Zo nodig ingrijpen per CAO NAVO waakzaam met het oog op Polen Caravan Amerika komt Iran tegemoet Wij Kies uw kado i HET WEER WClzijllK- cu YoriiiiiNjswcrk deze krant Albeda aan Kamer over wijziging loonwet: 1 6tlm14dec. Regeling voor tegoeden en schulden rond S Meubelfabriek Oisterwijk Shell en Philips: Geen gesprek met Solidaridad I I I I tT Seuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog Nauwkeurig Bleiswijkers op bres voor burgemeester Inkoop oud goud 20,per gram* Siebel Juweliers RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. Formule toonaangevend in eiken Trouw Niet van gisteren vdb rouw .38STE JAARGANG NR 11117 - DINSDAG 9 DECEMBER 1980 Ovberwegend droog met wolkenvelden en in de ochtenduren plaatselijk mist. Middagtemperatuur circa 4 graden. Zuidwestenwind, in het binnenland matig, windkracht 4. aan de kust en op het Usselmeer nu en dan krachtig of mogelijk hard. windkracht 6 7. Morgen en overmorgen: Veel bewolking en vrijwel overal droog. Middag- temperatuur van 5 tot 10 graden. Morgen: Zon op 08,36, onder 16.26; Maan op 10.44, onder 19.21. ir Öe^e zatérdagse.rubriek'rrkjnten uiterlijk donderdag (14 LOSSE NUMMERS €5 CENT PAGINA 5: Ambtenaren boos die niet in deeltijd-baan mogen werken PAGINA 7: Euro-socialisten bijeen in VS PAGINA 8: De Kleine Krant PAGINA 11: Spoorlijn Roodeschool beter beveiligd Parlementsrubriek PAGINA 4: Minister nog niet aan meer tv-zendtijd toe PAGINA SPORT: Ajax doet niets meer Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG De minister Albeda (Sociale zaken) wil nadrukkelijk beschik ken over de mogelijkheid om komend Jaar per bedrijfstak in de lonen in te grijpen, in plaats van alleen maar een algeene loonmaatregel te kunnen treffen. Albeda heeft dit gisteravond laten weten aan de Tweede Kamer. Achtergrond van Albeda's medede ling ia de loonela die sommige FNV- bonden willen stellen om de komende algemene loonmaatregel ongedaan te maken. Het betreft onder meer de voedingsbond van de FNV. Deze week debatteert de Tweede Ka-, mer over de komende loonmaatregel, alsmede over de belastingen voor 1981 en de Inkomens ln de vrije beroe pen, met name de specialisten. Giste ren ging nog een nota van de minister naar de Kamer ter voorbereiding van het debat. In de nota noemt de minis- BRUSSEL, WASHINOTON (AP, AFP, Reuter) De NAVO heeft voor een deel van haar marine een verhoogde staat van paraatheid afgekondigd, maar probeerde gisteren tedere luggestle te vermijden als zou ze rekenen op een spoedige Russische Interventie ln Polen. ter overigens geen FNV-bonden of bedrijfstakken met namen. De loonmaatregel omvat een afro ming van de prijscompensatie en va kantietoeslag voor ledereen, en bo vendien een aftopping van vakantie toeslag voor de hoogste inkomens. Om deze ingreep te mogen doen, wil Albeda in de loonwet tijdelijk voor 1981 het zinnetje opgenomen zien dat de minister loonregels mag vaststel len die „voor verschillende categorie ën van werknemers verschillend" kunnen zijn. De Raad van State wees er al meteen op dat de minister van deze zinsnede ook per bedrijfstak zou kunnen Ingrijpen, terwijl de minister zoiets niet had aangekondigd. Daar om stelde de raad voor van de zinsne de te maken, dat de loonregels „naar loonniveau verschillend" kunnen zijn. het parlement ln, zo laat Albeda we ten. Tien dagen tevoren moet de maatregel worden aangemeld bij Eer ste en Tweede Kamer, en ook bij de 8ociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid (overlegor gaan van werkgevers en vakbewe- glng). Vervolg op pagina 3 De Europese ministère van defensie ln Brussel vergaderden over de ont wikkelingen ln Polen, maar een woordvoerder van de NAVO weigerde enige Inlichtingen over het beraad te ran trekken De verdragsorganisatie UJkt erop uit te zijn de Russen ener- tljt duidelijk te willen maken dat de HAVO waakzaam Is, terwijl de aan de mdere kant als provocatie uit te leg- po opmerkingen zorgvuldig worden woeden om de Russen geen voor- wadsel te bieden voor een interven- at k Polen. fcnfer op de dag werd bekend ge- Bukt dat de Atlantische vloot ln Mat van paraatheid was gebracht en dit de keratverloven van het marlne- prsoneel waren Ingetrokken. Deze «richten werden later echter tegen- Mproken. Wel zouden schepen van 38 twee NAVO-eenheden paraat liggen b verschillende havens om in geval ran nood snel te kunnen uitvaren. Deze schepen staan onder recht» 8Q itreeks bevel van de NAVO en niet onder bevel van de nationale regerin gen. Het zou hier gaan om de schepen ran 8tanavforlant een NAVO-een- beld die ln het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan opereert en af en toe ook ln de Oostzee en om de een- beid Stanaforchan, die in het kanaal opereert Van Galen Minister De Oeus van defensie ver gaarde ln Brussel dat de bemanning rin het Nederlandse fregat „Van Oa- lo" ln verband met de gebeurtenis- <en ln Polen waarschijnlijk tijdens het Keretverlof bereikbaar moet bllj- ren. De „Van Galen" maakt deel uit ran Stanavforlant. Het nlet-ontbln- den van de permanente Atlantische itrljdmacht, zoals dat periodiek ge beurt ln verband met de wisseling tan schepen, is bedoeld als signaal tan het adres van de Russen. Een en oder houdt overigens niet ln, dat de HAVO tot actie zou overgaan ln geval tin een Russische Inval ln Polen. Wemand verwacht trouwens dat zo'n Inval op zeer korte termijn zal plaats vinden, aangezien de Russische presi dent Breznjew in India is. HIJ komt vrijdag pas weer thuis. De enorme troepenconcentraties langs de grenzen met Polen stemden NAVO-functionarissen gisteren ove rigens niet erg optimistisch. Evenmin was men gecharmeerd van de laatste uitlatingen van Poolse partijfunctio narissen waaruit kan worden opge maakt dat zij met harde hand verdere onrust de kop zullen indrukken. In zo'n situatie bestaat de mogelijkheid dat een deel van de Poolse partij „broederlijke hulp" zal willen Inroe pen, waarmee de'inval een feit zou zijn. In Washington wees men er gis teren nog eens op dat de politieke beslissing om tot zo'n actie ln het Kremlin te komen nog steeds niet genomen Is. Meer nieuws op pagina 7 Albeda bleef echter bij zijn tekst Ook vanuit de Kamer kwam vervol gens dezelfde kritiek als van de Raad van State. Albeda erkent nu, tn het stuk van gisteravond, dat hij met de zinsnede ook gemachtigd wordt per bedrijfstak in te grijper.. „Het gaat om een mogeljkheld om ln het kader van de thans voorgenomen beperkte (loon)maatregel, aanvullend voor een bedrijfstak regels te kunnen stellen", aldus de minister. Voorts sehrijft hij er op te vertrouwen dat vla CAO- loonsverhoglngen niet de loonmaat regel zal worden omzeild. Maar hij voegt eraan toe: „Het kabinet zal de ontwikkeling nauwkeurig volgen." Een aanvullende looningreep voor bepaalde bedrijfstakken zal echter niet plaatsvinden tegen de wil van 3 UI <01. ADVERTENTIES BLEISWIJK (ANP) - Als ge volg van een spontane actie van tien Bleiswijkers is dit Zuidhollandse dorp gistermid dag ongeveer twee uur voor In komend en uitgaand verkeer afgesloten geweest. Vrachtwa gens en tractoren blokkeerden de wegen, wat tot filevorming en grote vertragingen leidde. De actie was bedoeld als pro test tegen de gedwongen ver huizing van burgemeester J. A. C. van der Linden. Hij verhuis de gisteren naar een huurflat in Vlaardingen, omdat hij ln zijn gemeente niet kan worden ge huisvest. De verhuizing Is ln strijd met de wet, maar de Kroon heeft dispensatie ge geven. De initiatiefnemers van de blokkade zijn hulsarts J. Tol en ds. R. P. Ytsma, die het een schande vinden dat BBleiswijk zijn burgemeester geen betaal bare ambtwoning kan bieden. Anderhalf Jaar terug besloot de gemeenteraad voor haar nieu we burgemeester een woning te huren, maar het provinciaal be stuur onthield goedkeuring aan dit besluit omdat het een onrechtvaardige verrijking van de burgemeester zou zijn. Een provinciaal advies om de wo ning als ambtswoning aan te wijzen, nam de raad niet over. De burgemeester, die vroeger wethouder in Vlaardingen was, ls erg teleurgesteld over de gang van zaken. ADVERTENTIE Bij aankoop van een artikel verrekenen wij zelfs 22,50 per gram Amsterdam, Kalverstraat 121-123 Rotterdam, Stadhuisplein 24-28 Den Haag, Lange Poten 9-11 Utrecht, Bakkerstraat 27-29 Haarlem, Grote Houtstraat 63-65 geldig t/m 17-12-80 In de Amsterdamse kerk De Duif zijn gistermiddag twintig Uruguayaanse vluchtelingen in honger staking gegaan uit protest tegen het regime in hun land en de situatie waarin politieke gevangenen zich daar bevinden. De hongerstakers willen seker tot vrijdag, maar mogelijk langer, in De Duif .blijven. AMSTERDAM Geopend van 10-17 en 19-22 -ur zaterdag en zondag 10-17..- toegang 750 hinderen tot 14 jaa* f 4 - Voordelige Trein -Toegang -bnjeien bi) MS-stations Looptijd Vaste Rente ójaar10 5 jaar10 4 jaar9%% 3 jaar9 2 jaar8'4% 1 jaar8lA% Nadere informatie: 020-5912137 postgiro m rijkspostspaarbank door James Dorsey TEHERAN - Het einde van de gijzeling van de 52 Ameri kaanse diplomaten ln Iran komt ln zicht. De gijzelaars, die nu al meer dan een Jaar worden vastgehouden, kun nen vrij komen nu de regering van de Verenigde Staten ln een boodschap aan de rege ring Rajal verregaand ls tege moet gekomen aan de Iraanse voorwaarden voor hun vrijla ting. De voorzitter van het Iraanse parle ment, hojatolleslam Hasjemi Rafsan- Janl zei gisteren: „In het verleden hebben de Verenigde Staten onze ei sen ln principe aanvaard, maar deze keer hebben ze veel duidelijker stap pen gezet met betrekking tot het na komen van de voorwaarden." Daar mee gaf hij een eerste onofficiële Iraanse reactie op de laatste bood schap van de Amerikanen, die door de Algerijnse bemiddelaars aan de Iraanse autoriteiten ls overhandigd. Vertegenwoordigers van de Iraanse regering omschrijven de laatste Ame rikaanse boodschap als „gunstiger" dan eerdere Amerikaanse reacties. Medewerkers van premier Rajai spra ken de hoop uit dat er geen verdere uitwisseling van brieven of nota's no dig zal zijn voor nadere uitleg. .Als de Verenigde Staten aan onze eisen te- gemoet willen komen, en het ziet e» naar uit dat zij dat willen, dan zal he probleem J opgelost worden," aldu Rafsanjanl. De aanvaarding door de Verenigde Staten van de voorwaarden voor vrij lating, die op 2 november door het Iraanse parlement werden vastge legd, lijkt te zijn gebaseerd op een wettelijke formule die is uitgewerkt door een vertegenwoordiger van de Iraanse bank samen met Amerikaan se advocaten. Deze formule bevat: Een onmiddellijke vrijgave van al le Iraanse tegoeden ln de VS Een onmiddellijke overbrenging van deze tegoeden naar door Iran 'aan te wijzen plaatsen De Verenigde Staten, nemen de verantwoordelijkheid voor alle Amerikaanse regerings- en parti culiere aanspraken, op voorwaar de dat Iran belooft zijn schulden te voldoen. „Iran hoeft geen losgeld voor de gijzelaars", verklaarde de vice-president van de Iraanse Cen- trale Bank. Esfandlar Rasjadza- DCZlt SJ&tl deh eind vorige week tegenover ons. aangezien dat ln strijd ls met de Islamitische principes. Rasjad- zadeh verklaarde dat Iran Iedere claim apart zal bekijken op het ADVERTENTIE. moment dat de toegoeden ln de VS weer vrijgegeven zijn. Met betrekking tot de overdracht van het bezit van de Iraanse keizerlijke familie, vertelde Rafsanjanl gisteren tegenover verslaggevers: „Er ls wei nig dat nog onduidelijk is." De VS hebben de Iraanse aanspraken hierop erkend en hebben zich bereid ver klaard Iran te helpen om langs legale weg dat bezit terug te krijgen. „Weg met het Russische imperialisme" stond op borden die beto gers tegen de Russische inval in Afghanistan gisteren in de Indiase hoofdstad New Delhi met zich meedroegen. De Russische president Breznjew brengt op het ogenblik in een grimmige sfeer een bezoek aan India. Meer nieuws op pag. 7. DEN HAAG De centrale ondernemingsraden van Shell en Philips hebben geweigerd vertegenwoordigers van de kerkelijke adventsactie voor Latijns- Amerika „Solidaridad" te ontvangen. Het bestuur van Solidaridad wilde de investeringspolitiek van dexe bedrijven in Latijns-Amerika bespreken en toral aandacht vragen voor de sociale gevolgen van hun beleid. Gisteren was het bestuur te gast bij de centrale ondernemingsraad van de AMRO-bank en trof daar volgens Solidaridad veel belangstelling aan. Vandaag is het bestuur op bezoek bij de ondernemingsraad van Unilever. Bij Solidaridad ligt de nadruk dit jaar op de grondrechten van de landarbei ders in Latijns-Amerika. Meer hierover op pagina 2. Het seizoen van de slagvaardige politici breekt aan. Kortom: wij en de schuimkloppers. Uw krant schrijft zelden over „wij en", in het besef dat die „wij" helemaal niet zo interessant zijn. Maar als er deugdelijke aanlei ding voor is, doen we het wél. Pagina 9. Aothentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eierén. Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje. Donkerbruine kunsdederen omslag. Twee Dick Braaa poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stof Origineel Dick Bruna ontwerp. Vertegenwoordigers van de Centrale Bank van Iran spraken de verwach ting uit dat de regering Carter het bezit van de sjah en zijn familie zal bevriezen, zoals dat eerder met de Iraanse tegoeden gebeurde. Dat dwingt de verwanten van de afgezet te vorst voor de Amerikaanse recht bank een proces aan te spannen, waardoor de familie genoodzaakt zou worden de omvang van dat bezit be kend te maken. Iran geeft de voor keur aan zo'n procedure, omdat het op die manier ln staat wordt gesteld haar totale financiële aanspraken op het bezit van de sjah tot gelding te brengen. Vervolg op pagina 7 Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Fbstcodeen plaats:. _TeI.:_ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7,50 Kado naar keuze: OA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TfOUWi

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1