President Iran vraagt aftreden premier Rajai Kiestiwkado Portugal kiest Eanes ca Caravan IJsbal velt Ajaxied Jansen Dreigende brief aan ayatollah Khomeini Mistbanken HET WEER etNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Herrie om tekenen Taiwan-brief Trouw Bezafgüoaw een meowe abonnee Lees een krant met ovcrtnigmffTTöi/Vy Zimbabwe en Tanzania voor sancties President krijgt meer dan helft van stemmen Publiek in Rotterdam toont ongenoegen 6 tint 14 dec. Formaldehyde blijkt kankerverwekkend In de ochtend mistbanken Overigens perioden met zon en voornamelijk in de kustprovincies een enkele sneeuwbu. Middagtemperatuur van +5 graden aan de kust tot -1 graad in het zuidoosten van het land Tot matig en aan de kust tot vrij krachtig toenemende wind uit noordwest tot west. windkracht 4 tot 5. Morgen en overmorgen. Veel bewolking met later at en toe regen Invallende dooi met belangrijk hogere temperaturen door James Dorsey rouw PAGINA 2 Tuinieren schijnt heilzaam te werken PAGINA 3 Driehonderd gevaarlijke vuilnisbelten in ons land PAGINA 4 Visueel theatraal toneel Zimmermans tafelmuziek Lukaspassie verpletterend PAGINA 6 Brieven van lezers PAGINA 7: 'Prijsbeleid moet straffer PAGINA 5 VS waarschuwen Moskou opnieuw PAGINA 9 'Scheppie' al 55 jaar marktkoopman TEHERAN De Iraanse president Bani Sadr heeft bij ayatollah Khomeini aangedrongen op het ontslag van de regering-Rajai. De spanning tussen de radicale geestelijkheid en de meer pragmatisch ingestelde stroming onder leiding van de president is sterk opgelopen door het uitlekken van de brief die Bani Sadr op 31 oktober aan de ayatollah schreef Zowel de fundamentalisten ais het gematigde kamp verwachten dat Khomeini zich binnen enkele dagen openlijk zal uitspreken over de kwes tie en dat hij een poging zal doen een verder oplopen van de confrontatie te vermijden. Khomeini, die sympathie koestert voor de radicale geestelijk heid. is niet erg gelukkig met de poli tieke opstelling van Bani Sadr. Hij vreest dat de plannen die Bani Sadr heeft voor de economie van het land uiteindelijk weinig ruimte zullen la ten voor de geestelijkheid Rampzalig In zijn brief aan ayatollah Khomeini, waarvan de inhoud dezer dagen uitr lekte, stelt Bani Sadr dat ..de aanwe zigheid van de huidige regering ramp zaliger voor het land is dan een oor log". De president geeft hierin lucht aan zijn emoties met de woorden: „Alleen Allah weet dat geen presi dent hem zoveel verkeerds heeft aan gedaan als ik. Maar ik heb dit alle maal gedaan omdat ik in mijn uit spraken geloof. Het is een zaak van leven of doos voor het land Bani Sadr klaagt dat de ayatollah tot dusver al zijn waarschuwingen in de wind heeft geslagen. Hij wijst in dit verband op het volgende: In plaats van het 2oeken naar een oplossing voor de gijzelingskwestie „vanuit een krachtige positie, moeten we die zaak nu oplossen vanuit een zwakke positie, één van overgave." „De regering is haar positie onwaar dig en het lot van het land moet niet overgelaten worden aan mensen die zelfs geen flauwe notie hebben van de positie van het land en aan mensen met minimale capaciteiten." De pre sident trekt in dit verband een verge lijking met Groot-Brittannië ton tijde van de tweede wereldoorlog, toen pre mier Chamberlain vervangen werd door Churchill. Vervolg op pagina 5 TEHERAN (AFP) Een groep van vijf geestelijken gaat proberen de verschillen tussen de Iraanse funda mentalisten en pragmatici tot een oplossing te brengen. Dit meldden Iraanse kranten gisteren. Het besluit 'hiertoe zou genomen zijn tijdens een bijeenkomst tussen premier Rajai. president Bani Sadr en parlements voorzitter Rafsanjani. De Iraanse leider ayatollah Khomeini waar schuwde dit weekeinde voor een „duivels" komplot om het volk van de geestelijkheid en het leger te scheiden. Kleefrektame op brief moet in VS post redden LOS ANGELES (AFP. - De Verenigde Staten hebben de oplossing gevonden voor de voortdurende verliezen van hun PTT-bedrijven. Barry Goldwater. zoon van de conservatieve senator van de staat Arizona, heeft het idee gelanceerd, de paar vierkante centimeter oppervlakte van de postzegel te gebruiken als re- klame-mimte. Ondernemingen kunnen er.- uiteraard tegen be taling. hun naam of symbool op laten drukken. Als de post bedrijven veertig cent voor de ze advertentieruimte vragen, levert de operatie per jaar een slordige 2.4 miljard gulden op. heeft Goldwater berekend Goldwater heeft zich inmiddels de woede van de Amerikaanse postzegelverzamelaars op de hals gehaald, die het voorstel een „aanfluiting van de filate lie" noemen. p H 38STE JAARGANG NR 11116 - MAANDAG 8 DECEMBER 1980 LOSSE NUMMERS 65 CENT van onze Haagse redactie DEN HAAG Minister Van der Klauw (buitenlandse za ken) is „in zijn wiek geschoten" over berichten dat hij zou heb ben geweigerd samen met mi nister van Aardenne (economi sche zaken) een brief aan de Tweede Kamer te onderteke nen over de levering van Neder landse onderzeeboten aan Tai wan. Zoals gemeld was Van der Klauw tegen deze transactie, maar heeft hij zich door het kabinet laten overhalen. „Minister Van der Klauw zal zich niet aan zijn verantwoor delijkheid voor dit kabinetsbe sluit onttrekken. Hij zal het samen met minister Van Aar denne in de Tweede Kamer verdedigen", benadrukte gis teravond de woordvoerder van buitenlandse zaken. Volgens hem heeft het echter nooit In de bedoeling gelegen dat mi nister Van der Klauw ook de brief aan de Kamer zou onder tekenen „Dat doet minister Van Aardenne alleen, die is uit eindelijk verantwoordelijk voor de export-vergunning", al dus de woordvoerder van bui tenlandse zaken. Kaartemnap Europa (A) Twct Dick Bnma poppetjes (B) De kaarten van alle landen van Europa Twee leuke hangpoppetjes van stof in een handig formaat boekje. Origineel Dick Bnina Donkerbruine kunstlederen omslag. ontwerp op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. gekookte Als onderlegger of voor de sier. eieren. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: ft>stcode en plaats: Uw naam: Uw adres.- - Fbstcode en plaats: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA DB. CDC. DD. (aankruisen a'.u.b Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264 Be woordvoerder van premier V* Agt wees er echter op dat ovtt de vraag wie precies de brief aan de Kamer moet on dertekenen nog helemaal geen besluit is genomen. „Die zaak is niet in het kabinet aan de orde geweest, daarover moet de komende dagen nog beslist worden Premier Van Agt heeft zich er nog helemaal niet mee beziggehouden". aldus de woordvoerder van de Rijks- lichtingsdienst De brief aan de Kamer wordt in ieder geval deze week verwacht zodat de Kamer op grond van de daarin gegeven informatie een debat over de levering aan Taiwan kan houden Ongerustheid De vakbonds-afdelingen van de Rotterdamse stuwadoorsbe- drijven Multi-Terminals en Muller-Thomsen hebben in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer Dolman, hun rerontrustlng uitgesproken I over de door het kabinet afge- 1 geven exportvergunning voor I de levering van onder meer duikboten aan Taiwan. De lerknemers van de twee be- kijven zien hun werkgelegen heid in gevaar komen en eisen iulrekking van de exportver gunning. Vooral bij Muller- Tbomsen wordt veel handel verladen bestemd voor en af komstig uit de volksrepubliek China. De sneeuw die in de nacht van zaterdag op zondag viel, zorgde gisteren op vele plaatsen vpor een fraai aanzicht, zoals bij de; haven van Muiden met het Mui- derslot op de achtergrond. Het verkeer ondervond echter over last van de gladheid ten gevolge van de sneeuwval en de gisteren opgekomen mist. Meer nieuws op pag. 3 SALISBURY (AP. Reuter) - Zim babwe en Tanzania hebben zich uit gesproken voor economische sancties tegen Zuid-Afrika. voor het geval dat land zich blijft verzetten tegen een vredesplan van de Verenigde Naties voor Namibië (Zuidwest-Afrika). Na mibië wordt door Zuid-Afrika on rechtmatig bestuurd. De uitspraak kwam aan het slot van een bezoek van de Tanzaniaanse pre sident Nyerere aan de Zimbabweaan- se premier Mugabe. door Jan Halkes LISSABON De eerste uit slagen van de presidentsver kiezingen in Portugal vielen in het voordeel van generaal Antonio Ramalho Eanes uit. Zijn belangrijkste rivaal, ge neraal Soares Carneiro, bleef systematisch enkele percen tages beneden de resultaten van zijn demokratische Alli antie bij de parlementsverkie zingen in oktober. De Portu gese televisie meldde gister avond laat dat Eanes op basis van de toen bekende resulta- Van onze sportredactie AMSTERDAM De rentree in de Feyenoord-kuip heeft voor de in Ajax-shirt gestoken Wim Jansen gisteren slechts zeventien minuten geduurd. Jansen moest zich toen laten vervangen. Door een licht beschadigd hoorn vlies was zijn gezichtsvermogen te veel verminderd om het als topper geafficheerde, maar op een loterij uitgelopen duel tussen Feyenoord en Ajax te beëndigen. Een tot ijshal omgevormd brok sneeuw had Wim Jansen aan het einde van de war- ming-up getroffen. De bal was één van de vele, die het opgehitste pu bliek naar zijn voormalige lieve ling smeet. Als weinig verheffende niting van het ongenoegen, dat de overstap van Jansen naar Ajax be geleidde. Feyenoord-Ajax was ove rigens één van de weinige betaald voetbaldnels die dit weekeinde kondra worden afgewerkt. De tota le oogst in het betaalde voetbal was zeven wedstrijden groot. De NOS zal woensdagavond een recht streekse televisieuitzending ver zorgen van de wedstrijd AZ'67- Radnicki. Dit duel voor de derde ronde van de UEFA Cup wordt in Alkmaar gespeeld. De eerste ont moeting eindigde tien dagen gele den in een 2-2 gelijkspel. De uitzen ding (met commentaar van Theo Reitsma) begint om 20.10 uur op Nederland 1. ten meer dan de helft van de stemmen zou halen. De demokratische Alliantie haalde in oktober 47 procent van de stemmen. Dat gaf haar een grote absolute meer derheid in het parlement vanwege het in Portugal geldende districten stelsel. Bij de presidentsverkiezingen geldt dit stelsel echter niet en wint de kan didaat met meer dan 50 procent van de uitgebrachte stemmen. Wanneer noch Eanes noch Soares Carneiro in deze eerste ronde boven de 50 procent uitgekomen zou zijn, was een tweede ronde noodzakelijk geweest. In dat geval was Eanes echter opnieuw de grootste kanshebber omdat hij dan had kunnen profiteren van de stem men die gisteren nog op de linksradi- kale kandidaat Otelo de Carvalho werden uitgebracht. Otelo zal op de derde plaats eindigen met tussen één en drie procent van de stemmen. De drie overige kandidaten, Pires Veleso, Galvao de Melo en 'Aires Rodrigues. behaalden bij de eerste uitslagen niet meer dan 0.99 procent leder Demonstratie Het overlijden van premier Sa Car neiro twee dagen voor de presidents verkiezingen lijkt de uitslag niet in het voordeel van de Demokratische Alliantie te hebben beïnvloed. Zijn begrafenis zaterdag werd in kringen van de oppositie als een massale de monstratie ten gunste van de Demo kratische Alliantie gezien. Toch blij ken veel conservatieve kiezers in Soa- ADVERTENTIE AMSTERDAM Geopend van 10-17 en 19-22 2alerdag en zondag 10-17 loegang f 750 kinderen tot 14 ia-f d Voordelige Trein-Toegang-txije"-?" bo NS-stations res Carneiro niet hetzelfde vertrou wen te stellen als in de overleden eerste minister. Met de verkiezing van Eanes belooft Portugal nog een moeilijke periode tegemoet te gaan Sa Carneiro en vice-premier Freitas do Amaral dreig den voor de verkiezingen uit de rege ring te stappen als Eanes zou worden gekozen. Verwacht wordt dat de nu premier geworden Freitas do Amaral deze gelofte gestand zal doen. ook nu Sa Carneiro overleden is. Sa Carnei- ro's partij, de PSD. vergadert van daag over de opvolging van haar leider. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De stof formaldehyde, die veel wordt toegepast in spaan plaat, blijkt kankerverwekkend te zijn. Dit is gebleken uit onderzoek dat in de Verenigde Staten in op dracht van de chemische industrie is verricht Bij het onderzoek is komen vast te staan dat lage concentraties van deze stof kanker aan de luchtwegen van zowel ratten als muizen veroorzaakt. De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in het wetenschappelijke tijdschrift Cancer Research, waarna eind november in de Verenigde Sta ten een internationale conferentie over het onderzoek werd gehouden. De Nederlandse norm voor formalde hyde in de lucht is 0,1 ppm (delen per miljoen). Bij het Amerikaanse onder zoek werden de proefdieren geduren de anderhalf jaar zes uur per dag en vijf dagen per week aan 15 ppm for maldehyde blootgesteld, waarbij één op de zes ratten kanker aan de luchtr wegen kreeg. Waarschijnlijk zullen op grond van het resultaat van het Amerikaanse onderzoek de normen voor formalde hyde worden verscherpt. Volgens het ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne is het echter nog niet duidelijk wat de consequenties zullen zijn, omdat de resultaten nog niet volledig ter beschikking staan. EINDHOVEN (ANP) - De politie heeft de dertigjarige S. V. uit Eindho ven aangehouden. De man heeft be kend dat hij de afgelopen zeven jaar van de sociale dienst ten onrechte 66.000 gulden heeft geïnd. Bij de uit keringsaanvraag in 1973 had de ver dachte opzettelijk een deel van zijn inkomen verzwegen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1