Prijsverhoging van alcohol gehalveerd Vaticaan besprak Polen met Moskou Werknemers dupe van verlies Volker Stevin Kunst Kksttwkado A y TNO: gezondheid in Westland bedreigd i DA en VVD akkoord et korten jeugdloon Trouw /Nieuwe Leidse Courant Harde wind HET WEER van der klugtl Winkelier krijgt meer van tabaksaccijns k; ivee verzachtigen aanbrengen' ikrimping bij ilvo Car nvermijdelijk' Tienduizend werklozen door duurdere olie Radio en tv bijna zeker niet naar Uruguay Trouw Overzichtelijk I 'Te veel tuinbouwgif rondom kassen' BczorgTrouw een nieuwe abonnee I I rouw 38STEJAARGANGNR 11125 - DONDERDAG 18 DECEMBER 1980 Wisselend bewolkt en enkele buien. Middagtemperatuur rond zes graden. Zuidwesten wind, in het binnenland krachtig; aan de kust en op het (Jsselmeer stormachtig. Morgen en overmorgen; Aanhoudend wisselvallig en weinig verandering in temperatuur. •Morgen zon op: 08.44, onder: 16.27; maan op: 15.18, onder: 05.25. gordijnen en tapijt EEN ZAAK ME T HART VOOR U Haarlemmerstr. 256-258 Leiden (naast de Overdekte) Tel: 12 21 54 persoonlijke aandacht voor stalenservice opmeetservice LOSSE NUMMERS 65 CENT Hlf.Tit ngen anall jopp lerie idenl ten ï-prf PAGINA 2. PAGINA 7: PAGINA 17: Plaatsen waar ervaring groeit PAGINA 3: 'Geweldloosheid oplossing voor Noord-lerland' PAGINA 9: Uit de weekbladen Tandarts voor vrouwen PAGINA ECONOMIE: Albeda: discussie over loskoppelen uitkeringen/lonen PAGINA 4: Landelijk examen bepleit voor 'doctorandus' PAGINA 13: Portugese vissers gaan de boot in Gesprek mislukt over EG-visserij PAGINA SERVICE: Boeken, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-prog ram ma's, weeroverzlcht Anselm Klefer steeds geobsedeerder 7 onze sociaal-economische redactie HAAG De regeringspartijen CDA en WD gaan ;oord met de verlaging van de minimum Jeugdlonen op rwaarde dat er twee verzachtingen worden aangebracht, or vijftien- tot achttien-Jarigen moet het Jeugdloon hoger dan het kabinet voorstelt, en alle Jongeren die op 31 ember een baan hebben, moeten tenminste het bruto loon iden wat zij nu hebben, ook als ze van baan veranderen. en WD hebben hun voorwaar- gisteravond neergelegd ln moties ms het korte debat over de maat- >1 van minister Albeda van sociale a Inzake lagere Jeugdlonen. Al- zal vandaag antwoorden. Ver- ht mag worden dat hij de wensen de regeringspartijen honoreert, maatregel ls dan verzekerd van ikeuring door een Kamermeer- leld, ook al ls de linkse oppositie gezind tegen. eda wil voor elk Jaar dat een Jon- Jonger is dan 23, het normale ilmumloon verminderen met tien cent. Nu is dat 7,5 procent aftrek JdsJaar. CDA en WD willen voor vijftien- tot achttlen-jari- en kleinere aftrek dan tien pro- Het minimum Jeugdloon voor ttlen-jarige willen de rege- IJen vastgesteld zien op 52,5 It (ln plaats van vijftig) van het minimumloon. VoOr een arlge willen zij 45 procent een zestienjarige veertig een onzer verslaggevers STERDAM De raad van com- ttrissen van Volvo Car BV vindt >plng van de autofabrlek onver- jelljk. De raad zegt het verlies irbeidsplaatsen zo veel mogelijk rillen beperken. Het sanerings- moet met het oog daarop nader uitgewerkt. Dit heeft de raad commissarissen van Volvo glster- I .d meegedeeld. I op de dag had de Tweede ner aangedrongen op uitstel van oltleve besluiten. De Kamer ver- |t meer informatie over de huidige »üe bij Volvo, waarvoor de staat undeelhouder „ln hoge mate me- trantwoordelijk la." een spoeddebat, aangespannen k het PvdA-Kamerlid Castricum, rofde minister Van Aardenne (eco- ilzche zaken) een beroep te doen agere overheden om bij hun aan- ibeleld „te denken aan Volvo", er aanvaardde een motie van )A-Kamerlld Van der Linden, fitte voor de aanschaf van zo- lOgelljk Volvo's door de rijkso- ter Van Aardenne sprak ln de ir over „goede kansen ln de toe- voor Volvo, een „goede ta lk", die een „goede auto" maakt, r de noodzaak en omvang van het 'iceerde saneringsplan dat let ln het verlies van twaalfhon- fl arbeidsplaatsen wilde de mi ter zich niet uitlaten. Mocht het lering komen, dan zal de mlnis- Ispeciale aandacht schenken aan I positie van de oud-mijnwerkers bij de autofabrlek werken, zo be lde hij. procent (dertig), en een vijftienjarige 35 procent (twintig). De linkse partijen vonden dat Albe- da's maatregel niet ln verhouding staat tot de aanpak van andere groe pen, met name niet wat betreft de haastige procedure. Jongerenorgani saties zijn niet betrokken ln overleg- over de maatregel. Over de verlaging van de topsalarissen bij de overheid is door de minister echter twee Jaar uitvoerig overlegd met de betrokke nen. Ook met de medische specialis ten, een andere groep die moet Inleve ren, wordt uitvoerig overleg gepleegd. De linkse partijen, maar ook het CDA, trokken ln twijfel of de verla ging van de jeugdlonen wel zo veel zal helpen tegen de Jeugdwerkloosheid, zoals Albeda beweert. Van Iersel (CDA) dacht dat er wel „enig ver band" tussen hoogte van Jeugdlonen en werkloosheid van Jongeren is, maar hij wilde dit gaarne nader on derzocht zien. Bakker (CPN) dacht ook wel dat er verband zal zijn: „de ondernemers gprr nu gewoon oude ren vervangen door goedkopere Jon geren. De werkloosheid wordt daar niet minder van. Wel krijgen de on dernemers zo'n half miljard gulden in hun zak geschoven." Alleen De Korte (WD) geloofde stellig dat de hoge Jeugdwerkloosheid ln Nederland me- de komt door te hoge Jeugdlonen. DEN HAAG (ANP) Volgens het Centraal planbureau zal de prijsver hoging voor olie waartle de OPEC- landen hebben besloten, in Neder land voor tienduizend extra werklo zen zorgen. Het Centraal Planbureau raamt dat de Nederlandse industrie door deze tien procent duurdere olie een half procent minder zal gaan produceren. De export zal in hoeveelheden met een vol procent omlaag gaan. De In vesteringen lopen zelfs met anderhalf procent meer terug dan zonder de nieuwste besluiten van de OPEC. Pagina 8: Westen weeklaagt over olleprijsverhoging ADVERTENTIE Premier Van Aft was gisteren op besoek bij de familie Van Egmond ln Hlllcgoui. Zij zorgden er met vele anderen vla een enquête voor dat Van Agt voor de derde keer „Nederlander voor het jaar" werd. De premier was tijdens de visite toch nog telefonisch te bereiken voor kabinetszaken. Op 1 januari wordt dit gesprek op Hilversum 2 tussen half elf en half twaalf 's morgens uitgezonden. Van een onzer verslaggevers HILVERSUM De kans dat op radio en televisie verslag zal worden ge daan van het verloop van het minl- Wereldkamploenschap Voetbal in Uruguay, ls erg klein geworden. De programmaraden van radio en televi sie hebben zich uitgesproken tegen het zenden van verslaggevers namens de gezamenlijke omroepen naar het vriendschappelijke toernooi, dat daags na Kerstmis begint. De Programmaraad gaf in deze zin voor de televisie een advies, maar sprak bij de radio van een richtlijn. De Raad van beheer van de NOS zal nu het definitieve besluit moeten ne men. Dat zal moeten gebeuren tij-# De voorzitter van de centrale onder nemingsraad, de heer J. Klarenbeek, zei ln de persconferentie na afloop van de aandeelhoudersvergadering, zich fel te zullen verzetten tegen ont slagen. „WIJ weigeren slachtoffers te laten vallen," zo voegde hij hieraan toe. sarlssen duldde hij geen enkele kri tiek. Het bleek, dat het zware verlies ln hoofdzaak maar niet alleen te wijten is aan het pijpleidingproject in Oman én de bruggenbouw ln Zilwau- kee (Amerika) en Orwell (Engeland). In de druk bezochte buitengewone vergadering van aandeelhouders ln (jreVOlgen Rotterdam zei de voorzitter van de raad van commissarissen van het concern, dxs P. L. Justman Jacob, de steeds slechter wordende resultaten met „toenemende verbijstering en woede" te hebben vernomen. Hij stelde de raad van bestuur die toen nog in functie was intussen zijn, zoals bekend, vier van de zes leden op non-actief gesteld in de eer ste plaats aansprakelijk. Op het ope reren van de raad van (tien) corxunls- Duidelijk werd ook, dat de strop zo wel op korte als op langere termijn gevolgen heeft voor de financiële armslag van het concern. Het gevolg hiervan is weer, dat een beroep moest worden gedaan op de bankiers om de financiering veilig te stellen. Een groot aantal banken in binnen- en buitenland heeft zich intussen bereid verklaard daaraan mee te willen wer ken. Hiermee hebben de banken wel een stevige stoel binnen het concern gekregen. "t ls even behelpen. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het grondont- mettlngsmiddel methylbro mide, dat vooral ln de glas tuinbouw wordt toegepast, vormt .een bedreiging voor de gezondheid van de bevolking ln het Westland. Dit blijkt uit metingen die het TNO dit na- Jaar ln het Westland heeft ver richt. BIJ de ontsmettingen, die doorgaans de laatste vier maanden van het jaar worden uitgevoerd, komen grote hoe veelheden van het gas in de buiten lucht vrij, waarbij van tijd tot tijd rond de kassen concentraties voorko men die de voor de volksgezondheid aanvaardbare grens tien tot dertig keer overschrijden. Uit de TNO-metlngen blijkt dat op de dag van de ontsmetting binnen een straal van veertig meter rondom een kas gemiddeld tien milligram methyl bromide per kubieke meter buiten lucht voorkomt met pieken tot dertig milligram. Vier dagen na de ontsmet ting werden in de lucht rond de kas nog gehalten van één milligram methylbromide en meer gemeten. Proeven van het Rijksinstituut voor de volksgezondheid met zoogdieren hebben duidelijk gemaakt dat de' maximale concentratie methylbromi de ln de buitenlucht één milligram per kubieke meter mag bedragen. Erfelijke afwijking Volgens recente onderzoekingen blijkt methylbromide aanzienlijk gif tiger dan algemeen werd aangeno men. De stof kan erfelijke afwijkin gen veroorzaken, terwijl er sterke ver denkingen bestaan dat de stof ook kankerverwekkend ls. De aanwijzin gen zijn van dien aard dat methylbro mide moet worden gerekend tot de stoffen waaraan, volgens een advies van de Gezondheidsraad, de mens in Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Sterke drank wordt op 1 Januari niet rond 1,50 gulden duurder maar slechts de helft daarvan. Staatssecreta ris Van Amelsvoort van financiën liet gisteravond in het Kamerdebat over de verhoging van accijnzen weten, dat de verhoging van de alcoholaccijns wordt gehalveerd. Verder zal de tabakswinkelier „beduidend meer dan anderhalve cent" krijgen van het kwartje, dat het pakje sigaretten vanaf januari duurder wordt. De verhoging van de alcoholaccijns had vijftig miljoen gulden moeten opbrengen. Dat wordt nu 25 miljoen. De andere 25 miljoen zal nu moeten komen uit hogere retributies (prijzen) voor overheidsdiensten, in het kader van het profijtbeginsel. Welke dien sten duurder worden, kan Van Amels voort nog niet zeggen. De WD, die vorige week al een dergelijke oplos sing had voorgesteld, suggereerde ho gere tarieven van bibliotheken voor volwassen lezers, en hogere prijzen voor diensten van rijkswaterstaat aan het bedrijfsleven. De verhoging van accijnzen betreft benzine (een cent per liter), sigaretten (kwartje per pakje), shag (vijftien cent), en sterke drank (rond drie kwartjes per liter). De opbrengst zal rond 225 miljoen gulden per Jaar wor den. Vrijwel alle partijen ln de Twee de Kamer hadden bezwaren tegen de verhogingen voor sterke drank en si garetten, vanwege de problemen voor de winkeliers ln deze produkten. Be gin dit Jaar ls sterke drank ook al eens flink in prijs verhoogd. Vervolg op pag. 3, kol. 1 dens spoedoverleg, want er staat voor het einde van het Jaar geen vergade ring van deze raad meer op de agenda. In het besluit van de programmaraad klinkt het oordeel van de VARA sterk door. Die omroep weigerde steeds alle medewerking aan de verslaggeving van het evenement, dat het militaire bewind in de martelkamer van Zuld- Amerika, zoals Uruguay wordt ge noemd, enig aanzien moet verschaf fen. Van onze redactie economie ROTTERDAM Het aannemlngsconcem Volker Stevin zal dit jaar, naar verwachting, een veries lijden van 275 miljoen gulden. Hierbij ls nog geen rekening gehouden met de reorganisatiekosten, die zullen voortvloeien uit enkele honderden ontslagen (van kantoorper soneel) en overplaatsingen van een aantal werknemers. ROME, PARIJS (ANP. AFP. Reuter) De Sowjet-Unle heeft de bemidde ling van het Vaticaan gevraagd om met behulp van het Poolse episco paat de rust in Polen te herstellen. Dit heeft de gezaghebbende Spaanse krant „El Pais" gisteren uit Rome gemeld. Een hoge Russische partij bons liet gisteren in Parijs weten dat de Sowjet-Unle niet van plan is zich te mengen ln de binnenlandse zaken van Polen. Volgens de Spaanse krant heeft op 9 december Vadim Zagladin, adviseur van het ministerie van buitenlandse zaken in Moskou, overleg gevoerd over Polen met de pauselijke staats secretaris, monseigneur Casaroli. Of ficieel weet het Vaticaan van niets, en dat klopt volgens „El Pais" ook wel, omdat het onderhoud niet plaats vond ln het Vaticaan maar op de Joegoslavische ambassade in Rome. Zagladin zou Casaroli hebben verze kerd dat de Sowjet-Unie Polen niet zou binnen vallen. Anderzijds stelde de Rus het zeer op prijs als Moskou zou kunnen rekenen op de hulp van het Vaticaan en van de katholieke kerk in Polen „om bepaalde excessen van de Poolse stakers af te remmen". Of het er allemaal mee samenhangt zal wel nooit boven water komen, maar het Poolse episcopaat kwam eind vorige week inderdaad met een verklaring waarin het zich achter de communistische machthebbers op stelde, om eenheid en matiging vroeg en waarbij kerkelijke woordvoerders hard uithaalden naar Poolse dissi denten die „te luidruchtig onverant woordelijke verklaringen jegens de SowjetrUnie aflegden". Afgelopen zondag deden de priesters dat in een herderlijk schrijven van het episco paat nog eens dunnetjes over. Ook de secretaris-generaal van het centrale comité van de Russische communistische partij, Boris Pono- marew, Ponomarew, heeft ln Parijs gezegd dat Moskou niet van plan is Polen binnen te vallen. „De Polen zijn mans genoeg om hun eigen pro blemen op te knappen en de Sowjet- Unie is op geen enkele manier van plan in hun zaken in te grijpen." Volgens Justman Jacob is gebleken dat „men", de raad van bestuur dus, te snel de beslissing heeft genomen om de omzet af te stemmen op de omvang van het concern, zonder de organisatie zelf en de kwaliteiten daarvan voldoende te hebben bestu deerd. Een groot verwijt aan de voormalige raad van bestuur is ook, dat dit colle ge naar buiten de indruk wekte van een harmonisch samenwerkende groep van gelijkgericht denkende lei ders, terwijl de verhoudingen zowel onderling als naar de stafdirecteuren verre van ideaal waren. In 1981 zal nog geen winst worden gemaakte-maar ln 1982 zal naar ver wachting onder voorbehoud quitte worden gespeeld. Meer nieuws staat op de pagina economie. De éne kunstenaar te Oostburg <Z) kan opgelucht adem halen, zijn talrijke collega's in Bergen (NH) ook. Zij worden niet gemeentelijk, voor hun sociale positie blijft de rijksregeling gelden. Intussen wordt zells gedacht over landelijk gegarandeerde doctorandussen. Kaartenmap Europa (A) Knijpkat (C) De kaarten van alle landen van Europa Een zeer energiebewuste zaklamp, in een handig formaat boekje. de zogenaamde 'knijpkat'. Even Donkerbruine kunstlederen omslag. knijpèn en er is licht in de duisternis. twee Dick Bruna poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stol. Origineel Dick Bmna ontwerp Peper- en zontknbns (D) Zeer praktisch, deze moderne peper- molen gecombineerd met zout- strooier van doorzichtig perspex het geheel niet mag worden blootge steld. Het valt te verwachten dat het ge bruik van methylbromide op grond van deze nieuwe gegevens opnieuw aan strengere eisen zal worden ge bonden en mogelijk zal worden ver- bodem De nieuwe gegevens over methylbromide staan ln een rapport van het Rijksinstituut voor volksge zondheid, dat minister Ginjaar (volksgezondheid en milieuhygiëne) gisteren aan de Tweede Kamer heeft toegezonden. Meer nieuws op pag. 5 Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro: Postcode en plaats: _Tel.:_ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC DD.(aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven) Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1