Volledige bevriezing lonen dreigt Versterking defensie na inval in Polen Caravan Als Miesuwkado Oegandezen kunnen dag langer stemmen Albeda zet Kamer onder druk bij wijziging wet hi deze krant Trouw we Leidse Courant Af en toe regen HET WEER Ringo vloog naar New York Gaaf gebit komt niet vaak voor Europa terughoudend op suggestie VS: Specialisten willen zelf tarieven wijzigen Ruim acht ton voor hulp aan Italië Complex in Alaska kost 100 miljard 'Ziekenhuizen scheppen fout beeld' Tekort aan stembussën Bouw krijgt honderd miljoen Trouw Kan niet missen 6tlm14dec. BezorgTrouween nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW I I I I I I I rouw H S 38STE JAARGANG NR 11119 DONDERDAG 11 DECEMBER 1980 Veel bewolking en af en toe regen of motregen. Temperatuur oplopend van vier graden in het zuidoosten tot acht graden in het noordwesten van het land. Zuidwesten wind in het binnenland vrij krachtig, windkracht vijf, en aan de kust en op het IJsselmeer hard tot stormachtig windkracht zeven tot acht. Morgen en overmorgen: Wisselvallig en middagtemperatuur ongeveer acht graden. Morgen: Zon op: 08.30, onder: 16.26. Maan op: 12.03, onder: 21.36. Advertenties voor deze zaterdagse rubriek moeten uiterlijk donderdag (ie post) in ons bezit zijn. Inlichtingen tel.: 020-5622794 LOSSE NUMMERS 65 CENT Onder de velen die na de moord op John Lennon naar New York trokken, was ook zijn ex-£ollega Ringo Starr. Ringo, die ergens in Europa op vakantie was, vloog direct na het horen van het nieuws naar New York. Op de foto Ringo Starr en zijn vrouw Barbara bij het verlaten van het flatgebouw in Manhattan waar John Lennon woonde. Lennon's weduwe Yoko Ono heeft gisteren bekend gemaakt dat de begrafenis in alle stilte aal plaatsvinden. De afgelopen nacht hebben opnieuw tientallen fans, ondanks de regen en de kou, voor het flatgebouw op straat doorgebracht. De moord (de zevenhonderdste van dit jaar met een vuurwapen in de stad New York) is voor vele Amerikanen aanleiding opnieuw aan te dringen op verdere beperking van de verkoop van wapens. In de Verenigde Staten kan vrijwel Iedereen legaal een wapen kopen. Van 0112e sociaal-economische redactie DEN HAAG Minister Albeda van sociale zaken dreigt met een volledige algemene loonbevriezing, als de Tweede Kamer hem niet de.bevoegdheid geeft zonodig per bedrijfstak in te grijpen. „Er rest mij dan niets anders dan opnieuw een domme, betrekkelijk platte algemene loonmaatregel te treffen," aldus Albeda gisteravond ln het Kamerdebat over de loonmaatregel voor 1981. De regeling Is thans van plan alleen de prijscompensatie van 1 januari en de vakantietoeslag te korten, en de vakantietoeslag voor hoge inkomens af te toppen. Voor de rest blijft de loonvorming vrij voor de CAO-onder- handelingen. Wanneer in een bredrijf- stak echtervla omwegen de opgeleg de loonmatiging „in beduidende vorm, fors wordt overschreden," wil Albeda zonodig een aanvullende maatregel voor die bedrijfstak treffen om dit te voorkomen. Een tijdelijke wijziging van de loonwet moet de minister hiertoe voor het Jaar 1981 de bevoegdheid verschaffen. Van de grote partijen zijn echter al leen CDA en D'66 bereid de minister deze bevoegdheid te verlenen. WD (regeringspartij) en PvdA (oppositie) vinden dat de minister een te gede tailleerde bevoegdheid wenst. De Korte (WD) vond dat de minister maar meteen een volledige loonmaat regel moet treffen die alle kostenver hogende CAO-wUzisdngen verbiedt. De WD'er kreeg de wind zwaar van voren van de minister „Ik vind het onbegrijpelijk dat De Korte nu een meer te willen regelen dan strikt volledige loonmaatregel wil. Naar noodzakelijk is. Een volledige in- mijn mening behoort de regering niet greep als in 1980 werkt verstarrend en bevriezend. Een gedeeltelijke maat regel als ik nu wil treffen, laat zoveel als mogelijk de onderhandelingsvrij heid van de sociale partners (vakbon den, werkgevers) onaangetast. Maar u (Albeda sprak het WD-Kamerlid rechtstreeks aan) wil plotseling mijn voorzichtig beleid vervangen door een valbijl. Ik kan me dat van een liberaal niet voorstellen." Niet verleren UTRECHT (ANP) Slechts één op de 2500 volwassenen heeft een puntgaaf gebit. Toch blijken de bezitters van onaan getaste gebitten hun tanden en kiezen net zo slecht te poetsen als mensen die wel gaatjes heb ben. Het is ook niet zo dat ze minder snoepen of minder zoet eten. Het geheim van een gaaf gebit blijkt te schuilen in de" samenstelling van het speeksel Tot deze conclusie ls de vak groep voor sociale en preven tieve tanheelkunde van de Utrechtse rijksuniversiteit ge komen na een onderzoek onder honderdduizenden militaire re- cru ten. Het onderzoek nam zes Jaar in beslag en was Ingesteld om na te gaan of er tot dusver onbekende factoren zijn die tandbederf veroorzaken of zelfs tegengaan. Het speeksel van mensen met een puntgaaf gebit bleek een betere bescherming te bieden tegen zuren die het tandgla zuur aantasten. Slechts de to tale afwezigheid van suiker in het voedselpakket zou de be volking voor caries behoeden, zeggen de onderzoekers. De vakgroep doet nu onderzoek naar de mogelijkheden om de mens immuun te maken voor de zuurvormende bacterie die zich nestelt in de tandaanslag en tandbederf veroorzaakt „Bijna de helft van de CAO's voor 1981 ls al rond," aldus de minister. „De werkgevers in de resterende sec toren zullen terughoudend zijn om niet méér loonstijging te geven dan in de al afgeronde CAO's. Het is fout als dan nu de regering die werkgevers (via een volledige loonbevriezing) de hand boven het hoofd houdt en hen de verantwoordelijkheid ontneemt om zelf te vechten. De werkgevers mogen het dragen van verantwoorde lijkheid voor de loonvorming niet ver leren." De Korte had gewezen op de loonei sen van de voedingsbond en dien stenbond FNV, om de opgelegde kor ting op de prijscompensatie te omzei len. Maar Albeda is ervan overtuigd, dat het niet zo'n vaart zal lopen. Vervolg op pagina 5 tor Ferry Mingelen JWDSSEL De Amerikaanse minister van defensie Brown vindt dat de NAVO met een ratoglng van de defensie-uitgaven moet reageren op een eventuele Russische Inval ln Polen. HU werd hierin bijgevallen door de Britse minister Pymm. Andere landen zoals West- Jultsland en Nederland hielden zich echter op de vlakte. .te hopen en bidden dat die Inval let zal plaats vinden, ik ben daarom Het op de vraag van de hogere uitga- en Ingegaan", zei de Nederlandse Ünister van defensie, De Geus. Hij eklemtoonde, dat de ministers van oltenlandse zaken vandaag en mor en ln Brussel over NAVO-reactlea op en eventueel Russische inval verder allen praten. )e ministers van defensie hebben de lAVO-opperbevelhebber ln Europa. Rogers het groene licht ge ren om de noodzakelijke voor- atregelen te nemen in ver met Polen, maar deze moeten van puur defensieve aard zijn. iter De Geus wilde niet zeggen wat voor maatregelen het zou ten gaan, maar ln leder geval valt Miir niet binnen een mogelijke hoge re paraatheid van het Nederlandse :orps in West-Dultsland. Dat zei De Geus, een nationale maat- BRUSSEL (AFP) De ministers van buitenlandse zaken van de landen van de NAVO beraden zich vandaag over de te nemen maatregelen voor het geval de Rnssen Polen zouden binnenvallen. Naar verluidt heeft de Amerikaanse minister Muskie een pakket voorstellen bij zich. Dit pak ket omvat opschorting van alle Oost- West besprekingen, zoals MBFR (het troepenoverleg) en de Veiligheids conferentie in Madrid, opschorting van het handelsakkoord tossen de DDR en de Europese Gemeenschap, opschorting van alle politieke con tacten op hoog niveau, opschorting van culturele uitwisseling en het af zien van de afname van Russisch aardgas door West-Europa. Volgens nn bestaande plannen moet de Sow- jet-Unle in 1990 een kwart van de Europese gas behoefte gaan dekken. regel zijn, die alleen ln geval van een echte crisis kan worden genomen- De NAVO-minlsters willen leder risi co vermijden dat de verdragsorgani satie door duidelijke militaire maat regelen de spanningen om Polen zou vergroten. De NAVO had tot nu toe alleen een Iets hogere paraatheid toe gekend aan het permanente NAVO- vlootsmaldeel in de Noordzee. Daar naast heeft de Amerikaanse regering ADVERTENTIE Akkoord, akkoord! DEN HAAG (ANP) De Nederland se hulp voor de slachtoffers van de Italiaanse aardbevingsramp ls vol gens het Rode Kruis nu duidelijk op gang gekomen. Tot nu toe ls een bedrag van 850.000 gulden bijeenge bracht. Vanuit Itallé komen bij het Nederlandse Rode Kruis gerichte aanvragen voor concrete hulp bin nen. Het Rode Kruis wil zich met name gaan bezighouden met de bouw van een aantal geprefabriceerde wijk centra in de tenten- en caravandor pen en in de evacuatiecentra. TOKIO (DPA) Vier Japanse en Amerikaanse ondernemingen willen in Alaska een petrochemisch com plex bouwen dat honderd miljard gulden gaat kosten. Deelnemers zijn Mitsubishi en Asahl Chemical uit Ja pan en Dow Chemical en Dupont uit de VS. op verzoek van generaal Rogers giste ren besloten vier Amerikaanse AWAC8-radarverkennlngsvIiegtul- gen naar Europa over te vliegen. De Amerikaanse minister Brown be klemtoonde gisteren niet veel belang aan de komst van deze vliegtuigen te hechten. „Dit is een oefening, voor dat doel zijn de AWACS-toestellen al elf keer eerder in Europa geweest." Brown ontkende overigens niet dat deze oefening in verband met de situ atie in Polen mag worden gezien. Merkwaardig was dat minister De Geus dat verband wel ontkende. HIJ benadrukte dat het slechts om een oefening ging. Op het NAVO-hoofd- kwartler deden geruchten de ronde dat de Europese ministers van defen sie verrast waren door het Ameri kaanse besluit om de toestellen over te vliegen. Minister Brown ontkende dit. „De ministers van defensie zijn het er dinsdag over eens geworden", zei hij. Volgens minister De Geus was er van goedkeuring echter geen spra ke geweest. „De komst van de ver kenningsvliegtuigen is door de Ame rikanen aangemeld als iets dat zou gaan gebeuren. We hadden nee kun nen zeggen, maar dat hebben we niet gedaan." Meer nieuws op pagina 7. In het restaurant van het hoofdkwartier van de NAVO gebruikten de ministers van defensie gisteren de lunch. Van rechts naar links aan de tafel de Amerikaanse minister Brown, secretaris-generaal Luns en de Nederlandse minister De Geus. KAMPALA (AFP, AP, Reuter, UPI) De Oegandezen mogen een dag langer stemmen tijdens de eerste verkiezingen ln achttien Jaar. Gisteren bleek er ineens groot tekort te zijn aan stembussen en -biljetten, door moeilijkheden met het transport en de onverwacht grote opkomst. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Minister Albeda van sociale zaken wil op korte termijn honderd miljoen gulden pompen ln de bouw. Het geld ls bestemd voor meer woningen, versnelling van stadsvernieuwing en woningverbete ring, en het in aanbouw nemen van rijksgebouwen waarvoor de plannen al gereed liggen. Albeda liet dit gisteren de Tweede Kamer per brief weten. De injectie voor de bouw maakt deel uit van een bedrag van tweehonderd miljoen gul den dat de regering volgend Jaar spe ciaal wil besteden ter bevordering van de werkgelegenheid. Vijftig mil joen zal gaan naar versoepeling van de arbeidsmarkt, onder meer door scholing, betere arbeidsbemiddeling en stimulering van deeltijdbanen. De resterende vijftig miljoen zullen uit sluitend in de zwakke regio's worden aangewend, vooral voor bouwprojec ten. De werkloosheid in de bouw is in twaalf maanden bijna verdrievou digd, en Albeda denkt dat aan de stijging nog geen einde is gekomen. PAGINA 2: Geen samenwerking met instituut voor evangelisatie PAGINA 3: Bij avondopleiding veel uitvallers PAGINA 5: Kritiek op stelling van dr. L. de Jong PAGINA 7: Armoede in wereld uit te bannen PAGINA 9: Uit de weekbladen PAGINA ECONOMIE: Gulf investeert in Rijnmond F^GINA SPORT: AZ ronde verder PAGINA SERVICE: Rubriek Popstand, strips, feuil leton, punel, weeroverzicht, rtv-programma's. ADVERTENTIE Van onze sociaal-economische re dactie UTRECHT „De Indruk is ontstaan, dat de ziekenhuizen maar een potje maken van <fe hartchlrurgie. Dat ls uiterst onaangenaam voor de patiën ten, wier vertrouwen zwaar op de proef wordt gesteld en voor al die ziekenhuizen waar de hartchlrurgie helemaal geen problemen oplevert." Dat zei voorzitter drs. F. A. Vissers van de Nationale Ziekenhuisraad gis teren ln Utrecht tijdens de algemene vergadering van de raad. In Neder land worden, aldus voorzitter Vissers, naar verhouding meer hartoperaties gedaan dan in de meeste andere lan den. Incidenten of „schandalen" in enkele ziekenhuizen kunnen de repu tatie van de hele ziekenhuiswereld aantasten. Het bestuur van de ziekenhuisraad staat volgens Vissers voor de vraag wat zij kan doen om te voorkomen dat door het gedrag van anderen het ziekenhuiswezen als geheel in diskre diet wordt gebracht. De kiescommissie liet gisteravond weten dat de stembureaus vandaag weer open gaan om Oegandezen die hun stem nog niet hebben kunnen uitbrengen, in de gelegenheid te stel len dat alsnog te doen. Op het spel staan 126 parlementszetels. Kiezers ln Kampala klaagden gisteren dat zij gedwongen werden op het Democra tische Volkscongres van ex-president Milton O bo te te stemmen. Obote werd in 1971 afgezet door Idi Amin en keerde pas onlangs naar Oeganda terug. In een buitenwijk van de hoofdstad kon een medewerker van Obote door verslaggevers ternauwer nood worden ontzet. De menigte wil de hem te lijf. Verder verliepen de verkiezingen betrekkelijk rustig, on danks het geweld dat eraan vooraf ging. Op sommige plaatsen zouden wel stembussen niet goed verzegeld zijn, wat alle mogelijkheden biedt om de uitslag te beïnvloeden. Obotes tegenstander, Paul 8semoge- rere van de Democratische Partij heeft het verlengen van de verkiezin gen gehekeld. Volgens hem kan van nacht met stemmen gesjoemeld wor den. De kiescommissie heeft veror donneerd dat de stembureaus de hele nacht bewaakt moeten worden. Sse- mogerere heeft zijn medewerkers ver zocht er te gaan slapen. Obote vergaderde gistermiddag met de leider van de zes maanden oude regering, Paulo Muwanga, over wat door de Oegandese radio „de verwar ring bij de stembureaus" werd ge noemd. Muwanga heeft laten weten te zullen aftreden na de verkiezingen. De leider van de partij die meer dan veertig procent van de stemmen haalt wordt automatisch president van Oeganda. Volgens betrouwbare bronnen heeft zich in de West-Nijlprovincie in het noordwesten van Oeganda een bloed bad voorgedaan, nadat aanhangers van Amin daar in oktober de grens waren overgestoken. Dat er doden waren gevallen was bekend, maar de ze zegslieden meldden dat er duizen den slachtoffers zijn gevallen onder de burgerbevolking. De hoofdstad van de provincie, Arua, zou systema tisch zijn vernietigd. Zegslieden van de Verenigde Naties verklaarden dat het ging om een wraakactie van Oe gandese regeringsmilitairen tegen de burgerbevolking. Het gebied zou gro tendeels verlaten zijn. „Er ls geen levend wezen meer te bekennen," al dus een van de zegslieden. ADVERTENTIE Niet alleen een nationale geschiedschrijving van de tweede wereldoorlog, maar, als onderdeel daarvan, ook nationale speculatie. Wat zou er gebeurd zijn dis de slag bij Arnhem gewonnen was? Na de prikkelende opvat ting van De Jong kan discussie niet uitblijven. Pagina 5. Kaartcnmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje. Donkert)mine kunsdederen omslag. Twee Dick Brana poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stof Originlel Dick Bmna ontwerp. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. AMSTERDAM Geopend van 10-17 en 19-21 .ur zaterdag en zondag 10 17 toegang 1 7.50 kinderen tot 14 jes* f 4 - Voordelige Trem-Toegang-biijeven bij NS-stations Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: ftastcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro:_ ft)stcode en plaats:. _Tel.:_ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1