)verheid moet straffer rijsbeleid gaan voeren VS stoppen hulp aan Ë1 Salvador 10% amro bank 83/4% .eiders Zuid-Afrika rollen vechtend over straat Israël verhindert Arabische betoging Russische olievondst onderwerp discussie Niet meer morrelen aan de aftrek hypotheekrente S *tn onsumenten Kontakt: Bestuurders van Wieringermeer wieden onkruid CDJA: jongeren moeten te veel loon inleveren JjJÓAG 8 DECEMBER 1980 BINNENLAND/BUITENLAND TROUW/KWARTET H HAAG (ANP) De consumenten-organisatie Konsu- iten Kontakt, zal minister Van Aardenne van economi- zaken voorstellen doen voor een straffer prijsbeleid De uiisatie vreest dat bij ongewijzigd beleid de prijzen in 1981 :ler zullen stijgen dan officieel wordt voorspeld. HERINGERMEER (ANP) - )e burgemeester, de belde wet- ouders, de gemeentesecreta ts en de directeur gemeente werken van Wieringermeer lebben zaterdagmorgen een nwoner van Wieringerwerf ver ast door zich in werkkleding n gewapend met schop aan Ijn voordeur te melden om de uln van het welig tierende on- buid te ontdoen. )e bewoner had een brief van ipt gemeentebestuur, waarin iem werd gevraagd zijn voor tuin wat beter te onderhouden, tantwoord met een uitnodi- pig aan de plaatselijke autori- ics Sten zelf deel te nemen een nor hem te organiseren „ope- lUe onkruid" bij wijze van luttige vrijetijdsbesteding op zaterdagmorgen. Hij zou ïn wel voor koffie, voedsel en en EHBO-post zorgen. De grondwerkers vroegen de fleringerwerver zaterdagmor- en naar de werkinstructie en Ie CAO waaronder zij vielen en ingen aan de slag. Een neeuwbui dreef hen echter al auw naar de koffiepot. Toen er na hun bakje leut weer tegenaan wilden gaan. bleken lie weersomstandigheden zo te zijn verslechterd, dat zij in overleg met hun opdrachtge ven met sneeuwverlet besloten U|Kf»an. de <»rc v-U Eén van de maatregelen, die Konsu- menten Kontakt voorstelt om de prij zen beter in de hand te houden, is een wijziging van de prijzenwet. Op basis van de voorgestelde wijziging kan de regering ingrijpen in het absolute prijsniveau van goederen en dien sten. Momenteel kan de overheid alleen maar een maximum percentage toe staan, waarmee produkten in prijs mogen stijgen. Bij de Introductie van nieuwe produkten heeft de overheid UTRECHT (ANP) De plannen van het kabinet tot verlaging van de mini- mum-jeugdlonen. de weddes van dienstplichtigen en de kinderbijslag voor gedeeltelijk leerplichtigen lel den er toe dat de Jongeren een on evenredige bijdrage leveren in de noodzakelijke inkomensmatiging. Dit standpunt heeft het bestuur van de CDJA. de jongeren-organisatie van het CDA. zaterdag in een verga dering in Utrecht Ingenomen. De jon gerenorganisatie doet dan ook een beroep op het kabinet de plannen zo bij te stellen, dat die onevenredigheid verdwijnt. Het bestuur van het CDJA meent dat door de kabinetsplannen zeker niet de meest draagkrachtigen van de sa menleving worden getroffen. Boven dien is de relatie tussen de hoogte van de minimum-jeugdlonen en de Jeugdwerkloosheid niet aangetoond. Ook vindt het CDJA dat de voorge stelde verlagingen niet te rijmen zijn met het sociale woonrecht vanaf 18 Jaar en het onlangs ingediende wets ontwerp tot verlagingi van de meer- derjarigheidsgrens naar 18 Jaar. nu geen greep op de prijzen. Dit leidt volgens Konsumenten Kontakt on der meer tot te hoge prijzen van speelgoed, waarvan leder jaar nieuwe variaties worden geïntroduceerd, te hoge prijzen vóör geneesmiddelen, waarbij de fabrikant voor het aflopen van haar octrooi een vergelijkbaar nieuw produkb-op de markt brengt, en in de levensmiddelensector voor halvaprodukten, waarbij de prijs in geen verhouding staat tötde gebruik te grondstoffen Controle Konsumenten Kontakt zal minister Van Aardenne voorts voorstellen de controle op de naleving van de prij zenwet te verscherpen en het vervol gingsbeleid te verbeteren. Volgens Konsumenten Kontakt schiet de con trole van de Economische Controle dienst schromelijk te kort. Zo heeft twee Jaar achtereen een groot deel van de horecabedrijven de prijsbe- schikklng overtreden. Konsumenten Kontakt meent dat men in deze be drijfstak kennelijk niet bang is om beboet te worden Een onderzoek heeft aangetoond dat de tarieven van vakantiehuisjes in drie jaar tijd ruim twee keer zo veel ln prijs waren geste gen als mocht volgens de prijsbe- schikking. Gedupeerden moeten de mogelijkheid krijgen om het teveel betaalde geld terug te eisen, aldus de organisatie. Tenslotte vraagt Konsumenten Kon takt de melkindustrie, de vleessector en de levensmiddelen-detailhandel onder het prijsbeleid te brengen. De PTT-tarieven moeten niet verder om hoog en de stijging van de gemeente lijke tarieven moeten worden inge damd. WASHINGTON, SAN SALVADOR (AFP, AP, Reuter, UPI) De Verenigde Staten hebben alle militaire en economische hulp aan El Salvador opgeschort. Een commissie is naar het midden-Amerikaanse land vertrokken om een onderzoek in te stellen naar de dood van drie Amerikaanse religieuzen en een lekehelpster. De Salvadoriaanse regering heeft alle beschuldigingen van de hand gewe zen dat veiligheidstroepen de hand hebben gehad in de dood van de religieuzen. De vier vrouwen werden sinds woensdag vermist. Donderdag werden hun stoffelijke overschotten gevonden op een zandweg ten zuiden van de hoofdstad Sal Salvador. Vol gens het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken geven de berich ten over de betrokkenheid van veilig heidstroepen „aanleiding tot grote ongerustheid". Er werd echter aan toegevoegd dat de onderzoekcom missie uitsluitsel moet geven over de werkelijke toedracht. De Zweedse socialistische leider Olol Palme heeft de beslissing de steun op te schorten toegejuicht. „Het was de enig Juiste actie," aldus Palme. Hij zei dat de junta in El Salvador wordt beheerst door extreem rechts. Vol gens de voormalige Zweedse premier heeft Carter laten blijken dat het hem ernst is met de mensenrechten en zullen dictators zich nu wel twee maal bedenken voor zij mensen zon der proces in de gevangenis gooien. Palme hoopt dat de moord op de drie religieuzen en de lekehelpster een „keerpunt" zal zijn voor El Salvador, net zo goed als de moord op een linkse journalist in het buurland Ni caragua. Gewonde bij steekpartij Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM - De 20-Jarlge H. de J. heeft het afgelopen weekeinde ver wondingen in de borst opgelopen bij een steekpartij in een bar-danclng in Rotterdam. De dader, de 45-jarige 8- G. kon korte tijd later worden aange houden. De aanleiding tot de steek partij is nog onduidelijk. Israëlische troepen verspreiden demonstranten. TEL AVIV (AFP, Reuter, UPI) Op de westelijke oever van de Jordaan Is het Israëlische leger in actie gekomen om te verhinderen dat Arabische jongeren voor de tweede dag achtereen betoogden tegen de definitieve verbanning van twee vooraanstaande Palestijnen. Oud-minister Mosje Dajan van defensie heelt zijn teleurstelling erover uitgesproken dat de autoriteiten het advies van het hooggerechtshof naast zich neer legden, de notabelen een „proeftijd" te geven. Van onze redactie economie PARIJS/AMSTERDAM De „grootste olievondst uit de geschiedenis", die de Russen zouden hebben gedaan in het Westen van Siberië, is onderwerp van heftige discussie. aldus Kinney. Volgens hem heeft Rusland in juni van dit jaar bekend gemaakt dat het op tachtig plaatsen in Siberië boringen had verricht, en dat de resultaten daarvan „niet spec taculair" waren. „Er zit vrij veel olie in Russische bodem, aldus Kinney, maar het Is een moeilijke en boven dien zeer kostbare zaak. deze boven de grond te halen." ADVERTENTIE Hoge rente! De Amro Vaste Looptijd Rekeningen. Het hoogste rendement voor uw spaargeld bij de Amro Bank. Beleg uw geld voor 2,3,4,5 of 6 jaar. Geen bijkomende kosten. Vaste hoge rente voor de gehele looptijd. Uiteraard geldt: hoe langer uw geld vaststaat, hoe hoger uw gegarandeerde rente. Die rente is nu: De Amro Giro Extra Rekening. Gemakkelijk sparen u hoeft er niet voor naar de bank. Storten en opnemen doet u via uw betaal- of girorekening, ook als deze niet bij de Amro Bank loopt. Uw geld blijft direct opvraagbaar. Alleen over opgenomen bedragen betaalt u 2% opnamekosten. De extra hoge rente kunt u vrij opnemen. Die rente is nu: De verbanning in mei van de burge meesters van Hebron en Chalchoul, Fahd Al-Qawasme en Mohammed Milhem was rechtmatig, oordeelde het Israëlische hooggerechtshof vrij dag. Maar, zei het erbij, het is oppor tuun dat ze voorlopig in Cis-Jordanië blijven. Toen de autoriteiten toch overgingen tot verwijdering van de twee burge meesters. kwam het op de Bir-Set- universiteit bij Ramallah tot anti- Israëlische betogingen. Als nasleep' daarvan werden zondag nog twaalf studenten van deze universiteit door de militaire autoriteiten vastge houden. Het meisjesatheneum van Chachoul is voor onbepaalde tijd gesloten, na dat ook daar zaterdag een met ge weld gepaard gaande demonstratie was gehouden. Het Amerikaanse persbureau UPI meldde dit weekeinde dat een ambte naar van het Russische ministerie van geologie in Moskou het bericht heeft tegengesproken. Het Franse persbureau AFP deelde mee. dat het Russiche ministerie van geologie de berichten tot nog toe „niet heeft te gengesproken, noch bevestigd." De vondst werd vrijdag gemeld door het Franse vakblad voor de olie-in dustrie „Bulletin de l'Industrie Pétro- lière". dat het had van het Zweedse bedrijf „Petro-studies". Petrostudies zou het bericht rechtstreeks hebben gekregen van het Russische ministe rie van geologie. De Rotterdamse oliedeskundige prof. dr. P Ode 11 acht de vondst geenszins uitgesloten. Hoofdredacteur van het vooraan staande Amerikaanse blad „Oil and Gas Journal", G. T. Kinney, noemt de berichten over de vondst „ridicuul". Hij wijst erop dat de vondst helemaal niet nieuw is. maar al werd gedaan in 1965. „De bronnen zijn niet nieuw, noch zijn ze de grootste ter wereld". De CIA in Washington liet gisteren weten dat Petrostudies klaarblijke lijk refereert aan een grote hoeveel heid olie die op een diepte van SOOO meter in de Siberische bodem zit en die al jaren lang bekend is. Een Amerikaanse olie-geoloog, die de activiteiten van Rusland op dit ge bied op de voet volgt, meldt: „Een olieveld van die afmetingen (één mil joen vierkante kilometer) bestaat eenvoudig niet." De Amerikaanse investeerders-gi gant „Lynch Pierce and Smith" acht de vondst hoogst onwaarschijnlijk maar aannemelijk dat de vertaler, bij de vertaling van de stukken uit het Russich. een decimale punt verkeerd heft geplaatst. DEN HAAG (ANP) Voor VVD-voorzitter Korthals Altes is een verdere verlaging van het bedrag waarop de hypotheek rente niet meer aftrekbaar is voor de belastingen „onbe spreekbaar". Het kabinet heeft onlangs voorgesteld dit be drag op 540.000 gulden vast te stellen, maar het CDA heeft een initiatiefwet ingediend waarin staat dat dit bedrag op 480.000, lager dus, vastgesteld zou moeten worden. Verbanning De verbanning van de twee burge meesters geschiedde ln mei, als repre saille voor het ln koelen bloede doden van zes joden. De autoriteiten moti veerden de uitwijzing met te zeggen dat de (Palestijnse) burgemeester hun onderdanen hadden opgezet te gen het Israëlische gezag. Ze moch ten echter het land weer in. nadat vastgesteld was dat de zaak onder de jurisdictie viel van een burgerlijke rechtbank en in de laatste instantie van het Israëlische hooggerechtshof. Dat gaf vrijdag zijn fiat aan de han delwijze van de militaire autoriteiten. De WD-voorzitter. die het een en ander opmerkte voor de TROS-radio, zaterdag, vindt het op zich niet on aanvaardbaar dat er een grens wordt gesteld aan de hypotheekrente-af trek. Nu er op andere gebieden, bijvoor beeld bij persoonlijke leningen, de aftrekmogelijkheden worden be perkt. is het logisch dat ook bij de hypotheken grenzen worden gesteld, meent Korthals Altes. Al was het alleen maar om allerlei ingewikkelde fiscale constructies te voorkomen. Hij meent echter dat de grens van 540.000 gulden (het hoogste bedrag dat in de tabel van de huurwaarde- forfait voor komt) een duidelijk, al in de wet voorkomend, bedrag is en dat hiermee verder niet moet worden ge rommeld. Wat betreft het abortus-debat in de Tweede Kamer zei de VVD-voorzitter in dezelfde radio-uitzending, dat hij vindt dat het kabinet zijn wetsont werp niet moet intrekken. De minis ters hebben hun best gedaan om tot een aanvaardbaar compromis te ko men en het is ook voor de VVD acep- tabel als het beslissingsrecht van de vrouw er duidelijk in tot uitdrukking komt. aldus Korthals Altes. or Hennle Serfonteln •HANNESBURG In de zesenzestig jarige geschiedenis van de Wafrikaanse Nationale Partij heeft er zelden zo'n hevig gevecht plaats als nu tussen de pragmatische eerste minister Botha en de rWlerkrampte" rechtervleugel van de partij. een reeks vreemde ontwikkelingen de Iste tijd dringt de vorige jaar mei tot reden gedwongen president John Vorster steeds meer op de voorgrond als grote n achter de schermen. Hij geeft steun een bondgenootschap van conservatie- Hguren binnen en buiten de Nationale tij. die erop uit zijn Botha's afdwalen i ..het rechte pad" van het Afrikaanse lonalisme tegen te gaan. flens een toespraak beschuldigde pre- it Botha het vorige weekeinde Vorster er Gtolijk van. dat hij hem in de rug aanviel overigens zonder diens naam nadrukke- »te noemen. In zijn toespraak vroeg te namelijk de identiteit „van de man als een moordenaar rondwaart door het 'd met een dolk in zijn hand om de eerste Mster van Zuid-Afrika in zijn rug te kg ze opmerking was een reactie op onthul- V '&en tien dagen daarvoor in de Rand Mail in die krant stond een fotocopie leen ontwerp document van het rapport n de commissie Erasmus. dat Botha in a bezit zou hebben gehad nog voordat het M gepubliceerd. In het ontwerp waren een niet nader geïdentificeerd hand gift enige veranderingen aangebracht. 'eigementen ®l?ens het rapport van de commissie Eras- jjs zijn de ontwerp-teksten van het eerste PPort en van het hoofdstuk over Vorster "et derde en laatste rapport voorgelegd aan premier Botha, voordat de tekst in de commissie akkoord werd bevonden en ge publiceerd Deze onthullingen waren aanleiding tot een reeks dreigementen, ontkenningen en be schuldigingen van de kant van de premier. De Rand Daily Mali sloeg daarop vorige week maandag terug door de publicatie van een afschrift van een met de hand geschre ven brief die was ondertekend door Botha, waarbij hij een afschrift van het eerste rapport aan iemand toestuurde. Volgens kranten die op de lijn-Botha zitten kan die brief alleen gericht geweest zijn aan de toenmalige president Vorster. De positie heeft nu opdracht gekregen een onderzoek in te stellen naar mogelijk dief stal van staatseigendom. Hoge functiona rissen ondervroegen niet alleen de hoofdre dacteur en journalisten van de Rand Daily Mail en The Star, maar ook oud-president Vorster zelf Zoiets is in de Zuidafrikaanse geschiedenis nog niet eerder voorgekomen. Geest Het is al enige tijd bekend, dat Vorster heeft laten blijken in het bezit te zijn van docu menten die wel eens ernstige schade zouden kunnen berokkenen aan de positie van pre mier Botha. Enkele weken voor de onthul lingen ln de pers kreeg ik te horen dat Vorster en zijn aanhangers van plan waren het materiaal begin volgend jaar te gebrui Premier Pieter Botha ken, zodat de publicatie ervan zou samen vallen met een conflict binnen de parle- mentsfractie van $e Nationale Partij. De laatste ontwikkelingen in het voortsle pende Muldergate schandaal maken, ander half jaar nadat het derde Erasmus-rapport leidde tot het weinig eervolle vertrek van Vorster uit de politiek, duidelijk dat ér nog steeds heel wat onopgehelderde zaken zijn. De geest van Muldergate waart nog steeds rond en bedreigt nu zelfs de eenheid van de Nationale Partij. De centrale figuur in het verzet van de rechter zijde is oud-premier en oud-presi- Oud-president en premier John Vorster dent John Vorster. Hoewel hij te oud is en een te slechte gezondheid heeft om nog een politieke come-back te maken, wordt hij voortgedreven door wraakgevoelens en een passie om zijn naam te zuiveren. Hij voelt zich niet eerlijk behandeld door de commis sie Erasmus en meent op een onrechtvaar dige manier uit zijn ambt te zijn ontzet. Het voorwerp van zijn wraak is premier Botha zelf. De verstandhouding tussen beide man nen is nooit erg denderend geweest sedert Vorster in 1966 Botha versloeg in de strijd om de post van premier Fundamentele verschillen over de te volgen politiek speelden in het verleden maar een marginale rol in de confrontatie tussen Bot ha en Vorster. Ook toen Vorster premier werd was er vernet van de rechter vleugel, en dat leidde twee jaar later tot het vertrek van vier parlementsleden en tot de oprich ting van de Herstigte Nationale Partij. Ook de toenmalioge rechter vleugel beschuldig de Vorster destijds ervan een „pragmati sche liberaal" te zijn. Andere koers De kloof tussen beide mannen verbreedde zich toen Botha in september 1978 premier werd en onmiddellijk een van Vorsters be leidslijn afwijkende koers insloeg. Volgens medestanders uit zijn kring heeft Vorster duidelijk gemaakt, dat hij als president de ondertekening zou weigeren van wetten die de controversiële landwet van 1936 zouden veranderen. In dat jaar werd bepaald dat slechts dertien procent van het grondge bied van Zuid-Afrika de totale omvang van de Bantoestans zou omvatten. Een derge lijk optreden van de president zou zich overigens niet verdragen met de grondwet, maar het zou een aardige manier geweest zijn om het conservatieve verzet tegen pre mier Botha te bundelen. De aanhang van Vorster beweert nu dat Botha het informatieschandaal heeft ge bruikt om de president aan de kant te schuiven. Eerder dit jaar liet Vorster al een politieke bom ontploffen door tijdens een rede in Bloemfontein de orthodoxe princi pes van de Nationale Partij nog eens na drukkelijk te herhalen. Daarmee nam hij openlijk afstand van Botha's afwijkende ideeën op het terrein van landbezit, meer rechten voor de zwarte bevolking in de steden en een nauwere samenwerking met de twee miljoen kleurlingen. Sinds die tijd heeft Vorster een reeks ont moetingen gehad met dr. Andries Treur- nicht, de conservatieve leider van de Natio nale Partij in Transvaal die de leiding heeft van de oppositie binnen de partij tegen de politiek van Botha. Bij deze besprekingen zou ook Lourens Muller betrokken zijn. een vroegere vertrouweling van Botha die juist werd verslagen in de strijd om het presi dentschap en verder A. H. de Plessis, de leider van de Nationale Partij in Namibië en de vroegere minister van justitie Jimmy Kruger Het meest opmerkelijk in dit verband is, dat Vorster in toespraken tot Zuidafrikaan se culturele kringen de loftrompet heeft gestoken op de Herstigte Nationale Partij, die geen parlementszetels heeft en in het verleden Vorster regelmatig hard heeft aan gevallen. Multiraciaal De strijd spitst zich nu toe op de kwestie van de kleurlingen. De conservatieven ver denken Botha ervan, dat hij de onlangs benoemde multiraciale presidentiële raad (met blanken, kleurlingen en Indiërs) wil gebruiken om pressie van de conservatieve leden van de Nationale Partij te omzeilen en af te stevenen op een rechtstreekse ver tegenwoordiging van kleurlingen in het par lement. Zoiets zou haaks staan op het offi ciële beleid van de Nationale Partij. Botha heeft op de groeiende kritiek inmid dels laten laten weten dat hij eventueel een referendum zal uitschrijven om de constitu tionele veranderingen ten aanzien van kleurlingen en Indiërs goedgekeurd te krij gen. In de nasleep van de verwikkelingen met betrekking tot de documenten van de commissie Erasmus, hebben Afrikaanse kranten openlijk gesuggereerd dat Vorster direct of indirect veantwoordelijk is voor lekken naar de Engelstalige pers. Voor de blanke Zuid-Afrikanen is het tweegevecht tussen Vorster en Botha een traumatische ervaring. Nog nooit hebben de Zuidafri kaanse leiders zo vechtend over straat ge rold

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7