1 lbeda wil groter verschil issen lonen en uitkeringen Medici kunnen weinig doen bij atoomoorlog Loonmaatregel dupeert huisvrouwen of. Cleveringa overleden Lot abortusvoorstel nog steeds onzeker Is de koopkracht een heilige koe rke drank Piet Hein in Rotterdam Feestelijke wijn hoeft niet duur te zijn. Tenminste niet bij de slijter-wijnhandelaar! CDA fractie beslist vandaag NVV-vrouwen buigen zich over de koopkracht GS ■rt r pEBDAG 18 DECEMBER 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTÉTH S 3 ipeling ja of nee is de vraag van de toekomst' 10' sell zich ïr3ci rby inze sociaal-economische redactie HAAO Minister Albeda (sociale zaken) wenst discussie over het vergroten van het d |j liil tussen sociale uitkeringen en de lonen van werkenden. Een groter verschil zou jij en stimuleren actief naar nieuw werk te zoeken. Albeda vindt het loslaten van elke eling echter ver gaan. VUél OOI vas a zegt dit in een vraaggesprek een eerste nummer van „Christen- >aar ratische verkenningen", het t vee iblad van het wetenschappe- Jrste istituut van het CDA. okb reesiuto uitkeringen en de bruto 'Zld sen van ambtenaren zijn thans naai jeld aan de gemiddelde bruto laas onen. Als bodem in het stelsel niet ivendien de netto laagste uitke- ,eeB („sociale minima") gekoppeld onderd procent van het netto iloon. Het bruto minimum- op zijn beurt weer gekoppeld bruto gemiddelde CAO-lonen eringen vindt de vraag „koppeling ja Mttl ppeling nee" een belangrijke ingri kwestie voor de toekomst van de wel vaartsstaat. „Dat geldt voor de amb tenarensalarissen. In dit geval stel ik voor een zelfstandig beleid te voeren. Het geldt ook voor de sociale uitke ringen. Verbreking van alle koppelin gen gaat ver. Maar het inbouwen van enige afstand, met name waar dit nodig is om de mobiliteit te vergro ten. moet bespreekbaar zijn." Daar bij zou het. aldus het vraaggesprek, bijvoorbeeld gaan om mensen met goede kansen op de arbeidsmarkt die slechts kort werkloos zijn. Precies een Jaar geleden heeft het parlement een nieuwe wet (wet aan passingsmechanismen) aangenomen waarin de koppelingen zijn vastge legd. In het systeem van koppelen schillende normen voor het sociaal minimum konden worden aangehou den. Onder het kabinet-Den Uyl is de koppeling volledig geworden. De af gelopen Jaren verweet de PvdA voort durend het kabinet Van Agt dat het de koppeling wilde aftasten. De mi nister-president heeft steeds veront waardigd gereageerd op dat verwijt. ien onzer verslaggevers !{ïj TERDAM De vroegere Leldse hoogleraar mr. R. P. tt« ringa, vooral bekend geworden door zijn moedige hou- Jowin de oorlog. Is maandag op 86-|arige leeftijd overleden, ljksunlversltelt ln Lelden heeft dit gisteren bekendge- slng L- >h Pabus Cleveringa, geboren end 'ingedam op 2 april 1894, stu ift rechten aan de Leldse univer- mei waar h'j in 1919 promoveerde i zei proefschrift „De zakelijke wer ker ontbindende voorwaarde", romotie was hij werkzaam nis ten n kza ?8. pre Koninklijke Nederlandsche v^Jbootmaatschappij in Amster- zee vaar zijn belangstelling werd voor het zeerecht. Hij maakte meer naam met een lijvig stan- toljArerk op dat terrein, „Het nleu- Trecht". dat in 1926 verscheen, jenoemd jaar werd hij be- |J| tot rechter in Alkmaar An- (jaar later werd hij hoogleraar handelsrecht en het burgerlijk recht in Lelden, wat hij tot lef am van Cleveringa blijft vooral n aan het verzet dat de Leid- volg van pagina 1 se universiteit bood tegen de anti- Joodse maatregelen van de Duitse bezetter in de tweede wereldoorlog. Toen prof. mr. E. M. Meijers vanwege zijn Joodse afkomst als hoogleraar werd geschorst, hield Cleveringa als decaan van de juridische faculteit op 26 november 1940 een beroemd ge worden rede, waarin hij de maatrege len van de Duitsers als „barbaars" betitelde. „Hun daad kwalificeert zichzelf afdoende", zei hij onder over weldigend applaus Deze rede, die door studenten werd verspreid en enkele weken later ook in Engeland en Amerika druk werd gelezen, leidde tot sluiting van de Leldse universiteit. Cleveringa werd, zoals hij ook had voorzien, de.volgen de dag gearresteerd. Hij werd gevan gen gezet in het „Oranjehotel" ln Scheveningen. In oktober 1941 werd hij op vrije voeten gesteld, maar in 1944 werd hij opnieuw opgepakt en als gtjzeiaar Irthet concentratiekamp in Vught opgesloten. Hij heeft daar ruim een half jaar gevangen gezeten Na zijn vrijlating werd hij in augustus 1944 door de regering in Londen aan gesteld als lid van het college van „vertrouwensmannen", dat zich be zon op de maatregelen die na de bevrijding genomen zouden moeten zijn daarbij een aantal „correcties" aangebracht met verlagende werking op de uitkeringen. Vakbeweging en oppositie hébben zich tegen die wet scherp verzet. Albeda en met name Unn8alü<ï<ir HEÏÏffi"?1 *2 De woordvoerder van Albeda pro als belangrijk winstpunt van de wet beerde gistermiddag het opzien dat dat nu de koppeling van netto uitke- ^lbeda's uitspraken hadden gebaard, E" 3an 1 mirun?umlo^n *et" wat te sussen. De minister is, aldus de telijk verankerd was Voor de toe- woordvoerdert van mening dat losla- oms ten van de koppeling politiek onhaal baar is. Het scheppen Iran zoveel af- stand tussen uitkeringen en lonen. Voordien berustte deze koppeling op dat het effect heeft, zou dermate in- gebruik van de achtereenvolgende 2lJn dat ook Ajbeda dat 0n- kabinetten. Aan het eind van de jaren aaAVaardbaar acht. aldus de woord zestig werd er enige jaren een afstand' voerder van vijf procent bewaard tussen net to bijstand en netto minimumloon^ Deze zei voorts dat hetgeen Albeda in Later Is die afstand vervallen, omdat be^ vraaggesprek zei, op hetzelfde men meende dat er geen twee ver- neerkomt als de ineenvoeging van de drie soorten uitkeringen aan werklo zen WW, WWV en RWW) waaraan staatssecretaris de Graaf (sociale za ken) werkt. De officiële mededelingen daarover hebben echter tot nu toe noch direct noch indirect iets bevat over grotere afstand tussen laagste uitkering en netto minimumloon. Wel wil de Graal de uitkering lager hou den en ook sneller lager laten worden naarmate de werkloze minder lang heeft gewerkt. Zo zouden oudere werklozen langer dan thans een hoge uitkering houden, en Jonge werklozen sneller terugvallen op het minimum. „Gevaar" Toevalligerwijs hield PvdA-fractlelei- der den Uyl gistermiddag een rede voor de industriebond FNV. waarin hij waarschuwde dat de koppeling onder druk zal komen door het huidi ge kabinetsbeleid. Den Uyl wil de economische groei bevorderen, met name door meer ruimte te maken voor investeringen via afremming van de consumptie. „In het kabinets beleid ligt echter besloten dat in 1981 zowel de consumptie als de investe ringen omlaag gaan. Dat betekent meer werkloosheid. Nu al is voorspel baar dat, als de produktie als geheel inzakt, de roep om ontkoppeling van sociale uitkeringen en lonen sterk zal worden. Dan komt ons stelsel van sociale zekerheid eerst recht in ge- Prinses Juliana en prins Bernhard hebben gisteren in Rotterdam hun motor jacht de Piet Hein in brui kleen gegeven aan een stichting die dezelfde naam als het jacht draagt. Het schip is afgemeerd in de Coolhaven en blijft daar liggen. Na restauratie zal het worden opengesteld voor het publiek. Voor prins Bernhard loopt een kleine „Piet Hein" advertentie Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Artsen en andere werkers ln de gezond heldszorg zijn van plan regering en parlement dringend te verzoeken om te beginnen met het onschadelijk maken van de kernwapens. Ook zal erop worden aangedrongen de bevolking voor te lichten over de werkelijke gevolgen van een atoomoor log. Deze gevolgen zijn namelijk van dien aard, dat de medische wereld er machteloos tegenover staat. iet kwartje dat de sigaretten Jcft* worden- komt 3.75 cent bij d j edrijfsleven. Het zag er naar uit worden h ervan 2.5 cent naar de industrie v aan, en dus slechts 1,25 cent TcVPrPPPfs vinkellers. Maar Van Amels- Na de bevrijding deden de liberalen tevergeefs een beroep op hem zich beschikbaar te stellen als lid van de Tweede Kamer. Cleveringa gaf er de voorkeur aan hoogleraar te blijven. Wel werd hij in 1945 staatsraad in beloofde dat. desnoods via een laatregel. beduidend meer dan 've cent per pakje naar de zal gaan. Verder zullen de in sterke drank geen na- ui£ van accijns krijgen over oorraden van 31 december pag stemt de Tweede Kamer U jjlde accijnzen. Na toezeggingen u 'Jpteravond ziet het er naar uit veri|elk geval de regeringspartijen Prof. mr. R. P. Cleveringa (archieffoto) buitengewone dienst. Na zijn hoogle raarschap was hij tot 1963 lid van de Raad van State. Hij behoorde tot de oprichters van de Prof. mr B. M Teldersstlchting. het wetenschappe lijk bureau van de WD. Cleveringa. die zelf een eredoctoraat kreeg van de Gentse universiteit, trad in 1946 op als promotor van Winston Churchill, die in Leiden ere doctor werd. In zijn rede die hij bij die gelegenheid uitsprak, zei hij onder meer: „Het recht heeft voor zijn ver wezenlijking denkers, kunstenaars en vechters nodig." Om de nagedachtenis van Cleveringa te eren. heeft de Leidse universiteit tien Jaar geleden de Cleveringa-leer- stoel Ingesteld. Deze „wisselleer stoel". waarmee een Angelsaksische traditie in Nederland werd geïntrodu ceerd. wordt beurtenlings gedurende een of twee jaar door een Nederlander en een buitenlander bezet. Premier Van Agt heeft voor begin volgend Jaar een .zwartboek" aange kondigd over de toestand van de eco nomie. Den Uyl: „Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat daarmee wordt beoogd de aanval op de be staande koppeling van lonen en uit keringen en van de lonen in het vrije bedrijf aan de lonen in de collectieve sector, in te zetten." In het vraaggesprek in het CDA-blad spreekt ook oud-minister Andriessen zijn twijfels uit over de koppeling.„Is het niet de omgekeerde wereld als straks de minimumlonen laag wor den gehouden om de koppeling in stand te kunnen houden zoals het CDA-program stelt? Koppelen wij straks inkomens aan uitkeringen? En wat betekent dat dan voor de ar beidsmarkt en dus voor de werkgele genheid?" Ons commentaar staat op pag. 5. advertentie 9 Het beroep op de regering zal worden gedaan in de vorm van een grote advertentie, die tussen Kerst en Nieuwjaar wordt geplaatst in de lan delijke dagbladen. advertentie is bedoeld voor leder een in een verantwoordelijke positie. Regering en parlement worden ge vraagd stappen te ondernemen bij andere landen en in het bijzonder bij Carter en Breznjew als leiders van de machtige kernwapenstaten. In de ad vertentie wordt voorlichting gegeven over de gevolgen van een atoomoor log ook voor Nederland, een voorlich ting, die totnutoe niet is gegeven. Op grond van exacte gegevens wordt uit eengezet hoe ais gevolg van een kern- De artsen beginnen hun campagne tegen de kernbewapening nadat ook binnen de kerken sterk verzet is ont- staan en de hervormde synode zich duidelijk tegen heeft uitgesproken. Ook in de Verenigde Staten, Enge land en België is er aan actie van de artsen gaande tegen de atoombewa pening. De opdracht tot het plaatsen van de advertentie wordt gegeven door de Vereniging voor medische polemologie. De kosten van de cam pagne wordt door de artsen gedragen, volking is onmogelijk In Medisch Contact verscheen een verzoek bijdragen over te maken. Aan dit verzoek werd vrij snel ruim- Meer nieuws eiders in deze krant, schoots voldaan. bom, die bijvoorbeeld boven Rotter dam ontploft, er miljoenen doden val len en er voor de overlevenden geen hoop is voor een verder bestaan. Een doeltreffende bescherming van de be- wijl VVD. over hun bezwaren heenstappen. Portheine (WD), er,kritisch was geweest, sprak jj een „belangrijke tegemoetko- die het ons makkelijker maakt laarl Ha! i ïefie des I in (PPR) wil de kleine winkeliers ij-jo! n met verscherping van het ves- sbeleld. Supermarkten en „pi Kinkelbedrijven zouden geen Inning meer moeten krijgen om sprodukten en sterke drank te pen. Deze handel zou gereser- moeten worden voor de gespe- eerde winkelier. Jansen diende oe een motie in Ook van D'66 en kwamen vergelijkbare ge en VVD lieten merken dat zij dan van Jansen wel wat ver vin gaan Van Amelsvoort wees erop enkele commissies studeren op nir meer deze zaak. Hij deed een iep op het PPR-Kamerlid de mo etin stemming te brengen, en de nissies „niet in hun werk te sto- Engwirda (D'66) had weinig fi- in de commissies, en kwam ook een motie. Deze motie betreft n de beperking van het aantal toppunten voor tabakspro- na Leefbewust, in het belang van uw hart en bloedvaten. Becel hoort daarbij Van onze parlementsredactie DEN HAAO Het is nog altijd onzeker, ol het abortusvoor- s el van het kabinet het in de Tweede Kamer zal halen Pas vandaag in de loop van de dag zal blijken, of de CDA-fractie het voorstel aan een beslissende meerderheid kan helpen Vanmiddag om twaalf uur komt de fractie voor het eindbe- raad bijeen Van twee leden van de CDA-fractie staat vrijwel vast, dat zij hun stóm niet aan het wetsontwerp zullen ge ven. Dit zijn Couprle en mevrouw Van Heel-Kastóel. Drie andere aarze laars Van Leijenhorst, Van Dijk en Matóman zullen hun fractie van- Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De Vrouwenbond NW een soort huisvrouwen-vakbond met 12.000 leden in tweehonderd afdelingen ls bezig met een project, waarin de leden de rol van de hulsvrouw als consumente bestuderen. Het zijn namelijk nog altijd, vooral de (huis)vrouwen, die de verantwoordelijkheid dragen voor de Inkopen en het beheren van het huishoudgeld. iad HPVP énfr en wijn >al5 en D'66 bleven bij hun suggestie lever de accijns op bier en wat betreft ook wijn. te verhogen, in van die op alcohol. Couprie „Het bier is in Nederland zo rhand goedkoper dan De staatssecretaris had deze t ïstie afgewezen omdat met na- dt Belden dan mee zouden moe- doen, en die willen dat niet. De ierleden lieten hun suggestie 'lopig rusten, maar Couprie ve- rbifi^ wel een notitie van de staatsse- >bot laris' Zodat de Kanier er later op 11, terugkomen int s.D en 'HID iAFP. AP) Polsario. de Idingsbeweging voor de weste- Sahara. heeft 36 Spaanse vissers '"vangen waren genomen, vrijge- Zestien van hen bevonden zich !ven maanden in gevangenschap De afgelopen maand hebben de vrouwen zich gebogen over het punt of de prijscompensa tie gehandhaafd moet blijven ten dus de koopkracht) of dat er geknabbeld mag worden aan deze compensatie in ruil voor meer werkgelegenheid. De leden van de Vrouwen bond NW stellen zich op het standpunt, dat er geen verde re aantasting mag komen van de koopkracht van de mensen met een minimumloon en een uitkering. „Handen af van de koopkracht tot modaal" is hun overtuiging In ruim negenhonderddui zend Nederlandse hulsgezin nen komt het minimumloon binnen, dat wil zeggen 1405 gulden netto per maand. Het afgelopen jaar zijn ook deze inkomens er in koopkracht op achteruit gegaan vanwege de loonmaatregel van de rege ring. Per 1 juli 1980 was de koopkracht van veel mini mum-inkomens met 42 gulden per maand gedaald, in het laatste halfjaar van 1980 lijkt er zelfs een daling van de koopkracht met 87 gulden per maand op te treden Dat er in het algemeen belang bezuinigd moet worden, on derschrijven de vrouwen wel, maar zij vinden dat die bezui nigingen niet op de nek van de laagstbetaalden terecht moe ten komen. „Vla de loonmaat regel levert iedereen al in. de minimumloners ook. Omdat er aan de andere kant nieuwe prijsstijgingen, juist van de overheid, aankomen, leveren we al dubbel in. Vandaar dat wij van mening zijn. dat er nu eerst een streng prijsbeleid van de overheid inoet komen, zodat de woonlasten en de energieprijzen niet zullen stij gen." aldus de Vrouwenbond NW „Door de economische terug gang en de loonmaatregelen van het kabinet-Van Agt wordt de koopkracht aange tast. Dit heeft directe gevol gen voor het huishoudelijk werk van vrouwen. Immers, vrouwen moeten ervoor zor gen dat het huishouden toch van alles voorzien blijft, ook bij verminderde koopkracht. Worden vrouwen zo weer de sluitpost op de begroting? De druk op vrouwen om in alle opzichten Juist nu een kritisch consumente te zijn, wordt ex tra groot," aldus de Vrouwen bond NW Dat het huishouden ook het komende jaar weer aanzien lijk duurder zaj zijn. is nu al bekend. De overheid zelf is ook een belangrijke prijs-op- drijver Veschillende tariefs verhogingen betekenen voor een gemiddeld gezin 520 gul den kosten per jaar méér. Als de huren extra omhoog gaan en die mogelijkheid bestaat - kan dit bedrag zelfs oplo pen tot 720 .'gjilden per jaar De tariefsverhogingen van de overheid zijfoaileen al verant- woordelijk voor een prijsstij ging van twee procent. De BTW op de eerste levens behoeften stijgt van vier naar 4,5 procent, de briefporto gaat met vijf cent omhoog, ge meentelijke tarieven, zoals de onroerend goed belasting, de riool- en reinigingsrechten en de hondenbelasting, worden verhoogd,en het lidmaat schap van de bibliotheek wordt duurder Een lid van de Vrouwenbond NW, moeder van drie kinde ren en echtgenote van éen schoonmaker, vertelt: „Een paar jaar geleden ging het nog wel met het minimumloon. Nu denk ik wel eens: van het mi nimumloon kan je wonen en eten en dan heb je het gehad. Hoe ik rond kom van ons geld? Opletten wat ik koop en waar het goedkoop is. Voor de groenten ga ik altijd naar de markt, want dat scheelt echt. Maar Ja, zelfs op de markt vroegen ze laatst voor een bloemkooltje 3,95 gulden. Nou, die neem ik dan niet. want dat kan niet. Ik erger me ook altijd zo aan die reclame. „Vlees, mevrouw, u weet wel waarom Ja, ik weet best waarom, maar bij ons is elke dag vlees er echt niet bij. Wij zitten op de toer van zondags een lapje en woensdags een balletje gehakt. Als ik elke dag vlees zou nemen, blijft er niets meer over voor iets an ders en er moet toch echt ook wel eens een broek of een paar schoenen komen. Laatst kwa men de kinderen thuis met briefjes van school, dat ze voor hun schoolreisje 25 en 35 gulden nodig hadden. Ik heb geprobeerd een baantje te krijgen om dat soort extra dingen te kunnen betalen, maar tot op heden kom ik nie t aan de bak. Te oud en te wei nig opleiding middag uitsluitsel geven. CDA-frac- tieleider Lubbers oefent praktisch constant druk uit om het vijftal over de streep te trekken. Het is ook nog niet zeker, hoe het DS'70-Kamerlid Nijhof zal stemmen In Den Haag wordt er rekening mee gehouden, dat de stemmen zullen sta ken. In dat geval moet binnen vier entwintig uur opnieuw een stemming worden gehouden. Staken de stem men dan opnieuw, dan is het voorstel verworpen. De CDA-fractie zou aanvankelijk gis teravond beraad houden over de abortus. Door opeenhoping van ande re zaken, waarover vandaag op de laatste dag moet worden beslist kwam men daar echter niet aan toe. De beraadslagingen over het abortus voorstel werden gisterenochtend af gerond. Hierbij kwamen geen nieuwe gezichtspunten naar voren. Verwacht wordt, dat de stemming over het voorstel pas na middernacht zal wor den gehouden. Het actiecomité Wij Vrouwen Eisen zegt in een eerste reactie op het wets voorstel zich „verraden" te voelen Het comité vindt het onjuist dat de WD al zijn amendementen ingetrok ken heeft. Ook de NVSH zegt veront waardigd te zijn over de gang van zaken rond het abortusdebat „wat te veel was, heb ik eraf ge haald. Hoeft er niet overgepakt te worden."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3