Kamer onderzoek kolenwinning Stro Kiesuwkado Huiseigenaar Mug ging over de schreef Meubelfabriek 3r Oisterwijk 'Nieuwe man' China valt Mao Zedong aan ~~BezorgTrouw een nieuwe abonnee deze krant Minister Van Aardenne welwillend jhauffeur met glaasje op ordt streng aangepakt t Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Buien HET WEER s nntract Tass met 0 ersbureau ANP Braks steekt meer geld in knotten wilgen vc Brandje in paleis Het Loo Colombiaans vliegtuig gekaapt RENTETARIEVEN SPAARDEPOSrrO'S. PvdA-commissie: Slagers wellicht na Kerst dicht Geen handel in Volker Stevin toonaangevend in eiken Trouw Een krant met toekomst erstboom erg Z at in Amsterdam I I rouw 38STE JAARGANG NR 11123 - DINSDAG 16 DECEMBER 1980 ■Enkele buien, mogelijk met hagel of onweer, maar ook zonnige perioden. Middagtemperatuur ongeveer zes graden. Krachtige, aan de kust en op het IJsselmeer harde noordwesten wind. Morgen en overmorgen: Aanhoudend onbestendig en een middagtempera- tuur van ongeveer zeven graden. Morgen zon op: 08.42, onder: 16.26: maan op: 14 17. onder: 02.43. Advertenties voor deze zaterdagse rubriek moeten uiterlijk donderdag (1e post) iii ons bezit zijn. Inlichtingen tel020-5622794. LOSSE NUMMERS 65 CENT H. PAGINA 2 i Zei ïenl Emmen wil NAVO-depot en 9 PAGINA 4: aassr 1980 M PAGINA 5: PAGINA 7: Derde wereld geeft werk nti 'begjPAGINA 9: :hijf 9 M PAGINA SERVICE: ling en B rhaft Conferentie vrouwen en de bijbel 'AGINA 3. lazorg programma's onvoldoende Voorlichting kanker kan taboe doorbreken PAGINA 14 Farlementsrubriek De Kleine Krant Qen draad daarbij wordt een 'alcohol- ^dboek'. waaraan een werkgroep de Centrale polltleverkeerscom- le drie Jaar heeft gewerkt. BIJ de sntatle daarvan op een bijeen- st in Noordwijkerhout zei voor- rC. S. van Doesburg gisteren dat een controle-apparatuur verbe- Imoet worden. De commissie zal voorstellen doen aan de zoge- VQfttn politieministers. Wiegel (bln- lindse zaken) en De Ruiter (Jus- issle zal de ministers advlse- bloedproef te vervangen door lemtest. De voorgestelde me- ergemakkelljkt de bewljsvoe- maakt de politie onafhanke- de medewerking van artsen, medewerking aan een bloed- relgeren. In de loop van februa- de selectle-apparatuur al wor- ebreid met de alcoholcontrol, paraatje dat naast het blaas- ln gebruik zal worden ge- NA HAAO (ANP) Het Algemeen letlands Persbureau (ANP) en het Bische persbureau Tass tekenen m Nadaag in Wassenaar een contract rooralet ln de levering van de pese Engelstalige produktie van |en het ANP en de produktie van itste aan het Russische bureau, ontract loopt van 16 december t/m 31 december 1983. DEN HAAG (ANP) De sub- «idie voor het knotten van bo men gaat op I januari met een kwart omhoog tot vijf gulden per boom. De subsidieregeling 1 wordt verlengd met drie jaar, BuJ tot eind 1983. Van onze parlementsredactie DEN HAAO De regering moet serieus onderzoeken ol er in ons land opnieuw steenkool gewonnen kan worden. Die wens heeft de meerderheid in de Tweede Kamer gisteren naar voren gebracht. PvdA en CDA willen in elk geval een onderzoek naar de mogelijkheid van kolenwinning uit het Limburgse Beatrixveld, vlakbij de Duitse grens. De eerste reactie van minister Van Aardenne (economische zaken) was welwillend. <shui Rubriek verkeer, strips, feuilleton, puzzel, rtv-programma's, weero- Ttrxicht. De Kamercommissie voor economi sche zaken discussieerde gisteren met de ministers Van Aardenne en Ginjaar (volksgezondheid en milieu hygiëne) over het tweede deel van de energienota, ln de wandeling kolen- nota geheten. Dit werkstuk van het kabinet-Van Agt mikt op een groot aandeel van steenkool ln de Neder landse energievoorziening. In het Jaar 2000 zou veertig procent van de elek triciteit met behulp van kolen gepro duceerd moeten worden. De Kamer commissie bestempelde dit streven als zeer ambitieus, niet ln de laatste plaats omdat nog veel milieuproble men opgelost moeten worden. Het CDA. de grootste regeringspartij, betwijfelde of die doelstelling wel haalbaar en gewenst Is. „Milieuhygië nische overwegingen maken een te grote Inzet van steenkool niet aan trekkelijk." zei CDA-woordvoerder Lanslnk. Er is volgens hem nog „een lange weg te gaan" voordat men mili euproblemen (luchtverontreiniging, afvalbergen) onder de knie heeft. WD-woordvoerder Braams zei: „Zo lang er geen waarborgen komen voor een milieuverantwoord bedrijf, zijn wij geen voorstander van een zo ver gaande omschakeling naar kolen." Braams voegde daar de voorspelling aan toe: „Als er geen nieuwe kerncen- n een onzer verslaggevers )ORDWIJKERHOUT De politie gaat strenger optreden Ti alcoholgebruik in het verkeer. Het aantal verkeersonge- ten waarbij alcohol in het spel was, is de laatste jaren zo icat+tegen, dat een intensievere bestrijding van het rijden invloed noodzakelijk wordt geacht. Iedere verkeersdeelnemer die naar al cohol ruikt, zal zich volgend jaar aan een blaastest moeten onderwerpen. Zo'n test zal ook worden verlangd van de autorijders die naar bijvoor beeld pepermunt of haring ruiken, om daarmee camouflage van een dranklucht onmogelijk te maken. Minister Braks van Landbouw heeft hiertoe besloten om het de duizenden vrijwilligers mo- toet1 lelijk te maken door te gaan met het knotten van in onder houd achtergebleven bomen. De knotwilg kan dan als ka rakteristieke boom voor ons bodschap behouden blijven. Handboek Het gisteren gepresenteerde hand boek biedt de politieman alle denk bare Informatie ter bestrijding van het rijden onder invloed, met inbe grip van de wettelijke bepalingen en de jurisprudentie die daarover sinds 1974 ls ontstaan. In laatstgenoemd Jaar werd de befaamde 1-november- wet van kracht, waarbij het strafbaar werd gesteld om met meer dan 0.5 promille alcohol in het bloed te rijden. Deze wet heeft het gebruik van alco hol ln het verkeer slechts tijdelijk kunnen terugdringen. In 1975 daalde het aantal verkeersongelukken waar bij alcohol een rol speelde van 8,9 procent ln 1974 tot 6,6 procent. Vorig Jaar was dit percentage weer geste gen tot 9,4. Van een onzer verslaggevers APELDOORN In het middenhuls van het palels Het Loo ln Apeldoorn heeft gisteravond brand gewoed. De Apeldoornse brandweer, die met zes brandweerwagens uitrukte, had de brand snel bedwongen. De brand brak uit in de zolderverdie ping van het middenhuis, dat geres taureerd wordt voor het toekomstige Oranjemuseum. Volgens de directeur van het rijksmuseum zijn er geen kostbaarheden verloren gegaan. Over de oorzaak en de schade was bij het ter perse gaan van deze editie nog niets bekend. Een betonnen vloer heeft er onder ander toe bijgedragen dat de brand niet uitsloeg. Het betreffende palels- gedeelte ligt ver uit de buurt van de bungalow waar prinses Margriet met haar man en kinderen woont. De vaste Kamercommissie voor defensie hield zich gisteren bezig met de aankoop van wapens. Op de foto v.r.n.l. het Tweede-Kamerlid De Vries (PvdA), de griffier, het nauwelijks zichtbare Tweede- Kamerlid Joekes (VVD), minister De Geus en de staatssecretarissen Van Eekelen en Van Lent. Nieuws op pagina 3. trales komen moet het aandeel van steenkool in de elektriciteltsproduk- tie nog groter worden." Ook de oppositiepartijen PvdA. D'66 en PPR bleken huiverig voor een al te snelle en forse „doorbraak" naar een nieuw kolen-tijdperk. „Er dient nog heel wat onderzoek te gebeuren alvo rens het verantwoord is op grote schaal kolen te introduceren, als de resultaten van dat onderzoek dat ten minste rechtvaardigen," aldus me vrouw Edema-Brugman (PvdA). Woordvoerders van de grote fracties vroegen nadrukkelijk de aandacht van de regering voor het mogelijk gebruik van Nederlandse steenkool. Braams (WD) dacht niet aan herope ning van de Limburgse mijnen „op korte termijn". Maar hij bepleitte wel onderzoek naar Nederlandse kolen- voorraden, „vooral om te leren hoe de kolen winbaar kunnen worden ge maakt met geavanceerde (zeer mo derne) technieken". De CDA'er Van der Linden en het Partijen willen uitstel besluit Volvo Van onze parlementsredactie DEN HAAG Vanuit de Tweede Kamer worden pogingen gedaan om een defintieif besluit over inkrimping van Volvo-Car uit te stellen. CDA en PvdA verlangen een spoeddebat met minister Van Aardenne (economische zaken), nog voor de raad van commis sarissen van het bedreigde autocon cern morgen bijeenkomt. De rege ringswaarnemer bij die vergadering zou definitieve besluitvorming moe ten tegenhouden. BOGOTA (Reuter, AFP. AP) Een Colombiaans vliegtuig, met aan boord honderdtwintig personen is gisteren op een binnenlandse vlucht gekaapt, zo hebben luchtvaartfunc tionarissen meegedeeld. Het toestel werd gekaapt tijdens een vlucht van Pereira in het zuid-westen van het land naar Santa Marta aan de noord kust ADVERTENTIE Looptijd Vaste Rente 6 jaar10 5 jaar10 4 jaar914% 3 jaar9 96 2 jaar834% 1 jaar8'496 Nadere informatie: 020-3912137 A/i postgiro VrC rijkspostspaarbank Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Pelle Mug, de voormalige PvdA-fractielei- der in Amsterdam, verlaat de gemeenteraad onder sterke druk van zijn fractie en partijbestuurders. Een speciale PvdA- commissle heeft geconcludeerd dat Mug als particulier huisei genaar in enkele gevallen juridische of maatschappelijk ge zien, over de schreef is gegaan. De afgelopen Jaren bebben de peel subsidies het volgens het mi nisterie al mogelijk gemaakt 350.000 bomen te behandelen. Vele duisenden werden daar door van de ondergang gered. DEN HAAG De kans is groot, dat ook de slagers evenals de bakkers op de zaterdag na Kerstmis zijn gesloten. De feiten die de onderzoekscommis sie boven water heeft gehaald zijn volgens Mug niet zo ernstig dat terug treden onvermijdelijk ls. Hij besloot zijn zetel ln de raad toch op te geven na sterke aandrag uit de PvdA. Mug heeft ln Augustus van dit jaar zelf aan het PvdA-bestuur om een onafhankelijk onderzoek gevraagd naar zijn gedragingen als hulseige naar. HIJ was toen voor de tweede keer in opspraak geraakt ln verband met de verhuur van zijn pand aan de Lijnbaansgracht, dat hij had gekocht om er zelf te wonen. Hij verhuurde echter ook ruimte ln het pand aan een bordeel, dat voor overlast in de buurt zorgde. De onderzoekscommis sie concludeert dat Mug te laks is geweest om die bordeelkwestie uit de wereld te helpen. Het Bedrijfschap Slagersbedrijf heeft namelijk alle slagersbedrijven schrif- tel ijk gevraagd de winkel die dag gesloten te houden, zodat men vier vrije WetnOUderSCnap dagen achter elkaar heeft. Opgemerkt wordt nog, dat de partijen die bij de slagers-CAO zijn betrokken het erover eens zijn, dat dit in het slagersbedrijf even goed dient te gebeuren als in andere bedrijfstakken. Aanleiding voor het onderzoek was de beschuldiging ln augustus,van dit Jaar dat Mug de gemeentelijke huis- vestlngsregels ontdook. Hij zou zijn PvdA-Kamerlid Zijlstra gingen een stap verder. Zij vroegen een onder zoek naar de exploitatiemogelijkhe den van het Beatrixveld. „Er is gesug gereerd dat Nederlandse kolen in het Beatrixveld vanuit de Duitse mijn Sofia Jacoba gewonnen kunnen wor den. De bestaande Beatrixmijn- schacht kan dan als hulpschacht dienst doen," opperde Zijlstra. Van der Linden zei dat deskundigen, waaronder de Delftse hoogleraar Vel- zenboer, zich „erg positief" hebben uitgelaten over het gewenste onder zoek. Minister Van Aardenne beloofde de suggestie voor te leggen aan DSM, het staatsbedrijf dat het bewuste ge bied onder haar hoede heeft. Achter de wens van CDA en PvdA lag de gedachte, dat in de toekomst de prijs van Nederlandse kolen niet of nauwelijks hoger hoeft te zijn dan de olieprijs. Van Aardenne deelde die verwachting geenszins. Zelfs bij ver dere stijgingen van de olieprijs zal de kolenwinning in Nederland niet winstgevend zijn. AMSTERDAM De handel in aan delen en converteerbare obligaties van het aannemingsbedrijf Volker Stevin is gisteren op de Amsterdamse effectenbeurs opgeschort. Het bedrijf zelf had hierom verzocht, om mogelijk „uitlekken" van nieuws naar de beurs en daardoor vóórwe tenschap en koersvoordeel te voor komen, nu in bredere kring over de gang van zaken moet worden over legd. Dit overleg houdt verband met de buitengewone vergadering van aan deelhouders. die morgen wordt ge houden. In deze bijeenkomst zullen meer gegevens bekend worden ge maakt over te toedracht van het op non-actief stellen van de raad van bestuur en zal een toelichting worden gegeven op v slechte gang van zaken. Een achtergrondartikel over Vol ker Stevin staat op pag. 14 ADVERTENTIE voormalige woning ln het pand voor een veel te hoge prijs hebben ver huurd aan iemand die niet voor een woning ln aanmerking kwam. Deze laatste beschuldiging was voor Mug aanleiding af te zien van zijn benoe ming tot wethouder voor financiën. Maar juist deze beschuldiging blijkt ongegrond te zijn, aldus de com missie. De onderzoekers, die ook hebben ge keken naar Mugs handel en wandel met twee andere panden, die hij kocht voor eigen bewoning. In enkele gevallen heeft hij gebruik gemaakt van mazen ln de wetgeving, ln andere gevallen heeft hij zich maatschappe lijk onoorbaar gedragen, aldus de commissie. Maar over het geheel ge nomen heeft de commissie geen re den te twijfelen aan de goede trouw van Mug. Hij heeft vooral de proble men van een eigenaar-verhuurder on derschat, zeker gezien de financiële afhankelijkheid van een bordeelhou der die een hoge huur betaalde. Meer over Mug op pag. 3 Historische dag, gisteren. Doorstrepen in het aardrijks- kundeboekje: Oost-Groningen, strokarton. De laatste baal stro verdween in de laatste strokartonfabriek. Er wordt uitsluitend nog oud papier verwerkt. Papier waar soms heel zinnige dingen op stonden. Kaartenmap Europa (A) Knijpkat (C) De kaarten van alle landen van Europa in een handig Ion naai boekje. Donkerbruine kunst lederen omslag TWteDickBnina poppetjes (B) Twee leuke hangpoppeljes van stok Origineel Dick Bnina ontwerp. Een /.eer eneigiebewuste zaklamp, de zogenaamde 'knijpkat'. Even knijpèn en er is licht in de duisternis Peper- en zontkobns (D) Zeer praktisch, deze moderne peper molen gecombineerd met zout- strooier van doorzichtig perspex. PEKING (Reuter, AFP, AP) De secretaris-generaal van de Chinese communistische partij, Hu Yaobang, die op de nomi natie staat partijvoorzitter te worden, heeft de tien jaar van de Grote Proletarische Culturele Revolutie een catstrofale periode voor China genoemd. Hu leverde daarmee de tot op heden scherpste kritiek op deze Revolutie, die als de belang rijkste ideologische campagne van de overleden partijleider Mao Zedong wordt gezien. Ter gelegenheid van het bezoek van een delegatie van de Griekse commu nistische partij, die overigens al niet door de huidige partijleider Hua Guo- feng werd ontvangen, maar door Hu, gaf hij een interview aan de krant van de Griekse communisten. Het officie- Ie perbureau Nieuw China citeerde daar uitgebreid uit en zei dat Hu de Culturele Revolutie tussen 1966 en 1976 een „katastrofale periode" noemde. „Niets was correct of posi tief gedurende deze tien jaar. De Cul turele Revolutie heeft enorme schade toegebracht aan onze economie, onze qultuur, het onderwijs en ook aan het politieke denken en de partijorgani satie", aldus Hu, die eraan toevoegde dat China van de fouten heeft ge leerd. Blunder Hu vond de eerste tien jaar van Mao's bewind goed maar achtte het een grote blunder dat China zich daarna van de buitenwereld had afgesloten. „De geschiedenis van verschillende landen laat zien dat een politiek van afsluiting ongunstig is voor de natio nale ontwikkeling. China heeft lering getrokken uit de open politiek van landen als Joegoslavië, Noord-Korea en Roemenie. Hu prees het „succes van de politieke en economische her vormingen". die onder leiding van Deng Xiaoping de afgelopen jaren zijn doorgevoerd en haalde nog even uit naar de „bende van vier" en de „kliek van Lin Biao", die in Peking terecht staan. Overigens is dat proces zonder op gaaf van redenen opgeschort. De zit ting die zondag had moeten plaats vinden is ook niet doorgegaan. Zater dag is het horen van de getuigen tegen de bendeleden Wang Hongwen en Zhang Chunquio afgesloten. Het onderzoek tegen de overige verdach ten was al eerder voltooid, maar de zaak tegen Mao's weduwe Jlang Qing ls nog niet afgerond. ZIJ weigert nog De komende man in China nar. steeds volledig te bekennen en afge- JLi?. lopen vrijdag werd zij na een woor- "u **®- denwisseling met de rechters en een oang, vrijwel zeker de huidi- getuige met veel kabaal uit de rechts- £e Partijvoorzitter Hua Guofeng zaal afgevoerd. gaat opvolgen. Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee:I Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam.- Uw adres: _Giro: Postcode en plaats: _Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 17.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven) Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1