Twijfelachtige punten in voorlichtingsboek 1 Jongeren: Ze horen eigenlijk nergens bij Radio- en televisieprogramma's I Hoe dan ook, voor Mayle is dat het punt van waaruit hij aan kleine ig kinderen gaat vertellen waar ze vandaan komen en hoe ze gemaakt iDE KEIZER EN DE NIEUWE GOD el Even puzzelen HET WEER Weerrapporten Begin van het eind AANDAG 8 DECEMBER 1980 Tl TROUW/KWARTET 15 gd idem door Jelle Jan Klinkert Zouden er echt nog ouders zijn die hun kinderen vertellen dat ze door de ooievaar zijn gebracht, in het bi ziekenhuis gekocht of in vaders Ti glaasje bier zijn gevonden? P. May- le gaat daar in zijn boek „Waar kom ik vandaan" wel van uit. Tevens neemt hij aan en dat vertelt hij zijn lezertjes van naar ik schat tus sen de vijf en acht jaar ook dat juders het moeilijk vinden, rood gorden en gaan stotteren wanneer ze willen vertellen hoe „het" in el kaar zit. )5\ Ik twijfel eerlijk gezegd aan de juistheid van deze uitgangspunten, zonder overigens een erg hoge pet op te hebben van de kwaliteit van de seksuele voorlichting die de meeste jonge mensen krijgen. zijn. Hij doet dat door middel van korte teksten en wat komisch aan doende kleurentekeningen. Alles bij elkaar '.s het technisch gezien wat simpele maar jui6te voorlichting. Minder Juist is de po ging van de schrijver de gevoelens over te brengen die gepaard gaan met vrijen en het krijgen van kinde ren. Het lijkt me toch al de vraag óf dat aan kinderen van 5 tot 8 duide lijk te maken is. maar de wijze waarop Mayle dat probeert is bij- voorbaat tot mislukken gedoemd "Niezen' Een voorbeeld levert de voor mij onvergetelijke tekst, waarmee de auteur een orgasme voor kleuters verklaart: „Maar Je weet wat het is om al heel lang een kriebelende neus te hebben en om dan eens heel erg hard te niezen. Zo'n gevoel is het ongeveer." Voortaan zal ik nooit meer zonder bijgedachten kunnen niezen. Het uitgangspunt de vraag: waar kom ik vandaan? brengt mee dat er een sterke relatie wordt gesugge reerd tussen vrijen en kinderen krij gen. Het een lijkt in dit boek auto matisch tot het ander te leiden. En in verband met de moeite die vrijen, zwangerschap en bevalling alle maal voor de ouders meebrengen verzekert de auteur zijn Jonge lezers in de laatste zin van het boek: „Ze (de ouders) deden het allemaal om dat ze Jou zo graag wilden hebben." Was het maar wéér, denk ik dan. Zelfs kleine kinderen moet Je dit soort mystifikaties niet zomaar ver kopen. Daarom geldt voor dit voor- lichtlngaboek: aardig, maar het ge bruik ervan eist een zekere waak zaamheid van de ouders. Ditzelfde geldt voor een soort ver volg op het vorige boek van de hand van dezelfde auteur onder de titel: Wat gebeurt er nu weer met me? Dit boek is bedoeld voor pubers tussen de tien en veertien Jaar oud en het geeft vooral informatie over de li chamelijke aspecten van de ontwik keling van kinderen in deze leeftijd. Ook hier treffen we weer de komi sche tekeningen en korte teksten- aan. Ik zou me kunnen voorstellen dat kinderen in de bedoelde leeftijd behoefte hebben aan meer informa tie dan dit boek biedt, hoewel dat gene dat erin staat zeker Juist en nuttig is. Opmerkelijk is wel. dat het verschijnsel homoseksualiteit geheel ontbreekt. Zo hou je, on danks alle schriftelijke voorlich tingsmaterialen, als ouders toch al tijd wel wat te doen. P. Mayle: Waar kom ik vandaan/ Wat gebeurt er nu weer met me? Uitg.: Elsevier, Amsterdam. fat bezielt jongeren die rondhangen in snackbars en Dort» portieken, die met hun P'oj brommers door de straat enstuiven en die als het even ioi.'I|kan een knokpartij uitlok ken? Het is een vraag die veel mensen benauwt, maar waarop weinigen het ant woord weten. Jan Hazekamp, schrijver van het bock „Arbeidersjongeren" (Boom. Mcppel, 19.50), pretendeert niet het antwoord te weten, maar hij is wel serieus bezig het te zoeken. Vol gend Jaar hoopt hij een sociaal- pedagogisch onderzoek op dit ter rein af te ronden, en dan zullen we er wel meer van horen. In zijn nu verschenen boek geeft hij alvast een voorproefje Jongeren verkeren door allerlei om- ihndlgheden in een moeilijke posi tie. Hazekamp spreekt zelfs over „het- ongerief van het Jong zijn". Jongens en meisjes van veertien, vijftien, zestien jaar hebben veel plichten en weinig rechten. Althans, zo ervaren zij het zelf vaak. Er be staat een kloof tussen hun verwach tingen van het leven en de werke- Ujkheid. Ze horen eigenlijk nergens bij: de afhankelijkheid van het kind hebben ze achter zich gelaten. Maar ze zijn evenmin volwassen. Eigen terrein Die spanning wordt nu misschien sterker gevoeld dan vroeger. Vooral arbeidersjongeren ervaren dat. Zij zoeken daarom in hun vrije Ujd een. eigen terrein, waarop zij hun gang kunnen gaan. Daarbij verzetten zij zich tegen de wereld van de volwas senen. ook tegen de wereld van hun eigen ouders. Hazekamp geeft een aantal voor beelden van het gedrag van jonge ren die in Jeugdbenden opereren. Daaruit blijkt dat het er hun vooral om gaat onder elkaar te zijn. Bin nen de groep zoeken ze gezelligheid. De school is saai, het werk verve lend, als je geen werk hebt ls het nog vervelender, en thuis, ach daar zitten ze tv te kijken. Als je er met de groep op uittrekt, beleef je ten minste nog eens wat. Hazekamp wijst nog op twee gege vens, die van belang kunnen zijn bij het verdere onderzoek. Het eerste ls dat arbeidersjongeren misschien wel meer problemen hebben dan andere groepen Jongeren, maar dat hun situatie In wezen niet zoveel verschilt. Het dilemma van ener zijds afhankelijk zijn en anderzijds onafhankelijk willen zijn. ls er voor alle Jongeren. Meisjes bijzaak Een tweede ontdekking ls dat de positie van meisjes heel anders is dan die van jongens. Zelfs als ze uit hetzelfde milieu Komen en tot de zelfde bende behoren. In een Jeugd bende, waar ook meisjes Inzitten, domineren de Jongens. Over meis jes wordt gedacht op een wijze die je in dit feministisch tijdperk niet voor mogelijk zou houden. Meiden? Af en toe moet je ze slaan, zegt een van de jongens. En zijn makker beaamt dat: Ja. anders worden ze de baas; vrouwen zijn net als ne gers: het zijn slaven. Dit soort uitlatingen mag je niet generaliseren. Hopelijk zijn het toch uitzonderingen. Maar de stu die van Hazekamp maakt duidelijk, dat we nog heel wat aan de weet moeten komen, voordat we goed inzicht hebben in het verschijnsel van de Jeugdbende. Een reden om uit te kijken naar het volgende boek. Jan Haxekamp: „Arbeidersjonge ren" Uitg. Boom, Meppel. Prijs 19.50. P. J. H. 1 (zon staat loodrecht boven de zee id Marmora en doet de lucht op het itervlak zenderen van de hitte. Ti enkel vLssersscheepje ligt, met ngend zeil, verdroomd te wachten een zuchtje wind. ihet eind van een landtong, die ver ^springt in zee, staat een stralend paleis. Het is de nieuwe residentie li keizer Diocletian us. Hij heeft het til ontworpen met zijn beide langge- kte vleugels. De keizer is een harts- ihtelijk bouwheer. Opzettelijk ft hij de plek op de landtong uit lazen Kpaleis is een onneembare vesting, ■drie zijden door water omsloten. 1de achtergrond verrijst het don- gebergte van Klein-Azië en op van die berghellingen ligt het idje Nicomedia. «winning op de Perzen, betekent die naam. Een gunstig voorteken. De keizer ls een bijgelovig man en de Perzen vormen een gedurige bedrei ging aan de oostgrens van het reus achtige Rijk. Diocletlanus gelooft in voortekenen, als de primitiefste hel den. Toen de opperpriester te velde, Eugenlus, In de ingewandkronkels der offerdieren, geslacht voor het leg gen der fundamenten, gunstige voor tekenen zag, was spoedig het bevel tot de bouw gegeven. Hier mag de keizer, onder de zegen der goden, rust verwachten. Voor één der open ramen van kamer 36 staat hij uit te zien over de lome deining van de zee. Kamer 36 is het veiligste vertrek van het hele palels. Zij ligt aan het uiteinde van de féohtervleu- gel en kan alleen bereikt worden via kamer 35, waar dag en nacht zich een wachtcommandant bevindt. Op haar beurt ls kamer 35 slechts toegankelijk door kamer 34. de grote wachtzaal van de lijfgarde. En moch ten deze voorzorgsmaatregelen nog niet afdoende zijn voor 's keizers vei ligheid, dan is er nog een geheime uitweg. Alleen de keizer weet daar van. De architect heeft het niet na verteld hem is na de voltooiing van het gebouw voor altijd het zwij gen opgelegd. De vloer van kamer 36 bestaat name lijk uit een kunstig mozaïek, een reus achtige landkaart het Romeinse Rijk voorstellend. De grenzen Zijn met rood aangegeven. Toepasselijk er ls daar de laatste anderhalve eeuw heel wat barbarenbloed vergoten (In het binnenland hadden trouwens ook wel enkele rode plekken mogen zijn aangebracht). Bij de kamerdeur is met fraaie kleuren het beeld van de zonnegod ingelegd. Als pendant prijkt aan de raamzijde de maango din. Luna (maan) staat er onder in door Jelle Wytzes ■J H. Kok n.v. Kempen BmaH gouden letters. Eén druk met de voet op de hoek van de letter Len er klapt een luik open. Met een sprong ln de diepte kan de ke'zer zich in veiligheid stellen. Oeen gemakkelijke afdaling voorwaartoch te verkie zen boven een gedwongen afdaling naar de Hades. Het ls vreemd stil ln het palels. Ook roert zich geen levend wezen tussen de witte huisjes op de verre berghel ling. Het paleisgarnizoen heeft de schaduw opgezocht en doet een mid dagslaapje. De keizer houdt geen siësta. Dat zit er nog bij hem ln uit de tijd, toen hij met de troep te velde trok en de vijand niet vroeg, of hij tegen het hete middaguur soms ook ongelegen kwam. Diocletlanus heeft een emmer koud water laten aanruk ken om zijn voeten ln te koelen. Een paardemiddelmaar het houdt hem uit de slaap. Kletsnatte voetsporen lopen heen en terug tussen de marmeren werktafel in het midden van het vertrek en de ramen met het uitzicht op de zee. Diocletlanus is onrustig. De mlddag- vrede op het wijde water kalmeert hem niet. In tegendeel, de stilte heeft iets beklemmends. Hij voelt zich om ringd door een onbestemde dreiging. Hetzelfde gevoel besluipt hem als lang geleden, toen hij met zijn stoot- troepen een vijandelijke stad binnen trok door de verdacht lege en stille straten met de loerende blikken ach ter gesloten deuren en vensters. Zou de legende waar zijn, dat op 't dodelijk middaguur demonen rond waren. om de mens te verschrikken? In de ademloze stilte klinkt luid het bonzen van 's keizers hart. Wat is er toch met hem? Radio vandaag HILVERSUM I (298 m> 07.02 (S) Een goede morgen met Ton Daalhuisen. (08.20 Ak- tua). 09.03 (S) Continu Muziek. 10.30 (Te gast bij John Woodhouse en Herman Em- mink. 11.02 (S) Tunes van toen. 12.03 (S) De Heer en-Mevrouw de Bok met Nederlands Fabrikaat. 13.03 (S) Aktua. 13.20 (S) Raad een lied...of niet. 14.02 (S) Gerard de Vries draait op verzoek. 16.02 (S) De tien om kindershow. 16.30 (S) Café-Chantant. 17.02 (S) Toerja-Toernee. 18.11 (S> Aktua. 18.25 (S) De verhalen van Virgilius van Tuil. 18.30 (S) Rollebolleradio. 18.45 (S) Het zes de continent. 19.02 (S) TROS-Country. 20.02 (S) Voorzichtig breekbaar. 20.30 (S) Peekei - ongezouten. 21.02 (S) TROS Dan sparty. 22.02 (S) Aktua-sportcafé. NOS: 23.00-24.00 (S) AVRO: 00.02 Pirn Jacob's Platenscala. 01.02 (S) in the still of the night. 02.02 (S) AVRO's servicestation. HILVERSUM U (402 m) NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Het levende woord. 7.30 Nieuws. 7.36 Hier en nu. 8.00 Nieuws. 8.11 Te Deum Laudamus. 8.30 Nieuws. 8.36 Hier en nu. 9.00 Gymnas tiek voor de vrouw. 9.10 Waterstanden. 9.15 NCRV's scheepsradio. 9.20 Journaal voor de scholen met kinderpanel 9.30 Plein publiek. 11.00 De wereld zingt Gods lof. 12.00 Boer en tuinder OVERHEIDS VOORLICHTING: 12.16 Uitzending voor de landbouw. NCRV: 12.26 Mededelingen voor land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.36 Hier en nu. 13.00 Nieuws. 13.11 Kerk vandaag. 13.30 Onder schooltijd. NOS: 14.30 Klankbeeld. NCRV 15.15 Woord in de middag. 15.30 In 't zilver. 16.30 Focus. 17.00 (S) Tempo giusto. 17.24 Mededelin gen 17.30Nieuws. 17.35 Hier en nu. 18.00 (S) Muziek in vrije tijd. P.P.: 18.50 Uitzen ding van de PvdA. NCRV: 19.00 (S) Steen in de vijver. 20.00 (S) Drie Bijbelse lofzan gen. 20.40 (S) Het 6e Internationale Bruck- nerfest Linz. 21.30 (S) Literama-maandag 22.25 Bond Zonder Naam. NOS: 22.30 Nieuws. 22.40 Hobbyscoop-extra. NCRV: 23.25 (S) Muziek van eigen tijd. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III <444 ml AVRO: 7.02 (S) Vol gas. (7.30 AVRO's Radiojournaal.) 8.30 AVRO's Radiojournaal. 8.35 (S) Bingo, met Jan van Veen. 10.03 (S) Arbeidsvitaminen. 11.03 (S) Hollands Glorie. 12.03 (S) 'n Rond je voor Nederland. (12.30 Radiojournaal.). 13.57 Beursplein 5. 14.03 (S) Showparade. 15.03 (S) Ha, die Hoiting. 16.03 (S) Toppop Disco. (17.30 Radiojournaal.) NOS: 18.03 (S) De Avondspits met de Nationale Hitpa rade. AVRO: 19.02 (S) Praatpaal 15. 20.02 'S) Het Steenen Tijdperk. 21.02 (S) Blues, Ballads Sc Beat. 22.02 (S) AVRO's Swingti- me. 23.02-24.00 (S) Candlelight. HILVERSUM IV (FM-Kaaalew) KRO. 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Aubade. 9.00 Nieuws. 9.02 (S) Aan woorden voorbij... 9.10 (S) Lauda- te. 10.00 (S) Concert van de Salzburger Festspiele 1980: Klassiek pianorecital. 11.10 (S) Orkest van Radio Luxemburg met solisten: Hedendaagse muziek. 11.40 (S) Tsjechisch Philharmonische Orkest en Harmonieorkest Musique des Gardiens de la Paix: Hedendaagse muziek. 12.00 Nieuws. 12.02 (S) Interval. 14.00 Nieuws. 14.02 (S) Spektakel magazine. 14.30 (S) Kollage van alledaags en zeldzaam. 15.30 (S) Van hoog naar laag en omgekeerd. 17.00 einde. TV vandaag NEDERLAND I: 11.00 NOS/NOT: School-tv 13.00 NOS: Nieuws voor doven en 18.25 Idem 18.30 Sesamstraat 18.45 Klem 18.55 Journaal 18.59 NCRV: Wollie's wereld 19.05 Minivoetbalshow 19.55 De Hofnar, speelfilm 21.37 NOS: De swingende kerk van San Francisco Wordt vervolgd 22.45 Tot Besluit I I Hfeontaal: 1. priem, 3. gebogen J L «n, 6 woonboot, 9. water ln Fries- L^Jjnci. 10. vuurpijl, 12. onder officier ft-). 13. zangvogel, 15. erwt, 17. wiel, teken in de dierenriem, 21. schil- kwastje. 25. vierhandig dier, 26. (Lat 27. stuk, 31. voor. 32. meis- ïaam. 34. pootaardappel, 36. vlij- 38. rund, 39. spelleiding, 41. voed- 42. water doorlatend, 43. omslag, bouwland ticaal: 1. water in Utrecht, 2. lad- 3. moerasvogel. 4. pers. voor- imw. 5. snavel, 7. eer, 8. schrobnet, toespraak. 11. zwakke, 14. verslag, warmte eenheid. 18. overblijfsel verbranding, 20. vernis. 22. opper- irand van een dak, 23. tijdperk, 24. ter vocht, 28. water in Limburg, 29. uzieknoot. 30. sierplant, 31. hou- #8. 33. Noorse goden, 34. stronkje, f vertragingstoestel. 36. teugje, 37. harde slag. 40. bevel. Wossing vorige puzzel nor.: 1 pekel, 5. spant, 10. adat. 12. 'of. 13. re, 14. spaat, 17. el. 18. ink, 20. •W, 21. ene, 22. al, 24. nn. 25. ader, 26. jota, 28. es. 30. p.e., 32. eer, 34. Epe, 36 ree, 38. ge. 39. Irene. 41. ed, 42. t 44. rede. 46. stram, 47. steen. Vert1. paria, 2. eden, 3. ka. 4. ets, 6. Iat 7. al. 8. noen, 9. telen, 11. rage, 15. 16. Aa. 19. kader. 21. enter. 23. les, 4 nop, 27. leges, 29. Epen, 31. reden, eelt. 34. er, 35. en, 37. Eede, 39. Ina. w ert. 43. ar. 45. Ee. 22.55 SOCUTERA: Stichting Nederlandse Vrijwilligers 23.10 NOS: Journaal 23.15 Nieuws voor doven en slechthorenden NEDERLAND II: 13.00 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden 18.25 TELEAC: Sociale verzekering. 1e cyclus (9) 18.55 NOS: Journaal 18.59 TROS: De Vijf 19.25 Angie 20.00 NOS: Journaal 20.27 TROS: Dubbelspel 21.25 De verhalen van John Cheever 22.25 Aktua TV 23.00 Soap 23.30 NOS: Journaal 23.35 Nieuws voor doven en slechthorenden DUITSLAND I 100.00 journaal. 10.05 Ac tualiteiten. 10.40 Parlementair overzicht. 11.00 Das Haus am Eaton Place, tv-serie. 11.45 Reportage. 12.30 Persoverzicht. 12.40- 13.20 Reportages. 16.10 Journaal. 16.15 Joan und Harry, tv-serie. 17.00 Kinderpro gramma. 17.50-18.00 Journaal. (Regionaal programma. NDR: 09.30-10.00 Kleuterpro gramma. 18.00 Sportprogramma. 18 30 Ac tualiteiten. 18.45 Kleuterserie. 18.55 Ach- tung Zoll, tv-serie. 19.25 Regionaal magazi ne. 19.59 Programma-overzicht. WpR: 08.10 t/m 11.55 Schooltelevisie (09.30) Kleu terprogramma). 18 00 St. Pauli Landungs- brücken, tv-serie. 18 30 Sprookje. 18.40 Achtung Zoll, tv-serie. 19.15 Actualiteiten. 19.45 Informatieve serie). 20.00 Journaal. 20.15 Show. 21.00 Filmreportage. 21.30 Berlin Alexanderplatz, tv-serie. 22.30 Ac tualiteiten. 23.00 Der Spiegel (Serkalo), Russische speelfilm. 00.45-00.50 Journaal. DUITSLAND II 16.30 Informatieve serie. 17.00 Journaal. 17.10 Flipper, tv-serie. 17.40 Gevarieerd magazine. 18.20 SOKO 5113, tv-serie. 19.00 Journaal. 19.30 Spelpro- gramma. 20.15 Informatieve serie. 21.00 Actualiteiten. 21.20 Ein Guru kommt, tv- film. 23.00 Journaal. D'Iand NDR 0755-08.05 Gymnastiek. 08.05 t/m 13.30 t/m 17.30 Schooltelevisie. 18.00 Kleuterprogramma. 18.30 Informatief pro gramma. 19.15 Informatieve serie. 20.00 Journaal. 20.15 Informatief programma. 21.15 Direktion City. tv-serie. 22.00 Docu mentaire. 22.45-23.30 Show. D'LAND WDR 08.p0 Gymnastiek. 08.10 t/m 11.55 Schooltelevisie (09.30) Kleuterpro gramma). 17.00 Schooltelevisie 18.00 Kleu terprogramma. 18 30 Cursus Duits. 19.00 Reportage. 19.45 Journal 3. 20.00 Journaal. 20.15 filmreportage. 21.45 (z/w) Soleil O, Franse speelfilm. 23.25 Journaal BELGIC-NEDERLANDS 1400-16.00 en 17.00 Schooltelevisie. 1800 Kleutersene. 18.05 Tekenfilmserie. 18.30 Informatieve serie. 19.00 Informatief programma. 19.30 Verkeerstips. 19.35 Mededelingen en Mor gen. 19 45 Journaal. 20.10 Weerbericht. 20.15 Amusementsserie. 20.20 Spelpro- gramma. 20.55 De Mallens, tv-serie 21.45 Consumentenmagazine. 22.25 Journaal. 22.40-23.10 Informatieve serie. FRANS 14.00 t/m 15.00 Schooltelevisie. 17 30 Aankondigingen. 17.45 Tekenfilms. 18.15 Spelprogramma 18.30 Programma voor ouderen. 19.00 Sport 19.27 Weerbe richt. 19.30 Journaal. 19.55 La raison d'é- tat. Franse speelfilm. Aansl.: Discussie. Aansl.: Weerbericht en journaal. door Hans de Jong Dat was zondagmorgen bij het op staan toch wel een verrassing. Een volkomen winters beeld met in de kustprovincies vijf tot tien centime ter sneeuw, plaatselijk nog meer, een glasheldere lucht en een temperatuur die door sterke uitstraling boven het sneeuwdek tot -10 graden onderuit was gezakt. Zo althans was dé afle zing in Gorredijk. Ook zondag over dag bleef het bijzonder fraai, al hing er hier en daar een grondmist en schoof er wel eens een enkel sneeuw- bultje voorbij. De kaarten van zater dagochtend hadden al doen vermoe den dat er het een en ander op komst was. Boven het noordelijk deel van de Noordzee was de temperatuur op drieduizend meter hoogte gedaald tot maar liefst -23 graden tegen slechts -8 tot -9 graden normaal Die portie 15 graden te koude lucht wees duidelijk op de nadering van een koud putje. In de nacht van zater dag op zondag trok het van noord naar zuid over ons land waarbij er vooral in een strook van Friesland tot Zuid-Holland sneeuw van betekenis viel: Gorredijk 8 cm, Workum in zuid west Friesland 16 cm. Velsen 12 cm, Amsterdam en Marken 10 cm, en Haarlem eveneens 10 cm sneeuw. In Zoetermeer werd om 2 uur 'S nachts een zeer plotselinge harde donderslag waargenomen De sneeuw was zo droog dat er niet meer gesneeuwbald kon worden. Het ziet er naar uit dat deze actie van Koning Winter het begin van het ein de is geweest en met einde wordt dan de koude periode bedoeld. In deze nieuwe week herstelt de westelijke circulatie zich. Een hogedrukgebied van 1035 mb boven het Kanaal op weg naar Frankrijk neemt samen met diepe IJslanddepressles de circulatie in handen. Dat loopt .vrijwel zeker op hogere temperaturen uit. Ik fyeb een bestuurslid van de ijsclub van Foch- telo gistermorgen dan ook maar ge adviseerd de ijsbaan open te stellen onder het motto: Pak wat je krijgen kunt voor het gaat dooien. Als de winter langer zou aanhouden was men daar in die uiterste zuidoost hoek van Friesland geneigd het Ijs eerst nog maar wat te „sparen". Toch wel curieus, dat die „lang gele den" door mij gelanceerde verwach ting: „Tijdens of na St. Nicolaas op schaatsen" toch min of meer werd gerealiseerd: Zuiver een staaltje van hogere voorspelkunde waar maar weinigen aan toe komen, al zeg ik het zelf. Medewerkers Evenhuis in het Gro ningse Sauwerd vertelde me in de vrij strenge winter van 1979 verschillende malen sneeuwhoosjes boven het sneeuwdek te hebben waargenomen, veelal tijdens praktisch windstilte en felle zonnestraling bij tegelijk voor handen schaduw. Dat zou kunnen wijzen op gelijksoortige thermische omstandigheden als ln koude polaire en droge lucht in bijvoorbeeld een maand als april. Het gebeurt zelden dat er tussen de computerkaarten van diverse landen, de Verenigde Staten inbegrepen, zo veel eenstemmigheid bestaat over het deze week te volgen weerbeleld. Welke kaart je ook in handen neemt, ze wijzen allemaal in de richting van die atlantische stromingen. Naar bui ten kijkend bij aanwezigheid van die dikke sneeuwlaag met daarboven de zuiver blauwe hemel bekroop mij gis teren wel eens even de gedachte: Zou den al die rekenmachines wel moge lijk tegenstribbelen van de winter lucht boven het besneeuwde conti nent hebben ingecalculeerd? Enfin de tijd zal het leren of er nog vertragingen komen Het is anderzijds ook zo als het om stralingskouin de onderste niveaus gaat zoals nu de hoger? niveaus meestal vrij snel open komen te lig gen voor van avontuur overlopende oceaan winden. Lezer Wim Leeuwenstein in Schie dam worstelde, met vloeistof-mecha- nica als bagage, het vijfhonderd blad zijden dikke boek „Meteorologie van de straalstromen" van E. R. Reiter (Wenen, 1961) door. „Met enige blik schade", zo schrijft hij, „zijn daaruit enkele ideeén omtrent oceaaninvloe den te voorschijn gekomen. Ze wer den neergelegd in een elf bladzijden tellend schriftje getiteld „Het weer tussen hemel en aarde". Ik selecteer het volgender er voor u uit. „Voor west Europa luidt de prognose voor de komende winter: Tot half januari koud. veel sneeuwbuien; korte perio des van dooi, maar het weer echter niet zacht, waarbij eerst ook regen, later voornamelijk sneeuw. Vooral in januari en februari ook enkele korte periodes met noordoostelijke circula tie met droog en koud weer." (dat zal weerprofeet Pruiksma als ijspegelge- tinkel in de oren klinken). „Toelich ting: Er is een zeer duidelijke persis tentie (aanhouden) van de Nordatlan- tische rug van hoge druk. terwijl deze op zuidelijke breedten al sinds sep tember zwak en onregelmatig ont wikkeld is. De temperatuurtegenstel- lingen blijven, vooral bij lage oceaan watertemperaturen in de oostelijke gebieden beperkt, waardoor op onze breedten de west-ooststroming op jetrniveau gestoord blijft. Bij klim mende zonnebaan zal de „jet" (straal stroom) die zuidelijk van de Atlanti sche rug oostwaarts stroomt, zich versterkt manifesteren, als de tempe ratuur tegenstellingen in de atmos feer noord-zuid weer toenemen. Hierdoor kan de luchtdruk boven het middellandse zeegebied laag blijven en de wind in west Europa eerder in de oosthoek komen". Verder bericht Leeuwenstein dat in The Times van 29 november een kaartje stond afge drukt, waarop voor west Europa, in clusief Nederland een brandstofver bruik van 130 procent stond vermeld, oftewel één derde meer dan normaal. Voor Noord-Amerika werd een teveel van vijftien procent verwacht. HOOGWATER 9 DEC., Vlissingen 2,42-14.59, Ha- ringvlicUluixen 2.59- 15.11. Rotterdam 4.37-16.54, Schcveningen 3.52-15.57, IJmaiden 4.33-16.44, Den Helder 8.46-20.52, Harlingea 10.46-22.49. Delf zijl 0.39-12.49. Weerrapporten ran gistermiddag 16 nar weer tamp. De Bilt onbewolkt -3 Deelen onbewolkt •2 Eelde licht bew •3 Eindhoven onbewolkt mist 2 Den Helder -2 Rotterdam licht bew. Twente onbewolkt 3 Vliaaingen licht bew 1 Zd. Limburg onbewolkt S Aberdeen licht bew. 1 Barcelona zwaar bew 12 Berlijn onbewolkt -7 Bordeaux licht bew 6 Brussel geheel bew •1 Frankfort licht bew •2 Oenère sneeuwbui -1 Helsinki half bew 15 Innsbruck zwaar bew. -4 Klageniurt sneeuwbui -2 Kopenhagen zwaar bew -4 Lissabon licht bew. 11 Locamo licht bew 4 Londen onbewolkt 3 Luxemburg -3 Madrid onbewolkt 10 Malaga half bew 16 Mailorca half bew 12 München zwaar bew. -6 Nice licht bew. 9 Oslo onbewolkt -5 Parijs half bew. 2 Rome regenbui 12 Split zwaar bew. 8 Stockholm licht bew -8 Wenen zwaar bew. -5 Ziirich zwaar bew. 2 Casa Blanca zwaar bew 16 Istanbul licht bew. 13 Tunis onbewolkt 17

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15