Brokx wil lage huren aanpakken Zwaardere eis voor uitkering werkloosheid esuwkaéo X Gif op verpakking ijstaart leze krant Ik wil véél zien. Kan dat in Israël? lieu we Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Geen sneeuw HET WEER fi»ll<lllCi<ISKOI'<J yietïijee&f <4980 Mystiek of gesprek De grote stilte na de kerstpreek idio en televisie met de Kerstdagen e Kerstpuzzel childers oemen lerontdekt' rije pers rg kwetsbaar leuwjaarswens eeds korter Een busreis naar Babel Zigeuners mogen voorlopig blijven kamervoorzitter rrije jongen' Mededeling Spoorwegen bestellen 5400 fietsen L Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TfDUW- 26 mt rouw RH# 38STE JAARGANG NR 11130 - WOENSDAG 24 DECEMBER 1980 Vee! bewolking en nu en dan regen en middagtemperaturen omstreeks tien graden. Vrij krachtige zuidwesten wind. in de kustgebieden toenemend tot hard of stormachtig. Morgen en overmorgen: Opklaringen en enkele buien. Enige daling van temperatuur. Zon op: 08.47. onder: 16.30 Maan op: 21.00, onder: 11.18 Advertenties voor déze Zaterdagse rubriek moéten u'itwujk dondèröag If.i'e post) rn ons bèzlt zlk) Inlichtingen tel: 020-5622783/ LOSSE NUMMERS 65 CENT jINA 13: PAGINA 2: PAGINA 5: Van een onzer verslagge vers AMSTERDAM De Keu ringsdienst van Waren in Maastricht heeft gisteren bij het onderzoek naar een partij diepvries- en ijspro- dukten uit 29 winkels in Limburg, alleen enkele spo ren nltriet op de grootver pakking van ijstaarten aangetroffen. Volgens de directeur van de keu ringsdienst, Ir. J. Daenen, was de buitenverpakking enigszins aan getast door een oplossing met nl triet. De blnnenverpakklng bevat te „praktisch geen" nltriet en ln het ijs zelf werd geen enkel spoor aangetroffen, aldus de directeur van de keuringsdienst. Alle ande re onderzochte waren bleken geen nltriet te bevatten. De Keuringsdienst van Waren heeft gisteren tot laat ln de avond enkele honderden monsters geno men van Ijs- en dlepvriesproduk- ten uit 29 winkels in elf Limburgse gemeenten. Iglo had de partij van ruim tweeduizend kilo op 11 de cember ln een bestelauto, waar van de koelinstallatie lekte, laten vervoeren. De nieuwe koelvloei stof bevatte grote concentraties van het giftige nltriet. Zes pakken nasi-goreng, die bij een super markt ln Venray werden bezorgd, raakten ervan doordrenkt. Na het eten van de maaltijden nasl-go- reng stierven twee Inwoonsters van Venray. Het lek Is volgens het ministerie van volksgezondheid waarschijnlijk door een explosie ln het koelsysteem ontstaan. Vol gens Iglo staat dat echter nog geenszins vast. Directeur Daenen van de Keu ringsdienst van waren zegt dat de kans dat ln Limburgse winkels nog vergiftigde diepvries of Ijspro- dukten zijn, nihil ls. HIJ wilde niet uitsluiten dat consumenten nog besmette waren ln huls hebben. Daenen is er echter van overtuigd dat de bevolking voldoende ge waarschuwd ls de produkten, die zij na 11 december bij een van de 29 winkels hebben gekocht, niet te nuttigen. „Wie nu nog niets van de zaak gehoord heeft, moet als een kluizenaar leven," aldus Daenen. De keuringsdienst zal na de kerst dagen bij klanten van de 29 win GINA 15: iGINA 18: AGINA 19: IGINA 21: PAGINA 17: deze krant is een aantal pagina's opgenomen, dat normaal zaterdag wordt geplaatst. In verband met de gewijzigde óstbestelling zal een klein deel van onze abonnees zaterdag de rant niet ontvangen. De aanlevering van poststukken voor aandag 29 december is op een dermate vroeg tijdstip, dat een tel van de postabonnementen die dag niet of vertraagd zal orden besteld. De directie ADVERTENTIE Wat in de Sowjet-Unle niet kon, mocht in Polen wel: studenten in Warschau hielden gisteren een optocht ter herdenking van de onlangs overleden ex-Beatle John Lennon. Van een onzer verslaggevers ALMERE De ongeveer honderd- vijftig zigeuners, die vorige week don derdagmacht zijn neergestreken op de dagcampglng Mulderzand ln Flevo land, mogen daar voorlopig blijven staan. De landdrost van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpol- ders, Han Lammere, heeft aangekon digd geen actie te zullen ondernemen tegen de zigeuners, die Illegaal in ons land zijn. Lammere weigerde de groep onthef fing van het verbod om op het Mul derstand een standplaats te kiezen. Maar hij liet de zigeuners ook weten dat zij tegen dit besluit ln beroep kunnen gaan bij de minister van bin nenlandse zaken. Zolang deze be roepsprocedure duurt (dertig dagen). ls Lammere niet van plan medewer king te geven aan het besluit van staatssecretaris Haars van justitie dat de zigeuners het land uit gezet zullen worden. De landdrost heeft in middels opdracht gegeven op het Mulderzand voorzieningen voor de groep te treffen, zoals water en toi letten. Een achtergrondverhaal staat op pag. 9. BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN. n onze parlementsredactle Met |EN HAAQ De tegenpartij van „vrije Jongens" Jacobse en van blijkt al een vertegenwoordiger de Tweede Kamer te hebben, emand minder dan Kamervoor- ter Dolman heeft zich gisteren 5 vertegenwoordiger van deze rtij met schriftelijke vragen tot Inlster Gardeniers van CRM ge ïnd. olman, die verklaarde ook nog eeds lid van de PvdA te zijn, wil Oardenlere weten, of het „ori- neel waar" ls, dat haar minis te- de VPRO om opheldering heeft vraagd over de televisle-ultzen- ng van het Slmpllstles Verbond, de bewuste uitzending afgelo- m zondag hebben de „vrije Jon- ns" Jacobse en Van Es, alias oot en Ble, pseudo-reclame ge laakt voor Haagse middenstan ds. olman vraagt verder, of het nu bedoeling ls alle „vrije Jon- ens" de nek om te draalen en iraoekt de medewerkers van RM de opdracht te geven, van Jd tot tijd een geintje te waar eren. •e vragen van de Kamervoorzlt- ïr leverden aanvankelijk dlscus- e op onder medewerkers van de Weede Kamer, die zich afvroegen dat nou wel kon. vragen na- lens een partij die niet ln de toeede Kamer ls vertegenwoor- Igd. Echter, de voorzitter zelf, die laarin het laatste woord heeft, liet vragen toe, zodat verdere taatsrechterlljke discussie ach- erwege kon blijven. Kamervoorzitter verklaart Mgevraagd, dat, wanneer een an- w Kamerlid vragen namens de tegenpartij had gesteld, hij deze had toegelaten, zodat hem een willekeur kan worden verwe- en. Op de vraag, of hij nu ook lampagne gaat voeren voor de Te enpartij, laat de voorzitter we en, daarvoor ln te zijn. HIJ ls er ichter niet zeker van, dat het cam- ieteam van de tegenpartij ini als kandidaat wenst Meer hierover in de rubriek «Naar de knoppen" op pag. 4. camp ?enpj «en, c I echte Pagm hem Onze volgende editie ver schijnt op zaterdag 27 de cember. Familieberichten voor deze krant kunt u nog opgeven op tweede kerst dag van 18 tot 20 uur, uit sluitend onder telefoon nummer 020-5626270. Van daag zijn onze kantoren om 16 uur gesloten. UTRECHT (ANP) De Neder landse Spoorwegen hebben een miljoenen-order geplaatst. Deze keer gaat het eens niet om treinen maar om de leve ring van 5400 fietsen, die voor twee miljoen gulden bij de rij- wielenfabrlek Sparta in Apel doorn zijn besteld. De nieuwe karretjes moeten vóór Pasen allemaal zijn afgeleverd; se dienen ter vervanging van de huidige NS-fiets-vloot. ALMELO De Mobiele Eenheid kwam gisteren in actie om ongeveer honderd demonstranten te verwijde ren die het terrein van de verrij- klngsfabrlek voor uranium, UCN, blokkeerden. De actie was gericht tegen de uitbreiding van het UCN- project. De demonstranten probeer den het personeel van de fabriek de toegang tot het fabrieksterrein te verhinderen. Het kwam tot een hard handig treffen tussen de M.E. en de demonstranten van wie er 34 werden gearresteerd. Nadat tegen hen pro ces-verbaal werd opgemaakt, wer den zij in de loop van de middag vrijgelaten. Een afvaardiging van de actievoer ders heeft zich bij de burgemeester van Almelo beklaagd over het hard handige optreden van de politie. ADVERTENTIE Jazeker. Met onze verzorgde rondreizen leert u Israël door en door kennen. Nederlands sprekende gidsen laten u o.a. Galilea, Nazareth. Bethlehem, Jerusalem en de woestijn zien. Vraag snel het complete Israël-rcisprogramma 1981 aan. Stuurde bon in open envelop aan: Israël F.xpress/KibboetsTours, Antwoordnummer 548, 1000 RA Amsterdam ISRR6LEXPRESS NAAM ADRES 1^PLAATS kibboets tours ujeteringschons 125 IO!7sc omslerdom telefoon 020-246191 I Van onze parlementsredactle DEN HAAG Staatssecreta ris Brokx van volkshuisves ting wil dat het aanpassen van te lage huren in het ver volg in centen en niet meer in procenten geschiedt. Wonin gen worden daartoe van een puntensysteem voorzien, waarmee de kwaliteit van de woning wordt gemeten. Via vaste bedragen moeten dan de goede woningen met een te lage huur naar een redelijk huurniveau groeien. De vooretellen van Brokx lelden er toe, dat mensen die ln een goede, maar te goedkope woning wonen, vol gende zomer (1 Juli) gemiddeld met een huurverhoging van tien procent worden geconfronteerd. Zes procent als vaste JaarliJke huurverhoging en vier procent gemiddeld als „inhaal- huur". De vooretellen van Brokx leiden tot variabele huurverhogingen. Een slechte woning die minder dan 98 gulden aan huur „doet", zal elf gul den ln huur omhoog moeten. Ook kan op basis van ernstige klachten over de kwaliteit van de woning de huur worden verlaagd. Goede woning Een zeer goede woning, die wordt verhuurd voor minder dan 98 gulden. moet dit voorjaar echter met 83 gul den duurder worden. Eerder genoemde bedragen zijn uiter sten die voorkomen in de tabel van Brokx. Via de vaste bedragen wil de staatssecretaris versneld komen tot een aanpassing van de huren aan de kwaliteit van de woning. Een aanpas sing die in het verleden te traag ver liep, waardoor grote verschillen tus sen kwaliteit en huurprijs én huren van bestaande en nieuwe woningen optraden. Volgens staatssecretaris Brokx wordt daarmee de volkshuisvesting schade berokkend, omdat exploitatie van woningen niet meer lonend zou zijn, dan wel dat de rijksoverheid te veel subsidies moet betalen om de huren laag te houden. kels dlepvriesprodukten ophalen voor onderzoek in Maastricht. Vandaag zal de directie van Iglo voor de tweede maal in regionale kranten de adressen van de win kels bekand maken. Het bedrijf, een onderneming van Unilever, zegt dat het zich als fa brikant verantwoordelijk stelt voolr de door haar geleverde pro dukten. Dat betekent, volgens een woordvoerster van Unilever, dat Iglo ook bereid is schadevergoe- dingen aEin de nabestaanden van de twee slachtoffers uit te keren, als er een oorzakelijk verband tus sen het lek in het koelsysteem en de vergiftiging van de twee vrou wen is aangetoond. De politie van Venray gaat hiervan uit. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Het verzwaren van de „referte-eis" de tijd dat iemand gewerkt moet hebben om in aanmerking te komen voor een uitkering voor werklozen levert het rijk bijna het dubbele op van de besparing die hiervan eerst was verwacht, namelijk geen 200 maar 395 miljoen gulden per jaar. Door de zwaardere eis zullen per Jaar rond 47.000 werklozen minder in aanmerking komen voor de betere uitkeringen. Dit blijkt uit de toelichting op het wetsontwerp voor verzwaring van de „referte-els", dat staatssecretaris De Graaf (sociale zaken) gisteren heeft ingediend bil de Tweede Kamer. Er bestaan thans drie soorten uitke ringen voor werklozen: de WW (80 procent van het laatstverdiende loon) voor het eerste halfjaar van werkloos heid, vervolgens de WWV (75 procent) voor de volgende twee jaar, en ten slotte de RWW (bijstand, op het ni veau van het minimumloon) voor on bepaalde tijd. Om in aanmerking te komen voor de hogere uitkeringen van WW en WWV moet de werkloos geworden werknemer thans minstens zes weken lang hebben gewerkt dan- wel minstens 65 dagen hebben ge werkt in de laatste twaalf maanden. Deze eis heet de 'referte-els'. De staatssecretaris wil deze eis verzwa ren tot 130 dagen gewerkt hebben ln de twaalf maanden voordat men werkloos wordt. Deze 130 dagen ko men neer op een half jaar, want het jaar telt 260 werkdagen. Vertraging Deze maatregel werd eind augustus aangekondigd, en had 1 januari moe ten ingaan. Volgend jaar zou er dan een besparing van 200 miljoen gulden ontstaan. Doordat de maatregel ver traagd is en pas in de loop van het nieuwe Jaar van kracht kan worden, wordt nu voor volgend Jaar de bespa ring geraamd op 195 miljoen gulden, maar daarna per jaar op 400 miljoen. De staatssecretaris verwacht dat per jaar 47.000 werklozen door de maatre gel getroffen zullen worden. Zij krij gen dan niet eerst WW en eventueel evenmin WWV, maar vallen meteen terug op de bijstand (RWW). Uit de cijfers blijkt dat de maatregel niet alle groepen werklozen gelijkelijk treft. Mensen met lagere lonen, jongeren en ongehuwde mannen blijken veel va ker te worden getroffen door de maat regel dan hogere toongroepen, oude ren en gehuwde mannen. Dit komt doordat werknemers met lagere lo nen, jongeren en ongehuwden onre gelmatiger werk hebben of nog geen werk hebben gehad, waardoor zij thans wel voldoen aan de referte-eis van zes weken of 65 dagen, maar straks niet meer aan de hogere eis van 130 dagen. Kaartenmap Europa A) Twee Dick Brtma poppetjes (B) De kaarten van alle landen van Europa Twee leuke hangpoppeljesvan stof. in een handig fonnaat boekje. Origineel Dick Bnina__ Donkerbruine kunsilederen omslag. ontwerp Peper- en zoutkubus (D) Zeer praktisch, deze moderne peper molen gecombineerd met z.outstrooier van doorzichtig perspex. Knijpkat (C) Een 7.eerenergiebewuste zaklamp, de zogenaamde 'knijpkat'. Even knijpen en er is licht in de duisternis. Aanvankelijk had Brokx niet alleen inhaal-huren in vaste bedragen willen Invoeren, maar ook de puntentelling waarmee de kwaliteit van de woning wordt gemeten, willen optrekken. De staatssecretaris heeft daar echter van afgezien, omdat de lastenverho ging voor huurders daarmee te sterk zou oplopen. De Tweede Kamer moet zich nog uitspreken over de plannen van de staatssecretaris, evenals over de hoogte van het vaste jaarlijkse per centage huurverhoging van zes pro cent. Brokx heeft daartoe zijn voor stellen gisteren ln een brief aan de Kamer gezonden Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee:1 Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro: Postcode en plaats: _TeL Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 1*7.50 Kado naar keuze: (HA. DB. DC OD. (aankruisen a.u.b.i Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend yjpor opgaven) Voor bezorginformatie 020-5(>2(>26-4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1