ondgenoten tegen wil en dank AG 27 DECEMBER 1980 TROUWKWARTET 13 or al vóór zijn beëdiging ais president der Verenigde i kanselier Helmut Schmidt van de bondsrepubliek jitsland te ontvangen, demonstreerde Ronald Reagan ens alle deskundigen dat hij veel waarde hecht aan een verstandhouding met de Westeuropese bondgenoten. IBUTTENLANDi Maar is dit vriendelijke gebaar voldoende om de spanningen premier Begin die ook wel op bezoek had willen komen, weg te nemen? Reagan moest er een uitspraak voor inslikken Herstel van de hartelijke samenwerking in het westerse - geen semi-officiële ontmoetingen zolang Carter nog de macht heeft maar daarmee bruskeerde hij alleen Israels bondgenootschap zal de komende jaren grotere offers vergen. door Herman Amelink egen ie Verenigde Staten en West- iropa lijken zo op elkaar en arom verschillen ze soms zo fel n mening". Deze woorden van Amerikaanse diplomaat ge- n op kernachtige wijze uitdruk- ng aan de spanningen waaraan t Atlantisch bondgenootschap iderhevlg is. Europa en Ameri- horen bij elkaar, ze hebben een meenschappelijke politieke en ilturele achtergrond, maar ze rdragen elkaar vaak maar nau- elijks. Belangen, doeleinden en rategieên blijken dikwijls mlj- ver uit elkaar te liggen. De iders zijn vreemden voor el- Atlantische samenwerking was een gevolg van de door de tweede ldoorlog in Europa ontstane situatie, ipa was ontredderd en lag econo- op zijn rug. De inspanningen van de log hadden het uiterste van zijn krach- gevergd. Daar kwam nog eens bij, dat sterk vergrote invloedssfeer van de 'Jet-Unie een nieuwe bedreiging voor Europa vormde. De koude oorlog in. Onder die barre omstandigheden ten de Amerikanen hun Europese te hulp. met soldaten en met tl ge economische steun. >e militaire samenwerking werd gegoten i de vorm van de Noordatlantlsche Ver- ragsorganlsatle. Samen met soortgelijke rganlsaties ln de rest van de wereld CENVO en ZOAVO) moesten de ln de IAVO samenwerkende landen zorgen oor de beteugeling van het oprukkende ommunlsme. De Amerikanen stonden ln lie Jaren op het toppunt van hun macht Jesteund door hun enorme zelfvertrou wen hadden ze enige tijd de illusie dat het ot van de wereld nu eindelijk in goede landen was. Keerpunt- Haar ook de Amerikaanse arm reikte niet ot de sterren. De uitzichtloze oorlog in Vietnam, begonnen door president Ken nedy die bij zijn ambtsaanvaarding nog sprak van New Frontiers. bracht de Ame rikaanse zelfoverschatting aan het licht Vietnam stortte de Verenigde Staten ln een identiteitscrisis die zijn weerslag lan ge tijd heeft laten voelen. Het was president Nixon die de beperkin gen van de Amerikaanse mogelijkheden in 1969 in concrete politieke beleldsuit- spraken neerlegde, de zogeheten Guam- doctrlne. De Amerikanen zouden niet lan ger overal ter wereld als politieman optre den. maar een duidelijk onderscheid ma ken tussen voor hen meer en minder be langrijke delen in de wereld. Voorwaarde voor een terughoudender beleid was een niet al te beroerde verstandhouding met de SowJetrUnle, die zich na de tweede wereldoorlog ontwikkelde tot een militai re mogendheid van gelijk niveau. Henry Kissinger was de voornaamste architect van de verbetering van de betrekkingen tussen Washington en Moskou. In Europa begon de twijfel te groeien. Hoe geloofwaardig was de Amerikaanse be scherming nog? Bestond er nog een nucle aire garantie? Welke Amerikaanse presi dent zou de Amerikaanse raketten uit him silo's laten vertrekken, wanneer een gewa pend conflict in Europa uit de hand zou lopen? Het was Immers allerminst logisch te verwachten dat een Amerikaans staats hoofd honderdvijftig miljoen van zijn el- gen onderdanen zou opofferen voor de verdediging van het westelijke randje van het Eurazlatlsche continent. Het gedach- tengoed van de Franse president De Oaul- le begon na diens dood gemeengoed te worden. West-Europa zou wel eens ge dwongen kunnen worden om weer voor zichzelf te gaan zorgen. Gepasseerd- Economisch was Europa dankzij de Mars hall-hulp allang weer ln staat voor zichzelf te zorgen. West-Europa deed het zelfs zo goed dat het zich, samen met Japan, wist te ontwikkelen tot een geduchte concur rent van de Amerikanen. Het Amerikaan se aandeel in het bruto produkt van de hele wereld daalde van veertig procent vlak na de tweede wereldoorlog tot twin tig procent nu. De dollar werd steeds zwakker tegenover de Europese valuta, de harde Westduitse mark voorop. De voor waarden voor een verwijdering tussen Amerika en Europa waren daarmee ver vuld. Europa voelde zich genomen en gepas seerd doordat Washington bulten de Westeuropeanen om politiek zaken deed met Moskou. Amerika werd economisch naar de kroon gestoken dankzij de door de Amerikanen zelf verleende hulp. In april 1973 trachtte Kissinger de verbreding van de Atlantische Oceaan nog te stoppen door „het jaar van Europa" uit te roepen, maar het bleef een loos gebaar. Tot een echte Atlantische samenwerking, waarbij de politiek van West-Europa en de Vere nigde Staten in onderling overleg zou wor den vastgesteld, kwam het niet. Desondanks bleef het Atlantisch bondge Ronald Reagan ontvangt Schimdt nootschap bestaan. CENVO en ZOAVO gingen vrijwel onopgemerkt ter ziele, maar de NAVO bleef bij alle interne tegen stellingen overeind. Wat is daarvan de oorzaak geweest? Dreiging- De belangrijkste oorzaak lijkt te zijn gele gen in de militaire dreiging van de kant van de Sowjet-Unle. Op hun eigen houtje, los van Amerikaanse garanties, zouden de Europeanen geen blijvend antwoord heb ben op de Russische macht, die welhaast automatisch de leemtes vult die ergens ter wereld vallen. Ontbinding van het Atlan tisch bondgenootschap zou ln het gunstig ste geval leiden tot een geleidelijke finlan- dlsering van Europa. De economische macht van West-Europa alleen zou zo'n proces niet hebben kunnen tegenhouden. De nabijheid van de supermacht Rusland dwong de Europeanen de bindingen met de Verenigde Staten aan te houden. Ook de Amerikanen hadden niet de nei ging om de banden met West-Europa te verbreken. Een flnlandlsering van het nlet-communistische Europa zou de Sow jet-Unle een onevenredig grote machtspo sitie geven. Een recente opiniepeiling ln de VS toonde weer aan dat het merendeel van de Amerikaanse bevolking en het overgrote deel van de politieke leiders nog steeds van oordeel zijn dat de Verenigde Staten West-Europa te hulp moeten ko men ln geval van een communistische aanval. De verklaring van de uitslag ligt voor een deel ln de gemeenschappelijke traditie van West-Europa en de Verenigde Staten, maar ligt voor een belangrijk deel stellig ook in de bedreiging die voor de Amerikanen uitgaat van een al te machtig Rusland. De vrees voor een geleidelijke machtsovername in Europa door de Sow- Jet-Unie is daarom zonder twijfel steeds een garantie geweest voor het voortbe staan van de NAVO. Een derde factor die medebepalend is geweest voor het voortbestaan van de Atlantische bindingen zijn de mogelijkhe den die deze gaven voor het streven naar betere verhoudingen tussen West- en Oost-Europa. De NAVO verschafte een rugdekking voor contacten op politiek, economisch en humanitair vlak met de landen van Oost-Europa. Toen de Ameri kanen bulten de Westeuropeanen om be zig bleken zaken te doen met de Russen. waren de Westeuropeanen vrij om binnen het raamwerk van de wereldwijde ont spanning hun voordeel te doen met de versterking van de banden met Oost-Eu ropa. De ondertekening op 1 augustus 1975 van de Slotakte van Helsinki, waar bij de na de tweede wereldoorlog in Euro pa gegroeide verhoudingen ook formeel werden vastgelegd, was de bezegeling van deze ontwikkeling. Toch blijft het denkbaar dat het Atlan tisch bondgenootschap op een goed of kwaad moment uit elkaar valt. Aan belde kanten van de Oceaan zijn ln de kritiek die men op elkaar laat horen aanzetten te ontwaren voor het staken van de ban den. Vooralsnog zijn de samenbindende krachten sterker dan de mlddelpuntvlie- gende, maar een garantie dat dit zo blijft, ls er niet. Een belangrijke ontbindende factor was het weinig consistente buitenlandse beleid van de Amerikaanse president Carter. BIJ het begin van zijn ambtstermijn leek hij. ondanks morele kritiek op de naleving van de mensenrechten ln Oost-Europa, een duif. Plannen voor de ontwikkeling van nieuwe wapens werden ln de Ijskast gezet. De neutronenbom ging, tot ergernis van bondskanselier Schmidt, uiteindelijk toch niet door, nadat de Amerikanen eerst grote aandrang op West-Europa hadden uitgeoefend om dat wapen maar te accep teren. Aan het eind van zijn carrière was hij een havik die veel nadruk legde op meer defensieuitgaven. In Europa groeit de twijfel over de leiden de rol van de VS op het wereldpolitieke toneel. De Amerikanen zijn bepaald niet meer de almachtige mogendheid die ze kort na de tweede wereldoorlog waren. De reacties op internationale gebeurtenissen van enige omvang maken daardoor soms een wat paniekerige en weinig samenhan gende indruk op Europa. Carters opmerking dat hij door het Russi sche ingrijpen in Afghanistan meer had geleerd over de Sowjet-Unle dan in de rest van zijn leven werd beschouwd als een blijk van Amerikaanse naïviteit. De eis van de VS dat alle betrekkingen met de Russen op de helling moesten vanwege de ondeelbaarheid van de ontspanning werd zwaar overtrokken bevonden. De behan deling van de gijzelingsaffaire in Iran en de onvooraiene val van de geallieerde sjah die daaraan vooraf ging, was al evenmin een blijk van groot politiek vernuft. De levensvatbaarheid van de Camp Davld akkoorden ls ook aan groeiende twijfel onderhevig. De bondgenoten aan deze kant van de oceaan vinden dat de Verenigde Staten zich vaak schuldig maken aan simplis tisch denken. De Amerikaanse regering doet het voorkomen alsof vergroting van de defensie-Inspanning kan verhinderen dat de Invloed van de 8owJet-Unie groter wordt. Vergroting van de defensie-lasten heeft echter pas zin als die past in een politlek-strateglsch kader. Aan zo'n kader ontbreekt het de Amerikanen juist. Een Inval ln Polen voorkom Je niet door meer geld uit te geven voor defensie, aldus de Europese redenering. Hetzelfde simplisme was te bespeuren ln de Amerikaanse aan drang op Europa om rigoureuze sancties toe te passen op Iran vanwege de gijze ling. Dat is de beste manier om dat insta biele land ln de kortste keren ln de armen van de Sowjet-Unle te Jagen, zo meenden de leidinggevende Europeanen. Reserves Ook aan Amerikaanse kant zijn reserves te bespeuren ten aanzien van het Atlan tisch bondgenootschap. In Washington en in Brussel zijn die steeds duidelijker te vernemen. Europa is rijk en welvarend geworden dankzij onze hulp, zo kan men horen, en nu de economische ruimte be perkter begint te worden, vertikken de Europeanen het om wat meer geld uit te geven voor defensie. Ze proberen de Ame rikanen het vuile werk te laten op knappen. Niet zonder recht verwijst men ln dit verband naar de in 1978 bezegelde af spraak om jaarlijks de defensiebegrotin gen met drie procent (boven het inflatie percentage) te verhogen. Het gaat niet aan dat de Europeanen de afgesproken stijging nu achterwege willen laten met de smoes dat hun economieën geen ruimte laten voor hogere lasten. Daarbij wijzen de Amerikanen met nadruk op de inspan ningen die zij zich ten behoeve van de Europeanen getroosten bulten het gebied van het bondgenootschap. Het ziet er niet naar uit, dat de Atlanti sche kloof binnen afzienbare tijd smaller zal worden. Hoewel een Republikeins be wind doorgaans wat pragmatischer is In gesteld dan een Democratische regering, heeft de verkiezingscampagne van Rea gan de toon gezet voor de muziek die de komende jaren gespeeld zal worden. Ame rika moet weer het machtigste land ter wereld worden en de uitgaven voor het militaire apparaat moeten daarom niet slechts met drie maar met liefst zo'n vijf tot zeven procent omhoog. Speculeren over de wijze waarop de ver houding tussen Europa en de Verenigde Staten zich verder zal ontwikkelen ls een uiterst hachelijke zaak. De Westduitse bondskanselier Helmut Schmidt, de machtigste man van West-Europa, ver klaarde na zijn bezoek aan de Verenigde Staten dat er daar sprake is van een nieuwe vastbeslotenheid, een nieuw lei derschap. Het is aan te nemen dat het beleid van een regering-Reagan wat con sistenter zal zijn dan de politiek van de regering-Carter. Maar een consistent be leid is nog niet per definitie een goed beleid. Het ziet er verder naar uit dat met name Schmidt en de Britse premier Thatcher het ook wat beter zullen kunnen vinden met Reagan. Maar tegenover de stelling dat ménsen de geschiedenis maken, kan men met evenveel recht volhouden dat geschiedenis de mensen maakt, waarmee het belang van goede persoonlijke verhou dingen tussen de politieke leiders voor de betrekkingen tussen staten direct weer gerelativeerd wordt Scenario Wagen we toch een speculatie over de Amerikaans-Westeuropese betrekkingen dan zijn theoretisch een aantal scenario's denkbaar. Dat zijn overigens scenario's die uitgaan van de op dit moment voor handen zijnde politieke gegevens, waar mee de beperkte waarde ervan al aangege ven is. Onvoorziene ontwikkelingen kun nen in zulke gedachtenspinsels per defini tie niet meegenomen worden. Het is denkbaar dat de Verenigde Staten door het stelselmatig uitblijven van een evenredige vergroting van de Europese defensie-inspanning een groeiend isolatio nisme aan de dag gaan leggen. Het voor stel van senator Mansfield om de Ameri kaanse troepen uit Wst-Europa terug te halen was intertijd een concrete politieke uiting van een altijd aanwezige onder stroom: Amerika voor de Amerikanen en laten de Europeanen hun eigen boontjes maar doppen. Alleszins voorstelbaar lijkt het dat ln zo'n scenario Oroot-Brittannië gezien de geringe Europese loyaliteit van dit land, uiteindelijk de kant van de Ame rikanen zal kiezen. Daarmee wordt dan een Frans-Westduits condominium over West-Europa een feit. Dat Fransen en Westduitsers onder zulke omstandigheden zullen aansturen op de oprichting van een zelfstandige Westeuro pese defensiemacht die ook over kernwa pens beschikt, kan dan redelijkerwijs ver wacht worden. De economische en tech nologische macht van West-Europa vormt onvoldoende basis om zich een groeiend politiek overwicht van de Sowjet-Unie van het lijf te houden. Een minimum aan militaire afschrikking is wel vereist om niet al te vatbaar te zijn voor politieke chantage. Ongewapend- Het scenario verandert als een groeiend Isolationisme van Amerika gelijk opgaat met een poging van de Sowjet-Unle betere betrekkingen met WestrEuropa aan te knopen. Helemaal theoretisch ls zoiets niet Moskou heeft de afgelopen jaren de Europeanen al herhaaldelijk proberen duidelijk te maken dat zij andere belan gen hebben dan de Amerikanen. Voorstel len voor een geleidelijke demilitarisering van Centraal-Europa zouden dan een kans maken, zeker als in het verlengde daarvan het perspectief van een verenigd Duitsland geboden wordt, dat ongewa pend voor de Sowjet-Unle ongevaarlijk zou zijn. In dat geval ls een flnlandlsering van Europa binnen de kortste keren een feit, aangezien er dan geen concreet tegen wicht meer voorhanden ls voor de Russi sche machtspositie. De twee bovenstaande scenario's zijn ook denkbaar zonder Amerikaans isolationis me. Mochten de Europeanen zelf tot de conclusie komen dat de Amerikaanse mi litaire garanties feitelijk niets meer waard zijn, dan kunnen ze besluiten een eigen Europese kernmacht op te richten mo gelijk zelfs opgebouwd uit het Franse èn Britse atoompotentieel. Gesteld dat de Europeanen zo'n sterke politiek eensge zinde wil zouden ontwikkelen, dan is het vertrek van de Amerikaanse militairen uit Europa met hun wapentuig slechts een kwestie van tijd. De conclusie dat de Amerikaanse militai re garantie niets meer waard is, kan ook lelden tot rechtstreekse besprekingen tus sen West-Europa en Oost-Europa over de toekomst van het werelddeel bulten de Amerikanen om en zonder dat gestreefd wordt naar een eigen Europese kern macht Ook dan ls flnlandlsering een kwestie van tijd, aangezien ieder tegen wicht tegen de macht van de Sowjet-Unie vanaf dat moment ontbreekt Eén optie- Geen van deze scenario's ls op dit moment een nabije mogelijkheid. Wat deze model len wei duidelijk maken is dat degenen die kiezen tegen een eigen Europees atoom zwaard, maar evenmin ln zijn voor een geleidelijke of snelle finlandisering van WestrEuropa alleen de Atlantische optie hebben. Voorlopig ziet het ernaar uit, dat voortzetting van de huidige samenwer king tussen Europa en Amerika nog het minste van alle kwaden is. Wil men de Atlantische samenwerking grotere overlevingskansen bieden, dan is een betere politieke samenwerking tussen Europa en Amerika nodig. Aan onderlinge consultaties heeft het in het verleden vele malen ontbroken, wat tot grote frustraties leidde. De komende Amerikaanse presi dent Reagan heeft al laten weten dat hij de politieke raadplegingen zal intensive ren om Amerikaans en Europees beleid beter op elkaar te kunnen afstemmen. Zijn minister van buitenlandse zaken, Alexander Haig, is iemand die de Europe se verhoudingen van nabij kent doordat hij Jarenlang opperbevelhebber van de NAVO-striJdkrachten is geweest. Wat dat betreft zijn de voortekenen voor de Atlan tische samenwerking gunstig, al moet daarbij direct het voorbehoud worden ge maakt dat menige Amerikaanse president de samenwerking met West-Europa hoog 'ln zijn vaandel schreef zonder dat er veel van terecht kwam. Vervreemding- De Amerikaanse diplomaat uit het begin van dit artikel vergeleek de houding tus sen de Verenigde Staten en Europa met die tussen een ouder en zijn kind. Dank zij de voeding en de opvoeding wordt een kind zelfstandig. Het zet zich tegen zijn ouder af om zich die zelfstandigheid zelf te verwerven. Europa is dank zij Amerikaan se steun op eigen benen komen te staan en dat leidt tot een vervreemding. Europa en Amerika zullen beide moeten werken aan de opbouw van een hernieuwde rela tie, waarin elke partij eigen verantwoorde lijkheid heeft. De verhouding zal anders zijn dan ln het verleden. Maar het stond voor de Amerikaan wel vast dat de Euro peanen een groter deel van de verantwoor delijkheden op zich zullen moeten nemen, willen ze kunnen rekenen op een goede verhouding met de Verenigde Staten. i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13