patrimoniums SOCIAAL-KULTUREEL WERK(ST)ER medewerkt st) er K3 AMILIEBERICHTEN C" H" woonmaatschappelijk werk(st)er Wie gevoelt zich geroepen en bekwaam?? full-time toerustingswerker/ begeleider (m/v) HET VERPLEEGHUIS „SONNEVANCK" bezigheidstherapeute EEN MAATSCHAPPELIJK WERKER M/V DEHARTENBERG-EDE de essenburgh harderwijk var; 27 DECEMBER 1980 TROUW/KWARTET 11 in maandag lol en mei vrijdag tetefo- 9 00-19 30 uur opgegeven worden op 020-913456 lagavond is dit alleen mogelijk van l00 uur W leven I 1 'en na Ziin O" mi tprezen zij de Heer sg aan dag draagt Hij ons ie God is ons heil. Psalm 68:20 (onber.) van dienen en een moedig gedra- nam de Heer op de tweede kerstdag Zijn kind, onze innig geliefde vrouto. en grootmoeder Imke (Emmy) Scholte ihtgenote van W. A. Hoekstra ftijd van 72 jaar. lillegom: W A. Hoekstra tergen op Zoom: Piet en Hermke Jurgen, André en Erik llegom: Henk en Greet Karin. Anne zeiden Wim en Ellen Martine, Willem Anne en Daan Eoetermeer: Tineke en Reinder P Hillegom, 26 december 1980 ikerklaan 173. Liever geen bezoek aan huis Geen bloemen ist van Woord en Gebed zal worden op dinsdag 30 december a s. om ir in de Hervormde kerk te Hillegom. de teraardebestelling zal plaatsvinden algemene begraafplaats. leid tot condoleren na afloop van de [held in Het Bolwerk, Karei Doorman- UU TRI I Wie overwint, zal ook aldus bekleed I worden met witte klederen. Openb. 3:5A llroefheid geven wij u kennis dat God tot I genomen heeft na een langdurige ziekte |geliefde schoonzuster en tante Imke Scholte lfde echtgenote van W. A. Hoekstra te Hillegom. nber 1980 Groningen: H. Hoekstra J. M. Hoekstra-Rodenboog 's-Gravenmoer: D. Hoekstra E. Ch. Hoekstra-Klootsema Veenendaal: P. Hoekstra Th. E. Hoekstra-Dorland Veenoord. K. Kuiper F. Kuiper-van der Heide Arnhem: G. Bosch-Hoekstra A. J. Bosch Breda: H. F. Meloen-Hoekstra Th. H. Meloen Harderwijk: A. Stijkel-Hoekstra J. C. Stijkel neven en nichten. Psalm 17 vers 7 O blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw godd'lijk beeld. zij Jezus Christus, die dit in vergeving van zonden aan mijn innig geliefde man. onze en grootvader Jacobus Janse (genoot van Clasina Johanna van der Zwan de leeftijd van 66 jaar heeft vervuld. erbarm U over ons nageslacht. Ouddorp: C. J. Janse-van der Zwan Brielle: A. C. Janse M. H. Janse-Breeveld Anita, Ingrid, Margriet Gorinchem: G. T. Fokke-Janse Menno, Mark Oost Souburg: E. C. Naayer-Janse Martij n, Erica 1 BE. Ouddorp, 24 december 1980 at 21. BE. Oud< Jfceedststraat tr voorbereiding op de teraardebestelling zal ff maandag 29 december a.s. een dienst van Dord en Gebed worden gehouden in de aula n de algemene begraafplaats te Ouddorp, nvang 12.00 uur, waarna de teraardebestel- ig zal plaatsvinden. trtrek vanaf het woonhuis 11.45 uur. Gele- nheid tot condoleren na de begrafenis in de ila op de begraafplaats. ij werd ruim 7 jaar. ij wensen Auke, Gon en de jongens Gods ^troostende nabijheid toe. lief en dapper kleinzoontje en neefje Wido Woudstra nu ongehinderd verder spelen voor Gods 'Ïl l item i H. Hageman M. Hageman-Lugthart Jan en Gerda Opmeer Henk en Zwanny Hageman Bora Eckersley Marianne Hageman Enige en algemene kennisgeving In de Kerstnacht heeft God, voor ons onver wacht, tot Zich geroepen onze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgroot moeder Emma van der Tas- van de Grampel weduwe van C. van der Tas in leven tandarts te Amsterdam op de leeftijd van 87 jaar. Soestdijk: M. de Ruiter-van der Tas Arnhem: J. van der Tas F. M. A. van der Tas-de Jong Moergestel: C. van der Tas A. van der Tas-Jacobs Kleinkinderen en achterkleinkin deren. Tilburg, 25 december 1980 Pension Mariengaarde Burg. Damsstraat 15 Correspondentieadres: Van Rijckevorsellaan 28, Moergestel. De rouwdienst zal geleid worden door de Wel eerwaarde Heer Ds. Kr. Smit op maandag 29 december a.s. om 11.00 uur in de aula van begraafplaats Westerveld te Driehuis-Wester- veld, waarna de teraardebestelling zal plaats vinden. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula van de begraafplaats. „Ik ben de Alpha en de Omega het begin en het einde, de eerste en de laatste". Openb. 22:13 Heden ontsliep in de HERE onze lieve zuster, schoonzuster en tante Grietje Masereeuw op de leeftijd van 84 jaar. Amsterdam: C. Masereeuw W. Masereeuw-Kostman Driebergen: S. Bergström-Ma se reeuw Amsterdam: A. M. Visser-Masereeuw Amsterdam. E. van der Kolk-Masereeuw M. W. van der Kolk neven en nichten Driebergen, 25 december 1980 „Sparrenheide", Melville van Cambeeklaan 77 Corr.adres: Buntlaan 65, Driebergen. Liever geen bezoek Geen bloemen. De rouwdienst zal D.V. gehouden worden dins dag 30 ecember a.sl. om 13.30 uur in de aula van „Sparrenheide", waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Verlengde Traay te Drie bergen. „Beveel gerust uw wegen." De Heere heeft tot Zich genomen onze lieve moeder en oma Hillegonda Pruissen-Verkuyl sinds 1950 weduwe van Anthonie Pruissen Op de leeftijd van 87 jaar. Prinsenbeek: J. J. van Kesteren-Pruissen G. J. C. van Kesteren Rozenburg (N.H.): A. C. Pruissen P. Pruissen-Zekveld Emmeloord: I. C. Troost-Pruissen T. Troost Zaandam: K. M. Pruissen klein- en achterkleinkinderen Hoofddorp, 24 december 1980 Huize Horizon ndentieadres: Aalsmeerderweg 512, Correspondentieadr 1437 EJ Rozenburg De rouwdienst zal D.V. gehouden worden op maandag 29 december om 14.00 uur in Het Brandpunt, Hoofdweg 774 te Hoofddorp, waarna de begrafenis in het familiegraf op de oude algemene begraafplaats aldaar zal plaatsvinden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole ren in Het Brandpunt. Geen bloemen Bedroefd, doch dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend heeft, geven wij u kennis, dat God na een langdurig geduldig gedragen lijden tot Zich genomen heeft mijn innig gelief de vrouw, onze zorgzame moeder en groot moeder Geertje den Hollander geb. den Boer in de ouderdom van 80 jaar. Rotterdam: J. H. den Hollander Voorburg: A. den Hollander A. J. den Hollander-van Vark Gerda Elly Rotterdam: W. E. den Hollander W. den Hollander-Molendijk Jenneke Gerda 23 december 1980. Geertruidenbergstraat 25. 3086 WD Rotterdam. Geen bezoek aan huis Geen bloemen. De dienst van Woord en Gebed wordt gehou den D.V. maandag 29 december om 14.30 uur in de kapel op de begraafplaats „Charlois" aan de Charloisse Lagedijk 680, waarna de begra fenis aldaar zal plaatsvinden. Vertrek vanaf het woonhuis omstreeks 14.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula op de begraafplaats. Patrimoniums Woningstichting beheert ca. 11.000 woningen in diverse Rotterdamse wijken. Bovendien ontwikkelt Patrimonium activiteiten op het gebied van nieuwbouw en renovatie. Wij hechten veel waarde aan goede contacten met huidige en toekomstige bewoners en aan een rechtvaardige verdeling van de schaars be schikbare woonruimte. Op de afdeling Sociaal Beheer bestaat een vacature voor die verantwoordelijk zal zijn voor de verhuur en het beheer van een deel van de woningen en actief deel zal nemen aan de ontwikkeling van nieuwe projecten in één van de stadsvernieuwingswijken. Deze functie omvat: sociale begeleiding van woningzoekenden en be woners; beleidsvoorbereiding op het gebied van woonruimte verdeling en het woonmaatschappelijk werk; een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de afdeling en de eigen regio. Wij vragen iemand, die na een inwerkperiode zelfstandig de volgende taken kan uitvoeren: het begeleiden, selecteren en beoordelen van woning- aanvragen en het toewijzen van woningen binnen het gemeentelijk distributiebeleid van het wijkgebonden toewijzingsbeleid; het deelnemen aan projectteams, waarin samen met diverse disciplines stadsvernieuwingsprojecten worden voorbereid en gecoördineerd; het doen van huisbezoeken, het begeleiden van bewo ners tijdens woningverbetering; het opstellen van soc. plannen en herhuisvest ingssche- ma's, en het zitting nemen in herhuisvestingscommis- sie; het verstrekken van informatie herhuisvesting, woon ruimteverdeling en subsidieregelingen; het begeleiden van, bemiddelen tussen en hulp verle nen aan bewoners terzake van resp. bewoning, onenig heid en woonproblemen. Voor deze functie is interesse (bij voorkeur ervaring) in de volkshuisvesting en een opleiding op minimaal M.B.O.-niveau vereist. Wij bieden voor deze functie: een werkkring met veel afwisseling en veelvuldige contacten; een zelfstandige functie-uitoefening; een salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring volgens C.A.O. voor woningbouwcorporaties. Een psychologische test is een onderdeel van de sollici tatieprocedure. Schriftelijke sollicitaties aan ons adres: Koningslaan 119 3067 TG Rotterdam, met vermelding van de letters WMW op de enveloppe. woningstichting te delfshaven Bestuur, beroepskrachten en medewerkers van de Stich ting Sociaal-Kultureel Werk Vlissingen zoeken in verband met het aanvaarden van een nieutve werkkring van een van de huidige beroepskrachten op korte termijn een voor het buurt- en clubhuis „Het Woltershuis In de stichting, welke drie buurt- en clubhuizen en drie peuterspeelzaken omvat, participeren de Hervormde, Ka tholieke en Gereformeerde Kerken van Vlissingen en Sou burg. Zowel deze kerken als de werkeenheden zijn vertegenwoor digd in het bestuur van de stichting. Wij verwachten van sollicitanten, dat zij de doelstelling van de stichting onderschrijven en van daaruit willen werken. Aanstelling geschiedt volgens de cao-Welzijn. Onze gedachten gaan uit naar iemand met de opleiding Sociale Academie, hoewel wij de motivatie van betrokkene ook erg belangrijk vinden. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de directeur van de stichting, Leendert van der Jagt, tel. 01184-14660 (thuis: 64763). Schriftelijke sollicitaties vóór 6 januari aan het bestuur, Hogeweg 103/ 105, 4382 JD Vlissingen. De Deputaten voor de Evangelisatie in de classis Zuid-Oost Drente van de Gereformeerde Kerken in Nederland geven de gelegenheid om te solliciteren naar de funktie van Gezocht wordt naar iemand die het (bestaande) evangelisatiewerk in (voorlopig een deel van) de classis met geloofsenthousiasme op zich wil nemen. Voor deze taak zijn: 1. de vereisten: belijdend lid van de Gereformeerde Kerken; goede contactuele bekwaamheden die nodig zijn voor de relatie met medewerkers, kerkeraden en samenle ving; in staat zijn gemeenteleden en vrijwillige medewer- kers/sters in jeugd- en volwassenenwerk te motiveren en te stimuleren. 2. vóóropleldlng: voltooide studie aan een Bijbelschool of aan een paedagogische academie of aan een sociale academie (gespecialiseerd In het werken met groepen). 3. salariëring: Deze vindt plaats volgens de landelijke regeling. Sollicitaties vóór 20 januari 1981 aan de voorzitter van de classicale deputaten: ds. S. B. van der Molen, Landschaplaan 151, 7824 BG - EMMEN, teief. 05910-25933. begint op deze en de andere advertentie pagina's ELKE OCHTEND OPNIEUW te HARDERWIJK vraagt een bij voorkeur met enige ervaring in het werken met gehandicapten. Diploma bezigheidstherapeute of ge lijkwaardige opleiding gewenst. Sollicitanten moeten zijn van Prot. Chr. levensbeschouwing. Schriftelijke collicitaties kunnen gericht worden aan: de Economisch directur van „Sonnevanck", Leuvenumseweg 913849 LC HARDERWIJK. De Stichting Protestants Christelijk Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening Noordwest Veluwe (werkzaam In de plaatsen Harderwijk, Ermelo, Putten en Nijkerk) vraagt ter vervulling van een vacature Standplaats: Nijkerk. Vereiste opleiding: Diploma Sociale Academie dan wel diploma HBO-MW. Van hem wordt verwacht, dat hij: zowel in teamverband als zelfstandig kan werken en eigen initiatieven kan ontplooien; kritisch wil meedenken in de ontwikkelingen van het maatschappelijk werk; flexibel is in de omgang en over goede contactuele vaardigheden beschikt; zich volledig zal inzetten voor de uitvoering van ons beleid binnen de regio. Kandidaten dienen van harte te staan achter de grondslag van onze instelling en dienovereenkomstig werkzaam te zijn. Men dient er tevens rekening mee te houden, dat men in de gehele regio inzetbaar is. Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de C.A.O. voor de Welzijnssector. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze staffunctionaris, de heer G. van Waversveld, bereikbaar onder telefoonnummer: 03418-3444. U kunt u sollicitatie gaarne binnen 14 dagen richten aan de directeur van het P.C.C.M.D. Noordwest Veluwe, Stationsstraat 14, 3881 AD Putten. kHEEREN LOO CHR. CENTRUM VOOR GEESTELIJK GEHANDICAPTEN Apeldoornseweg 60, Ede. Telefoon (08382) 441. JÜ-, r "De Hartenberg" is een woon- en werkgemeenschap, waar 380 geeslelijk gehandicapten worden verzorgd en begeleid. Voor het Dag-Activiteiten-Centrum zoeken wij op korte termijn een voor een nieuw te starten groep, die voornamelijk buiten het Hartenberg-terrein een taak zal krijgen. De leeftijd van de pupillen in deze groep ligt tussen 20 en 30 jaar. De groepsgrootte is 10. De activiteiten sullen o.a. bestaan uit: e luinwerkzaamheden e werkzaamheden gericht op de creativiteit e het in stand houden of uitbreiden van praktisch-maatschappelijk gerichte kennis en vaardigheden. Van de nieuwe medewerfc(st)er verwachten wij, dat hlj/stj: e de opleiding Middelbare Tuinbouwschool heeft afgerond met als specialisatie Bloemsierkunst of Tuinaanleg en -onderhoud e in staat is zelfstandig te functioneren e wil werken vanuit een christelijke levensopvatting e tenminste 23 jaar oud is. Eventuele gegadigden die menen, op grond van een gelijkwaardige opleiding, aan het gevraagde voor deze functie te kunnen voldoen, kunnen eveneens reflecteren. De c.a.0. voor het Ziekenhuiswezen is van toepassing. Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, bedraagt min. t 2.222,49 en max. 2.751,27 bruto per maand. Inlichtingen over deze functie kunnen op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur worden verkregen bij de heer D.S. Dijkman, toestel 333 of bij Jan van Essen, toestel 332. Schriftelijke sollicitatie te richten aan de algemeen-directeur. Postbus 75, 6710 BB Ede (Gld.). een oecumenisch vormingscentrum in internaatsver band, aangeslo ten bij de Federatie van Vormingscentra te Driebergen, zoekt per 1 maar 1981 of zo spoedig mogelijk daarna een KURSUSLEIDSTER/LEIDER die voorlopig een full-time baan accepteert, maar in een later sta dium eventueel met een deeltijdbaan (ca. 80%) akkoord gaat. De funktie omvat o.m.: 1) het zelfstandig voorbereiden en uitvoeren van meer daagse kursussen t.b.v. het lager- en middelbaar be roepsonderwijs; 2) idem wat betreft het werken met vrouwen; 3) deelname aan diverse vormen van overleg (intern en extern); 4) dragen van (medeverantwoordelijkheid en verdere ontwikkeling van de onder 1) en 2) aangeduide werk velden. Gezien de te verrichten werkzaamheden en de huidige samenstelling van de kursusstaf gaat onze voorkeur uit naar een vrouwelijke kollega. Zij/hij behoort een vakkundige opleiding te hebben, minimaal Sociale Akade- mie k.w. Kennis van en enige ervaring met vormingswerk in internaatsverband vinden wij belangrijk. Salaris volgens de salarisrcgcling Vormings- en Ontwikkelingswerk, aangepast aan leeftijd en ervaring. Overige arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-Welzijn. Op verzoek wordt een informatiepakket toegestuurd. Sollicitaties voor 21 januari 1981 te sturen aan: Sollicitatiekommissie Vor mingscentrum 'De Essenburgh', Zuiderzeestraatweg 199,3848NA Harderwijk. Inlichtingen bij Jan van der Steen, tel. 03413 -1841 of 's-avonds 03410-3800.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 11