Abortuswet aangenomen longerstakers toppen actie Taiwan mag van Kamer de duikboten hebben 150 Kksvwb&do. Oppositie teleurgesteld ïieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog HET WEER GARAGE GRUNO B.V eze krant Stemverhouding 76-74 Nijhof (DS'70) geeft doorslag Twee CDA'ers tegen Dolman vraagt applausje: geen Kamerlid ontbreekt Motie verworpen (76-74) ondanks steun zeven CDA'ers Purmer bom blijkt een ijzeren pijp Zigeuners bedreigd met uitzetting Trouw telt mee Bezorg Trouw een nieuwe abonnee I I rouw 38STE JAARGANG NR 11126 VRIJDAG 19 DECEMBER 1980 Opklaringen, later toenemende bewolking, maar tot de avond droog. Middagtemperatuur ongeveer vijf graden. Matige wind uit west tot zuidwest, windkracht vier. later toenemend. Morgen en overmorgen: Enige tijd regen of natte sneeuw en iets kouder Zon op: 08.44, onder: 16.27. Maan op: 15.56, maan onder: 06.44. FIRST IN SAFETY DEN HAAG Stationsweg 31-35, tel. 070-890634 Op 500 meter afstand station Hollands Spoor LOSSE NUMMER 65 CENT t «waren tegen sluit synode homofilie NA 3: 66 wil niet inder PvdA kabinet GINA 4: Van onze parlementsredactie DEN HAAG De Tweede Kamer heeft gisteravond het abortusvoorstel van de ministers Ginjaar en De Ruiter aangenomen. De uitslag van de stemming was 76 stemmen voor, 74 stemmen tegen. anwinst Stichting ansproduktie GINA 5: ulp van CNV voor uitenlandse ouwen IGINA 10 Voor Stemden de voltalligeOok van het DS'70-Karaerlid Nijhof, WD-fractie de overgrote **ie 111 een wip-positie zat, was tot op meerderheid van de CDA- 'fömmÏÏ'1 0n2ek" h0£ W1 zou fractie en het enige DS'70-Ka- Na de stemming ontstond op de pu- merlid Nijhof. Tegen stemden blleke tribune enig rumoer. Vrouwen de CDA-Kamerleden Van Leijenhorst en Couprie, de linkse oppositie en de fracties van SOP, OPV en Boeren partij. Tot op het laatste moment was de uitslag van de stemming onzeker. On geveer een uur voor de beslissing zag het er naar uit, dat ook het CDA- Kamerlld mevrouw Van Heel-Kasteel zou tegenstemmen. ZIJ heeft echter te elfder ure haar mening gewijzigd. van de actiegroep „WIJ Vrouwen Ei sen" hieven een lied aan, andere be zoekers klapten. Tegelijkertijd druk te minister Ginjaar zijn collega De Ruiter de hand. CDA CDA-woordvoerder Deetman zei, dat de steun van zijn fractie aan het voorstel op twee overwegingen be rust. De ene ls, dat het regeeraccoord de coalitiepartners verplicht tot hun uiterste Inspanning, de andere dat ln het kabinetsvoorstel de rechtsbe scherming van het ongeboren leven- blijft gehandhaafd en de overheid een actieve rol houdt, ondermeer door middel van het vergunnlngs- telsel. Deetman noemde het wetsvoorstel fragiel van aard, maar hij wees erop dat in het alternatieve voorstel van PvdA, en D'60 de rechtsbescherming van het ongeboren leven ontbreekt. Mevrouw Van Heel-Kasteel zei ln een persoonlijke stemverklaring, dat het kabinetsvoorstel ln haar ogen geen optimale bescherming van menselijk leven biedt. Het initiatief-voorstel van PvdA en D'66 staat hier echter verder van af. Gesteld voor deze keu ze wil ik mijn stem niet aan het kabinetsvoorstel onthouden, aldus mevrouw Van Heel-Kasteel. D870-Kamerlld Nijhof zei teleurge steld te zijn dat het zelfbeslisslngs- recht van de vrouw ln het wetsvoor stel onvoldoende is uitgekristalli seerd en dat de bedenktijd van vijf dagen voor de vrouw is gehandhaafd. Zijn slotconclusie was evenwel, dat het voorstel verdraagzaamheid ademt, de discussie over het abortus vraagstuk dient te worden afgesloten en de kloof tussen praktijk en wetge ving gedicht. CDA-kamerlld Van Leijenhorst zei in een eerste commentaar dat hij zijn partijgenoten wilde waarschuwen voor „een soort euforie" nu er een wet ls. Van Leijenhorst: „Deze wet reikt onvoldoende Instrumenten aan om de huidige abortuspraktijk in te dam men. Dat ls te meer een reden om het uiterste uit deze wet te halen". Verder zei hij: „Ik heb diep nage dacht over de toestand die ik zou kunnen ontketenen door tegen te stemmen. CHU'ers zijn geen geboren dissidenten. Maar uiteindelijk word Je toch teruggeworpen op je persoon lijke verantwoordelikheid". CDA-fractieleider Lubbers had voor de stemming zijn twee fractieleden wier bezwaren tegen het voorstel on overkomelijk bleken, dringend ge vraagd geen verklaringen af te leg gen. Couprie zei gisteravond, dat hij zich hieraan zou houden met het oog op de verhoudingen in de fractie. De reden van het vereoek van Lubbers was zijn beduchtheid voor een soort heiligen-effekt. 1 t/m 4 januari 1981. PLAATSVERKOOP VANAF HEDEN! de hoofdingang van De Nieuwe Kerk te Amsterdam, van 12.00 16.00 uur. 1DEN (AFP, Reuter. AP) De zeven hongerstakers van Ierse Republikeinse leger (IRA) hebben gisteravond hun e beëindigd. Dit meldde de Britse staatssecretaris voor fd-Ierland Gilles Shaw. Een van de zeven, Sean McKenna, ld ln coma naar een ander ziekenhuis vervoerd. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Bij de oppositie ln de Tweede Kamer heerste gisteravond grote teleurstelling over de aanvaar ding van het abortuswetsontwerp- van het kabinet Van Agt. Met tranen ln haar ogen zei de PvdA-woordvoer- ster mevrouw Haas-Berger: „Dit ls een zwarte dag voor de vrouwenbewe ging. Tien Jaar werk voor niets ge weest." PvdA-fractielelder Den Uyl wees er echter op dat de Abortuswet eerst nog door de Eerste Kamer moet wor den goedgekeurd. Mocht de wet ook daar worden aangenomen, dan zal volgens Den Uyl de praktij van de nieuwe abortusregeling afgewacht dienen te worden alvorens over even tuele nieuwe Initiatieven om de abor tusregeling te verruimen, besloten kan worden. „Het parlement heeft ln die situatie gesproken, het ls niet logisch om dan dlrekt al, bij de ko mende kabinetsformatie meer wijzi gingen voor te stellen zolang nog niet duidelijk is hoe de praktijk zich on der de nieuwe wet ontwikkelt," aldus Den Uyl Vaag lolltleke vleugel van de IRA, Sinn weigerde gisteren te bevestigen ontkennen dat de zeven hun hadden beëindlgd. Wtse premier Margaret Thatcher gisteren de hongerstakers opge- en te stoppen met hun actie en weg naar het leven en niet die de dood" te verkiezen. De pre- hleld ln het Lagerhuis vast aan voornemen niet tegemoet te ko- aks steekt meer geld knotten van wilgen men aan de eisen van de hongersta kende IRA-leden die willen worden behandeld als politieke gevangenen. Volgens de Britse radio en televisie (BBC) is de stopzetting van de hon gerstaking een direct gevolg van de oproep van mevrouw Thatcher. De toestand van de hongerstakers was zeer slecht, zo meldde het depar tement van Noordlerse zaken. Een van hen Sean Mc-Kenna lag op ster ven en volgens zijn familie was zijn dood binnen vierentwintig uur te ver wachten. Hij werd gisteravond gezien zijn toestand naar een beter geoutil leerd ziekenhuis overgebracht. Hij kreeg de laatste sacramenten toe ge- Ilhi«io> dlend. music De ministers de Ruiter (justitie) en Ginjaar (Volksgezondheid) toonden zich gisteravond verheugd over de aanneming van hun wetsvoorstel. De Ruiter noemde het een rustpunt dat deze zaak waar zolang aan gewerkt is nu aanvaard ls en hij vond het erg positief dat het CDA ook hiertoe in staat was. Desgevraagd bleven de mi nisters vrij vaag over het precieze verschil tussen hun wettelijke rege lingen en de huidige abortuspraktijk. Ons wetsontwerp schept de basis van een betere hulpverlening en zorg zei minister de Ruiter. .wat voer jij uit tegen- oordig. McKenna zou bijna blind zijn door een tekort aan vitamine B. Het water met zout, dat als enig „voedsel" nog werd Ingenomen kon McKenna moei lijk binnenhouden. BIJ een tweede hongerstaker, de 28-jarige Tommy Mc Kearney, deden zich soortgelijke verschijnselen voor. McKenna zit een gevangenisstraf uit van 25 jaar we gens poging tot moord op een politie man, bomaanslagen, ontvoeringen en andere daden, die onder de wet van het terrorisme vallen. McKearney heeft levenslang wegens moord op een ongewapende protestantse mili tieman. Het Europese Parlement heelt giste ren een voorstel voor een spoeddebat over de hongerstakers verworpen met 204 tegen 81 stemmen. De zaak was aangekaart door de onafhankelijke Ier Neil Bailey, gesteund door com munisten en gaullisten. „Om redenen van menselijkheid vraag ik het parle ment dringend om een spoeddebat", aldus Blaney. De socialist Roethof, mede-indiener van het PvdA-D'66 abortusinitiatief- wetsontwerp (dat nu dus geen kans meer maakt ln de Tweede Kamer) zei dat dit wetsontwerp niet zal worden ingetrokken zolang de CDA-WD-wet nog niet ln de Eerste Kamer aan vaard is. In PvdA-kring werd gisteren ver wacht dat de komende tijd nog hevi ge druk op de PvdA Tweede-Kamer fractie zal worden uitgeoefend, om alsnog een vrijere abortusregeling, en met name verwijdering van deze in greep uit het Wetboek van Strafrecht, te bereiken. „Het is een illusie te denken dat de zaak nu geregeld is," aldus een PvdA-Kamerlid". De Roole Vrouwen in de PvdA zeiden gisteren ln een verklaring „woedend en terneergeslagen te zijn. Die woede gold met name de opstelling van de WD die volgens de vrouwen vroegere principes verzaakt heeft. De Rooie vrouwen zullen alles in het werk blij- Lubbers heeft de afgelopen weken, de laatste dagen in versterkte mate, druk uitgeoefend op de aarzelaars in zijn fractie. Aanvankelijk waren het vijf leden: Van Leijenhorst, Couprie, Van Heel-Kasteel. Van Dijk, en Mate- man. De laatste drie zijn hiervoor uiteindelijk gezwicht. In CDA-kringen toonde men zich op gelucht dat het wetsvoorstel dat heeft gehaald. CDA-voorzitter Buk man zei:Jk ben dankbaar dat het zo ver is gekomen". De opluchting gold met name het vooruitzicht dat de abortuskwestie niet op nieuw de ka binetsformatie zou belasten. Drs. H. C. Couprie (links) en drs G. van Leijenhorst, de twee CDA'ers die tegen het wetsontwerp stemden. SGP/GPV De Kamer verwierp met overgrote meerderheid het initiatiefvoorstelin- zake abortus van SGP en GPV. Al leen deze fracties stemden daar voor. Het SGP-Kamerlid Van Rossum zei: „Aanvaarding van het kabinetsvoor stel betekent dat veel vrouwen van christelijke huize gemakkelijker de weg naar abortusklinieken kunnen vinden in plaats van moeilijker," Van ome parlementsredactie DEN HAAG Voor het eerst ln de geschiedenis, aldus Kamervoorzit ter Dolman, waren gisteravond alle (150) Kamerleden aanwezig bij de stemmingen. De hoge opkomst kwam mede doordat gestemd moest worden over het abortuswetsontwerp. Dolman vond, na zijn vaststelling dat alle 150 Kamerleden er waren, dat de publieke tribune daarvoor best even mocht applaudisseren. Hetgeen vervolgens geschiedde. Waarna de Kamervoorzitter dankte voor dit applaus en meedeelde dat dat eigenlijk niet had gemogen van het reglement van orde van de Kamer. Ook dankte hij zijn mede- Kamerleden voor hun opkomst. Overigens menen sommige waarnemers aan het Haagse Binnenhof zich te herinneren dat aan het eind van de jaren zestig al eens eerder 150 Kamerleden aanwezig waren, bij de stemming in een Vietnam- debat. Het Tweede Kamerlid Nijhof (DS'70) staat eenzaam tussen de banken van de linkse oppositiepartijen tijdens de stemming over het abortus-wetsont werp. Zijn stem gaf de doorslag. DEN HAAG Het Rijn-Schelde-Verolme concern mag twee onderzeeboten leveren aan Taiwan. Een zeer krappe meerderheid in de Tweede Kamer ging er gisteravond mee akkoord, dat de regering RSV exportvergunningen in het vooruitzicht heeft gesteld. De Kamer verwierp met 76 tegen 74 stemmen een motie van D'66 en PvdA, waarin de regering werd gevraagd op haar besluit terug te komen. ven stellen om de voortgang van een goede abortushulpverlening blijvend te bewaken, aldus de verklaring. De Reformatorische Politieke Fede ratie (RPF) heeft op de Eerste-Ka- merleden per telegram een dringend beroep gedaan het door de Tweede Kamer aanvaarde wetsontwerp Inza ke abortus provocates te verwerpen. Evenals enkele Jaren geleden kan de Eerste Kamer tegen elke verwachting ln de wet tegenhouden. Hoewel dit menselijkerwijs gesproken naar de mening van de RPF weinig waar schijnlijk ls, is zij er toch van over tuigd dat nooit lets te wonderlijk is bij God. De federatie gaat samen met de andere christelijke organisaties de komende weken de mensen oproepen tot gebed tegen de abortuswet. Van een onzer verslaggevers PURMEREND De gemeente Purmerend is met de operatie vliegtuigbom weer terug bij af. Een ijzerconcentratie die op de aanwezigheid van een bom wees, bleek gisteren een door geroeste Ijzeren pijp te zijn die zeven meter diep ln de grond lag. Het mysterie van de Pur- merendse bom ls daarmee nog niet opgelost. De explosievenopruimings dienst legde twee maanden ge leden het staartstuk van een bom bloot. Hieruit bleek dat ergens een Britse vliegtuigbom van 850 kilo uit de tweede we reldoorlog moest liggen, die on geveer dezelfde kracht heeft als een Duitse V-l. Maar waar was die bom? Een maand later sloegen de metertjes van de explosievenopruimingsdienst uit; een eind van de plek waar het staartstuk was gevonden lag een groot ijzeren ding. Om dit onbekende voorwerp werd een ijzeren wand gelegd. Het staartstuk kan op eigen kracht niet zes meter de zachte veengrond zijn ingekomen. Waarschijnlijk ls het staart stuk gebroken toen de bom na zeven meter op een harde zand laag stuitte. Het bomlichaam kan rustig blijven liggen als het tot 23 meter of verder de grond in is gezakt. Purmerend besluit vandaag wat er nu moet gebeu ren. De explosievenoprui mingsdienst is in ieder geval niet van plan om heel het Pur- merendse grondgebied op nieu we ijzerconcentraties te door zoeken. De uitkomst van de stemming is lang onzeker geweest. Uiteindelijk steun den zeven leden van het CDA, de grootste regeringspartij, de motie van PvdA en D'66, waarin stelling werd genomen tegen de levering van onderzeeërs aan Taiwan. Die zeven waren: Mommersteeg, Scholten, Bei- nema, Joep de Boer, Faber, Frinking en De Kwaadsteniet. Zij deelden de vrees van de linkse partijen, dat de leveranties aan Tai wan de betrekkingen met China zul len schaden. De Nederlandse regering heeft Taiwan nimmer erkend, maar onderhoudt wel diplomatieke betrek kingen met de volksrepubliek China. De levering past bovendien niet in het Nederlandse beleid inzake wa penbeheersing en wapenexporten, zo meenden de oppositiepartijen, alsme de de zes CDA'ers. Werkgelegenheid De uitslag van de stemming in de Kamer betekent, dat RSV de onder handelingen met Taiwan kan voort zetten. Het gaat daarbij niet alleen om twee onderzeeboten, maar ook DEN HAAG (ANP) - Staatssecreta ris Haars van justitie heeft gister avond laten weten dat zij geen enkele reden aanwezig acht om voor de groep zigeuners uit Amsterdam af te wijken van de vreemdelingenwet. Aan deze zigeuners, die volgens staatssecretaris illegaal in ons land verblijven, kan naar haar mening geen verblijf in ons land worden toe gestaan. De ongeveer tweehonderd zigeuners waarom het gaat, kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag uit Amsterdam naar Den Haag. Van bur gemeester Schols van Den Haag kre gen ze toestemming om tot vanmid dag bij het Malieveld te verblijven. De leider van de groep, zigeunerko ning Petaio, had gisteren een onder houd met de secretaris-generaal van- het ministerie van justitie. Hij drong aan op een voorlopig verblijf in ons land, ook met het oog op de komende feestdagen. De secretaris-generaal legde dit verzoek voor aan staatsse cretaris Haars, die evenwel negatief beschikte. De zogeheten „groep Petaio" van de ze zigeuners, bestaande uit ongeveer vijftien gezinnen, heeft onlangs een definitieve vestigingsplaats in Am sterdam toegewezen gekregen. De he le groep van tweehonderd zigeuners heeft gistermiddag Den Haag verla ten. De rijkspolitie, die hen onderweg aanhield, heeft hen begeleid naar Al- mere, waarheen zij op weg waren. om onderdelen voor elektriciteitscen trales. Mocht RSV de begeerde order in de wacht slepen, dan haalt het concern daarmee werk binnen voor twaalfhonderd werknemers geduren de drie jaar. De voorstanders van de Taiwan-order hebben, in het kielzog van minister Van Aardenne (economische zaken), steeds de nadruk gelegd op het grote belang van de order voor de werkgele genheid in ons land. Minister Van der Klaauw (buitenlandse zaken), tegen stander van de order, moest in het kabinet het onderspit delven, maar besloot niettemin op zijn post te blijven. Toestanden. De voorzitter van de Tweede Kamer bevor dert dat de publieke tribune het reglement van orde overtreedt. Vervagend normbesef? Als dit nog één keer gebeurt, laten wij het presidium ontruimen. Maar letter lijk alle neuzen zijn geteld, dat wel. Kaarten map Europa A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaai boekje. Donkerbruine kunsilederen omslag. IwccDickBruna poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van slot Origineel Dick Bnina ontwerp. Knijpkat (C) Een zeer energiebewuste zaklamp, de zogenaamde 'knijpkat'. Even knijpën en er is licht in de duisternis. Peper- en zoutkubas (D) Zeer praktisch, deze moderne peper- molen gecombineerd me! zout- sirooier van doorzichtig perspex. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over- I tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres-, -Giro: Postcode en plaats: _TeL Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 17.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC DD. (aankruisen a.u.b.) IBon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). I Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1