ii ,eemt Warschaupact onverwacht bijeen ravan Kies uw kado X Inflatie blijft gelijk bevolking Polen kan rekenen op „broederlijke hulp" sneller toe 'EG-ministers bijeen bij crisis in Polen' Acties voor koopkracht rem op werkgelegenheid Verkiezing Portugal gaat door met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Buien HET WEER TAXATIE -INRUIL -INKOOP profoto foto/film speciaalzaken G. J. Schutte, de nieuwe man van het GPV geld Ex-danser wacht betere toekomst 6tlm14dec. 'Rusland doet gigantische olievondst' Den Uyl in Washington: Suriname wijst Nederlandse journalist uit ZEKER WETEN! ret. two 33414s lint houdt niet op. Bezorglroow een meowe abonnee Lees een bant met oratmgmg: TrOUW S 1 Trouw H 38STE JAARGANG NR 11115 - ZATERDAG 6 DECEMBER 1980 Regen, sneeuw of hagelbuien en middagtemperaturen om het vriespunt Krachtige wind, windkracht zes. langs de kust en op het IJsselmeer harde of stormachtige wind, windkracht zeven acht, draaiend van noordwest naar noordoost. Morgen en overmorgen. Winterse buien. Middagtemperatuur om het vriespunt, in de nacht lichte tot matige vórst. Morgen zon op 08.33, onder 16.27. Maan op: 07.56, onder 16.54 Maandag: zon op 08.34, onder 16.27. Maan op 08.57, onder 17.34 verkoop van alle bekende topmerken tegen uiterst scherpe prijzen. Den Haag: Vlierboomstraat 461, Loosduinse- weg 687; Wassenaar: Stadhoudersplein 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 21 PAGINA 23 PAGINA 27 PAGINA 19 PAGINA 25 ZIMBABWE, land van de teleurgestelde verwachting f HAAO (ANP) In de periode 1/september van dit Jaar zijn er 139 kinderen in ons land geboren, i 132.502 in dezelfde periode van |vorlg Jaar. In september was de ng ln verhouding nog hoger: 1 tegenover 14.429 ln 1979. jt Centraal bureau voor de statls- k constateert ook dat de immigra te dit Jaar sterk is toegenomen, voor- luit de landen rond de Middellandse ie(met een tflflne 6000 tot 24.000) en jj8urlname (met 4500 tot 15.700). In eerste negen maanden van dit Jaar pelde de Nederlandse bevolking ongeveer 90.000 zielen tot §4.181.287. In dezelfde periode van vorig Jaar groeide de bevolking 'it slechts 14.000 personen. trouwlust ls toegenomen. Verle- Jaar werden ln de eerste negen ad baanden 56.611 huwelijken gesloten, 3 "it Jaar 61.237. it aantal buitenechtelijke geboor- 76 [itn neemt sterk toe, namehjk van V |H19 tot 5391. Ongeveer een op de itwlntlg baby's wordt buiten- i Schielijk geboren. ADVERTENTIE. 1 MOSKOU, WARSCHAU (Reuter, AP, AFP) De leiders van de zeven Warschaupactlanden zijn gisteren plotseling en in het geheim in Moskou bijeengeweest. Na afloop spraken zij de overtuiging uit dat Polen zijn huidige problemen de baas zal worden. De Poolse leiders gaven de verzekering dat Polen een socialistisch land is en blijft. Radio Praag en het Oostdultse pers bureau ADN meldden dat de War schaupactlanden Polen hun „solida riteit" en „broederlijke hulp" hadden toegezegd. Volgens ADN zelden de deelnemers aan de conferentie ervan overtuigd te zijn dat „de communis ten, de arbeidersklasse, de arbeiders in het broederland Polen" in staat zullen zijn hun problemen de baas te worden „om zo de verdere ontwlkke- ling van het land op het socialistische pad veilig te stellen". den „op basis van onafhankelijkheid, souvereiniteit en het afzien van het gebruik van geweld of het dreigen daarmee". Het Poolse partijblad Tribuna Ludu •heeft gisteren de Polen opgeroepen tot matiging, eenheid en hard werken om het land door zijn huidige crisis heen te helpen. De nieuwe koers van de partij zal weliswaar tot ongekende veranderingen leiden maar deze her vormingen zullen de aard van het politieke stelsel niet mogen aan tasten. Volgens westerse waarnemers begin nen de Poolse autoriteiten ferme taal te gebruiken om het Kremlin te laten weten dat ze zelf in staat zijn weer greep te krijgen op de situatie. De onafhankelijke vakbond Solidariteit heeft gisteen verklaard dat er geen enkele reden is voor alarmerende be richten. Het verwijt „anarchie" te zaaien wijst de bond beslist af. AMSTERDAM Geopend van 10-17 en 19-22 uur. zaterdag en zondag 10-17 uur toegang f 750 kinderen tot 14 jaar f 4.- Voordelige Trein-Toegang-biljetten bij NS-stations PARUS (AP, AFP) Volgens het Franse Bulletin de l'Indus- trie Petrolièrc, ls in het Wes ten van Siberië de grootste olievondst uit de geschiedenis gedaan. Het Franse vakblad voor de olieindustrie meldde, dit gisteren. De berichten zijn bevestigd door het Zweedse bedrijf Petrostudies, dat de olievoorraad van het veld zou hebben geschat op 600 miljard ton. De voorraad, in een ge bied van ongeveer één miljoen vierkante kilometer zou „ver scheidene malen groter" zijn dan de voorraden van het hele Midden-Oosten. Vertegenwoordigers vanhet Warschaupact bijeen in Moskou. 'nl 1 Vin onze sociaal-economische redactie WASHINGTON PvdA-fractleleider Den Uyl vindt het „in vele opzichten trtgisch" dat in verschillende Europese landen het herstel van werkgele- enheid wordt belemmerd door vakbondsacties tot behoud en verhoging in koopkracht. Den Uyl zei dit vannacht in Washington op een congres rer Eurosocialisme. 'oIccds Den Uyl Is de huidige verzorgingsstaat alleen te redden als de wkgelegenheid zich herstelt. Dat vereist verdeling van het beschikbare itipet over meer mensen, en daardoor ook verdelen van inkomen. Werklozen arbeidsongeschikt veklaarden moeten opnieuw worden ingeschakeld in rt arbeidsproces. IQ iwpkracht-lnjectles ats oppeppend middel in de economie zijn volgens Dtn Uyl alleen verantwoord als het gaat om overdracht van inkomen naar z armste groepen in de Derde Wereld. ..Dat is het harde evangelie van het Killisme in de tachtiger Jaren". INC M (Op pagina 11 wordt uitgebreider ingegaan op Den Uyls therapie voor de Cs* konomischc crisis), jta Van onze soc.-econ. redactie DEN HAAG De inflatie is ln november niet erger gewor den. Net als vorig Jaar in deze herfstmaand liepen de prijzen gemiddeld op met minder dan tweetlende procent. Vergele ken met vorig Jaar zelfde tijd ligt het gemiddelde niveau van de prijzen thans 6,7 pro cent hoger, en dat is hetzelfde cijfer dat in oktober uit de bus kwam bij vergelijking met oktober vorig jaar. Duurder werden in november benzi ne, brood, eieren, winterkleding voor dames, en zieken- en verpleeghuizen. Daarentegen daalden de prijzen voor vers fruit en ook wat voor tweede hands auto's en koffie. De inflatie is thans even erg als in mei dit Jaar. In de zomer was zij erger. Zowel in juli als augustus lag het prijsniveau 7.1 procent boven dat van dezelfde maand een jaar eerder. In juli 1977 was de inflatie even erg als thans. Voor dat tijdstip was jaren lang de geldontwaarding forser, en tussen juli 1977 en mei dit jaar was zij minder, met een laagtepunt van 3,8 procent geldontwaarding over twaalf maanden, gemeten in augustus vorig jaar. Van een onzer verslaggevers PARAMARIBO De Surinaamse re gering heeft de Nederlandse free-lan ce journalist Rob Heukels bevolen het land te verlaten. Heukels werd in de nacht van woensdag op donderdag gearresteerd en zat gisteravond nog steeds vast. Volgens een woordvoer der van de Nederlandse ambassade in Paramaribo Ls er goede hoop dat hij vandaag vrij komt. Hij zal onmiddel lijk het land moeten verlaten. Heukels had zich een maand geleden in Suriname gevestigd als correspon dent van ondermeer de NOS, KRO, Wereldomroep en de Volkskrant. De Surinaamse autoriteiten beweren, dat hij zich Schuldig heeft gemaakt aan het beledigen van het Surinaam se staatshoofd. Volgens de woord voerder van de Nederlandse ambas sade, die hem gisteren in zijn gevan genschap in Fort Zeelandia heeft op gezocht, wordt hij daar goed behan deld. Meer nieuws over dit proces op pagi na 7. Polen kreeg de verzekering dat volk en partij kunnen rekenen „op de steun van de leden van het Warschau pact." De bijeenkomst zou zijn verlo pen in een sfeer van kameraadschap pelijk, wederzijds begrip en ln een heid van opvattingen. Er staat in een commentaar, aldus ADN niets over „anti-socialistische" elementen of waarschuwingen tegen groepen die de staat willen onder mijnen. Poolse delegatie De Poolse delegatie naar de zeer on verwachte en geheime zitting van de leiders was zwaar. Naast partijleider Kania maakten ervan deel uit: de leden van het polltburo Olszowski, iemand die bijzonder veel vertrouwen onder de Russische leiders geniet, Barclkowski, premier Pinkowski en minister van defensie Jaruzelski. Ook minister van buitenlandse zaken Czy- rek en zijn collega Milewski van bin nenlandse zaken behoorden tot de delegatie. Zij benadrukten na afloop van de bijeenkomst: „Polen is en blijft een socialistische staat, een schakel in de keten van socialistische landen," Tsjechoslowakije' In het communiqué na afloop van de top wordt niet aangegeven wat men bedoelt met termen als „solidariteit" en „broederlijke hulp". Ook vlak voor de inval van de Warschaupactlanden in Tsjechoslowakije in 1968 werd ge sproken van „hulp aan het Tsjechi sche volk in hun strijd tegen de anti socialistische elementen". Kennelijk bédoeld om niet te veel de nadruk te leggen op „de Poolse kwes tie" wordt in het communiqué ook een plaats ingeruimd voor de betrek kingen met de Verenige Staten „constructief als de nieuwe Ameri kaanse regering een soortgelijke be nadering voorstaat" en de ont spanning. Wat dit laatste betreft zeg gen de zeven leiders dat ze betrekkin gen met alle staten willen onderhou- Van onze Haagse redactie DEN HAAG De Britse minister van buitenlandse zaken Lord Carrington verwacht dat dé ministers van buitenlandse zaken van de Europese Ge meenschap direct voor spoedoverleg bijeen zullen komen indien er in Polen een crisis uitbreekt. Lord Carrington ging gisteren in Den Haag niet in op de vraag wat de Westerse sancties zullen zijn in geval van een Russische interventie in Polen. Lord Carrington hoopte dat er (voor de Sowjet-Unie) een tijd van nadenken is aangebroken. „Er kan geen twijfel bij de Sowjet-Unie of enig ander Warschaupact-land zijn over de ernst van de consequenties, afhankelijk van wat er gebeurt in Polen. Ik geloof dat dat zeer duidelijk gemaakt is door de Verenigde Staten en door de Europese Gemeenschap in de verklaring van de afgelopen topconferentie in Luxemburg," aldus Lord Carrington. Lord Carrington was in Den Haag voor halfjaarlijkse besprekingen met de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, dr. Van der Klaauw. ADVERTENTIE m ADVERTENTIES WERELD Dl AKONAAT helpen bij gebrek aan eten gebcek aan onderdak gebrek aan vrijheid gebrek aan recht gebrek aan liefde GIRO 2211 Algemeen Diakonaal Bureau van de Geref. Kerken, Burg. de Beaufortweg 18 3833 AG Lcusden HOL WEER DA Erkend verhuizer NIET duurder. WEL beter Al owe 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 Kampen 05202-16852 Van onze correspondent LISSABON De presidentsver kiezingen in Portugal gaan mor gen door ondanks de dood bij een vliegtuigongeluk van premier Sa Cameiro en minister van defensie Amaro da Costa. Het vliegtuigje, waarmee het gezelschap van de premier donderdagavond laat naar Oporto wilde gaan, vloog bij het opstijgen tegen hoogspan ningskabels en daarna tegen een huis. Ook de vriendin van de pre mier en zijn kabinetchef plus de twee piloten kwamen om. De nationale verkiezingscommis sie besloot gisteravond dat er geen aanleiding is de presidehtsverkie- zingen van morgen te verdagen. President Eanes zou daar van daag nog toe kunnen besluiten maar dat wordt in Lissabon niet waarschijnlijk geacht. Alle kandi daten voor het presidentschap lastten gisteren hun campagnes af toen het tragische nieuws bekend "wérd. Francisco Sa Cameiro zou overi gens nog in leven zijn als hij ge- Brandweerlieden bedekken de lichamen van premier Sa Car- neiro en minlser Amaro da Costa. woon de plaats in het lijnvliegtuig had genomen, die voor hem was gereserveerd. Dat blijkt uit het eerste onderzoek naar de oorza ken van het ongeval. In plaats van de lijnvlucht koos het gezelschap van de premier een kleine twee- motorige Cessna. Sa Cameiro had het privévlieg- tuigje verkozen om nog dezelfde avond van Oporto naar Lissabon te kunnen terugkeren. De echtge note van de kabinetchef Patricio Gouveia ontsnapte aan de dood omdat er voor haar geen plaats meer was in de Cessna. Een beschouwing over de pre sidentsverkiezingen en de beteke nis van Sa Cameiro als premier staat op pag. 7. Kaartenmap Europa (A) Tw« Dick Bruna poppetjes (B) De kaarten van alle landen van Europa Twee leuke hangpoppetjes van stof in een handig formaat boekje. Origineel Dick Bruna Donkeibruine kunstlederen omslag. ontwerp. 4 Houten eierdopje* (Dj op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onderlegger of voor de sier. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee.- Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro:. Postcode en plaats: -Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een velkomstkortingvan f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw, Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1