medewerk(st)ers Vorming en Training PTT patrimoniums Cl hoofd huishouding *DE VIIEKEN SEKRETARESSE (M/V) PROVINCIE ZUID-HOLLAND I Menno Simonszhuis FINANCIEEL- ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER bedrijfsarchivaris (m/v) HOOFD VAN DE HUISHOUDING al de eenzame adverteerder He. ALGEMEEN DIAKONAAL BUREAU «n ADMINISTRATEUR Cl hoofd bureau typekamer (m/v) ZATERDAG 27 DECEMBER 1980 TROUW/KWARTET tehuis voor bejaarden. Uitgaande van de Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam. Op onze administratie komt zeer binnenkort een plaats vrij voor een Boekhoudkundig inzicht, typevaardigheid en enthousiasme zijn voor deze baan zeer belangrijk Arbeidsvoorwaarden overeenkomstig CAO Bejaardentehuizen Salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring van 2100.2800.- per maand Schriftelijke sollicitaties aan de direkteur van het Menno Simonszhuis. Noordhollandstraat 1. 1081 AS Amsterdam Tel 020-440444 Het Directoraat Kabel- en Radioverbindingen te Amersfoort vraagt De Personeelsdienst van het Directoraat Kabel en Radioverbindingen te Amersfoort levert een bijdrage aan de verdere vormgeving van het vormings- en trainingsbeleid als onderdeel van het gehele personeelsbeleid. Wij zijn voor deze dienst op zoek naar twee medewerk(st)ers die deel uitmaken van een team dat zorg draagt voor de sociale- en rechts positionele begeleiding van 800 medewer kers, verdeeld over een aantal hoofdafdelingen. Het werkterrein U houdt zich bezig met training in twee- en groepsgesprekken, stimuleert en begeleidt werkoverleg en bent betrokken bij de verzor ging van managementopleidingen. Voorts advi seert en begeleidt u op het gebied van commu nicatie, samenwerking en leidinggeven en begeleidt u veranderingsprocessen en reorgani saties. Onze wensen De voorkeur gaat uit naar kandidaten die een HSPO-opleiding (personeelwerk) hebben ge volgd of daarvoor spoedig afstuderen. U bent verder bereid een functiegerichte oplei ding te volgen. Enige ervaring in het omschre ven werk strekt tot aanbeveling. Wat wij bieden Uw salaris wordt mede bepaald door uw erva ring. Het komt tussen f 2324,- en f 3512.- bruto per maand te liggen, exclusief de toeslag loonmaatregel van f 26,- bruto per maand. Jaarlijks heeft u recht op vakantietoeslag en ten minste 22 werkdagen vakantie. De sollicitatie Misschien wilt u meer weten over deze functie. Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer R.H.W. Hanen, coördinator Vorming en Training, telefoon (033) 69 23 57, buiten kantooruren (033) 4 14 50. Een psychologisch onderzoek en een kennis making met uw toekomstige collega's vor men een onderdeel van de selectieprocedure. Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van opleiding, ervaring en andere van belang zijnde' gegevens, zien wij gaarne binnen 10 dagen na verschijningsdatum van dit blad tegemoet. In de linkerbovenhoek van brief en envelop vacaturenummer 293/80 vermelden. Richt deze ongefrankeerd aan: Hoofd van de Centrale Afdeling Personeels voorziening en Loopbaanontwikkeling Centrale Directie der PTT Antwoordnummer 2424 2500 VB 's-Gravenhage DIRECTORAAT KABEL EN RADIOVERBINDINGEN Patrimoniums Woningstichting beheert in Rotterdam ca. 11.000 woningen in diverse wijken. Bovendien ont wikkelt Patrimonium activiteiten op het gebied van nieuwbouw en renovatie. Met zijn ca. 280 mede werk(st)ers behoort Patrimonium tot de grotere corpo raties in de regio. In het directiesecretariaat kan op korte termijn geplaatst worden een De toenemende druk op de administratieve organisatie vraagt om een functionele en vooral professionele orde ning van de informatiestroom. Taken van de archivaris zijn dan ook: het coderingssysteem van Patrimonium uitwerken, toepassen en beheren; een registratuurplan uitvoeren en beheren; informatiesets verzorgen; in de registratie van de besluitvorming een rol spelen. De plaats in de organisatie zal zijn in het directiesecre tariaat met rechtstreekse verantwoordelijkheid aan de directeur. Wij bieden een salaris dat afhankelijk van leeftijd en ervaring zal liggen tussen f 2.837, - en f 3.842.-- bruto per maand. Wij vragen: een opleiding op middelbaar niveau, aangevuld met G.O. Bedrijfsarchivaris of S.O.D. archief verzorger; ruime ervaring in het opzetten en beheren van een archiefsysteem; bereidheid om zich te voegen in een voor onze organi satie geschikt reeds bestaand - coderingssysteem. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn volgens de C.A.O voor de woningcorporaties. Er is een goede pensioen voorziening met een achterbalkonregeling. De selectieprocedure zal geschieden conform een solli citatiecode, welke vóór een eventuele uitnodiging zal worden toegezonden. Een psychologisch onderzoek zal deel uitmaken van de procedure. Indien u belangstelling voor deze functie hebt, verzoe ken wij u schriftelijk te solliciteren aan ons adres Koningslaan 119, 3067 TG Rotterdam, t.a.v. Bureau Personeelsbeleid. Telefonische inlichtingen worden desgewenst verstrekt onder telefoonnr. 010 21 60 22, vragen naar de heer G. J. Everaars. woningstichting te delfshaven School laan 20, EaM* Het bestuur van de Prot. Chr. Stichting voor Bejaar denzorg te Eelde, vraagt voor het bejaardentehuis „De Wieken" (100 bewoners) sollicitanten voor de functie van Bij de vervuHing van deze functie, zal behalve leiding gevende capaciteiten vooral worden gelet op een begripsvolle wijze van omgaan met de bewoners. Instemming met de prot. chr. beginselen van de Stichting wordt verlangd. Het diploma huishoudkundige strekt tot aanbeveling. Gedacht wordt aan iemand niet jonger dan ongeveer 30 jaar. Salariéring volgens de C.A.O. voor Bejaardente huizen. Een psychotechnisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Zij die menen voor deze functie in aanmerking te komen, verzoeken vrij hun sollicitatie voor 6 januari 1981 te richten aan het secretariaat van genoemde Stichting. Paulus Potterweg 8. 0761 HP te Eekto Schoollaan 20. 9761 AB Eelde. De afdeling aktiverende therapieën onze kliniek zoekt belangstellenden [JS voor de 100%-vakature van koördinator aktive rende therapieën, tevens inzetbaar is op de verschillende therapie-afdelingen Het betreft een tweeledige funktie: - als koördinator bent u vertegenwoo diger van de discipline naar de dire tie en heeft u binnen de discipline *ns een organisatorische en materiële li *ex - als therapeut zou u inzetbaar kunn< lier 1. l ruc ;roe tn. ber bol zijn op de diverse psychiatrische therapieafdelingen. De funktie moet nog gestalte krijgen binnen een nieuw opgezet plan voor aktiverende therapieën Voor deze funktie denken wij aan kaf®11 didaten met een HBO-opleiding, b.v. gotherapie, Mikojel of Akademie voot da* Beeldende Kunst. Behalve een ruime 2 praktijkervaring binnen de psychiatru t j verwachten wij van kandidaten leidir uivi gevende en organisatorische kapacite mei ten. ke elvi tn e var Salariëring zal geschieden op basis va opleiding en ervaring en bedraagt 2.677,52 (min.) f 3.596,28 (max.). De kliniek heeft 100 psychiatrische et 55 neurologische patiënten en kent d oI volgende therapieafdelingen: ncurops jet chiatrie, opname, voortgezette behant ling, jeugdpsychiatrie en neurologie, afdeling heeft op dit moment 6 forma 4er« orar lijk ig. i graag verstrekt door mevrouw A. Pool1 .V( u riem SS tie-plaatsen. Informatie over deze funktie wordt u uw schriftelijke sollicitatie kunt l aan de afdeling personeelszaken valeriuskliniek Valeriusplein 9 1075 BG Amsterdam (020 - 788788) De Rusthoeve Herv. verzorgingstehuis voor bejaarden te Purmerend zelf it b esta ei d als iren teei Itje. llim >ren vraagt een ervaren et e die in staat is de directrice bij afwezigheid te vervangen. Bij voorkeur Pr. Chr. geloofs overtuiging. H.B.O. opleiding gewenst. Salariëring enz. volgens C.A.O. voor de bejaardentehuizen. Interne huisvesting is mogelj Schriftelijke sollicitaties te zenden aan het Bestuur, Wolthuissingel 1 te Purmerend. Tel. inlichtingen bij de Directrice. 02990-21001. weet niet half hoe de krant z'n leven kan verande! de Gereformeerde Kerken in Nederland te Leusden zou graag zo spoedig mogelijk witten voorzien in de a*. vakature van op het Sekretartut voor Ontwfkkellngesamenvtor- king (SOS). Het SOS gaat uit van de Beleidsraad voor Zending en Werelddiakonaat en behartigt de voorlichting en bewustwor ding inzake ontwikkelingssamenwerking bunnen de gerefor meerde kerken. Daarnaast onderhoudt het kontakten met diverse instellingen op dit gebied in pigen land en daarbuiten. Het SOS is ondergebracht bij het Algemeen Diakonaal Bureau. Voor deze funktie zoeken we iemand, die belangstelling heeft voor de betrokkenheid van de kerk bij ontwikkelingssamenwerking, een sekretaresse-opleiding heeft en/of praktijkervaring heeft als sekretaresse enige ervaring heeft m het notuleren van vergaderingen, kennis heeft van moderne talen, in het bijzonder Engels. Het werk van de sekretaresse houdt ook in het min of meer zelfstandig afhandelen van telefonische en schriftelijke kon takten en deelname aan het werkoverleg in teamverband. De mogelijkheid bestaat om ook nog op andere wijze inhoudelijk in het werk deel te nemen. Het salaris kan maximaal uitlopen tot 2.666.- per maand (exclusief loontoeslag). Meer informatie wordt u graag gegeven door de sekretaris voor ontwikke lingssamenwerking, de heer J. H. Schravesartde, tel. 033-943244, tst. 239. Sollicitaties dienen te worden gericht aan het Algemeen Secretariaat van de Gereformeerde Kerken in Nederland, afdeling personeelszaken. Postbus 202. 3830 AE Leusden. Het Bestuur van het PROTESTANTS CHRISTELIJK VORMINGSINSTITUUT „DE TIL" te ALPHEN aan den RIJN vraagt voor zo spoedig mogelijk een gezien het belang van deze funktie gaat onze voorkeur uit naar kandidaten in het bezit van het ULO/MAVO diploma, aangevuld met Praktijkdiploma Boekhouden en M.B.A. het salaris wordt vastgesteld volgens schaal 57 van het BBBRA opname in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds; pre mie AOW/AWW voor rekening werkgever sollicitanten dienen de Prot. Chr. levensovertuiging te hebben en dienen kerkelijk meelevend te zijn. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de direkteur, de heer T. Langeveld. tel. 01720-24805. Sollicitaties kunnen binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad worden gericht aan de heer T. Langeveld, Prot. Chr. Vormingsinsti tuut „de Til", Raadhuisstraat 44a, 2406 AG, Alphen aan den Rijn. De provinciale organisatie bestaat uit drie diensten Griffie. Waterstaat en Planologische Dienst. Het personeelsbestand bedraagt ruim 1750 medewerkers. De Provinciale Waterstaat telt zes afdelingen w.o. de afdeling Algemene Zaken. Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitatie met vermelding van het vakaturenummer te zenden aan de chef afdeling Personeel en Organisatie. Koningskade 1 2596 AA 's-Gravenhage. De provincie Zuid-Holland vraagt voor de afdeling Algemene Zaken van de Provirv ciale Waterstaat een (vak. nr. 80247) Het bureau Type- en collationeerwerk vervaardigt ten behoeve van de Provinci; Waterstaat de uitgaande brieven, nota's en rapporten. Naast de gebruikelijke type machines wordt ook van magneetkaartapparatuur gebruik gemaakt. Tot de taken van het bureauhoofd behoren het leidinggeven aan een negental mede werksters. het administreren van binnenkomende en uitgaande typestukken en hei bevorderen van een doelmatig funktioneren van het bureau. Gevraagd wordt een opleiding op middelbaar niveau en het bezit van een type diploma. een ruime ervaring op het gebied van leidinggeven en goede kontaktuele eigenschappen. Bekendheid met MK-apparatuur is noodzakelijk. Leeftijd bij voor keur niet jonger dan 35 jaar. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring en bedraagt bij aanstelling maxi maal 2800.- bruto per maand Bij een verdere doorgroei in de funktie is t.z t. een salaris tot 3084.- per maand bereikbaar. Genoemde bedragen zijn exklusief de toeslag van 26.- per maand. Tot de selektieprocedure kan mede een psychologisch onderzoek behoren, een uit de medewerksters van het bureau samengestelde adviesraad is mede bij de seiektie betrokken. Desgewenst kunnen over de funktie nadere inlichtingen worden verstrek» door de, chef van de afdeling Algemene Zaken (070-264111 tst. 2481 f

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14