et levensverhaal van een erkwaardige varen ER&PLANT e mm&< m IIE S S Sl± 1 m i a :a E ARASAB A i c1 7? a BSE* 1 11*1 5 j IA| 1 A-i X A i gs 1 - A i HA ■'Ai 1 SA® N S§ ff E Pi i m\ «8: Een vijftal problemen m a ai® mmm Gekke standen en forcings ■T" m m: m 'm i a e O ff m it n ss m r n m m m mm 3 8 8 m i: m i m m m m a o, i: m s «bi mm b o. Hé Gr m 8 M 8 Q Q 1: Mi m G 1 O mm b m B Hf G Pi n m iAG 27 DECEMBER 1980 VARIA i TROUWKWARTET - ■.-r+fr' door henk van halm Ciplini. [ns zijn sporeplanten. erjèle leren we op school. Ze r kunni ien niet, krijgen geen sche l, maar vormen zonder ruchting sporen, die roeien tot een nieuwe kriigeri Zo simpei is dat. Zo in voor Lgu we dat tenminste louden van de biologle- aan ka 6n' b.v. voor dat altiJd heeIt Bedacht, kan el zeggen dat het niet zo is. "ime is bijna nog ingewikkelder 'cniatrt bloeiende planten, die na n leidir ui ving (het woord dat we bij apacite men voor bevruchting gebrui- I zaad vormen. Laten we be ien bij de varenplant die lede- va kent. Buiten zijn alleen de ;elvarens hier en daar nog max n en de meestal nogal zeldza- varentjes die alleen op oude en groeien. Maar we kunnen e *7 i goed kijken naar varens ln kent d 0j ln een hortuskas. Het doet europs jet Veel toe welke soort dat ls. behani logie. Je aan de onderkant van de forma deren kijkt, kun Je daar bruine oranje sporenhoopjes zien. Ei- lljk is dat een verkeerde bena- u want 016 stippen of strepen n verzamelingen van sporen- 'J.° isjes, die elk zo klein zijn dat Je relfs met een loep niet goed it bekijken. Bovendien zijn ze ital aan het oog onttrokken >r een bruingeel dekvllesje dat de bladhuid wordt gevormd als bescherming van de tere irendoosjes dient. In het begin een sporendoosJe er uit als een tje. maar een fractie van een limeter groot. Het bultje bevat jrenvormend weefsel, waarvan cellen zich van elkaar losma- d en zich elk in vier sporen Al groeiende worden die •ngevoed door een plasma- jis tof waarin ze liggen ee soorten blad [t elk varenblad draagt sporen- osjes. De „onvruchtbare" bla ren zien er meestal net zo uit als De onderkant van een vruchtbaar varenblad met ronde sporenhoopjes. De bolletjes ln elk hoopje xijn sporendoosjes, gevuld met sporen. de „vruchtbare" bladeren. Meest al, want er zijn een paar varen- soorten waarbij daartussen wel een groot onderscheid bestaat. De sporebladeren, sporofylen ge noemd, zijn eenvoudiger van bouw dan de onvruchtbare en ste ken daar hoog boven uit, zodat de wind de rijpe sporen gemakkelijk kan wegblazen. Miljoenen sporen laat een varen plant los. Ze zijn zo licht dat ze honderden kilometers van de moederplant terecht kunnen ko men. En nu hangt het er maar van af op welke ondergrond ze belan den of ze zullen ontkiemen. Van varensoort tot varensoort ver schilt dat. Is de plek geschikt, dan komt uit de spore een draadvor mig klemplantje, de voorklem. Het bestaat uit cellen, waarvan de voorste, de topcel, breed uitloopt. Die topcel deelt zich niet alleen in de lengte, maar ook ln de breedte en zo ontstaat een groen „lapje" van ongeveer een centimeter lang en breed. Het ziet eruit als een levermos en zit net als zo'n lever mos met onvertakte, eencellige wortelachtige draadjes stevig vast aan de ondergrond. Omdat het zo klein is en zoveel op een levermos lijkt, hebben maar weinig mensen het gezien of herkend. Ik vond er tientallen van op een vochtige turf ln de nieuwe plantenkassen van Artis. Onder de loep glinsterden de vele duizenden cellen, waaruit zo'n plantje bestaat, fonkelgroen op ln het gedempte Ucht. Volledig plantje Geen varen, maar wel een volledig plantje, zo'n prothalllum, zoals de botanici het noemen. Het vormt geen ongeslachtelijke sporen, maar aan de onderzijde mannelij ke en vrouwelijke geslachtsor gaantjes. In de mannelijke wor den zaadcellen gevormd, in elke vrouwelijke ontstaat een eicel. Die zaadcellen verlaten de mannelijke geslachtsorganen als het hele plantje omhuld ls met een water laagje, bij voorbeeld tijdens een regenbul. Voortgedreven door zweepdraden zwemmen ze op el- gen kracht naar een vrouwelijk geslachtorgaan, dat een lokstof af scheid waar ze op af komen. Een van de zaadcellen bevrucht de eicel, die zich begint te delen en uitgroeit tot een embryo. De cel len daarvan gaan zich onderschel den ln groepen en worden orga nen: een haustorium of voet, een wortelknobbel, een stengelknob bel en een bladknobbel. Eigenlijk parasiterend op het moederplan tje, het prothalllum. vormt zich een nieuwe plant, een Jonge varen met wortel, stengel en blad. Lang zaamaan gaat het prothalllum te gronde, terwijl het varentje blad na blad ontwikkelt, eerst een rond grof gelobd blad, soms al meteen een paar maal gevorkt met duide lijke nerven die het prothalllum niet bezat. De wortels zijn heel anders dan de wortelachtige draadjes: ze hebben een wortel mutsje, bestaart uit vele cellen en hebben zijworteltjes. In veel opzichten lijkt de varen op een bloemplant. Wortels, stengel en bladeren hebben vaatbundels, die bij de mossen, levermossen en wieren ontbreken en ook ls er voor het eerst een groot verschil tussen stengels, bladeren en wortels. De vaatbundels. die water en voedsel vervoeren, maken het mogelijk dat varens zich rijk kunnen ver takken en sommige tropische soorten, zoals de palmachtlge boomvarens, verheffen zich hoog boven de grond. BIJ onze Inheem se varens blijft de stengel kort en meestal ln de grond verborgen, bij sommige ziet die er uit als een kruipende wortelstok. Daardoor zie Je van een varen gewoonlijk alleen het meestal veervormige blad. Generatiewlsseling Botanisch wordt de varen de spo- rofyt genoemd, de sporeplant, het prothalllum de gametofyt, de ge- slachtsplant. De belde generaties zijn zelfstandige planten een prothalllum kan Jaren leven als een gelegenheid tot bevruchting uitblijft en toch komen er uit gametofyten alleen sporofyten en omgekeerd. Varens planten zich dus beurtelings geslachtelijk en ongeslachtelijk voort. Die „gene ratiewlsseling" komt voor bij al lerlei lagere planten en ook bij dieren. BIJ galwespen en bladlui zen bij voorbeeld. Planten en die ren waar weinig op gelet wordt en die toch de moeite waard zijn om eens nauwkeurig te bekijken. Het is voor Jezelf een hele ontdekking, zo'n Jong varenplantje, uitgroei end op een minuscuul prothalll um. Ook al weet Je hoet het gaat en hoef je dat zelf niet meer t te ontsluieren. Horizontaal 1. part, 5. devies, 9. ken teken, 12. hap, 14. plaaggeest, 15. meisjesnaam, 17. Romeins keizer, 19 bladader, 21. landbouwwerktuig, 23. bepaling, 26. pers. voornaamw. 27, keurig, 28. bij, 29. zwemvogel, 30. voorzetsel, 31. wonde, 33. hetzelfde, 36. water ln Friesland, 37. sik, 39. water ln België, 41. nobel, 43. gekneed meel, 44. aanspreking van koning of keizer, 45. strak, 47. meer ln Finland, 50. uniek, 53. meisjesnaam, 54. rivier J ln Spanje, 56. «voorteken, 58. oude lengtemaat, 59. behoeftig, 60 stok, 62. familielid, 63. rondhout, 64. uitspan sel, 68. voegwoord, 69. oningewijde, 70. mondwater, 72. bloembed, 73. Eu ropeaan, 75. tijdvak, 77. metalen haak, 78. persoon om wie men alge meen lacht, 79. welige was. Verticaal. 2. afnemend getij, 3. tel woord, 4. smart, 6. boom, 7. hemel- brood, 8. titel (afk.), 9. tijding, 10. grond die bij een hoeve behoort, 11. rondhout, 13. vervoermiddel, 15. ri vier in Frankrijk, 16. soepel, 18. voeg woord, 19 deel van de bijbel, 20. zilt vocht, 22. gindse. 24. denkbeeld, 25. bloem. 26. dunne plek in weefsels, 31. Inhoudsmaat, 32. aalgeer. 34. glstmld- del, 35. aanleggen, 38. gebergte op Kreta, 40. graafwerktulg, 42. boom, 45. punt van vertrek, 46. wetrol der Israëlieten, 48. maatstaf, 49. lof, 51. honingbij. 52. luister, 55. rivlervls, 57. slot, 61. vruchtbare plaatsen, 64. flink, 65. rode kruis (afk.), 66. en om streken (afk.), 67. gezicht, 69 vrouw van Jacob, 71. traag, 72. pro rata (afk.), 73. Chinese lengtemaat, 74. voorzetsel, 76. pers voornaamw. Oplossing t/m woensdag a.s. per briefkaart sturen nar: Dagblad Trouw, postbus 859 ln Amsterdam. Links boven vermelden: weekend puzzel. Oplossing vorige puzzel: Hor. 1. paard, 5. kever, 9. taart, 13. term, 15. neg, 16. gram, 17. on, 19. mees, 21. eren, 22 e.k. 23. ree, 25. generatie, 28. avé. 29. tulp. 31. lek, 32. bel, 33, Aden, 34. slap, 36. leven, 38 aver, 40. Aser, 42. rel, 43. klam, 45. Aa, -47. trasr49. kaan 50. e.e. 51. agio, 52. bastion, 53. cent, 54. la, 55. raap, 57. lire, 59. te, 60. last, 61. lom, 63. sero, 65. aalt, 66 tegel, 68. eelt, 70. made, 71. man, 72. dos, 74. nier, 76. ere, 77. kangoeroe, 80. ene, 81. ed., 82. arak, 83. kers, 85. Tb, 86. laan 87. keg, 89. sela, 91. trans, 92. morel, 93. nagel. Vert. 1. poort, 2. at, 3. rem, 4. dreg, 6. en, 7. veer, 8. eg, 9. tree, 10. aan, 11. A.M. 12, teken. 14. meel, 16. gril. 18. neus, 20. snel, 21. eten, 22. ever, 24. Ella, 26. eker, 27. abel, 28. adem, 30. pastorale, 33. avanceren, 35. per, 37. vertoog, 38. ala, 39. naald, 41. rabat. 43. kanis, 44. meter, 46. aga, 48. sap. 49. kol, 50. ent, 56. ast, 58. ree, 60. lade, 61. leng, 62. mede, 64. olie, 65. aard, 66. tank, 67. lork, 69. tent, 70. meent. 71. maan, 73. soes, 75. rebel, 77. kras, 78. ober, 79. eren, 82. aan, 84. sla. 86. la, 87. k.o., 88. ge, 90. Ag De boekenbonnen gaan naar G. J. Dorleljn, Piersonlaan 10, Amersfoort; A. van WaalJ, Prins Bemhardstraat 11, Benthuizen; A. E. Breuker, Thor- beckelaan 77, Hoogezand. ogeli Niet alleen ln Europa maar ook ln het Verre Oosten wordt de Jaar wisseling uitbundig gevierd. Oaat de viering in onze streken veelal gepaard met luidruchtige vreug de-uitingen, in landen als China, Japan, Hongkong e.a. ln dat we relddeel zijn bij de festiviteiten ook ethische elementen voorhan den; dat wil zeggen men maakt vóór het nieuwe Jaar begint, schoon schip: schulden worden betaald, geschillen worden bijge legd enz. Overigens bestaan er in die landen, waar de feestvreugde een hele week lean duren, gewoon ten die ons wat moeilijk voorko men. Sinds overoude tijden bij voorbeeld staat elk jaar in het teken van een dier. In een cyclus van twaalf Jaren komt bij toer beurt een uit een reeks van twaalf dieren aan de beurt. Die dieren zijn: rat. os. tijger, konijn, draak, slang, paard, ram, aap, haan, hond en beer. Waarom Juist dit twaalf tal, zult u vragen. Er was eens door Boeddha een vergadering uitge schreven, waartoe alle dieren wa ren uitgenodigd. Omdat slechts de genoemde twaalf dieren op het appèl verschenen, wilde Boeddha zijn appreciatie daarvoor tonen en beval hij dat elk van die twaalf een naar hen genoemd jaar zou krijgen. Deze traditie is vooral door Japan aangegrepen om via postzegels, uitgegeven voor de frankering van nieuwjaarscorrespondentie, filate listisch aandacht daar aan te be steden. Reeds vóór 1949 werden al enkele van die zegels ln omloop gebracht, maar sinds dat jaar heeft de Japanse postdienst elk Jaar, beginnende met de tijger en verder in de volgorde van boven genoemde cyclus zo'n speciale ze gel laten verschijnen. Dit Jaar was de haan aan de beurt (zie afbeel ding). Een heel interessante verza meling, waarvan de aanschaf- flngskosten nauwelijks proble men zullen geven. Voorts wat nieuws van Nederland. Met Ingang van 7 Januari a.s. wordt het tarief voor brieven tot 20 gram 65 c. De huidige koningin Beatrlx-zegel krijgt een waarde van 65 c. In de loop van 1981 zullen de Juliana Reglna-zegels worden vervangen door een permanente serie met de beeltenis van konin gin Beatrix. Een viertal kunste naars onder wie Marte Röllng be kend door de Korfbalzegel 1978) ls aangezocht een ontwerp te ma ken. In het door mij in Trouw van 18 oktober gepubliceerde sobere programma 1981 van Nederland zijn speciale permanente zegels aangekondigd voor briefkaart- en drukwerktarief. Deze zullen af beeldingen dragen van Huls ten Bosch en Drakensteljn. Eindelijk eens voor langlopende zegels een stap gezet op het toeristische pad. Er ls overigens nog belangrijk nieuws op het gebied van de cor respondentie met het buitenland. De CE PT (een samenwerkend or gaan van de Europese diensten van de PTT) heeft alle aangeslo ten administraties aanbevolen voor het onderlinge verkeer van briefkaarten en brieven tot 20 gram het binnenlands tarief toe te passen. Onze PTT gaat daaraan met ingang van 7 Januari as. ge volg geven; dat wil zeggen dat wij een briefkaart van 45 c en een brief van 65 c tot 20 gram kunnen verzenden naar al die 25 landen: België, Luxemburg, WestrDuits- land. Frankrijk, Monaco, Italië, San Marino en Vaticaanstad (voor deze landen bestond deze faciliteit reeds) en Cyprus, Denemarken, Finland, Griekenland, Groot-Brit- tannlë, Ierland, Joegoslavië, Liechtenstein, Malta, Noorwegen. Oostenrijk, Portugal, Spanje, Tur kije, IJsland, Zweden en Zwitser land. De regel dat brieven vooi een Europese bestemming zondei heffing van luchtrecht per vlieg tuig zullen worden verzonden in dien zulks bespoediging geeft blijft van kracht. Ten slotte deel ik mede dat de Verenigde Naties het Jaar 1981 hebben verklaard tot jaar van de gehandicapten. Ik neem aan dat veel postadministraties dat niet ongemerkt voorbij zullen laten gaan De nieuwe Sterrengids 1981 is zoals al meer dan dertig Jaar ge bruikelijk een prachtige hulp voor mensen die zich in de wereld van sterren en planeten willen oriënteren. Knap is dat de samen stellers, Wim Glellngh en Jean Mee us ook de beginnenllng en de volstrekte leek met enig succes pogen mee te krijgen. De G.ds is, vergeleken met vorig Jaar, weer iets vollediger gewor den. Zo vindt men er nu .een over zicht ln van de Nederlandstalige astronomische literatuur, en om- loopgegevens van allerlei kunst matige satellieten. Ook is er extra informatie over de manen van Sa- tumus (gezien de Amerikaanse ac tiviteiten momenteel een extra ac tueel onderwerp). De Gids heeft dit Jaar drie uitvoe rige thema's: De zon in verband met het bereiken van de maxima le activiteit, het goed te volgen verschijnen vain de planetoïde Eros (het object waaraan men de astronomische eenheid kon me ten) en de uiterst zeldzame drievoudige conjunctie tussen Ju piter en Saturnus. Op de omslagfoto ziet u het wintersterrenbeeld Orion. Hier de omgeving van de heldere ster Zèta Orionis en de onder invloed van deze ster verlichte rode nevels. Maar, de sterrengids ls in de éerste plaats natuurlijk een astronomi sche almanak, waarin men nage noeg alle hemelverschijnselen van het jaar 1981 met deskundigè be geleiding kan volgen. Wim Gieligh en Jean Meeus: Ster rengids 1981. Uitg. Stichting De Koepel (ln opdracht van de Ned. Vereniging voor Weer- en Ster renkunde). 153 pag., 24,50. Als u de komende dagen even ge noeg heeft van het feestgedruis, als u de maag vol heeft van gans en appelbeignet, als het vuurwerk u de oren uitkomt en u in uw verlangen naar eenzaamheid alle gezelligheid begint te haten, hier bij een aantal schaakproblemen dat u enige hoofdbrekens zal be zorgen. ZIJ zijn niet allemaal even gemakkelijk, maar laat u niet ont moedigen: de ware denker ziet soms oplossingen over het hoofd, die eigenlijk voor het grijpen lig gen. Slaagt u erin de volgende vijf vraagstukken met succes op te lossen, dan komt u ln aanmerking voor „De Schaakencyclopedie" van Golombek. Er zullen twee exemplaren worden verloot. In- zendingen ter mijner attentie, op sturen naar de sportredactie van Trouw. Probleem I (Zie diagram I: Wit: Kh2, Dh3. Th4, Ld4. a5. b4. f3, g2; Zwart: Kg5, De2, Tc4, Pg7, a6, b5. g6, h5). Deze stelling kwam voor ln de partij Jung-Szabados. Hoe wint wit geforceerd? Probleem II (Zie diagram II: Wit: Kgl. Ddl. Td5, Tbl, Pb5, a3. e5. e3. f2. g3. h4; Zwart: Kh8. Dg6. Ta8. Tc4, Pe4, a4, b6. f7, g7, h6). In een partij Syré-8churade deed de wit- speler met veel aplomb 1. Td5-d8, - i r" r A~' il'I êi DIB i om vervolgens met een verrassend antwoord snel naar de nederlaag te worden gespeeld. Hoe zou het kunnen gaan? Probleem in (Zie diagram III: Wit: Khl. Dh4, Te3, Tfl, Ld4. Ld3, Pe2. ■«ft BiLH S fffeSAB a3, b2, c2, f5, g2, h2; Zwart: Kg8, Db7, Ta8. Td8, Lc6. Lf8, Pc5, pion nen a5, b4, d6. e6, f7, g6, h7) Zwart dacht tegen 1. Dh4-f6 nog wel een parade te hebben, maar dat viel hem even lelijk tegen. Hoe zette wit, ondanks het zwarte ant woord, zijn tegenstander toch mat. Probleem IV (Zie diagram IV: Wit: Kdl, Pal. Tc3; Zwart: Kfl, Ta8. Pa2, Pbl). Een miniatuurtje van Herbstmann. Hoe maakt wit op studieachtige wijze toch nog re mise? Probleem V (Zie diagram: Kh2 Dd3, Td4, Tel. Lf6, pionnen b4. b5 c2, e5,12. g2, h3. Zwart: Kc8, Da7 Td8, Lf8, Pe7, Pf7, pionnen b7. cö f4, g5, h6). Een zeer spectaculair er geen gemakkelijk geval. Wit offert bijna alles, maar dan heeft hij zijn tegenstander ook mat. Het is door de Jaren heen een traditie geworden rond de Kerst dagen een oploswedstrijd uit te schrijven. Bij het zoeken van bruikbaar materiaal stuitte Ik op vele oude partijstanden, die erom vroegen aan de vergetelheid ont rukt te worden. Wie in aanmer king wil komen voor een van de drie boekenbonnen. dient de vol gende opgaven op te lossen en de uitkomsten per briefkaart aan mij te sturen. Hertog van Saxenlaan 2 8801 ES, Franeker. De inzendter mijn sluit op zaterdag 17 januari. De eerste opgave! De opdracht luidt hier: Wit for ceert de winst! Er is hier dus geen sprake van een directe combina- tie. maar van een inleidende zet die de winst afdwingt. De tweede opgave! In deze gekke partljstand vervolg de de wltspeler met 1.32-27, waar na de zwartspeler die natuurlijk geen dam kon halen in de fraaie valstrik liep met 118-23. De opdracht luidt hier: Met welke schitterende rondslag (laat lk maar een beetje helpen) beslistte wit nu de partij? De derde opgave! Als voorproefje op de laatste op gave, die duidelijk de moeilijkste is van de vier. Een klassieke posi tie, waarin wit een winnende com binatie kan uitvoeren. De vierde opgave! Wie na het voorgaande mocht denken, dat in deze forcing wordt voortgeborduurd op het idee van nr. 3 heeft het helemaal mis. Beide opgaven hebben geen zier met el kaar te maken. De vorige opgave was alleen maar bedoeld om u de moed niet te snel te ontnemen. S l 3 'i 's u s m n s és I H 8 9 ji b i i d 0 m s «t m i o o e I V— I I i'l'r im W "m V? S i il 8 m i i g i E8. 8 8,8 I O G I want dese forcing is echt van grote klasse! Wie de oplossing vindt. mag gerust een tijdje trots rond- O, Ja, ook hier is het wit die de ge feestdagen en een voorspoedig stappen, maar niet te lang hoor! winst forceert. Veel succes, pretti- en lezond 1981.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15