'Minister moet met oliereuzen praten' Poolse boeren staken als vakbond niet wordt erkend Kïesuwkado i Van Riel overleden Stroomverbruik lager Oranje naar Uruguay [Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Storm HET WEER e Mug t terug raad CDA zet Van Aardenne verder onder druk. Joordierse ngerstaker sterven 'Technici Philips verbouwden huizen van bestuursleden' Tussen-CAO voor de bouw Van Agt opnieuw 'Man van het jaar' Massale alcoholcontrole I Bezorg Trottw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TfOUWt I I I I I I rouw 38STE JAARGANG NR 11122 - MAANDAG 15 DECEMBER 1980 TT Enkele opklaringen, ook af en foe een bui en minimumtemperaturen omstreeks acht graden. Harde tot stormachtige wind, windkracht zeven tot acht, draaiend van zuidwest tot noordwest. Morgen en overmorgen: Opklaringen en eerst winterse buien. Lagere temperaturen en later 's nachts lichte vorst. Morgen: Zon op: 08.42, onder: 16.26. Maan op: 13.58, onder: 01.24. Bel 020-5626262 L In-reikt méér met een MI.NL LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Kerk en kernwapens PAGINA 3: Miljoenenorder voor Volvo PAGINA 4: KUNST: De Revisor - Bacchanten - Ma- hagonny - Moderne dans - La tijns-Amerikaans concert PAGINA 5: Niets te kiezen in Guyana PAGINA 7: Mink van Rijsdijk over onze taal PAGINA SERVICE: Mes goed tneneer? - feuilleton - rtv-programma's - strips - puz zel - weeroverzicht PAGINA 3: Elf kilo 'Cruydt-boek' fit [n onzer verslaggevers ERDAM De terugkeer van ilug als fractieleider van de ln de Amsterdamse gemeente- s onwaarschijnlijk. De PvdA- heeft zich gistermiddag en langdurig beraden naar aan- van de bevindingen van een j commissie, die zich met handel en wandel met onroe- oed heeft beziggehouden. pport van deze commissie en iclusies van de fractie zuilen vandaag worden bekendge- In augustus raakte Mug, die rijwel zeker was van zijn benoe- ot wethouder van financiën, in kheden doordat de gemeente- ienst herhuisvesting onregel- ïeden had geconstateerd bij van Mugs pand aan de Lijn- gracht.. Mug schortte zijn werk gemeenteraad op in afwachting ten onderzoek door enkele par- tn. Door deze kwestie is het uderschap aan hem voorbijge- Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het CDA ln de Tweede Kamer wil nog deze week weten, welke stappen minister Van Aardenne (economi sche zaken) neemt om een groter deel van de aardgaswinsten in de schatkist te laten vloeien. De minister moet zich bereid verklaren met de oliemaatschappijen te onderhandelen over een groter aandeel van de staat in de miljardenwinsten. Oh [duur van het fractleberaad van valt af te lelden, dat de posi- Pelle Mug na het onderzoek er moeilijk is. Er waren aanwij- nogfcdat een meerderheid van de het definitieve vertrek van nbCgpste. )OQ nee 29 AST (AP. APP, Reuter) De röi k» poll e is gisternacht geraakt met ongeveer honderd tts tegen het beleid van de au- ineet""1 inzake de hongerstakers in •gevangenis. De verloven van alle achtduizend politieman vierduizend reservisten zijn ;en toen bekend werd dat de hongerstakers op de rand dood zweeft. iteiten gaven gisteren voor it toe dat de 26-jarige Sean zijn gezichtsvermogen verloren en binnen enkele da- overlijden. Hij heeft al 49 n niet gegeten en weigert nu r medicijn McKenna, die een A/331 van twintig jaar uitzit in ver- I met poging tot moord op een ieman, eist net als zijn lotgeno- eSG' de status van politieke gevange- Hc p fan de groep die nu het langst in [erstaking is behoren zes tot het loden IRA en een tot het kleinere luee1 gevangenis van Armagh zijn vrouwelijke guerrillastrijders tien dagen geleden een honger ing begonnen. Afgelopen vrijdag IZGl't?" acht Protestantse gevangenen van de paramilitaire organisatie i - tot een soortgelijke actie ppf Ook zij wilden de politieke sta- en eisen dat zij gescheiden wor- gehouden van katholieke repu- einse gevangenen. De autoritei- zijn zeer bezorgd over de ontwik - Men rond de Maze-gevangenen elIJKgat de IRA heeft gedreigd met geweld als een van de hongersta- zou overlijden. izen Volgens de laagste schat ting hebben twaalfduizend mensen gisteren deelgeno men aan een manifestatie tegen fascisme, racisme en andere uitingen van onver draagzaamheid en vreem delingenhaat. Vanaf het standbeeld van de Dokwer ker trok de stoet naar de Jaap Edenhal in Amster dam voor een massa-bij eenkomst. Meer nieuws op pag. 6. „Voordat de Kamer op reces gaat moet de minister duidelijk maken, dat hij opnieuw gaat onderhande len", aldus CDA-woordvoerder Van Houwelingcn dit weekeinde. Vanuit de grootste regeringspartij wordt druk uitgeoefend op de minister over de drempel te helpen." Een Kamer meerderheid, inclusief CDA, verlangt dat de minister in elk geval hogere opbrengsten loskrijgt bij de olie maatschappijen, die bij de exploita tie van kleinere aardgasvelden be trokken zijn. De nationale aardolie mij (NAM), een volle dochter van Shell en Esso, mag daarbij niet bui ten schot blijven. Van Aardenne wil echter de bestaande winstdelings-re- gelingen niet wijzigen ten nadele van deze twee maatschappijen. Hij ver wacht dat zij verreweg het grootste deel van de aardgaswinsten investe ren ten behoeve van de Nederlandse energievoorziening. Die winsten ko men voornamelijk uit het Slochteren- veld, de grootste aardgasvoorraad van Nederland. Investeringen De minister vertrouwt erop, dat de WARSCHAU (Reuter. AP, AFP) De Poolse boeren dreigen met een staking rond de jaarwisseling als de rechter him onofficiële vakbond „Landelijke solidariteit" niet erkent Mr. Eric Vllé Van onze sportredactie AMSTERDAM Het Neder lands voetbalelftal zal rond de Jaarwisseling normaal deelne men aan het zogenaamde mini- wereldkampioenschap ln Uru guay. Tijdens de bondsverga dering van de KNVB in Zeist bestond er tegen deze uit spraak van het bondsbestuur nauwelijks oppositie. Slechts vier afgevaardigden stemden tegen. De beslissing van de KNVB tóch naar Uruguay te gaan Is in strijd met de uitspraak van de Tweede Kamer, eerder vorige week. Ed van Thijn, PvdA-ka- merlid en voorzitter van het Comité Olympische Spelen en mensenrechten, toonde zich te leurgesteld over deze beslis sing. Staatssecretaris Wallis de Vries vond dat de bond vanuit haar eigen verantwoordelijk heid had gehandeld en op de mocratische wijze tot een be sluit was gekomen. De regering wilde vorige week de door de kamer met grote meerderheid aangenomen motie niet onder steunen. Mr. Eric Vlié, de vice- voorzitter van de KNVB en de ivooizitter van de sectie betaald voetbal noemde het feit, dat in het geval van de schending van de mensenrechten in Uruguay de sportwereld een speerpunt functie moest vervullen, terwijl vele andere officiële en offici euze betrekkingen ongemoeid blijven, de belangrijkste ach tergrond van het KNVB-stand- punt. Overigens werd dit week einde zowel in Zeist als op een aantal velden tegen het deelne men van Oranje aan het mini- WK in Uruguay geprotesteerd. Een groep van ongeveer tweeduizend boeren, die zelden 600.000 particulie re boeren en 1 andbouwarbeiders op staatsboerderijen te vertegenwoordi gen eisten hun rechten op een ge spannen bijeenkomst in Warschau. De boeren wilden hun zaak bena drukken omdat de officiële media er volgens hen niets over vermelden. De boeren werden toegesproken door een priester en zei dat ze moeten vechten voor hun eigen grond. Hij eiste ook verandering van de manier waarop geschiedenis wordt gegeven op de scholen. In resoluties vroegen de boeren om afschaffing van an de perscensuur. herinvoering van het godsdienstonderwijs op de staats scholen, beëindiging van de subsidies voor staatscoöperaties en betere ou dedagsvoorzieningen voor particulie re boeren. De vakbond Solidariteit probeerde de boeren gisteren te kal meren maar stelde wel dat ze recht hebben op een erkende eigen bond. In de Poolse kerken is gisteren een herderlijke brief van het episcopaat voorgelezen waarin wordt opgeroe pen tot nationale eenheid en waarin wordt gewaarschuwd dat de soeverei niteit en het bestaan zelf van het land op het spel staan. De bisschoppen vragen alle geledingen van de maat schappij „de noodzakelijke stabiliteit te herstellen". De tijd eist eenheid van allen ter verzekering van de in stellingen van de staat en het onge schonden bestaan van het vaderland, aldus het schrijven. De Poolse dissidentenleider Kuron heeft in een gisteren gepubliceerd vraaggesprek gezegd dat de Sowjets niet in Polen zullen binnenvallen ten zij de Polen de macht van de staat breken. Hij beschuldigde het westen ervan de spanning in Polen op te voeren met de bewering dat Moskou een inval zal doen. De Russen weten dat dat oorlog betekent en dat het zowel militair als politiek een moeilij ke oorlog zou worden, aldus Kuron ln het Westduitse weekblad Der Spiegel. De Engelstalige dienst van Radio Moskou gaf Poolse en Oostduitse be richten door waarin het westen wordt Van onze correspondent EINDHOVEN Leden van de raad van bestuur van Philips hebben hun woningen laten verbouwen en beveili gen door personeel van de technische bedrijven en het woning- en grondbe drijf van Philips. Dat staat in het blad 'Philips te kijk' van de industrie bond FNV. Een bestuurslid zou zijn villa in Eind hoven hebben laten opknappen voor anderhalf miljoen gulden. Een ander lid van de raad van bestuur zou de verbouwing van zijn huis in Waalre hebben laten uitvoeren door Philips- technici. Volgens het blad heeft dit bestuurslid ook nog tegen de bouw voorschriften in een zwembad laten aanleggen. beschuldigd van het voeren van een zenuwoorlog tegen Polen met het doel het land weer van de communis tische gemeenschap af te scheiden. De radio doelde duidelijk op de be schuldigingen van de Amerikaanse regering dat de Sowjet-Unie de voor bereidingen voor een mogelijk mili tair ingrijpen had voltooid en op de waarschuwing van de NAVO dat een dergelijke actie de ontspanning te niet zou doen en het westen zou dwin gen zijn defensie te versterken. Radio, Moskou verwierp de „westerse opvat ting" over Solidariteit, die nu tien miljoen leden telt, wat erop schijnt te wijzen dat Moskou de huidige beheer ste politiek van de bond erkent. Vori ge week werd nog gesproken van „contra-revolutionaire activiteiten". Van onze redactie economie AMSTERDAM Op initiatief van de Hout- en Bouwbond CNV zal een tus-, sen-CAO in de bouw tot stand komen. De belangrijkste punten hieruit zijn: verwerking van de prijscompensa tie per 1 Januari, waarvan rekening gehouden met de loonmaatregel, 0,7 procent overblijft; bij vorstverlet een extra uitkering van 1,25 per uur; een verhoging van de onkosten vergoedingen, waaronder de autover goeding die met vijf tot zes cent per kilometer omhoog gaat; voortaan zullen bij ziekte geen wachtdagen meer gelden. Over een definitieve CAO voor 1981 zal eind januari volgend jaar verder worden gepraat. ADVERTENTIE HILVERSUM (ANP) Minister-presi dent Dries van Agt is voor de derde keer als „Man van het jaar" uit de bus geko men in een onderzoek van het bureau Lagendijk in opdracht van de Avro. De eerste minister, die ook in 1978 en 1979 op de eerste plaats beslag legde, kreeg ze ventien procent van de stemmen (dertien procent in 1979). Tweede werd koningin Beatrix met acht procent en derde Joop Zoetemelk met vier procent. twee oiiereuzen ook ln de tweede helft van de jaren tachtig omvangrij ke investeringsprogramma's op sta pel zetten. Hij beschikt over weinig meer dan schattingen van Shell en Esso, voor wat betreft hun plannen na 1985. Toch ziet de minister in die schattingen „een voldoende basis om op de Ingeslagen weg voort te gaan", zo staat in brieven aan Shell en Esso. Dat kan niets anders betekenen, dan dat de minister het staatsaandeel over een veel langere termijn onge moeid wil laten. Zijn opvatting is immers, dat verhoging van het staatsaandeel ten koste van de twee concerns ongewenst is, zolang zij de miljardenwinsten gebruiken voor in vesteringen in ons land. Meer over de brieven aan Esso en Shell op pagina 6. Politie hield 35.000 auto's aan Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Bij landelijke alcohol acties zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag bijna 35.000 automobilisten gecontroleerd. Ruim duizend be stuurders kregen een proces-verba al of werden verboden verder te rijden. De helft van het aantal aanhoudin gen werd door de Amsterdamse poli tie verricht, die 17.500 automobilisten op drankgebruik controleerde. Van hen kregen er 147 een proces-verbaal. Volgens een woordvoerder van de Centrale Politie Verkeerscommissie bevestigen de cijfers de zorg, die de politie heeft over de verkeersonveilig heid als gevolg van drankmisbruik. „In ons land gebeuren nog steeds dagelijks vijftien ongevallen met do den en gewonden. Door een efficiën tere aanpak proberen we dit trieste resultaat terug te dringen. Hiertoe zullen binnenkort nieuwe initiatieven worden ontplooid," aldus de woord voerder. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG In zijn woon plaats Den Haag is zaterdag ochtend op 73-jarige leeftijd oud-VVD-senator Harm van Riel overleden. Mr. Van Riel was van 1956 tot 1976 lid van de Eerste Kamer, sinds 1958 trad hij op als fractievoorzit ter. Hij bedankte in 1976 voor het Kamerlidmaatschap om dat hij geen parlementaire verantwoordelijkheid wenste te dragen voor de initiatieven vanuit zijn partij om abortus te legaliseren. Van Riel deed in 1928 doctoraal exa- men rechten aan de Leidse universi teit, een jaar later werd hij adjunct secretaris van de Kamer van Koop handel van Dordrecht. Van 1930 tot 1954 was hij werkzaam bij bankiers Mees en Zonen. Na de tweede wereldoorlog werd hij lid van de „partij voor de vrijheid". Naast lid van de Eerste Kamer was Van Riel lid van de Provinciale Sta ten van Zuid-Holland (1946-1970) en van het college van Gedeputeerde Staten (1956-1970). Na zijn vertrek uit de Eerste Kamer werkte hij aan een boek over de ge schiedenis van de Staten van Zuid- Holland van 1850 tot 1914. Hij is vice-voorzitter van de WD ge weest. De partij benoemde hem in 1977 tot ere-lid. Van Riel was com mandeur in de Orde van de Nede- landse Leeuw en commandeur in de Orde van Leopold n. WD-voorzitter mr Korthals Altes zei zaterdag, dat Van Riel van 1945 af 35 jaar lang een duidelijk stempel op de Nederlandse politiek heeft gedrukt. „Direct na de bevrijding is hij zijn geweldige werkkracht en zijn grote verstand gaan inzetten ten behoeve van het liberalisme. Hij was een libe raal in hart en nieren. Dat laatste kwam vooral tot uiting in de jaren, dat hij voorzitter was van de Eerste Kamer-fractie. Wij hebben iemand verloren aan wie wij veel te danken hebben," aldus Korthals Altes. Een in memoriam staat op pag. 3. STAAT DER NEDERLANDEN lOI LENING 1SBO PER 10BB/100 5 tweede uitgifte Inschrijving volgens het tendersysteem op 16 december a.s. van 9 tot 15 uur vla banken en commissionairs HILVERSUM (ANP) Voor het eerst in jaren, is er dit jaar geen groei en mogelijk xelfs een daling van het huishoudelijk stroomverbruik. Vorig jaar steeg het elektriciteitsverbruik nog met zeven procent. Dit zei ir W. Wiechers van de Vereniging van Exploitanten van Electrici- teitscentrales zaterdag in een televisie-uitzending. De afgelopen Jaren steeg het huishoudelijk stroomverbruik met gemiddeld tien procent per jaar. Dat deze ontwikkeling is doorbroken wordt toege schreven aan de campagne voor een zuiniger energieverbruik, een groter prijsbesef en de verbetering van de huishoudelijke apparatuur. •- 1 - - (j V->| 11 t 7 - :'v V ï\-H kx;; .V KaartcnmapEaropa(A) Twee Dick Brona poppetjes (B) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje. Donkerbruine kunstlederen omslag. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als overlegger of voor de sier. Twee leuke hangpoppetjes van stof. Origineel Dick Bruna ontwerp. 4 Houten eierdopjes (Dj op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over- Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres-, _Giro: Postcode en plaats: _Tel.:_ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een velkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1