China zet Shell in tegen order Tuig i aig toch minister ploeg Reagan De hovercraft vaar- of voertuig? Ginjaar: industrie moet meebetalen aan opruimen van gif liwkado I I Gesprek levering duikboten Taiwan toerekening ijgt met ,5 miljard Trouw ^/Nieuwe Leidse Courant Veel bewolking HET WEER Zoekploeg in VS bestrijdt atoomterreur abinetschef ndriessen enoemd K rits vliegtuig fast in klei fan Schiphol Trouw Niet van gisteren Gekaapt vliegtuig op weg naar Cuba Bezorg Trouw een nieuwe abonnee rouw H S 38STE JAARGANG NR. 11124 - WOENSDAG 17 DECEMBER 1980 Veel bewolking en enige tijd regen; middagtemperatuur rond acht graden. Tot matig toenemende zuidwesten wind. iian de kust tot krachtig. Donderdag en vrijdag: opklaringen maar ook enkele perioden met regen. Middagtemperatuur ongeveer acht graden. Morgen: zon op: 08.43, onder: 16.27; Maan op: 14.45. onder: 04.04. LOSSE NUMMERS 65 CENT Van onze parlementsredactle DEN HAAG De volksrepubliek China heeft vla het Brits- Nederlandse olieconcern Shell geprobeerd druk op de Neder landse regering uit te oefenen om de levering van twee onderzeeërs aan Taiwan alsnog te voorkomen. PAGINA 3: Kort geding van verpleegsters PAGINA 4: Aardbeving trof ook Italiaanse kunst PAGINA 9: Industriebonden NKV en NVV gaan fusie aan PAGINA 9 Staatssecretaris Kraaijeveld zet zichzelf in haar hemd PAGINA 5: «raai Halg Werkende jeugd houdt hart vast PAGINA 7: Oorlogsverslag uit belegerd Abadan PAGINA 15: Stroomverbruik dit jaar lager PAGINA SERVICE: Culinaire rubriek, strips, feuille ton, puzzel, rtv-programma's. U3HINGTON (AP, Reuter) Alexander Halg, de voormali- NAVO-bevelhebber in West-Europa, wordt de nieuwe Ame- aanse minister van buitenlandse zaken. De aanstaande ssident Ronald Reagan heeft hem gisteren op deze post noemd. Halgs benoeming was onzeker ln verband met zijn trokkenheid bij de Watergate-affaire. benoeming van de nieuwe mlnls- op het 8tate Department is de est controversiële keus van Rea- voor zijn Republikeinse kabinet I hall Januari aantreedt. De leider a de Democraten in de Senaat Ro lt Byrd heeft al aangekondigd dat lgs rol ln de Watergate-alfalre en ponze redactie economie ERDAM De prijsverhoging len procent voor ruwe olie, waar- e olie exporterende landen glste- Bali hebben besloten, bete- [voor ons land dat de ollereke- Inet ongeveer 1,4 miljard gulden r stijgt erbij moet echter ln aanmerking rden genomen, dat de olleproduk- dle door ons land worden ultge- eerd, ook duurder worden. Boven- te stijgt ook de prijs van het aard- li, dat wij aan het buitenland ver- hogere olieprijs heeft geen directe rloed op de benzineprijs, want die ngt nauw samen met de prljsont- Ucellng van de ruwe olie op de vrije irkt zijn doen en laten ln Nlxons nadagen als president van de VS „zeer nauw keurig aan een onderzoek zullen wor den onderworpen. Volgens waarne mers trad Halgs als stafchef van het Witte Huls vlak voor Nlxons altreden bijna op als een waarnemend presi dent. De aanxondlglng van Halgs benoe ming en die van de superaannemer Ray Donovan uit New Jersey als de nieuwe man op de post van Arbeid gebeurde zonder dat Reagan of één van de kandidaat-ministers aanwezig was. De reden voor Halgs afwezigheid was dat hij griep heeft. Eén dezer dagen zullen alle door Reagan be noemde ministers deelnemen aan een persconferentie. Halg die na zijn NAVO-carrlère van 1974 tot vorig Jaar de leiding kreeg van de onderneming United Techno logies ln een beschermeling van oud- minlster van buitenlandse zaken Henry Kislnger. WASHINGTON (AFP) In het grootste geheim heeft de Ameri kaanse regering ln 1974 een „Opspo ringsteam nucleaire noodgevallen" opgelicht, dat in actie komt wanneer terroristen dreigen met een ai dan niet bestaande atoombom. De staf van dese „NEST" ls 14 uur per et maal paraat in het hoofdkwartier in Germantown, ten noorden van Was hington. Sinds de oprichting is er al meer dan vestig keer op een alarm gereageerd, zonder dat daar tot nog toe een kernwapen bij betrokken bleek. Het operationele hoofdkwartier van de NEST bevindt zich In Las Vegas, waar het vliegveld bijna nooit door slecht zicht gesloten is. Ook wordt geopereerd vanaf de vliegbasis Ed wards, bij Washington. De meetap paratuur om een stad op radioactie ve zaken uit te kammen, staat gereed In containers die met militaire trans portvliegtuigen vervoerd worden. De specialisten van de NEST worden tijdens acties beveiligd door agenten van de federale recherche (FBI). De laatste actie dateert van Januari 1979, toen een employé van General Electric uit een fabriek in Wilming ton (Noord-Carollna) zeventig kilo uranium ontvreemdde, met de be doeling om het bedrijf 100.000 dollar af te persen. De FBI had de man zeer snel te pakken. Een interruptie tijdens het debat in de Tweede Kamer over de levering van duik boten aan Taiwan. Mr. Brinkhorst (D'66) vroeg zijn CDA-coilega Van Ier- sel of hij soms Chinees spreekt Van Iersel wenste zijn visie op de zaak name lijk als de enig juiste te beschouwen. Op de achtergrond de mi nisters Van der Klaauw en Van Aardenne. Meer nieuws staat op pagina 13 RUSSEL (ANP) Mr. Carlo O. Tro ll Is benoemd tot chef van het kabl- ttvan Frans Andriessen, het nieuwe rlandse lid van de Europese tie. Mr. Trojan ls nu nog vervangend directeur-generaal »uw en voedselvoorziening van Inlsterie van landbouw ln Den HIJ heeft ook veel Europese g op landbouwgebied. te zetel de oud-minister van fl- lën Andriessen in Brussel gaat tten ls nog niet bekend. In Brus- houdt men er rekening mee dat issen een portefeuille zal krij- op flnancleel-economlsch gebied. onderhandelingen over de porte- Ule-verdellng worden op 6 Januari- Brussel afgerond en dat kan nog hard gevecht worden MAASBRACHT (ANP) Is een hovercraft een vaartuig of een CYvoertuIg? Een antwoord op deze vraag zal pas gegeven kunnen worden na een proefproces dat in overleg met de officier van justitie in Roermond en de eigenaar van een hovercraft tegen de laatste wordt aangespannen. De hovercraft werd door de rijkspolitie te water uit Maasbracht op waterplassen ln Midden-Limburg gesignaleerd. De politie wees de eigenaar erop dat de hovercraft niet geregistreerd was, een eis die voor alle motorvaartuigen geldt. De eigenaar, een watersportbeoefenaar uit Valkenswaard, deed de politie verbaasd staan door op te merken dat zijn hovercraft geen vaartuig maar een voertuig is. Volgens hem „vliegt" zijn hovercraft zowel boven land als water op een hoogte van tien centimeter, en Is er geen sprake van waterverplaatsing. Verwarring alom dus. Want moet de hovercraft (topsnelheid zestig kilometer per uur) zich houden aan de snelheidslimiet voor vaartui gen, op de meeste plaatsen zestien kilometer per uur? En moet de hovercraft reddingsboelen aan boord hebben, een bepaling die voor motorvaartuigen geldt? De rechter zal het uitmaken. Van een onzer verslaggevers LEIDSCHENDAM Minister Gin jaar (volksgezondhled en milieuhy giëne) acht het 'niet onredelijk' wan neer de chemische Industrie eenderde betaalt van de kosten die zijn verbon den aan het opruimen van stortplaat sen met chemisch afval. De overheid zou dan de overige kosten moeten opbrengen. Verwacht wordt dat een inventarisa tie van de provincies, gehouden naar aanleiding van de gif vondsten in Lek- kerkerk, ongeveer drieduizend stort plaatsen aan het licht zal brengen. Ruim driehonderd hiervan leveren gevaar op voor de volksgezondheid en het milieu; ongeveer duizend stort plaatsen moeten nader worden on- ta vliegtuig van de Britse maat- heet 'k'PP'J British Caledonian ls gis- 11 "middag om kwart over één na een lucht uit Londen bij de landing op chiphol van de baan geraakt. Het °«tel, een BAC 111, ploegde zich cnderd meter door de klei en kwam Wtlg meter van de baan tot stll- hnd. Het was tot aan de vleugels in frond geraakt. Van de 29 passa- l ers en vijf bemanningsleden werd JJemand gewond. Ze konden het toe- tel allen vla de achtertrap verlaten. her de oorzaak tast men nog in het 'uliter. Volgens luitenant R. Scimit ar. hoofd van de afdeling lucht- 'Wrtonderzocken van de Rljkspoll- edlenst Luchtvaart, zijn er moei- "Jkheden ontstaan toen de vliegers de landing op de motoren gingen "remmen. Vandaag zal het vliegtuig uit de klei 'orden getrokken, nadat het eerst zo ucht mogelijk ls gemaakt. De vracht «n de tweeduizend kilo brandstof «ln Inmiddels al uit het vliegtuig ichaald. Het Chinese ministerie van Buiten landse Zaken in Peking heeft de Shell-vertegenwoordlger daar, de Brit Williamson, vorige week meege deeld dat de handelsrelaties tussen China en Shell negatief beïnvloed zul len worden door deze Nederlandse transactie. De Brit, die ln Peking al had gemerkt dat allerlei afspraken van hem ineens werden geschrapt, heeft toen gewe zen op het grote verschil tussen de Britse en de Nederlandse poot van het Shell-concern. Volgens bronnen In London heeft de betrokken Chine se functionaris daarop gezegd dat de Britse Shellpoot de Nederlandse tak van het concern dan maar moet bena deren om via die weg de Nederlandse regering te waarschuwen tegen de 'gevolgen van de leverantie. Op laag pitje Minister Van Aardenne (economische zaken) bleek gisteravond in het Twee de Kamerdebat over de levering van de onderzeeërs op de hoogte te zijn van de moeilijkheden rondom Shell. „Besprekingen van Peking met Shell zijn op een laag pitje gezet." deelde hij mee. De Chinese maatregelen tegen Shell kunnen met name nadelig zijn voor de kans diehet olieconcern maakt op het onderzoek naar olie en aardgas ln het Chinese zeegebied. Peking heeft contacten met verschil lende grote oliemaatschappijen over vergunningen voor de exploratie van het Chinese zeegebied De regerng heeft Rijn Schelde Verol- me exportvergunningen in het voor uitzicht gesteld voor de levering van twee onderzeeboten en onderdelen voor elektriciteitscentrales. De stroming ln de Tweede Kamer die zich verzet tegen deze Talwanorder ls ongeveer even groot als de stroming die het standpunt van de regering ondersteunt. PvdA, D'66 en de kleine re linkse partijen zijn gekant tegen leveranties aan Taiwan. Voorstan ders zijn, met de regering, de WD, de kleine rechtse partijen en een CDA- meerderheid. Voor zover nu bekend zijn zes CD A-Kamerleden tegen. Bij de stemmingen over een aantal mo ties van de oppositie later deze week, zal blijken of het kabinet een Kamer meerderheid achter zich heeft. De oppositie wil dat de regering te rugkomt op haar besluit. Volgens Brinkhorst (D'66) hebben andere Westerse landen nimmer grote wa pensystemen aan Taiwan geleverd, een stelling die door Jacobse (WD) bestreden werd. Brinkhorst en Van der Hek (PvdA) waarschuwden dat 'Nederland de goede betrekkingen met de Volksrepubliek China op het spel zet, met mogelijke nadelige ge volgen voor de handel. Een ander argument van de tegenstanders luid de. dat de levering van onderzeebo ten de verstandhouding tussen China en Taiwan doet verslechteren. Tai wan wordt door de Volksrepubliek China beschouwd als een rebelse pro vincie. Nederland heeft Taiwan nim mer als staat erkend. Geen erkenning Volgens minister Van Aardenne heeft Nederland slechts te maken met „de klant" Taiwan. Van der Klaauw be toogde dat levering niet uitgelegd mag worden als erkenning van Tai wan. een daad die in chlna zeer zou worden opgenomen. De minister kon digde aan zich in te spannen vöor goede betrekkingen met de Volksre publiek. Eerder noemde hij dat al als argument om als minister van buiten landse zaken op zijn post te blijven, ook al deelde het kabinet zijn bezwa ren tegen de order niet. De voorstanders van RSV-leverantles aan Taiwan meenden, dat de bezwa ren van buitenlands-politieke aard niet ernstig genoeg zijn om de order af te wijzen. Zij noemen het van groot belang dat het met overheidssteun op de been gehouden RSV-concern spoe dig orders in de wacht kan slepen. Minister Van Aardenne wees erop dat bij de werf Wilton Feljenoord ln het Rijnmond-gebied enkele honderden arbeidsplaatsen op het spel staan als orders uitblijven. De levering van ke tels voor elektriciteitscentrales, waarover RSV ook met Taiwan on derhandelt, is volgens de bewinds man van groot belang voor het RSV- bedrijf De Schelde. derzocht vanwege mogelijk gevaar. Het opruimen van de driehonderd stortplaatsen kost volgens minister Ginjaar minstens een miljard gulden. Wanneer de schoonmaak drie Jaar zal duren, zal de chemische industrie vol gens de opvatting van minister Gin jaar Jaarlijks ruim honderd miljoen moeten bijdragen. In de Verenigde Staten bestaat sinds kort een speci aal fonds voor het opruimen van ge vaarlijke stortplaatsen, waaraan de chemische Industrie, volgens het principe dat de vervuiler betaalt, bij na negentig procent bijdraagt. Volgens het wetsontwerp over de bo dembescherming, dat minister Gin jaar gisteren bij de Tweede Kamer heeft Ingediend, zal de overheid in de toekomst direct kunnen Ingrijpen wanneer er sprake ls van ernstige bodemverontreiniging. Ook zal het rijk de lagere overheden financieel kunnen bijspringen. Meer nieuws over de wet bo dembescherming op pag.3. Leuke klus voor de Roermondse rechter: in hoeverre is een zweeftuig op een plas een vaartuig? Volgens de eigenaar is voor „varen" toch enig contact met het water nodig. Voertuig dus. Motorvoertuig dus. Volgende be keuring: geen deugdelijke remmen. Kaartenmap Europa (A) Knijpkat (C) De kaarten van alle landen van Europa in een handig förmaal boekje. Donkerbruine kunstlederen omslag. Twee Dick Brona poppetjes (B) Twee leuke hangpoppeijes van slot Origineel Dick Bmna ontwerp. Een /.eer energiebewusie zaklamp, de zogenaamde 'knijpkat'. Even knijpèn en er is licht in de duisternis Peper- en zontkobns (D) Zeer praktisch, deze moderne pejier- molen gecombineerd met zoui- slrooier van doorzichtig perspex. MEXICO-STAD (AFP, Reuter) Een gekaapt Colombiaans verkeers vliegtuig heeft gisteravond vanuit Mexico-Stad koers gezet naar Cuba. De Boeing 727 werd gekaapt nadat het voor een binnenlandse vlucht vanuit de Colombiaanse hoofdstad Bogota was vertrokken. Landingen werden gemaakt in de Colombiaanse steden Santa Marta en Barranquilla, èn ln Panama en Mexico Stad. Bij de verschillende tussenstops werd een deel van de 130 passagiers vrijgela ten. Er zouden nog ongeveer zestig mensen aan boord zijn van het toe stel. Er zijn op zijn minst zeven ka pers, die behoren tot de linkse guerril labeweging van de 19e april (M-19). De eisen van de kapers zijn niet be kend. ZIJ zouden de topconferentie ln Santa Marta willen ontwrichten, ter gelegenheid van het feit dat ander halve eeuw geleden daar Simon Boli var overleed. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam.- Uw adres: Postcode en plaats: -Giro:. _TeL- Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TfOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1