Amsterdam vraagt HOOFDLEIDSTER verpleeghuis de lichtenberg Huizen-mini's kijken. Da's zelfs leuk als je al een fijn huis hebt. docent(e) muziek 'N FIJNE KOLLEGA docent(e) handvaardigheid docent(8) wiskunde Middelharnis kleuterleidster onderwljzer(es) MONSTER leraar/lerares duits een Anderwllzer(es) een docent godsdienstonderwijs docent voor het vak handenarbeid PRAKTIJKBEGELEIDERS ziekenverzorg(st)ers ziekenverzorgenden Sint Jacob Een advertentie in dit nieuwsblad geeft het grootst mogelijke rendement waarnemend hoofd van de verzorging bejaardenverzorgenden assistent-bejaardenverzorgenden medewerker arbeids- bezigheidstherapie vac.nr. A 2643 Zoetermeer, INTERCONFESSIONELE STICHTING GEZONDHEIDSZORG TIEL eerste waarnemend hoofd van de interne afdeling <m/v> ZATERDAG 27 DECEMBER 1980 Christelijke Scholengemeenschap „ZUIDERPARK" voor LBO-MAVO Veluwapleln 1 2571 GA 's-Gravenhaga Gevraagd z.s.m. in verband met ziekte: Sollicitaties zo spoedig mogelijk te richten aan de direkteur van de scholengemeenschap, de heer H. F van Leeuwen. LUTHERSCHOOL T LIEVERDJE NIc. Baataatr 39-40 1053 RJ AMSTERDAM telefoon 020-12 76 13 of S3 34 52 Uitgaande van de Stichting Oekumenis< scholen zoekt voor de kleuterschool Wij zijn een jong enthousiast team. wij werken hard aan de school, waar al onze kinderen van 4 tot 12 jaar zich thuis voelen, samen met hun ouders. Onze kinderen wonen in de Kinkerbuurt en een deel van hen is afkomstig uit Suriname. Marokko en Turkije Wij vragen van onze nieuwe kollega de oekumenische uitgangspunten van onze stichting te onderschrijven inzet en enthousiasme - een duidelijke onderwijsvisie zo mogelijk ervaring Inlichtingen zijn in te winnen bij de school. Uitvoerige sollicitaties binnen 10 degen ook aan het adres van deze school. Stichting Marnix College GYMNASIUM. ATHENEUM EN HAVO (op Oecumenisch-Chr. grondslag) Ede vraagt zo spoedig mogelijk (wegens ziekte): (handenarbeid) 6 leseenheden, met ingang van 1 februari 1981: eerste graads 11-18 leseenheden. Schriftelijke sollicitaties zo spoedig mogelijk te richten aan de wnd. recfor, mevr. J. Groote- goed-ten Kate, Gildestraat 1, 6711 DM Ede. Voor inlichtingen kunt u 08380-14251 (school) Of 08388-2670 bellen. Het bestuur van de Eleosechoof voor Z.M.L.K. vraagt voor een te openen dependance voor de groep telt 14 leerlingen laag niveau 2 assistentes voor de groep aanwezig. Sollicitanten dienen kerkelijk meelevend te zijn Sollicitaties: Bestuur Eleosschool, Postbus 158, 3240 AD Middelharnis. Inl. wnd. hfd. P. v. Wensen (01870-5080). ORANJE NASSAUSCHOOL voor CHR. LEAO Taets van Amerongenstraat 7, 01749-13644 of 13459 Gevraagd voor zo spoedig moge lijk een voor 15 lesuren (Ie geven op- maandag. dinsdag en woensdag). Wij zoeken iemand die: bevoegd is voor het vak of studeert voor die bevoegdheid het christelijk onderwijs uit overtuiging wil dienen Nadere inlichtingen worden gaarne ver strekt door de adiunct-directeur. dhr A. van Kamp, Beuckelaar 25, Monster, 01749- 44025 of door de directeur, dhr K Verheij. Clematis 39. Monster. 01749-12557. aan wie U ook Uw sollicitatiebrief kunt richten. Het Bestuur van de „Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Hoofddorp" vraagt, in verband met de benoeming van één der collega's tot hoofd elders, voor de Juliana van Stolbergschool Van den Berghlaan 74 Hoofddorp die volledig bevoegd Is Q en r/J, k en 1 Wij werken in een nieuw, modem schoolgebouw. WIJ zoeken Iemand die: uit overtuiging kiest voor het Prot. Chr. Onderwijs kerkelijk meelevend is met de overige collega's op pretti ge wijze wil samenwerken mede vorm wil geven aan de invul ling van het schoolwerkplan Inlichtingen bij en sollicitaties binnen veertien dagen te richten aan: De heer C. van Iperen, schoolleider, Korsholm 34. 2133 ER Hoofddorp. Tel. 02503-31420. Tevens inlichtingen bij de bestuursgedelegeer den: Mevr. T. Verbeek-Van der Vlis, tel. 02503- 16268. De heer A. Kranenburg, tel. 02503- 16517. Aan het Wessel Gansfortcollege atheneum havo en mavo op prot chr. grond slag te Groningen Wordt gevraagd per 1/2 1981 voor 7 leasen per week Tevens wordt voor z. ap. m. ter vervanging gevraagd een voor 12 lessen per week. De rector, de heer Drs. P. J. E. Bootsma. is graag bereid inlichtingen te geven, tel. 050- 410656. Bevoegde docenten, die het christelijk onder wijs uit overtuiging willen dienen, kunnen hun sollicitaties richten aan het bestuur van de Vereniging voor Prot. Chr. Voortgezet Onder wijs te Groningen, Grachtstraat 30, 9717 HJ Groningen. HOOGSTEDE Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen Postbus 200 3850 AE Ermelo Per 1 maart a.s. is er aan onze school plaats voor een drietal waarvan 1 voor de A-opleiding en 2 voor de 2-opleiding; elke funktie omvat een 100}! dienstverband. Hoogstede is een centrale school waaraan r 600 leerlingen een opleiding voor rasp A-. B- of Z-verp»eegkundige volgen. Praktijkbegeleiders zijn in dienst van de school, maar verrichten hun werkzaamheden grotendeels in één van de deelnemende huizen. Gezien het karakter van onze school vragen wij mensen met een Christelijke levensovertuiging. Op de funktie is van toepassing de C.A.O. voor het ziekenhuiswezen'. Afhankelijk van opleiding en ervaring zal het salari9 minimaal 2525,48 en maksimaal 3050,02 bedragen (eksklusief loonmaatregeltoeslag), nivo 1 juli 1980. WIJ vragen: een A-verpleegkundige, resp. Z-verpleegkundige, die ruime ervaring heeft (min. een jaar als gediplomeerde) een op praktijkbegeteiding gerichte opleiding heeft gevolgd (of bereid is deze te volgen) zelfstandig kan werken binnen een informele struktuur. De werkzaamheden bestaan o.a. uit: individuele gesprekken met leerlingen groepsgesprekken meewerken aan het verder uitbouwen van praktijkbegeleiding geven van instruktie kontakten onderhouden met het werkveld en de docenten op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen in de opleiding en in de zorgverlening. A-opleldlng Telefonische informatie kan worden ver kregen bij het sektorhoofd van de A- opleiding, mevr. S. Sevinga-Hortensius, onder nummer 03417-57654, toestel 16. Z-oplelding Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar vrouwelijke kollega's. Telefonische informatie kun je verkrijgen op nummer 03417-55553 (praktijkbege- leiderstearn) of bij het sektorhoofd van de Z-opleiding, mevr. C. H. v. Rossen, num mer 03417-57654, tst. 25 of 14 N B Wegens kerstvakantie is de school tot 5 januari gesloten. Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad aan de direkteur van de school. Het verpleeghuis "De Lichtenberg" te Amersfoort, gelegen in een bosrijke omgeving en modern gehuis vest, telt 190 bedden en circa 220 medewerkers. Het huis heeft afdelingen voor zowel langdurig zie ken, als voor geestelijk gestoorde bejaarden. Aan reactivering en bezigheidstherapie wordt veel aan dacht besteed. Wij zoeken Naast een goed salaris bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de verpleegkundig directrice, telefoon (033) 1 61 41 Schriftelijke sollicitaties te richten aan ons adres: Utrechtseweg 293, 3818 EH Amersfoort, t.a.v. zuster P.M. van der Ham, directrice. protestants-christelijk R.K. Bejaarden verzorgings- en verpleegtehuis "Sint Jacob" vraagt, ter verster king van haar verpleegkun dige staf op somatische verpleegafdeiingen, enige Het salaris is volgens C.A.O. Ziekenhuis wezen en er wordt gewerkt onder goede sekundaire arbeidsvoorwaarden. Pensioen regeling: PGGMOok zij die binnenkort examen doen kunnen nu reeds solliciteren. Sollicitaties kunt u richten aan de afdeling Personeelszaken van R.K. Bejaardenverzorgings- en verpleegtehuisI Plantage Middenlaan 52 1018 DH Amsterdam. tel. 020-254962 iTVoor informatie: Wtoestei 138 voor de DIENST VOOR BEJAARDENVERZORGING bij de BogtWestertoeer een 'De Bogt/Westerbeer' is een in 1979 in gebruik genomen bejaardencentrum gevestigd in de Polanenstraat {Spaarndarip r buurt). Het is verdeeld over 4 etages waar 172 bewoners worden verzorgd en bezit tevens een bejaardenhof (94 woning 1 een ziekenboeg (14 bedden). In begin 1981 zal een afdeling groepsverzorging (16 plaatsen) in gebruik worden genomi ere har SR] ïer is co ng n t TAAK in overleg met het hoofd van de verzorging een aantal leiding gevende en begeleidende werkzaam heden verrichten, primair ten behoeve van het personeel en de bewoners/pa tiënten van de afdeling ziekerv boeg/groepsverzorging; vervangen van het hoofd van de verzorging bij diens afwezigheid. Werktijden van 7.00 tot 15-30 uur en 1 x per 14 dagen op zaterdag en zondag. VEREISTEN diploma ziekenver pleging A en B of A en Z, liefst in het bezit van het diploma van de kaderop- bij het Bejaardencentrum 'Neflestein' enige wel leiding. Ervaring op het gebied vi jng verzorgen en verplegen van beia wordt op prijs gesteld SALARIS afhankelijk van l< en ervaring, minimaal f 2598, raaI maximaal 3084- bruto per m exclusief toeslag voor roosterdier che rt e Ru vielt re er ntai nee tatl the! nen vac.nr. A 2 ver vacnr. A 2023 Het nieuwe bejaardencentrum Nellestein, gevestigd aan het Lopikhof in het uitbreidingsgebied Gaasperdam in Amstete t Zuidoost, zal in het voorjaar 1981 in gebruik worden genomen. Het bestaat uit een bejaardenoord (totaal 185 bedden) e jjuls bejaardenhof (111 woningen, waarin de bejaarde bewoners zelfstandig wonen) VEREISTEN vacnr A 2023 di ploma bejaardenverzorgende; ruime ervaring; leidinggevende capaciteiten, vacnr. A 2043 diploma bejaarden- helpende of gelijkwaardige opleiding; I maximaal 35 jaar. SALARIS afhankelijk van leeftijd en ervaring, voor vacnr. A 2023 maxi maal f 2530,- bruto per maand en voor vacnr. A 2043 maximaal f 1986,- it. ong bruto per maand. Genoemde bedt DOe zijn exclusief diensttijduitloop er toeslag voor ongeregelde dienste lat voor de GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST bij de afdefing Geriatrie (Dagverpleging in de kamp-Buitenveldert) een Het onderdeel arbeids-bezigheidstherapie van de afdeling heeft tot doel de licht geestelijk gestoorde patiënten door rr arbeids-bezigheidstherapie de volgende aspecten te helpen realiseren: bevorderen van de sociale redzaamheid; bevorderen van de integratie in de samenleving; bevorderen van een zo o mogelijke ontplooiing van de beiaarden TAAK begeleiden van patiënten bij het vervaardigen van werkstukken van hout, pitriet, textiel en andere, trachten passieve patiënten te motiveren; ob serveren van patiënten en naar aanlei ding hiervan rapporteren; adviseren van patiënten bij het maken van werk tekeningen en werkstukken VEREISTEN diploma MBO-arbeidv therapie, dan wel bezigheidstherapie, activiteitenbegeleiding of creatieve handvaardigheid met de vervolgoplei ding bezigheidstherapie SALARIS afhankelijk van leeftijd. opleiding en ervanng, van i 2471,- tot maximaal 3096,- l per maand. INLICHTINGEN bij mevroi Nijland. telefoon (020) 5555.510 Ma A"e genoemde sslanssen zijn exclusief een toeslag van 261- bruto par maand. Voor jeugdigen geldt een lager bedrag. Het gemeentelijk beleid is gericht op gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Vrouwen genieten voorrang in die functies, waarin zij duidelijk ondervertegen woordigd zijn. Indien zij aan de gestelde eisen voldoen, worden zi/ uitdrukkelijk verzocht te solliciteren. Vakantieuitkering 8 procent, de rechtspositieregeling van de gemeente Amster dam is van toepassing. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure Schriftelijke sollicitaties binnen 14 degen te richten aan de Afdeling Personeelszaken. Oudezi/ds Voorburgwal274, 1012 GL Amsterdam, on der vermelding van het genoemde vacaturenummer. Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Zoetermeer, vraagt voor zo spoedig mogelijk een: voor de drie-klassige christelijke kleuterschool de „Dillenburg". Van de te benoemen hoofdleidster wordt verwacht, dat zij: een protestants christelijke levensovertuiging heeft en kerke lijk meelevend is; bereid is medewerking te verlenen aan de integratie met de in hetzelfde gebouw gevestigde basisschool: In de sollicitatieprocedure is een psychotechnische test inbe grepen. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door: mevrouw H. Zandee-Pleiter, hoofdleidster van de „Dillenburg". tel. school 079-315541, tel. thuis 01820-28900. de heer R. C. Wildemans, bestuurslid, tel. thuis 079-212277 Schriftelijke sollicitaties te richten aan/ het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs. Postbus 113. 2700 AC Zoetermeer. In de drie ziekenhuizen in de West-Betuwe, St. Barbara te Culemborg, St. Andreas en Bethesda te TM. worden voorbereidingen getroffen om begin 1982 op te gaan in een nieuw streekziekenhuis voor de Betuwe in TM. waarvan de bouw reeds ver gevorderd is. Dit nieuwe ziekenhuis, dat een algemeen christelijke signatuur zal dragen, heeft een opname-kapaciteit voor 367patiënten; er zullen ongeveer 700 medewerkenden in werkzaam zijn. In het St. Andreas Ziekenhuis ontstaat een vakature voor een De afdeling heeft een opnamekapaciteit voor 29 patiënten. Naast het verrichten van verpleegkundige werkzaamheden wordt van de kandidaat verwacht, dat hij/zij het hoofd van de afdeling zal assisteren bij de organisatie, de koördinatie en de uitvoering van alle op de afdeling voorkomende werkzaamheden. Voor deze funktie gaan onze gedachten uit naar een verpleeg kundige met het A-diploma, die beschikt over leidinggevende kapaciteiten en die belangstelling heeft voor de organisatorische aspekten van een verpleegafdeling. Een voltooide kaderopleiding is gewenst. Inlichtingen m.b.t. deze vakature worden graag verstrekt door Zr. J. Wiering, verpleegkundig direktrice, tel. (03440) 1 26 41 toestel 116. cinc et opl ten ïkt lis an. oeg nin IJl he 4 SU ff een dagblad-advertentie zit nergens mee,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 16