<HBD NAVO: bij inval Polen einde aan ontspanning 'waalf honderd banen iveg bij Volvo-Car Caravan Kiesuwkado i Veel dioxine in gifbelt bij Broek in Waterland 2WMo- Luie stoel mag niet, 'strekapparatuur' wel Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking HET WEER Oriana Fallaci over vechten voor de vrijheid Patiënten op weg naar mondigheid De opmerkelijke wending van de Braziliaanse kerk Het sociaal beleid van Hoogovens verliest zijn glans De willekeur regeert in Suriname Fusie groepen rond CDA in voorbereiding leine 1000 anen weg j Philips én op de drie Tien keer zoveel als beweerd ;ampsituatie op Limburgse arbeidsmarkt ,a3^£ii4dec. handwerKpahheiien Brood twee cent duurder Bezofglroow een okowe abonnee Lees een bant met overtuiging: 7?tXfW; I I I I I I I rouw 38STE JAARGANG NR 11121 - ZATERDAG 13 DECEMBER 1980 Veel bewolking en enige tijd regen. Middagtemperatuur ongeveer 9 graden en een matige tot krachtige zuidwesten wind, windkracht 4 tot 6 en in het Waddengebied mogelijk hard, windkracht 7. Morgen en overmorgen. Enkele opklaringen, maar later weer regen. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op 08.40, onder 16.26. Maan op 13.02, onder Maandag: Zon op 08.41, onder 16.26. Maan op 13.27, onder 00.06. LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 17 PAGINA IS PAGINA 13 Tekenaar Tom in Mexico PAGINA 19 .Wetenschap en techniek PAGINA 15 PAGINA 51 NS PAGINA 11 PAGINA 13 Sociaal berecht onse parlementsredactle N HAAG De werkgroep „Niet brood alleen", de Evangelisch peMieve Volkspartij (EPV), de i van Christen-Democraten O en de groep van tachtigers es voorbereidingen getroffen era fusie. ZIJ willen proberen vachten te bandelen ln een nleu- partlj die bij de komende verkie- ea als alternatief voor bet CDA dienen. efatles van de vier partijen en epen besloten dexe week een corn- tie in te stellen die op korte ter- voorstellen moet ontwerpen de kandidaatstelling en de ingeving van de nieuwe partij, ens werd een commissie lnge- d die een program ln ontwerp !t opstellen. In belde commissies en vertegenwoordigers van de groepen. De CDU is de minst bekende van de betrokken groepen, maar sij bestaat bet langst Opgericht ln 1964 deed de partij in 1967 aan de Kamerverkie zingen mee. Voor een netel kwam zij enkele bonderden stemmen te kort Sedertdien richtte de CDU haar hoop op het CDA, maar deze hoop Is om geslagen ln teleurstelling. De CDU noemt zich een christelijke beginselpartij. Inzake abortus en euthanasie neemt zij een standpunt ln dat ln grote lijnen overeenkomt met dat van GPV en SGP. De stand punten over kernwapens en kerne nergie liggen dichter bij de linkse partijen. Men Is voor sluiting van de kerncentrales en wil vermindering van de kernwapens, zij het steeds in overleg met de NAVO. Het lidmaat schap van de NAVO wordt essenti eel geacht De CDU heeft volgens haar voorzit ter Smits ongeveer duizend leden. ZIJ beschikt thans nog over een ge meenteraadszetel in Kerkrade. De groep van tachtigers bestaat voornamelijk uit Anti-revolutionai ren, die na opheffing van de ARP niet naar het CDA wilden overstap pen. Tot hen behoort het oud-ARP- Kamerlid Van Bennekom. oCar wil hiermee bereiken dat loduktlecapaclteit wordt terug- icht van 89.000 auto's op dit mo- rct, tot 80.000 volgend Jaar. De af moet het bedrijf een bespa- opleveren van 85 miljoen gulden jur. Dat betekent overigens niet. onze correspondent ÏHOVEN BU Philips ln de Denera tie Elndhvoen verdwijnen lend Jaar tussen de 800 en 1000 a. Philips heeft dat gisteren ge il tijdens het overleg met de vak- Men over de werkgelegenheidssl- itle ln de regio Eindhoven. Guus Fontijn van de lndu- ind FNV zullen ook ln de perto- daama jaarlijks ongeveer 1000 ba- D In de omgeving van Eindhoven rvallen. Hij verwacht dat er vol- nd Jaar bij Philips ln heel Neder- id zo'n 2500 arbeidsplaatsen verlo- i zullen gaan. Philips heeft gisteren t meegedeeld dat ondanks de af- iw per Jaar nog zo'n 1000 tot 1200 uwe medewerkers ln dienst komen Philips ln de regio Eindhoven. nUJn trekt daaruit de conclusie er bij Philips de komende Jaren i gedwongen ontslagen hoeven Uen. HIJ heeft aangekondigd dat de uatriebond FNV bij alle komende r&anlsaües zal eisen dat er geen wongen ontslagen vallen en dat betrokken werknemers passend Ier werk krijgen aangeboden. dat de autofabrlek daarna uit de rode cijfers is. Ook na volgend Jaar zullen er verlie zen worden geleden en ook ln 1981 zal waarschijnlijk nog vergaande ar beidstijdverkorting noodzakelijk zijn. Met de bonden zal worden ge sproken over een sociaal plan. Giste ren was reeds bekend, dat op voor hand geen uitzonderingen zullen wor den gemaakt voor de vele ex-mljn- werkers die ln Bom werken. De vakbonden constateren dat de klappen precies vallen ln een gebied waar het met de werkgelegenheid toch al treurig ls gesteld. De FNV UTRECHT (ANP) Inventieve geesten hebben onder de drnk van de bezuinigingen alle kans om op te bloeien, zo bleek dese week uit bet Utrechtse universi teitsblad. Het college van het be stuur van de rijksuniversiteit weigerde een paar duizend gul den ter beschikking te stellen voor de aanschaf van ligstoelen ten behoeve van de verpleegsters in de tuinen van het academisch ziekenhuis. In de zonnige pauses ploffen de verpleegsters na enke le uren vermoeiende arbeid graag In de luie stoelen neer. Door al dat geplof braken die dingen dan ook regelmatig en het werd dan ook de hoogste tijd om de saak te vernieuwen. Maar de universiteit vond dat niet so no dig. „Nieuwe stoelen? krijgen Jnllle niet", luidde het antwoord. De verpleegsters lieten het daar bij niet sitten en zetten de ligstoe len drie weken later weer op het verlanglijstje, maar nu onder de aanduiding „strekapparatuur so larium". Nietsvermoedend ging de universiteit ditmaal zonder' problemen met de aanvraag ak koord. ADVERTENTIE verzekeringen ZEKER WETEN! UL 030 - 3341*5 bi/ laatste keer, wil de k^^astlngontduiker op- Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid heeft aan getoond dat ln het slib bij de Volger meerpolder ln Broek ln Waterland tien keer zoveel dioxine zit dan eerder al door onderzoekers van de Universi teit van Amsterdam was beweerd. Op de gifbelt ten noorden van Am sterdam zijn tot op heden 250 vaten met chemisch afval gelokaliseerd. Twee daarvan bevatten het ontblade- rlngsmlddel 2,4,5,T, waarin het ui terst giftige dioxine zit. Deze stof kwam ln 1976 bij het Italiaanse Seve- so vrij door een explosie ln een fa briek en miste zijn uitwerking niet tijdens de oorlog ln Vietnam, waar 2,4,5,T op grote, schaal door de Ameri kanen werd gebruikt. Door de vondst van de hoge concen traties dioxine ln het slib groeit de fan onze redactie economie STERDAM BIJ de autolabrlek VolvoCar zullen volgend Jaar twaalfhonderd van de na zesduizend arbeidsplaatsen moeten vervallen. Driehonderd daarvan zullen verdwijnen t natuurlijk verloop. Voor negenhonderd medewerkers zal echter ontslag worden aange- Igd. I m h z door Ferry Mingelen BRUSSEL De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Edmund Muskie vindt dat de NAVO een (onbedoelde) botsing met Warschau-pacttroe- pen niet mag uitsluiten als gevolg van een eventuele Russische inval in Polen. „Ik geloof niet, dat een mili taire confrontatie ln de Russi sche bedoelingen ligt, maar de NAVO mag er niet van uitgaan dat het niet zou kun nen gebeuren. Alles is moge lijk, als de troepen eenmaal ln beweging zijn. De moord (in 1914) in Serajewo leidde ook tot wereldoorlogafmetingen", aldus Muskie na afloop van een tweedaags beraad van de NAVO minister van buiten landse zaken ln Brussel. 0 spreekt van een .rampssituatie in Limburg". Districtsbestuurder O. van Os van de Unie BLHP wees er gisteren op dat de plannen van het Zweedse moederbe drijf, en auto's uit Japan te gaan Importeren, ln strijd zijn met de over eenkomst tussen Volvo en de Neder landse staat De Nederlandse over heid heeft de afgelopen Jaren 350 mil joen gulden ln het Volvobedrijf gesto ken. De overheid ls bovendien voor 45 procent (vla de Nederlandse lnveste- rlngbank en de DSM) eigenaar van Volvo-car. Minister Van der Klaauw spreekt voordat hij naar het diner met NAVO-vertegenwoordigers gaat, zijn Belgische collega van buiten landse zaken Charles-Ferdinand Nothomb en diens vrouw toe. Overigens voorziet de NAVO op zich zelf geen militaire reactie op een eventuele Russische inval, omdat Po len niet ln het NAVO-verdediglngsge- bied ligt Men maakt zich op het NAVO-hoofdkwartier wel zorgen over mogelijke militaire Incidenten langs de grens als er bijvoorbeeld veel Po len naar het Westen zouden vluchten. Waarschuwing De NAVO-ministers hebben de Sow- Jet-Unie ln hun slotverklaring ge waarschuwd voor de ernstige gevol gen van een eventuele Inval. Volgens een hoge Westdultse bron in Brussel ls 16 december aanstaande een sleu teldatum ln de ontwikkelingen ln Po len. Dan zal namelijk In Gdansk een monument worden onthuld voor de arbeiders die ln een Pools oproer ln 1970 om het leven kwamen. Premier Van Agt is ervan overtuigd, dat NAVO absoluut niet wil bijdra gen aan een verhoogde spanning rond de situatie in Polen. De NAVO ls in staat van „verhoogde alertheid" gebracht, aldus de premier. „Maar er is geen sprake van militair vertoon van belang." Aan zulk vertoon zou de Sowjet-Unle een alibi kannen ont lenen om in te grijpen in Polen, be toogde de premier gisteren na afloop van de ministerraad. Bij deze plechtigheid zal ook de hui dige Poolse regering vertegenwoor digd zijn om te voorkomen dat het direct al als een anti-regeringsdemon stratie gezien zal worden. De hoge paraatheid van de Russische troepen zaan de Poolse grens zou volgens deze Duitse bron speciaal bedoeld zijn om druk uit te oefenen en zo te voorkomen dat de plechtigheid in' Gdansk uit de hand zou lopen. In hun verklaring van gisteren zeggen de NAVO-ministers: „De ontspan ning tussen Oost en West is ernstig geschaad door de Russische acties. De (ontspanning) zou niet kunnen overleven als de Sowjet-Unie (na Af ghanistan) wederom de grondrechten zou schenden van iedere staat op onaantastbaarheid van het eigen grondgebied en onafhankelijkheid. Polen behoort vrij te zijn om haar eigen toekomst te bepalen", aldus de verklaring. De NAVO-ministers bena drukten daarbij dat „werkelijks po gingen van de Sowjet-Unie om het vertrouwen, dat noodzakelijk ls voor ontspanning, te herstellen op een po sitieve reactie van NAVO-üjde mo gen rekenen." Vervolg op pagina 7 ADVERTENTIES lAPnV* G eopend van 10-17 en 19-22 uur zaterdag en zondag 10-17 uur toegang f 7,50 kinderen tot 14 jaar f 4.- Voordelige Trein-Toegang-biljetten bij NS-stations behoefte onder de Inwoners van Broek ln Waterland om de Volger meerpolder geheel af te sluiten. Am sterdam, eigenaar van de belt en ver antwoordelijk voor de verwijdering van het afval, voelt daar vooralsnog weinig voor. Afsluiten zou namelijk betekenen dat de vuil boten van Am sterdam de belt niet meer kunnen bereiken. Wethouder WoHfensperger (gemeentebedrijven) heeft echter al laten weten dat Amsterdam de pol der nog zeker twee drie Jaar nodig heeft, gezien het gigantische afval- - probleem waarmee de hoofdstad kampt. f" Op korte termijn wil Amsterdam de ,1 250 zichtbare vaten gaan „oplepe- r len". Over de manier waarop de ande-. re 4750 vaten uit de grond moeten k worden gehaald wordt binnenkort be- I slist. DEN HAAG (ANP) De prijs voor een brood zal ongeveer twee cent stijgen. Het ministerie van Economi sche Zaken verwacht dit omdat maandag de fabrieksprijs van brood met 1,6 omhoog gaat Dat ls volgens het ministerie toegestaan omdat een aantal kostenstijgingen nog niet wa ren doorberekend, en dat mag nu wel gezien het rendement ln de bakkerij sector. Ook de minimumprijs van het brood gaat twee cent omhoog en wordt nu. 1.48 gulden. „Maar voor die prijs kun Je nog maar ln weinig winkels brood krijgen," aldus een woordvoerder van economische zaken. De Consumentenbond heeft er moei te mee dat de klant weer moet op- draalen voor overcapaciteit ln deze bedrijfstak. „Want ln de bakkerljsec- tor vindt weer een wildgroei in de capaciteit plaats, waardoor het ren dement onder druk komt te staan." Van onze parlementsredactle DEN HAAG De ministers Ginjaar (Volksgezondheid) en De Ruiter (Jus titie) zullen de Tweede Kamer dins dag, na een vertraging van een week. kunnen antwoorden ln het abortus debat. Premier Van Agt zei gisteren na afloop van het kabinetsberaad, dat er slechts een theoretische kans ls dat de ministers het dinsdag opnieuw laten afweten. ADVERTENTIE Kaartounap Europa (A) Twee DkkBrona poppetjes (B) De kaarten van alle landen van Europa Twee leuke hangpoppetjes van stof in een handig formaat boelge. Origineel Dick Bruna Donkerbruine kunstlederen omslag- ontwerp. 4 Houten eierdopje* (Dj op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier. HOL WERD A Erkend verhuizer NIET duurder. WEL beter Almsr» 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 05202-166S2 werelddiakonaat helpen bij gebrek aan eten gebrek aan onderdak gebrek aan vrijheid gebrek aan recht gebrek aan liefde giro 2211 Algemeen Diakonaal Bureau van de Geref. Kerken, Burg. de Beaufortweg 18 3833 AG Leusden Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _TeL. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezotginformatie 020-5626264 u

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1