I 94104! CNV, FAMILIEBERICHTEN M l BEL DE BOND WAAR JE STEMt WORDT GEHOORD WORD LID, 03 MAANDAG 8 DECEMBER 1980 TROUW/KWARTET Kunnen van maandag tot en met vrijdag telefo nisch van 9.00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-562 6270. na 17.0(5 uur 562 2898. Op zondagavond is dit alleen mogelijk van 18 00-20 00 uur Jezus Uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart Dankbaar voor wat zij voor ons allen heeft betekend, geven wij u kennis dat de Heere geheel onverwacht tot Zich heeft genomen mijn lieve vrouw, onze zorgzame en lieve moe der, behuwdmoeder en oma Catharina Maria Groeneveld- de Bok in de gezegende ouderdom van 80 jaar. Nicuwendijk: H. Groeneveld Grandville (USA): D. v. d. Wiel-Groenoveld D. v.d. Wiel Karin en Mark Edwin. Windy, Ingrid Sleeuwijk: N. C. Ouwerkerk-Groeneveld G. Ouwerkerk Karin, John Nicuwendijk: C. H. Groeneveld M. J. Groeneveld-v.d. Water Diane, Nathalie Nieuwcndijk: A. C. M. Struik-Groeneveld M. Struik Marcel 4255 GN Nieuwcndijk (N.-Br.) 6 december 1980 Rijksweg 118. De rouwdienst zal gehouden worden d.v woensdag 10 dec. a.s. om 13.00 uur in de gereformeerde kerk te Nieuwendijk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden om 14.30 uur op de begraafplaats „Onderlinge Hulp" te Kille. Gelegenheid tot condoleren 's avonds na 7 uur Rijksweg 118 en na de begrafenis in de kerk. De Here heeft op Zijn tijd tot Zich genomen onze lieve, zorgzame moeder, grootmoeder, overgrootmoeder en zuster Jeanne Jacomina Kooy weduwe van Jan Hinloopen op de leeftijd van 83 jaar. En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is U genoeg J. Streefkerk-Hinloopen G. F. Streefkerk J. C. Hinloopen N.E. Hinloopen-Jenni C. Pfister F. Hinloopen G. J. Biersteker M. Verfaille-Hi nloopen P. Verfaille A. Hinloopen M. Hinloopen-Bons B. Hinloopen N. Hinloopen-Claassen L. Land-Hindloopen B. J. Land P. Duyst-Hinloopen P. G. Duyst R. Hinloopen G. C. Hinloopen-Moerman Th. Bogaard-Hinloopen H. C. Bogaard L. Wilschut-Hinloopen A. Wilschut I. Schoemaker-Kooy klein- en achterkleinkinderen Amsterdam, 5 december 1980 Huize „Patrimonium", Jan Tooropstraat 4 Correspondentie-ades: Familie A. Hinloopen. Jupiterstraat 28, 1973 XC IJmuiden Gelegenheid tot condoleance-bezoek dinsdag avond van 7-8 uur in Huize „Patrimonium". De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden woensdag 10 december om 13.00 uur in de „Koningskerk" aan de Van 't Hofflaan te Amsterdam, waarna om 14.00 uur de begrafe nis zal plaatsvinden op de Nieuwe Oosterbe graafplaats aan de Kruislaan. Na een moeizame levensavond is in volle vrede van ons heengegaan, mijn lieve en zeer zorgza me man, onze vader en grootvader Machiel Jan van Steenis in de leeftijd van 78 jaar Wij zijn bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor alles wat wij voor elkaar moch ten betekenen. Kort geleden zei hij nog: „Ik heb geen blijvend huis óp aarde. Mijn thuis is boven." Rotterdam: H. P. van Steenis-Verdoolk Dordrecht: Fl. van Steenis P. C. van Steenis-Witstok Hugerien en Kees Helmond: T. van Steenis A. J. W. van Steenis-Boot Ineke, Hans, Els Rotterdam: C.P. van Steenis W.J. van Steenis-Boot Machiel-Jan, Linda Rotterdam: J. van Steenis 5 december 1980 Berlagestraat U 3067 CB Rotterdam Aan huis geen bezoek geen bloemen Gelegenheid tot condoleren dinsdag van 20.00- 20.30 uur in de rouwkamer Voorschoterlaan 51 en na afloop van de rouwdienst in de kerk. De rouwdienst wordt gehouden D.V. woens dag 10 december om 11.00 uur in de Verrijze niskerk, Springerstraat 340, waarna de begra fenis zal plaatsvinden omstreeks 12.00 uur op de begraafplaats „Oud-Kralingen", Kralingse- weg 334. ..Die in Mij gelooft zal leven al ware hij ook gestorven." Joh. 11:25 b Diep bedroefd, doch dankbaar voor hetgeen hij voor ons allen heeft betekend, geven wij u kennis dat God na een liefdevol en werkzaam leven uit ons midden hoeft weggenomen mijn lieve, zorgzame man en onze vader en opa Harmen Hendrik Golidanus Stroomberg echtgenoot van J. van de Kamp, op de leeftijd van 73 jaar. Psalm 42:1 berijmd J. Stroomberg-van de Kamp Evelien van Holland-Stroombcrg Wim van Holland Jos, Herman Jan Stroomberg Wilma Stroomberg-van Hasselaar Arjan. Rob, Paultje Mei ia Verhage-Stroomberg Willem Verhage Sylvia Bart Stroomberg Trudy Stroomberg- van den Heuvel 6711 DG Ede, 5 december 1980 Bergstraat 56. Geen bloemen - geen toespraken. Bezoek en gelegenheid tot condoleren aan het woonhuis dinsdag a.s. van 15.00-16.30 uur en van 19.00-21.00 uur. De rouwdienst zal D.V worden gehouden woensdag 10 december a.s. om 11.45 uur in de Ned. Herv. Nieuwe Kerk aan de Verl. Maan- derweg te Ede, waarna de begrafenis aanslui tend zal plaatsvinden om 13.00 uur op de algemene begraafplaats aan de Asakkerweg te Ede. Degenen die de rouwdienst wensen bij te wonen, worden verzocht tijdig in de kerk aan wezig te zijn. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole ren in de aula van de begraafplaats. Op zijn tijd, maar voor ons geheel onverwacht, heeft de Heere tot Zich genomen, mijn lieve man, onze zorgzame vader Arnoldus van Ess op de leeftijd van 56 jaar. E. van Ess-Rozema Jan Albert Henk Geert 5 december 1980 Notaris Oostingstraat 14 7811 CT Emmen Mijn man en onze vader is opgebaard in het rouwcentrum „De Wolfsbergen", Weerdinger- straat 150 te Emmen, waar gelegenheid wordt gegeven tot condoleren dinsdagavond 9 dec. a.s. van 7.00-8.00 uur. De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 10 december a.s. Voorafgaande zal een rouw dienst worden gehouden, welke aanvangt om 11 uur in het eerder genoemde rouwcentrum. Tot ons verdriet nam de Heer plotseling uit onze kring tot Zich onze zwager en oom Arnold van Eso echtgenoot van Elza Rozema Denia (Spanje): P. G. van Berge J. E. van Berge-Rozema Beverwijk: T. A. H. Nijkamp A. Nijkamp-Rozema Gouda: G. H. Brinkman M. Brinkman-Rozema Gertjan en Rozemarijn Emmen, 5 december 1980. Plotseling overleed onze broer, zwager en oom Lammert de Graaff lieve man van Froukje Tillema Zijn geloven werd aanschouwen Berg en Dal: W. de Graaff M. de Graaff-de Vries Bedum: A. Kooi-de Graaff P. Brouwer-de Graaff Warffum: E. de Graaff Loppersum: K. W. Oomkes-de Graaff W. Oomkes Arnhem: E. de Graaff Stierman-Diek Malden: R. de Graaff G. de Graaff-de Graaff neven en nichten Emmeloord, 6 december 1980 De Wijkkerkeraad-Oost van de Gereformeer de kerk van Emmeloord, geeft met ontroering kennis van het plotseling overlijden van haar tweede voorzitter, broeder Lammert de Graaff op de leeftijd van 63 jaar Jarenlang heeft hij onze gemeente gediend als ouderling en in en buiten de gemeente getuigd van een vast vertrouwen in zijn Heer en Hei land. De Heer trooste en bemoedige mevrouw de Graaff en haar kinderen. Emmeloord, 6 december 1980 Namens de kerkeraad: Ds B. G de Valk, praeses K. Bolt, scriba Vader,Ik wil. dat. waar Ik ben. ook zij bij Mij zijn. (Joh. 17 24) Berustend in Gods wil heeft Gerrit de Bruijn geboren 11 maart 1903 afscheid genomen van zijn vrouw, met wie hij bijna 50 jaar gelukkig getrouwd is geweest, van zijn geliefde zuster, en van zijn kinderen en kleinkinderen, die hij tot het laatst tot steun is geweest. 6 december 1980 Heerenhage 506 8446 DL Heerenveen Heerenveen: G. de Bruijn-Gaastcrland Amsterdam: A. D. Fleurbaay-de Bruijn Amsterdam: Steef, Rieta, Evelien, Mark, Ma rieke Bellevue, Wash. (USA): Froukje, Gerrit, Kimberley Kaapstad (Zuid Afrika): Wim, Betsy, Fred, Geertje. Han- neke Daly City. Cal. (USA): Tineke. Phil, Tim. Steven Zaandijk: Ina, Loek, Marjon, Carta, Sander Duivendrecht: Annie De Dienst van Woord en Gebed wordt gehou den op woensdag 10 december om 2 uur in de Gereformeerde kerk. Burg. Falkenaweg 12 te Heerenveen, waarna aansluitend de teraarde bestelling plaats zal vinden op de Algemene Begraafplaats „Schoterhof" te Nieuweschoot. Na de begrafenis zullen wij gaarne uw condo- leanties in ontvangst nemen in ,,'t Nije Huys", Burg. Falkenaweg 14. Geen bezoek, geen bloemen. De overledene is opgebaard in de rouwkamer, Herenwal 148 te Heerenveen. God heeft thuis gehaald onze geliefde zwager en oom Gerrit de Bruijn echtgenoot van G. Gaasterland op de leeftijd van 77 jaar. Heidelb. Cat. Zondag 1 Bird aard: G. Zoodsma W. Zoodsma-Gaasterland Amsterdam: F. Gaasterland Amsterdam: F. ledema T. Iedema-Gaasterland Enkhuizen: A. Zwaan G. Zwaan-Smit neven en nichten. Heerenveen, 6 december 1980. Heerenhage 506. Openbaring 7:9 Op de leeftijd van 71 jaar is mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa Gerard Bakker in Jezus ontslapen en hij wilde u en ons dit getuigenis meegeven. Nu is hij verlost. God heeft hem welgedaan. Mijdrecht: B. J. Bakker-van Surksum Barneveld: Wouter Haarlem: Gerrie en Robby Purmerend: Greet en Gerard Huizen: Cees en Ina en de kleinkinderen Olga, Germaine, Lorenzo. Mario, Eric en Martijn 5 december 1980 Prinses Irenelaan 2 3641 ER Mijdrecht Geen bloemen en liever geen bezoek aan huis De uitvaartdienst zal plaatshebben op woens dag 10 december om 11.00 uur in de Gerefor meerde' Kerk, Prins Bernhardlaan te Mij drecht. De begrafenis zal aansluitend plaatshebben om 12.00 uur op de N. H. Begraafplaats aan de Kerkstraat te Mijdrecht. Daarna gelegenheid tot condoleren in de bij zaal van de Gereformeerde Kerk. In plaats van kaarten Heden heeft de Heere onverwacht tot Zich genomen, onze tante, Leigje van Gameren van der Stoep weduwe van Jacob van Gameren, in de ouderdom van 86 jaar. Uit aller naam: B. Poldervaart-van der Stoep s' Gravenhage, 6 december 1980 Gereformeerd Bejaardentehuis „Camp- duinen" Alberdastraat 5, Kamer 304 Corr. adres: Ant. Duyckstraat 9 2613 GZ Delft Geen bloemen De rouwdienst zal gehouden worden, woens dag 10 december om 13.30 uur in „Campdui- nen", waarna de begrafenis om 14.30 uur zal plaatshebben op de algemene begraafplaats „Westduin" Ockenburghstraat, s'Graven- hage-Loosduinen. Enige cn algemene kennisgeving De Heer is mijn Herder. Psm 23 Heengegaan naar zijn Heer, onze geliefde broeder, zwager cn oom Rcindcrt Hollander Geboren: 5 mei 1922 Overleden: 6 december 1980 Amstelveen: H. Schinkel-Hollander J. J. Schinkel Bilthoven: E. Hollander J. G. Hollander-De Jonge Utrecht: M. A. Hollander A. Hollander-De Rooy Miami Fla. (USA): J. Hollander Bilthoven: G. van Herpen-Hollander A. W. van' Herpen Zwolle: A. Kamphuis-Hollander H. R. Kamphuis Utrecht: G. J. Hollander W. Hollander-Alen Utrecht: R. Hollander E. Hollander-Biemond Kampen: A. J. Veenendaal-Hollander W. C. Veenendaal Neven en Nichten San Diego (USA), 6 december 1980 Corr. adres: E. Hollander. Donatilaan 1, 3721 TD BILT HOVEN Hij rust in vrede Na een geduldig en moedig gedragen lijden nam de Heer tot Zich, mijn geliefde man, onze lieve vader, broer, zwager en oom Bastiaan van der Zwan op de leeftijd van 70 jaar Rien van der Zwan-Zuurmond Marian en Theo Dirk en Liebeth Guus en Ingeborg en verdere familie 2584 EA Scheveningen, 6 december 1980 Scheveningseweg 124. Geen bezoek. De overledene is overgebracht naar rouwcen trum Scheveningen ,,'t Statenhuys". Staten- laan 78, aldaar geen bezoek. De bijzetting in het familiegraf zal plaatshebben woensdag middag 10 december om 2.30 uur op de algeme ne begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Vertrek van Scheveningseweg 124 om 2 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de ontvangkamer van de begraafplaats. 'En wie gelovig op Hem ziet, weet zeker, Hij verlaat ons niet.' De Here heeft heden thuis gehaald onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder en oma Jannetje Gootjes-van den Heuvel sinds 1955 weduwe van Cornelis Gootjes. 13 oktober 1891 7 december 1980 Dordrecht: H. van Es Emmeloord: G. Gootjes I. Gootjes-Wagenaar Alkmaar: E. Gootjes-Kooy Enschede: Jb. Gootjes A. Gootjes-Polak Schagen: C. Gootjes P. Gootjes-Slot Medemblik: A. Gootjes-Wagenaar Villéneuve l'Archevêque (Fr.): K. Gootjes E. Gootjes-v.d. Brugge Dunedin (Nw. Zl.): D. Gootjes J. Gootjes-Allan Prunoy (Fr).: M. H. van Ginkel-Gootjes H. van Ginkel Vidauban (Fr,): J. Bos-Gootjes J. Bos klein- en achterkleinkinderen Alkmaar, 7 december 1980 Dillenburgstraat 1. Correspondentie-adres: C. Gootjes, Wilhelmnastraat 13. 1741 CN Schagen. Gelegenheid tot condoleren op dinsdag 9 de- 'cember van 19.30-20.30 uur in het Uitvaartcen trum, Menisweg 2, Schagen. De rouwdienst zal D.V. worden gehouden op woensdag 10 december om 14.00 uur in de Ontmoetingskerk, Rembrandtlaan 5-7, Scha gen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Na de begafenis gelegenheid tot condoleren in de Ontmoetingskerk. God heeft uit de familiekring tot Zich genomen onze geliefde schoonzuster en tante, mevrouw Jannetje Gootjes-v.d. Heuvel Harer. (Gn): M. L. GootjeS-Veldman ,St. Maarten: N. Gootjes-Balder Schagen: K. Gootjes nichten en neven Na lang en geduldig lijden is in de Heen \f'c ontslapen onze geliefde zuster en schoonzuster Janna Adriana Sicmons-Oranje op de leeftijd van 57 jaar Utrecht: J. B. Oranje J. Oranje-van der Lee Zeist: J. Terpstra C. Terpstra-Oranje Amsterdam: G. Reijndcrs J. Rcijnders-Oranje Grouw: C. Oranje J. Oranje-Krommendijk Huizen: J. Oranje J. Oranje-Kaper Utrecht: P. H. van Kogclcnberg J. E. van Kogelenberg-Oranje Eemnes: B. Oranje W. Oranjc-Óelfgouw Haren: L. Oranje W. Oranje-van Rij Forbes (Austr J. L. Vanderburgh A. J. Vanderburgh-Oranje 5 december 1980 Heden nam de Heere tot Zich. onze lieve vadi en grootvader Adrianus Vink Sinds 21 januari 1973 weduwnaar van Marigjc Bikker óp de leeftijd van 80 jaar Maar mij aangaande, het is mij qoef1 nabij God te wezen; ik zet mijn betrouwen op de Heen )T Heere Pn le VI Psalm 1 Langerak: P Blom-Vink A. T. Blom Marja Jacob Adriënne Ada Reeuwijk: G. Pellikaan-Vink P. Pellikaan Bastiaan Aryen Jenneke Noordeloos: J. Vink J. H. W. Vink-van Ballegooijei Gonda Arjen Jan Noordeloos. 6 december 1980 Noordzijde 12 Gelegenheid tot condoleren aan huis dinsdaj december 1980 's middags van 16.00-17.00 en 's avonds van 19.30-21.00 uur en nafl begrafenis in het Dorpshuis. De begrafenis! D.V. plaatsvinden, woensdag 10 decemn 1980, om 14.00 uur vanuit het Dorpshuis, op J begraafplaats te Noordeloos Geen bloemen Bewaar mij, o God. want bij U schuil ik Verlost door zijn Heer, is van ons hecngegaai onze geliefde vader, grootvader cn overgroo vader Hepke Tjoelker weduwnaar van S. Hoeksma op de leeftijd van 90 jaar Hilversum: B. Bloemkolk-Tjoelker J. M. Bloemkolk Nijkerk: J. P. Tjoelker T. C. Tjoelker-Blaauwendraad Hilversum: S. Tjoelker kleinkinderen en achterkleinki 1215 HX Hilversum 6 december 19 Jacob van Maerlantlaan 36 De overledene is opgebaard in de rouwkamer "it van het diaconessenhuis van Riebeeckweg 211 te Hilversum. Condoleance-bezoek aldaarf}" dinsdag 9 december a.s. 's avonds van 7-7. uur. Een dienst van Woord en Gebed zal woi gehouden op woensdag 10 december a.s middags om 2 uur in de aula van de Noorder OM begraafplaats. Laan 1940-1945 te Hilversum waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden. Liever geen bezoek aan huis ;i. T e i mini ort SAMEN OP DE GOEDE WEG Z Schc Christelijk Nationaal Vakverbond man ■1 Hl WM WRC

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 10