paus (W- Dl), 4. Hans Steekers (Noordwljkerhout). 5. Br Zoontjens (Tilburg). Martin Venlx heeft In Dortmund de grote Kerstprijs voor stayers gewon nen. Het was een race over 65 kilome ter, verdeeld in drie series van 15, 20 en 30 kilometer. De Westduitser Horst Schütz, die reeds twee jaar achter elkaar winnaar was geweest, eindigde met 21 meter achterstand als tweede en wereldkampioen Wil- fried Pfefggen legde beslag op de derde plaats. Rene Kos werd vierde en zesde werd Martin Rietveld, die de Belg Debosscher had vervangen. De grote Kerstprijs voor omnlumrer. ners eindigde ln een triomf voor de Australiërs Danny Clark en Don Al lan. Patrick Sercu (België) en de Westduitser Gregor Braun werden tweede en de Nederlandse combina tie Rene Pijnen en Ger Knetemann finishten als derde. Voor 5000 toeschouwers zijn tweetal legde de 75 kilometer i minuten en 49 seconden. Op een ronde volgden de Belg Patrick Sercu en de Westduitser Albert Fritz als tweede ROME De sensationele vrij spraak van de rechter in het pro ces van de illegale weddenschap pen in het Italiaanse voetbal heeft ten zuiden van de Alpen heel wat stof doen opwaaien. De 36 betrok ken spelers en managers hopen nu dat de eerder ulgesproken schor singen van de tuchtcommlssie van de Italiaanse voetbalbond onge daan zullen worden gemaakt. Pao lo Rossi, internationale spltsspe- ler van Perugia, verwoordde de uitbundige stemming onder het gezelschap dat als vrij man de rechtbank kon verlaten, als volgt: „Ik heb voor de eerste keer sinds maanden weer lekker geslapen. Het is alsof een boze droom voor bij ls." Toch zouden Rossi en zijn gezel len in het omkoopschandaal, on der wie internationals als Pino Wilson, Bruno Giordano en doel man Enrico Albertosi en de mana ger van AC Milan, Felice Colom bo. die volgens de aankager goed waren voor maandenlange gevan genisstraffen wegens bedrog, wel eens te vroeg kunnen juichen. Le den van de tuchtcommlssie heb ben reeds laten doorschemeren dat zij er op het moment niet aan denken hun oordeel en de uitge sproken schorsingen te verande ren. „Strafcommissies van sport bonden en de gewone burgerlijke rechtbanken zijn twee geheel ver schillende zaken. Wat voor de strafrechter geen delict is kan voor een tuchtcommissle wel de gelijk een vergrijp zijn", aldus Corrado di Blase, voorzitter van de tuchtcommlssie van de natio nale voetbalbond. Volgens de rechtbank moest er vrijspraak volgen omdat er wette lijk geen misdaad was gepleegd. Rechter Mario Battaglini bena drukte ter zitting dat dit niet in hield dat manipulaties in bepaal de wedstrijden niet hadden plaats gevonden. „Een oordeel aan de grens van het absurde", becom mentarieerde de in Milaan ver schijnende krant Corriere De 11$ Sera. Het omkoopschandaal, dat in het voorjaar van 1980 met sensatione le arrestaties op de voetbalvelden aan het licht kwam, zal de gemoe deren van de „Tifosi" misschien nog Jarenlang verhitten. De open bare aanklager heeft al hoger be roep tegen de vrijspraken aange tekend. Dat kan enige maanden duren. Daarna staat de weg naar het hoogste gerechtshof van Ita lië, het hof van cassatie, nog open. De verdedigers van de voetballers en managers hebben op hun beurt aangekondigd dat zij nu de voet balbond met alle ten dienste staande middelen zullen dwingen hun cliënten weer toe te laten tot de voetbalvelden. Mocht dat niet lukken dan willen de advocaten met de vrijspraak van de recht bank ln de hand de werkgevers van de voetballers bewerken. Mogelijk laten de sportautoritei- ten zich verleiden een algemene amnestie in te stellen. Dit stelde nario Castagner, trainer van Lazio Rome, onlangs voor. Een schor sing tot het eind van het huidige seizoen lijkt hem voldoende. „Dat is toch wel genoeg straf", vindt hij. Castagner heeft goed praten want de meeste geschorste spelers be horen tot Lazio. Hoe het juridische steekspel ook mag aflopen, Rossi en zijn ver dachte kameraden hebben met kerst hoop gekregen en voelen zich weer in de zevende voetbalhe mel. „Deze vrijspraak betkent meer voor me dan de strijd om de wereldtitel in Argentinië, waar ik tot nu toe de beste prestatie uit mijn loopbaan leverde," liet Rossi weten. gende week in Montevideo begint, telt een viertal nieuwelingen. Het zijn doelman Giuseppe Zinetti (Bologna), verdediger Peitro Vier- chowood (Como) en de aanvallers Salvatore Bagni (Perugia) en Car lo Ancelotti (Roma). De befaamde doelman Dlno Zoff en aanvaller Roberto Bettega zijn niet geselec teerd. Bondscoach Enzo Bearzot heeft de volgende achttien spelers opgeroepen: doel: Ivan Bordon (Inter), Giovanni Galli (Fiorenti- na) en Giuseppe Zinetti (Bologna); verdediging: Giuseppe Baresi (In- ter), Claudio Gentile (Juventus), Antonio Cabrini (Juventus). Gae- tano Scirea (Juventus) en Pietro Vierchowood (Como); midden veld: Gianpiero Marini (Inter), Marco Tardelli (Juventus), Ga- briele Orlali (Inter) en Giancarlo Antognonl (Fiorentina); voorhoe de: Allessandro Altobelli (Inter), Carlo Ancelotti (Roma). Salvatore Bagni (Perugia), Bruno Conti (Ro ma), Francesco Graziani (Torino) en Robert Pruzzo (Roma). Argentinië MAR DEL PLATA Cesar Luis Menotti, de Argentijnse voetbal- coach, heeft in een oefenwedstrijd te Mar del Plata zijn drie „vreem delingen" weer laten meespelen. Ardiles (Tottenham). Kempts (Va lencia) en Bertoni (Fiorentina) werden na rust van de wedstrijd tegen een plaatselijke selectie uit Mar del Plata ingezet. Voor de Argentijnse ploeg was de ze wedstrijd, die met 4-1 werd ge wonnen, de laatste oefening voor het toernooi dat op 30 december in Montevideo begint. Maradona scoorde twee keer, Ramon Diaz en Bertoni maakten het kwartet tref fers vol. De Argentijnse selectie speelde met: Fillol, Olguin, Gal- van, Passarella en Ocano; Galle go, Van Tuyne (Ardiles) en Barbas (Bertoni); Diaz, Maradona en Va lencia (Kempes). Thijssen Italië (2) ROME De Italiaanse selectie voor het toernooi om het mini- wereldkampioenschap, dat vol- LONDEN De voor Ipswich spe lende middenvelder Frans Thijs sen wordt door veel voetbaldes kundigen beschouwd als de beste buitenlandse speler uitkomend in de Engelse eerste divisie. Sommi gen vinden de Argentijn Osvaldo Ardiles van Tottenham de beste buitenlander, maar Ardiles komt niet genoeg uit de voeten, omdat de kwaliteit van zijn ploeg dit be lemmert. Thijssen wordt daar niet door gehandicapt. De 28-jarige Nederlander vormt samen met zijn landgenoot Ar nold Mühren en de Schot John Wark één van de meest-uitgekien- de middenveld trio's van het hele Engelse voetbal, zijn critici van oordeel. „Een van de eerste dingen die ik opmerkte toen ik hier (bij Ipswich) kwam," zegt Thijssen „was het verschil in snelheid. In Nederland is de opbouw veel langzamer, om dat alles wordt geleid via het mid denveld. Toen Arnold en ik er in augustus bij kwamen merkten wij dat de meeste passes over ons hoofd heengingen omdat men met de bal zo snel voorwaarts wil gaan. De speelwijze van Ipswich is on dertussen veranderd en meer ge baseerd op het Nederlandse spel, maar het blijft toch belangrijk dat de bal snel weg wordt gewerkt." Thijssen, lid van de Oranjeploeg, zal niet naar de „mini-wereldkam pioenschappen" in Uruguay gaan, omdat Ipswich er bezwaar tegen heeft dat een van zijn beste men sen in het volle seizoen drie weken weg zou blijven. Aan het eind van dit seizoen loopt Thijssens contract met Ipswich af. De manager van Ipswich, Bobby Robson, gelooft dat Thijssen zal bijtekenen, „wij hebben een nieuw contract opgesteld en hopen na tuurlijk dat hij er op ingaat." fcebroken). 42Kh8-g7 43. Kh2- Tf8-e8 44. Le6-d5 Te8-e2 45. Kg3-f3 G ^2 46. Ld5-c4 Lal-d4 47. Pg2-el t Ïf6 48. Prl-g2 Td2-f2t 49. Kf3-g3 t (Dreigt 50.Tc4x) 50. Lc4-g8 Jl U2 51. Kg3-h2 Ld4-f2 en wit gaf .,jj .aangezien de dreiging h4-h3-Tclt ALMA ATA - Olga Plesjkova heeft tijdeps wedstrijden op de Medeo baan in Alma Ata het wereldrecord op de 3000 meter met ruim vijf secon den verbeterd. De 24-jarige Russin bracht de toptijd op 4 minuten 25,54 seconden. Het oude record stond sinds 23 maart 1976 op naam van haar landgenote Galina Stepanskaja (4.31,0). Ook dit record werd op de „wonderbaan" van Alma Ata verwe zenlijkt. De 500 meter leverde een overwin ning op voor Tatjana Tarasova ln 41,36 seconden. Zij bleef vijf-hon derdste seconde voor op wereldkam pioene Natalia Petroeseva. Loedmilla Moskovtseva was de snelste rijdster op de 1000 meter. Met 1.23,80 was zij net zeven-tiende seconde te lang zaam om de wedstrijden met een tweede wereldrecord te bekronen. Lieuwe de Boer heeft bij schaatswed strijden ln Inzeil goede tijden gereali seerd op de 500 en 1000 meter. De Boer won de kortste afstand in 38,87 seconden en over de 1000 meter deed de sprinter 1.19,92. Op deze afstand moest hij Ron Ket laten voorgaan. Ket maakte een tijd vn 1.19,65. Op de 500 meter finishte Jan van de Roemer als tweede (39,61). Van de Roemer werd op de 1000 meter in 1.20,32 derde. Bij de vrouwen zegevierde Annie Borckink op de 3000 meter als eerste in de nieuwe persoonlijke recordtijd van 4.41,75. De winnares van het Olympisch goud op de 1500 meter in Lake Placid was bijna vijf seconden sneller dan Ina Steenbruggen, die als tweede over de finish gleed in 4.46,26. Verder eindigde Joke vn Rijssel als derde (4.46,99), Ria Visser als vierde (4.48,78), Alie Boorsma als vijfde (4.48,94) en Sijtje van de Lende als zesde (4.50,33). Teleurstellend was het optreden van Ria Visser op de 500 meter, die zij besloot in 45,46 seconden. Dit was ruim 2'/i seconde langzamer dan Alie Boorsma, die deze afstand winnend aflegde in 43,06. D Zwitsersw Sylvia Brunner vestigde zich met 43,14 als tweede tussen de overige Nederland se vrouwen. Steenbruggen legde be slag op de derde plaats (43,99). Trijnie Nieuwenhuis werd vierde (44,44). Van Rijssel finishte als vijfde (44,89), Borckink kwam niet verderdan de zesde plaats (44,99) en de laatste Ne derlandse deelneemster Jeltje Jans- ma werd zevende (45,24). Dries van Wijhe heeft in Groningen beslag gelegd op de Martinibokaal, een marathonwedstrijd over 100 ron den. Van Wijhe. die in een levendige wedstrijd, waarin vele uitlooppogin gen werden gedaan, 25 ronden voor het eind ontsnapt was met Frans Boon en Jan Koolman, schudde deze twee concurrenten vier ronden voor de finish ook af en won met een kwartronde voorsprong op het pelo ton Hiervan won Co Giling de eind sprint en eindigden Marten Hoekstar als derde. De leider in het algemeen klassement voor de KNSB-marat- honbeker, Arie Eriks kwam 100 meter voor de eindstreep ten val. Bij de vrouwen, die 25 ronden reden, zege vierde Gonnie Brouwer in de eind sprint over Margriet de Vries en Elly Heslinga die tweede en derde werden. Stand klassement: 1. Arte Eriks 128,3 punten. 2. Oiling 127.1,3. Portengen 126,1.4. Jos Pronk 122.1. 5. Koolman 116.1. 6. Van Wijhe 101.3. 7. Jos Nies ten 73.1. 8. Kruithof 50. 9 Hoekstra 44. 10. Jan Kroon en Teun Busser 43. LONDEN Liverpool handhaafde zich in de Engelse League op de eer ste plaats ondanks het enigszins te leurstellende gelijke spel tegen Man chester United. Beide ploegen bleven beneden de verwachtingen en slaag den er niet in te scoren Met de beide concurrenten Aston Villa en Ipswich Town als triomfators in de ontmoe tingen tegen respectievelijk Stoke Ci ty (1-0) en Norwich City (2-0), ls de voorsprong totaal verdwenen. Villa staat op gelijke hoogte en Ipswich volgt met slechts één punt achter stand. Met de wedstrijden van van daag voor de boeg, waarbij Liverpool Leeds United moet bestrijden en As ton Villa de Europese kampioen Not tingham Forest en Ipswich Town Ar senal ontvangt heeft de strijd aan de top zich toegespitst. De ruim 57.000 toeschouwers zagen een spannend duel tussen Liverpool en Manchester United maar bleven verstoken van doelpunten. Liverpool kwam daardoor op 33 punten, een zelfde aantal dat ook Aston Villa ver wierf door een 1-0 zege op Stoke City. Peter Withe scoorde de gouden tref fer. Belde ploegen hebben een ver schil van 19 doelpunten, maar Liver pool blijft aan de leiding omdat de aanval productiever is geweest: 46 tegen 40. Ipswich rukt op naar de derde plaats doordat Alan Brazil en John Wark scoorde tegen Norwich City. De treffer van Wark was diens •twee-en-twintigste. Onderaan de ranglijst won Brighton opnieuw. Een treffer van Gregory was voldoende om Leicster City terug te wijzen. Crystal Palace bedwong weliswaar Arsenal (2-2), maar schoot daar wei nig mee op. Tony Seales scoorde Charlie George loopt juichend weg na het maken van het tweede doelpunt van Southampton. De ontmoeting tegen Tottenham Hot spur eindigde in 4-4. tweemaal voor Palace en Frank Sta- pleton en Brian McDermott tekenden voor de doelpunten van het als vierde geplaatste Arsenal. De opwindendste ontmoeting ging op Hart Lane in Londen waar Tottenham Hotspur en Southampton elkaar geen duimbreed toegaven: 4-4. De Spurs leidden tot tweemaal toe met twee doelpunten verschil, maar moest toch een gelijk spel accepteren. De Spurs hebben nu 47 doelpunten op hun naam ge bracht, meer als een ander, maar de sondanks bezetten de Londenaars slechts de tiende positie. Echter de fensief is er wel iets mis met de Spurs, getuige de 45 tegengoals. Aston VUIa-Stoke City 1-0. Coventry Clty-Mid- dlesbrough 1-0, Crystal Palace-Arsenal 2-2. Ever- ton-Manchester City 0-2, Ipswich Town-Norwich City 2-0, Leeds United-Birmingham 0-0, Leicester Brighton 0-1, Manchester United-Liverpool 0-tf, Sunderland-West Bromwich Albion 0-0. Wolver hampton Wanderers-Nottingham Forest 1-4, Tot tenham Hotspur-Southampton 4-4 Stand aan kop: Liverpool 24-33. Aston Villa 24-31 Ipswich 22-32. Arsenal 24-29. Nottingham ForeJt 24-28. Manchester United 24-27. West Bromj^tb 23-27. Everton 23-26 - .,m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17