Westen doet nieuw beroep op Moskou Kiesuwkado 5 mei jaarlijkse feestdag Duizenden zoeken sneeuw of zon op Poolse vakbond overweegt acties Kosigin overleden Trouw Regen of sneeuw HET WEER TAXATIE -INRUIL -INKOOP Het nooit gebouwde Nederland Mozambique leert met vallen en opstaan Karakter van veen kolonie bedreigd Intimidatie in Bijlmer Van Gogh, een echt Nederlandse schilder and verwoest pieën films Eén glas per minister Kabinet: huren volgend jaar zes procent omhoog Nog geen akkoord Zestien jaar premier Rusland NOS beslist: wel uitzending uit Uruguay Vakantietoeslag maximaal 5200 Bezorgüüuw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtnigiiig: TfOUW, tNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant 38STE JAARGANG NR. 11127 - ZATERDAG 20 DECEMBER 1980 Veel bewolking en af en toe regen of sneeuw. Middagtemperatuur van vier graden In Zeeland tot nul graden in Groningen. Wind tussen zuidoost en zuidwest, in het binnenland vrij krachtig, windkracht vijf. aan de kust en op het IJsselmeer af en toe hard. windkracht zeven. Morgen en overmorgen: Veel bewolking en af en toe wat neerslag. Weinig verandering in temperatuur. Zon op: 08.45, zon onder: 16.27, maan op: 16.43, maan onder: 07.58. verkoop van alle bekende topmerken tegen uiterst scherpe prijzen. prOfotO foto/film speciaalzaken Den Haag: Vlierboomstraat 461, Loosduinse- weg 687; Wassenaar: Stadhoudersplein 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 19: PAGINA 21: PAGINA 23: PAGINA 25: PAGINA 27: A. J. Kiel, kerkbladen Naar de knoppen De Staat der Nederlandera, Dichtbij en Verder Sociaal Berecht, J. G. A. Thijs Wetenschap en Techniek Puzzelen, schaken, drammen, kinderboeken Kleine Krant, strips, feuilleton, rtv-programma's, w eeroverzicht peg. 2 peg. 4 pag. 5 peg. 23 pag.25 pag. 29 pag. 17 D een onzer verslaggevers N HAAQ Met tiendul- iden gaan de Nederlan- s op kerstvakantie. De 0ffl btvaartmaatschappljen Hde Nederlandse Spoorwe- q zullen bijna 35.000 men- vervoeren. Daarbij valt op dat de vliegtuigen iwegend worden ge likt om naar zonbestem- jen te gaan, terwijl de luwliefhebbers voor de kiezen. ir de spoorwegen begon de grote »n-, zikte op vrijdagavond, toen onder oèe 'J rijt winters port treinen op weg no v «n. In totaal zetten de spoorwe- de komende dagen 220 extra :nsa uigen ln, maar ook daarvan gaat aantal naar zuidelijke bestem- igen Alleen al gisteravond en 9. tochtend stapten ongeveer 100 mensen ln de trein. Er ls een Wl hoogde belangstelling voor d-Fr ankrijk geconstateerd. In aal schat de NS het aantal klan- tot en met de kerstdagen op 21.000. ir ook voor volgend Jaar noteren orwegen al liefhebbers. Er zal ■r een uittocht van Nederlanders jr de wintersport zijn tijdens het ivalsweekelnde ln februari, hebben al 25 mensen een Ritsje ln de kersttreln van 1981 veerd. de dagen ruim 13.500 Nederlanders naar het buitenland. Klimaat Verreweg de meeste luchtp&ssa- glers hebben gekozen voor een zachter klimaat ln Zuldeuropese landen. Slechts een paar charter vluchten vertrekken naar winter sportbestemmingen. De KLM en de NLM hebben samen van 19 tot en met 21 december 25 uitgaande chartervluchten op sche ma staan met een totale capaciteit van ruim 4400 stoelen. Vorig Jaar vervoerde de KLM het weekeinde voor kerstmis 3400 passagiers naar hun vakantiebestemming. Martin air en Transavla hebben ln deze periode minder passagiers dan vorig Jaar. Van 18 tot en met 20 december vliegt Martinair vijfdui zend Nederlanders naar hun vakan tiebestemming. In diezelfde periode van vorig Jaar waren het er onge veer 7500. Transavla vervoert dit Jaar rond de kerst tien procent min der passagiers dan vorig Jaar. Van 19 december tot en met 24 decem ber brengt deze maatschappij ruim 4500 Nederlanders naar hun kerstr bestemming. Maar behalve met trein en vUegtulg zijn er ook nog vakantiegangers die de bus nemen. Bovendien gaan ook velen met de eigen auto naar het buitenland. Van hen nemen een aantal de caravan mee. Hoeveel va kantiegangers op eigen gelegenheid gaan ls uiteraard nergens geregis treerd. Sneeuwberichten Door het zachte weer van de laatste tijd zijn er slechts boven de 1600 meter wintersportmogelijkheden. In Duitsland zijn de lage skl-plstes redelijk goed, en de hogere vrij goed. In de hogere delen van de bergen wordt bovendien sneeuwval verwacht. Ook ln Frankrijk wordt sneeuwval verwacht ln de hogere delen. In de 8avole en de Haute 8avole ligt tussen de tien en vijftig centimeter sneeuw op de lage pis tes, en tussen de 25 en honderdvijf tig op de hoge. In de Alpes du 8ud Ugt minder sneeuw, maar over het algemeen zijn de ski-mogelijkheden ln de Franse wintersportgebieden redelijk tot vrij goed, en zijn afda lingen tot het dal praktisch overal mogelijk. Ook Zwitserland, Oosten rijk, en Italië mogen zich ln het rijtje win tersportlanden met gun stige ski-omstandigheden voegen. Ook daar wordt sneeuwval ver wacht. schiphol vertrekken de komen den maakten hun res naar de sneeuw per trein. Alleen fisteren al moesten vijf extra gland-expressen worden Ingezet om de stroom te verwerken. OLWERDA Erfcvftd vwhuliw r duurder, WEL Aiwwre: 03240-11522 Latyatad: 03200-21600 Kampart: 06202-16652 MADRID, WARSCHAU (AFP, Reuter, AP) Het Wes ten heelt opnieuw de Sowjet- Unle gewaarschuwd geen In terventie te plegen ln Polen. Op de Europese Veiligheids- conferentie ln Madrid be krachtigden de Verenigde Staten, Canada en Qroot- Brittannlê de eerdere waar schuwing die de NAVO-lan- den tot Moskou hadden ge richt. Volgens het Amerikaanse ministerie van defensie is het risico van een Russische Inval ln Polen verminderd de laatste dagen, maar ls het gevaar nog niet geweken. Het commentaar ln het Russische partijblad de Praw- da, waarin wordt geschreven dat Po len nog steeds wordt bedreigd „door vijanden binnen en bulten het land" wordt ln Washington gezien als een ernstige waarschuwing aan het adres van Warschau. Afwachtend Een Amerikaanse militaire expert verklaarde dat de Russen zich af wachtend opstellen. Ze willen kijken of de Poolse autoriteiten ln staat zijn de controle over het land te behou den. Oost-Dultsland waarschuwde het Westen gisteren van directe be moeienis met de Poolse crisis. Vol gens het lid van het Oostdultse polit- buro Kurt Hager werken de NAVO landen aan een strategie die span ning en verdeeldheid moet brengen ln landen van Oost-Europa. Deze strate gie wordt volgens Hager nu gebruikt bij de „directe en Indirecte steun aan anti-socialistische en contra-revolu tionaire groepen ln Polen". Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het kabinet- Van Agt heeft gisteren zijn driejarig bestaan gevierd. „Je wordt er wel moe van", zei pre mier Van Agt gisteren. De champagne ls ln het ministers- beraad over tafel gegaan zij het slechts één fles en dus één glas per minister want meer zat er niet ln. „Een feest dus Bra bants naar vormgeving maar Hollands naar maat", zei pre mier Van Agt Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het kabinet wü de jaarlijkse huurverhoging ln 1981 be perken tot zes procent. In politiek Den Haag werd vrij algemeen ver wacht dat het kabinet op een verho ging van zeven procent zou mikken. Van onze parlementsredactie DEN HAAQ Bevrijdingsdag 5 mei wordt voortaan een Jaarlijkse, vrije nationale feestdag. Het kabi net dat hiertoe gisteren besloot hoopt de Nederlandse werkne mers ertoe te krijgen voor deze vrije feestdag een eigen snipper dag te nemen. Het kabinet wil voor de viering van 5 mei liever geen nieuwe vrije dag toevoegen omdat dit gezien de economisch sombere situatie ln Nederland te duur zou zijn. Een extra vrije dag zou het rijk zo'n 150 miljoen per Jaar kosten. Voe len de mensen er echter niet voor een snipperdag op 5 mei te gebrui ken, dan wordt 5 mei toch een extra vrije dag. Van Agt gaat er echter vanuit dat de bereidheid onder het Nederlandse volk be staat om wel een snipperdag op te 'nemen voor een dag „die zo dier baar lijkt te zijn". Aan het eind van de jaren zestig besloot het kabinet-De Jong om de vijfde mei om de vijf jaar te vieren. Een jaarlijkse viering van bevrijdingsdag is volgens premier Van Agt actueel geworden gezien de opmerkelijke opleving van de aandacht voor oorlog, bezetting en bevrijding. De Tweede Kamer nam in mei van dit jaar een motie aan om 5 mei Jaarlijks een feest dag te maken. „Zo'n duidelijke wens van de volksvertegenwoordi ger is ln deze op zichzelf al haast beslissend, zei premier Van Agt Over de vraag snipperdag of niet zal minister Albeda met de ambte- narenorganisaties en de vakbon den overleg plegen. Acties De Poolse onafhankelijke vakbond Solidariteit overweegt nieuwe sta- OVGr tGKOrt klngsacties omdat de vertoning van de film Arbeiders '80, een doe urnen- OnQGlTWlJS talre over de stakingsgolf i zomer, nog steeds verboden is. Een staking ln de drukkerij van het com munistische partijblad Trybuna Lu- du behoort tot de mogelijkheden. De acties zouden van korte duur zijn. De vakbondsdelegatles van 135 be drijven hebben gistermiddag ln het district Plotrkow in midden-Polen de hal van een districtsregeringsgebouw bezet uit protest tegen de vleesrant soenering. Voor de kerstdagen heeft de Poolse regering het vlees op de bon gedaan om te voorkomen dat „rijken" met zwart geld het meest vlees kunnen bemachtigen. Solidari teit ls de bezetting begonnen omdat het betreffende district slechts veer tig procent van de aangekondigde hoeveelheid vlees heeft gekregen. Schulden M08K0U (Reuter. AFP, AP) De vroegere Russische premier AlexeJ Kosigin ls gisteren op de afdeling hart bewaking van en ziekenhuis ln Moskou overleden, zo hebben diplo matieke bronnen Ln de hoofdstad meegedeeld. De diplomaten vertel den het nieuws vernomen te hebben 1 onzer verslaggevers van Russische regeringsfunctiooa- ÏRDAM BIJ Ri brand ln rtM"1- bouw van de Rotterdamse Uchtina aan de Westersinael Ko«lgin trad ln oktober af als premier Uaautad 2. gaondheld. Hl) *- 0D v-udiu. buna alle nim- wtoen "*Uen )aar t**mler ge- rum International" weMt °eIltn ulttonderlllk lange alSVn«?,t «rd hl.I»* i HO woordvoerder van de ge- dt man met ontwikkelde t gaat het bilde vertwande overleT-lnpdnetlnct ln de BuHbathe om ISO kopteen van 180 IllmU- P°UU<* genoemd. Russische functionarissen zelden gis teren dat het lichaam van de oud- premier waarschijnljk twee dagen op gebaard zal liggen ln het gebouw van delegerclublnMoakou. Daarna wordt het gecremeerd en naar verwachting wordt de as bijgezet ln de muur van het Kremlin, naast die van andere 8owJet-lelders. In Bonn prees gisteren de voormalige bondskanselier Willy Brandt Korigin als Iemand die de zaak van de vrede had gediend. „Hij ondertekende sa men met mij het Russisch-Wortdultse verdrag van augustus 1970." Meer nieawz Polen zal het volgend Jaar econo misch nog moeilijker krijgen dan dit Jaar. Dit heeft minister van financiën Krzak de leden van het Poolse parle ment voorgehouden. De schuld aan het Westen ls intussen aangezwollen tot 23 miljard dollar. Dat ls meer dan aanvankelijk was aangenomen. De export ls niet volgens plan verlopen, terwijl de misoogst aanvullende Im port noodzakelijk maakte. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het kabinet heeft nog geen overeenstemming bereikt over de Invulling van een tekort op de onderwijsbegroting van 260 miljoen gulden. Wel besloot het kabinet, zoals eerder al was aangekondigd, het collegegeld en de cursusgelden voor het voortge zet onderwijs te verhogen. Het colle gegeld wordt opgetrokken van vijf honderd tot 750 gulden per jaar. Bel de verhogingen leveren bij elkaar echter nog geen 25 miljoen gulden op. Het tekort op de onderwijsbegroting ls ontstaan omdat de Tweede Kamer niet Instemde met het voorstel van minister Pais om de salarissen van onderwijsgevenden extra te korten. Alle pogingen om het gat anderszins te dichten zijn echter tot op heden mislukt. Het staat nog niet vast wan neer de Tweede Kamer nu met de behandeling van de onderwijsbegro ting kan beginnen. Hierover was de toezegging gedaan dat het kabinet nog voor het einde van het Jaar met mededelingen zou komen. Zover ls het echter niet gekomen. In de Twee de Kamer ls men dan ook veront waardigd over deze trage gang van zaken. Meer nieuw» op pay. 3 Kaartenmap Europa (A) Twee Dick Brana poppetjes (B) De kaarten van alle landen van Europa Twee leuke hangpoppetjesvan stof in een handig formaat boekje. Origineel Did: Bmna Donkerbruine kunstlederen omslag. ontwerp. Ptpcr-ca zoatkoboa (D) Zeer praktisch, deze moderne peper molen gecombineerd met zoutstrooier van knijpen en er is licht in de duisternis. doorzichtig perspex. AmjpKAt (C) Een zeer energiebewuste zaklamp, de zogenaamde 'knijpkat'. Even ADVERTENTIE verzekeringen ZEKER WETEN! Tal 0J0 - 334245 r lio films zijn gespaard ge- »en. Deze zijn uitgeleend aan ver- Mende Nederlandse filmhuizen. Jaarlijkse manifestatie „Film In- tational" loopt volgens de ge- tttelljke woordvoerder geen ge- u. de brand werden ook de dienst V het midden- en kleinbedrijf en culturele organisatie „Trefcen- gedupeerd. De dienst heeft orloplg zijn .deuren gesloten. Het «centrum zou ln februari officieel opend worden. De ooreaak van de tod ia nog niet bekend. De politie twacht niet dat er opzet ln het spel Amsterdamse bioscoop Kriterion «oor de brand bij Film Internatio- In grote moeilijkheden gekomen, iterton ls voor het betrekken van toa 'oor honderd procent afhanke- 'an Film International. Van oase radto en tv-rsdaetle HILVERSUM De Baad van Be heer van de NOS heeft ondanks het anders lnldeade advies van de programmaraden radio en televi sie besloten dat de voorgenomen nitsendlngen van het mini-We reldkampioenschap Voetbal ln Uruguay gewoon door sullen gaan. De programmaraden hadden sleh uitgesproken tegen het aenden van verslaggevers namens de ge zamenlijke omroepen. De Raad van Beheer van de NOS meent echter geen reden te rien om In het geval van dit wereldkampi oenschap andere da Journalistieke standpunten te hanteren. Volgens de Baad van Beheer heb ben de programmaraden niet aan nemelijk kannen maken dat nieu we feiten aanleiding soaden sijn om van de bestaande regels af te wijken. Daarbij wordt gewesen naar het systeem bij de reporta ges van de Olympische Spelen ln Moskou. Het staat echter neg niet vast of er ook Inderdaad reportages op de Nederlandse televisie worden gebracht Een commercieel sta tion ln Milaan heeft de televisie rechten voor Italië opgekocht Al leen wanneer dat station bereid ls die rechten over te doen aan het Italiaans staatsbedrijf BAI ko men de televisiebeelden vla het Eorovlslenet. Dit weekeinde wordt de beslissing verwacht. De NOS-radlo verworgt directe nitsendlngen van de wedstrijd Nederland-Urvguay op 30 decem ber en van Nederland-Italtë op 6 Januari. Mocht Nederland ln de finale komen dan sal de NOS deze wedstrijd op 10 Janaart ook alt senden. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Het kabinet schikt zich ln de uitspraak van de kamer meerderheid dat de vakantietoeslag maximaal 5200 gulden bruto zal be dragen. „We doen het niet uit hartelij ke Instemming. Het bedrag zit aan de grenzen van de nivellering en over schrijding daarvan zal ons vroeg of laat opbreken. Maar vooruit dan "maar aldus Van Agt op de persconfe rentie na de ministerraad. Het bedrag van maximaal 5200 gul den ls neergelegd ln een CDA-moüe die tegen de zin van kabinet en WD werd aangenomen met hulp van de linkse oppositie. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats:Giro: Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats.- Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264 rouw

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1