Twee doden door gif in pakken diepvries-nasi fS: nieuwe eisen ran 'onredelijk' Chinezen dreigen met tegenacties Kies uw A evaarlijke dampen yreen op de Rijn AZ'67 op vakantie met goed rapport P( Meubelfabriek w Oisterwijk KOOP AVOND SENSATIE. Politie van Venray vermoedt misdrijf [Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Hier en daar bui HET WEER Christenen in Marokko Aantrekkelijke Figaro Haagse prijzen uitgereikt Kerstpakketten voor bezetters Geen roddel naar Indonesië Suriname is boos De successen van Roefs Arm en rijk en de macht Nederland tegen uitbreiding van Veiligheidsraad jlossing gijzeling nog ver weg Isigin wordt in [emlin bijgezet onjen verpletterd no2r tank veevoer In auto omgekomen Boos over levering aan Taiwan toonaangevend in eiken Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TfOUW I I I I I I I rouw 38STE JAARGANG NR. 11128 MAANDAG 22 DECEMBER 1980 Vandaag: Wolkenvelden en hier en daar een bui. Middagtemperatuur ongeveer zes graden. Zuidwesten wind toenemend tot matig, windkracht vier en aan de kust tot vrij krachtig, windkracht vijf. Morgen en overmorgen: veel bewolking en af en toe regen. Middagtempera tuur ongeveer acht graden. Morgen: zon op: 08.46 onder 16.28 maan op: 18.43 onder: 09.58. 65 CÉNT PAGINA 2: PAGINA 4 PAGINA 6: PAGINA 7: PAGINA 3: PAGINA 5: PAGINA 13: Hobbyhoek, weer, strips, feuilleton, rtv-programma'e, puzzel i onzer verslaggevers HAAG Nederland Is tegen Btbrciding van de Veiligheids- de Verenigde Naties. India lorgesteld de raad uit te brei- t vijftien naar 21 leden. De ikelingslanden zouden dan lan bod komen. Overigens zijn lerling verdeeld over de vraag t nieuwe zetels verdeeld moe- irden. iding van de Veiligheidsraad t tweederde van alle leden Verenigde Naties worden ekeurd. De permanente leden e raad, de Verenigde Staten, de t-Unie, Groot-Brittannië, Frankrijk en China, kunnen een be slissing blokkeren. De eerste vier hebben al laten weten tegen uitbrei ding te zijn. Volgens Nederland gaat vergroting ten koste van de „effecti viteit" van de Veiligheidsraad. Een voorstel de verdeling van de tien niet-permanente zetels te veran deren om de ontwikkelingslanden meer invloed te geven wordt door ons land „nader onder de loep geno men". Vooralsnog reageert het mi nisterie van buitenlandse zaken „niet erg enthousiast" omdat de in vloed van de westerse landen erop achteruit zou gaan. „De Veiligheids raad is een bijzonder orgaan, waarin rekening moet worden gehouden met de machtsverhoudingen in de wereld zoals die er nu uitziet," zo wordt gezegd. Meer nieuws op pag. 5 (HINGTON (AFP, AP, Reuter) De „uiteindelijke eisen" van Iran voor vrijlating van de ■si. merlkaanse gijzelaars worden door de Verenigde Staten „onredelijk" genoemd. Volgens Tster van buitenlandse zaken Edmund Muskle gaat het om voorwaarden waaraan „geen •Ie Amerikaanse president kan voldoen". eeft onder meer van de Verenlg- tcn geëist dat het 48 miljard stort op een rekening ln Alge- Algerije heeft tot nu toe bemld- blj het vinden van een oplossing de inmiddels meer dan een Jaar gijzeling. Washington moet ig miljard storten als zekerheid de terugbetaling van het vermo- van de sjah, achttien miljard als Joedlng voor de ln de VS geblok- |de Iraanse tegoeden, acht mil- voor niet nader aangeduide fondsen die ook ln beslag genomen zouden zijn en twee miljard als ver goeding voor het goud dat bij de Amerikaanse centrale bank ligt. Wanneer Iran de gijzelaars heeft vrij gelaten, krijgt het de beschikking over de in totaal 28 miljard gulden, die zijn gestort ter dekking van de Iraanse tegoeden ln de VS en over het goud. De overige twintig miljard vor men een garantie voor de terugbeta ling van het fortuin van de sjah. Wan- een onzer verslaggevers STERDAM Omstreeks middernacht werd het blnnen- ven over de Rijn verwacht van een grote plas styreen die dagavond omstreeks zes uur bij een aanvaring ln West- tsland was weggelekt. In een politiebericht vla de radio d bewoners van het grensgebied aangeraden, motoren al M«r nieuw, op pas. s tten, deuren en ramen te sluiten, en binnen te blijven. neer de V8 niet mlnsteni dit bedrag van het vermogen van de sjah opspo ren en teruggeven, kan Iran het geld opnemen. Een oplossing van de gijzeling is met de nieuwe Iraanse eisen weer ver uit het gezicht verdwenen. Volgens mi nister Muskle zal de vrijlating van de gijzelaars zeker niet meer voor kerst plaatsvinden. „Het zal moeilijk zijn ze vrij te krijgen binnen de tijd die deze regering nog heeft". Muskie be nadrukte dat Washington met Tehe ran zal blijven onderhandelen totdat Ronald Reagan op 20 Januari de plaats van president Jlmmy Carter in het Witte Huis inneemt. Er zal wor den gewerkt aan een antwoord op de eisen van Iran, dat binnen een week antwoord wlL Gevraagd of militaire actie om de gijzelaars nu vrij te krijgen nog moge lijk is, zei Muskie te geloven dat de mislukte reddingsoperatie in april de zaak heeft verlengd. .Als Je naar de kaart van Iran kijkt, blijkt hoe moei lijk een militair antwoord is". Overi gens heeft minister van defensie Ha rold Brown de mogelijkheid van mili taire actie „niet uitgesloten". :OU (Reuter, AFP) De dood jde voormalige Russische premier Koslgin is zaterdag pas in i officieel bevestigd. Het Rus persbureau Tass meldde dat n donderdg na een lange en ziekte is overleden aan een stilstand. lichaam van Koslgin zal worden «et in de muur van het Kremlin, tineer dat zal gebeuren, is nog niet endgemaakt. Tass publiceerde ln-memorlam dat was onderte- d door staats- en partijleider Leo- Brezjnjew, premier Nicolal Ticho- r en andere vertegenwoordigers i de partij en de regering. lens de necrologie heeft Koslgin i grote energie, zijn kennis en zijn te ervaring verkregen door zijn ge loopbaan als partijfunctionaris staatsman gewijd aan de grote k van de communistische op- iw. Zijn volledige toewijding aan communistische idealen, zijn on tuchtige arbeid voor het welzijn de Sowjet-staat en zijn beschet en tactvolle houding tegenover mensen hebben hem grote achting de partij en in de staat opgeleverd, t Sowjet-volk zal ln zijn hart altijd eervol aandenken aan Koslgin »aren, aldus de necrologie. Eerder hadden de Westdultse autori teiten bewoners van de Rijnoevers ernstig gewaarschuwd voor de aan wezigheid van „zeer giftige" dampen nadat bij Rees, dertig kilometer stroomopwaarts van Lobith, het Ne derlandse binnenschip Luglvia na een aanvaring een kleine honderd ton styreen was kwijtgeraakt. De vloei stof werd omschreven als „zeer explo sief', hoewel volgens de gevarenkaart van de chemische Industrie explosie gevaar pas dreigt bij temperaturen boven 31 graden Celslus. De damp van de matig vluchtige vloeistof werd door zwakke tot mati ge westenwinden naar het oosten ge dreven. ln de richting van de stad Wesel. Er waren gisteravond nog geen berichten over eventueel letsel onder de bevolking. Styreen is ongezond maar niet extreem giftig. De wind hield ook het stroomafwaarts drijven van de plas vloeibaar styreen min of meer tegen. Verwacht werd dat de vlek niet eerder dan in de loop van vanmorgen Vreeswijk zou kunnen be reiken waar het waterleidingbedrijf Kennemerland (Amsterdam) ruw wa ter inneemt. Men was daar gister avond al op zijn hoede. Zodra mon sters aantonen dat er styreen in het water zit, wordt de inname stopgezet. HEESCH (ANP) - De 26-Jarige W. van Lokven uit het Brabantse Mid delrode is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen toen de auto waarin hij meereed tegen een lantaarnpaal botste, kantelde en in brand vloog. Van onze sportredactie AMSTERDAM Met een voor sprong van zes ponten op Fe ye noord gaat AZ'67 de lange Kerst vakantie ln. De Alkmaarders wonnen na minimale arbeid met 2-1 van Wagenlngen en konden lange tijd hopen dat de naaste „concurrent" opnieuw een punt sou laten liggen. Dat gebeurde net niet: ln de laatste minuut hielp een onnodig door Niels Overweg veroorzaakte straf schop Feyenoord aan de volle winst op FC Twente: 1-0. Ajaz ontging de bijna twee-weke lijkse nederlaag ln een uitwed strijd. Het terrein van FC Utrecht werd afgekeurd voor betaald voetbal. In totaal gingen in de ere- en eerste divisie vijf wed strijden niet door. En al Is de competitie halverwege niet ver achter op het schema, de strijd om de tweede periodetitel ln de op één na hoogste klasse is er door de grillige weersomstandig heden van de afgelopen tijd niet doorzichtiger op geworden. Het tussentijdse „kampioenschap" blijft voorlopig in de ijskast. De Nederlandse schaatshoop on derging de eerste vuurdoop van deze winter. De traditionele in terland tegen Noorwegen ging verloren. Met name de sprinters kregen een forse dreun te verwer ken. De mannen allround moeten eveneens hard trainen voordat er resultaten te voorschijn komen. De vrouwen en de junioren hiel den de schade voor de omvangrij ke equipe nog beperkt. Meer nieuws op de sportpagina's. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De vergiftiging van diepvriesmaaltijden nasl-goreng, waarvan twee Inwoonsters van Venray het slachtoffer zijn geworden, ls vermoedelijk misdrijf in het spel geweest. De politie achterhaalde zes maaltijden die zeer hoge concentraties nltriet bevatten. In bet hele land werden nasl-maaltljden uit de diepvriezers ge haald. Deze foto wérd genomen ln een Amsterdamse supermarkt Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De Volksrepubliek China heeft gisteren met „sterke afkeuring en diepe spijt" gereageerd op de instem ming van de Tweede Kamer met de verkoop van twee onderzeeboten aan Taiwan. In commentaren van het Chinese Volksdagblad en het officiële persbureau Nieuw China werd gedreigd met economische represailles tegen Nederland als de levering doorgaat. Vijftien rechercheurs uit Venray zijn gisteren begonnen met het onderzoek naar de vergiftigingen. Het is met name een raadsel hoe het nltriet ln de maaltijden is terecht gekomen. De politie denkt aan opzet. De vergifti gingen hebben zaterdag en zondag in het hele land veel beroering gewekt. Zaterdag bleek dat een zestig-Jarige en een 24-Jarige vrouw, beiden uit Venray, waren overleden na het eten van een diepvriesmaaltijd nasi go- reng van Iglo. Zij hadden de pakken gekocht in een supermarkt in de wijk Veltum. De maaltijd was afkomstig uit een partij van zes pakken. Uit onderzoek ln het gerechtelijk labora torium te Rijswijk bleek dat drie pak ken, die de winkelier nog niet ver kocht had, ook zeer hoge concentra ties nltriet bevatten. Een zesde pak werd zondagmiddag door een vrouw, die over de gifaffaire had gehoord, naar de plaatselijke politie gebracht. Of dat ook nltriet bevat was gister avond nog niet bekend. Radio-oproepen Aanvankelijk hield het ministerie van volksgezondheid er rekening mee dat duizenden vergiftigde pakken Ig- lomaaltijden in de handel waren ge komen. Via de radio werden detail handelaren opgeroepen met de ver koop te stoppen en werd mensen, die nasi goreng van Iglo hadden gegeten aangeraden contact op te nemen met him huisarts. Enkele honderden men sen hebben zaterdag en zondag het ministerie gebeld om inlichtingen over de gifaffaire. De vergiftigde pakken maakten deel uit van een partij van twaalfduizend pakken, die omstreeks 14 november waren geproduceerd. Iglo, een onder neming van Unilever, wist het week einde tienduizend pakken te achter halen. Ruim zevenduizend pakken stonden nog ln het vrieshuis en 2800 maaltijden werden bij diverse winke liers weggehaald. De overige tweedui zend pakken waren bij de detaillisten of hun klanten. In het laboratorium van Iglo te Hoo- ADVERTENTIE (ANP) De zestienjarige P. v&n Kesteren uit Llsse ls op het ftein van een boerderij om het le- gekomen toen hij bekneld raakte ider eenkantelende tank veevoe- er De Jongen zat op de tank terwijl Re door een tractor werd ver- 'aatst. Door een verzakking van de fond kantelde de tank. ZEELAND In het Brabantse dorp Zeeland is de 39-jarige mevrouw C. Spronk uit het Limburgse Broekhui zen omgekomen toen de door haar bestuurde auto door de gladheid van de weg afraakte en op zijn kop in een sloot belandde. Haar tien jaar oude zoontje kon door omwonenden gered worden. geveen werden zondag onder toezicht van de officier van justitie uit Assen en de keuringsdienst van waren steekproeven gehouden. Geen van de onderzochte pakken bleek vergiftigd. Raadsel Volgens een woordvoerder van Iglo is het een raadsel hoe het nitriet in het voedsel is gekomen. Bij de produktie van de nasi-goreng wordt volgens hem het gif in het geheel niet ge bruikt. Het gebruik van nitriet is al leen in zeer beperkte concentraties als conserveringsmiddel van vleeswa ren toegestaan. Het openbaar ministerie en de politie te Venray kwamen zondagmiddag tot de conclusie dat de oplossing van het raadsel van de vergiftigingen in Ven ray gezocht moet worden. Vervolg op pagina 3 ADVERTENTIE Alléén vanavond: Citruspers. Kema-Keur.^75 „Als de Nederlandse regering erop staat haar eigen gang te gaan", aldus een commentaar in het Volksdag blad, orgaan van de Chinese commu nistische partij, „zal dit niet alleen de belangen van het Chinese volk en de langbestaande vriendschappelijke banden tussen de twee landen scha den. maar zal dit onvermijdelijk kwa lijke effecten hebben op de bilaterale economische betrekkingen." Volgens het dagblad handelt Neder land in strijd met de in 1972 gemaak te overeenkomsten, toen beide lan den diplomatieke betrekkingen met elkaar aanknoopten. Eerste vereiste •voor betrekkingen met China is de erkenning dat Taiwan deel uitmaakt van de volksrepubliek en dat de rege ring in Peking de enige wettige rege ring is, aldus het Volksdagblad. De Nederlanders proberen de leve ring te rechtvaardigen op grond van binnenlandse economische proble- 'men, aldus het commentaar. Maar bij het oplossen van binnenlandse pro blemen, meent het Volksdagblad, mogen de normen in het internatio nale verkeer niet achteloos terzijde worden geschoven. Het voegt eraan toe dat afwijking van dit principe de aangegane verbintenissen waarde loos maakt en de „eer en geloofwaar digheid openlijk in twijfel trekt." Ook over Radio-Peking werd de leve ring van duikboten aan Taiwan ge gispt. Een zegsman van het Chinese ministerie van buitenlandse zaken zou het bestempeld hebben als „een onvriendelijke daad jegens China die de woede van het Chinese volk heeft opgewekt." De Tweede Kamer verleende donder dag met een krappe meerderheid (76 stemmen vóór en 74 tegen) goedkeu ring aan de verkoop van twee onder zeeboten aan Taiwan door het scheepsbouwconcern Rijn-Schelde- Verolme. Met de levering ls een be drag van ruim een miljard gulden gemoeid. Taiwan reageerde zaterdag verheugd op deze beslissing. Kranten besteedden veel aandacht aan het debat in de Tweede Kamer. Vervolg op pagina 6 Kaartenmap Europa (A) Twee Dick Bruna poppetjes (B) De kaarten Van alle landen van Europa Twee leuke hangpoppetjesvan stol. in een handig formaat boekje. Origineel Dick Bnma^ Donkerbmine kunst lederen omslag. ontwerp Peper- en zoutkobos (D) Zeer praktisch, deze moderne peper- molen gecombineerd mei z.oulsirooier van doorzichtig perspex. Knijpkat (C) Een zeer energiebevvusie zaklamp, de zogenaamde 'knijpkat'. Even knijpen en er is licht in de duisternis. Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad niet een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats:Giro. Uw naam: Uw ailres: Postcode en plaats: _Tel.:_ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kudo naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. 01' bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorgitiformatie 020-5626264

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1