'Kabinet vergeet steden' Caravan Schiphol ziet af van vijfde baan Nuchter Kiesuwkado i Premier Portugal komt om Ontvoering van hoogleraar 'grap' Gemeentebesturen klagen bij Tweede Kamer Trouw Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Sneeuw HET WEER GARAGE GRUNO B.V 5 december Advocaat in Suriname een nacht vastgezet Polen sluit 'hulp' Moskou niet uit Brand New York eist 26 levens 6tlm14dec. Slippartijen door gladde wegen Kerstboom voor Amsterdam op zee verongelukt Trouw Bij de schoorsteen Bezorglrouw een nieuwe aboimee H 38STE JAARGANG NR 11114 - VRIJDAG 5 DECEMBER 1980 rouw Geruime tijd sneeuw, ijzel of regen bij temperaturen om het vriespunt. Matige tot vrij krachtige wind tussen zuid en zuidoost. Morgen en overmorgen. Perioden met sneeuwbuien. Temperaturen in het algemeen om het vriespunt, maar in de nacht van zaterdag op zondag mogelijk matige vorst. Morgen: Zon op 08.31, onder 16.27; maan op 06.52. onder 16.20 FIRST IN SAFETY DEN HAAG Stationsweg 31-35, tel. 070-890634 Op 500 meter afstand station Hollands Spoor LOSSE NUMMERS 65 CENT ISSABON (AP. Reuter, FP) Premier Francisco Sa larnelro van Portugal ls gis- eravond bij een vliegtuigon- jeluk om het leven gekomen. Waarschijnlijk hebben ook ijn vriendin en de minister an defensie Amaro Da Costa iet leven verloren. )e 46-Jarlge leider van de centrum- echts e coalitie van Portugal en zijn ezelschap zaten In een Cessna 402 11e neerstortte kort nadat het toestel ras opgestegen van de Portela-lucht- laven van Lissabon. De oorzaak van iet ongeluk ls nog niet zeker, maar rermoed wordt dat het toestel bedra- lingen heelt geraakt. Het ontplofte jaarop en boorde zich ln een gebouw. )tf premier was op weg naar zijn roning in de noord-Portugese stad Oporto. Hij zou daar een aantal laat ste zaken gaan afhandelen op de slot- ig van de campagne voor de presl- rntsverkiezlngen van aanstaande indag. la Carnelro was sinds eind december orig jaar premier van een coalitie de centristtsche en rechtse partij, de Democratische Alliantie had- gevormd. Bij de verkiezingen van in oktober haalde de Alliantie een Ige meerderheid. Carnelro, aanvankelijk een so l-democraat, is ln de loop der >n een flink stuk naar rechts opge- iven. hij was een omstreden poli- 5. In de eerste plaats door zijn ik agressieve optreden. Bovendien hij herhaaldelijk genoemd bij andalen. het laatste betrof de be- luldiging dat de premier en zijn ter de omwenteling van 1974 had- en gebruikt om een schuld bij een 'ortugese bank onder tafel te rerken. I Vervolg op pagina 7 Vervolg op pagina 7 f v - -w». - PAGINA SPORT; V* een onzer verslaggevers PaIaMARIBO - De Nederland.* scfrucaat Gerard Spong is ln de nacht van woensdag op donderdag door de nilitaire politie in Paramaribo opge- akt Men wilde hiermee voorkomen at hij de verdediging op zich zou lemen van de linkse politieke gevan- tnen die gisteren voor de krijgsraad loesten verschijnen. Spong werd ln e loop van de ochtend na protest tan de overige advocaten en waarne- Ders van de Internationale Federatie tan Juristen weer vrijgelaten. De Nederlandse advocaat van Suri naamse afkomst was naar Paramari bo gevlogen om daar de drie militai ren en vier burgers te verdedigen, die er van worden beschuldigd een linkse coup te hebben willen plegen. Wallis de Vries en Van der Klaauw luisteren naar de Tweede Kamer, die het in meerderheid ongewenst acht dat het Nederlands elftal in Uruguay gaat voetballen PAGINA 2: Samen op weg naar 't heerlijk avondje PAGINA 3: Voorstel: nieuwe korting salaris ambtenaar PAGINA 5: Prof. De Moor over de vierjarige studieduur PAGINA 7 Joan Baez en de strijd voor de derde weg PAGINA9 PAGINA ECONOMIE Filmrubriek Sint kritischer. PAGINA PODIUM Een opstand en een misverstand Onwetendheid patiënt is macht van dokter PAGINA SERVICE: Rubriek toerisme, strips, feuilleton, puzzel, weer, tv-programma's RSCHAU (Reuter, AP. AFP) t is niet onmogelijk dat Polen een >ep moet doen op de militaire van de Sowjet Unie bij het op- ien van de politieke crisis. Dat leeft de propagandachef van het cen- !ale comité van de communistische tij Jozef Klasa gezegd. Hij betwij- Ide overigens of het zo ver zou n. lagd naar de mogelijkheid van militaire interventie van de kant de Sowjets zei Klasa, dat dat in zal gebeuren als het commu- iistische systeem en gezag werkelijk (orden bedreigd. „Ik meen dat het de 'licht is van de Poolse communisten im alle mogelijke wegen te zoeken m het land van de tragedie te red- len, met inbegrip van een beroep op nze naaste bondgenoten", aldus de iropagandachef. Hij voegde eraan oe dat „onze vrienden geen situatie lillen waarbij ze ons militair moeten «lpen." De toestand ln Polen is vol- ens Klasa bijzonder ernstig en ls de [gelopen twee maanden verslech- W. NEW YORK (AP. Reuter) - Een kor te felle brand ln een hotel in één van de voorsteden van New York heeft aan zeker 26 mensen het leven ge kost. Er zijn minstens veertig gewon den. Het ongeval deed zich voor ln de Stouffers Inn in white Plains, een stad enkele tientallen kilometers ten noorden van New York. Alles werkte, de sproei-installaties Inbegrepen, maar het ging allemaai razend snel, aldus de directeur van het hotel. De brand is waarschijnlijk ontstaan door een kortsluiting ln de grote zaal van het hotel, waar ook net een bedrijf- stentoonstelling werd gehouden. De meeste gewonden vielen toen zij van de tweede en derde verdieping van het hotel naar beneden sprongen. ADVERTENTIE AMSTERDAM Geopend van 10-17 en 19-22 uur. zaterdag en zondag 10-17 uur toegang f 7.50 kinderen tot 14 jaar f 4,- Voordelige Trein Toegang-biljetten bi| NS-stations Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De vier gro te steden van Nederland heb ben bij de Tweede Kamer ge klaagd dat het kabinet in zijn economisch beleid de Rand stad vergeet. Uit de beschou wingen over het beleid zou men kunnen opmaken dat Nederland geen Randstad en geen grote steden kent. aldus een memorandum aan de Ka mer van de gemeentebestu ren van Utrecht. Den Haag. Rotterdam en Amsterdam. De vier gemeenten menen dat het rijksbeleid er ten onrechte van uit gaat dat het in het noorden, oosten en zuiden van het land veel slechter ls gesteld met de economie en de werk gelegenheid dan ln de Randstad. Het regionaal economisch beleid dat ge richt Is op de traditionele probleem gebieden, wordt ongewijzigd voortge zet terwijl de economische situatie intussen fundamenteel anders ls ge worden, aldus de grote steden. Zij wijzen de Kamerleden erop dat het aantal werklozen ln de grote ste den tegen de zestigduizend loopt. Dat betekent dat één van elke vijf werklo zen ln Nederland woont ln Amster dam. Rotterdam, Den Haag of Utrecht. De werkloosheid stijgt ln de grote steden nu ook sneller dan in de rest van het land. Niet alleen uit de aantallen werklozen, ook uit het per centage van de beroepsbevolking dat geen werk heeft, blijkt volgens de gemeenten hoe hoog de nood ls geste gen. Vooral in de oudere stadsdelen, die veelal meer inwoners tellen dan de erkende probleemgebieden, zijn werkloosheidspercentages van vijf tien of meer geen uitzondering meer. De vier gemeenten willen onder meer de selectieve investeringsheffing (SIR) ter discussie stellen. Deze rege ling kwam tot stand in een tijd dat Investeringen in het westen des lands afgeremd moesten worden ten gunste van probleemgebieden elders. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Sneeuwstormen, mist en vorst hebben gisteravond in het noorden van het land voor zeer gevaarlijke toestanden op de wegen gezorgd. Vooral de bruggen en de viaducten waren er heel glad. Er heb ben zich gisteravond in Groningen. Friesland en Drente dan ook veel slippartijen voorgedaan, maar er wa ren geen ernstige ongelukken. Ook vandaag zal het op een groot deel van de Nederlandse wegen niet aangenaam rijden zijn, in verband met sneeuwbuien en ijzel. Gisterochtend was het eveneens erg glad. Er deed zich toen een aantal ongelukken voor, waarbij in het to taal zo'n 120 auto's waren betrokken. Twee mensen kwamen om het leven. Ook waren er verscheidene gewon den. In de meeste gevallen ging het om slippartijen, waarbij auto's ln een vangrail, sloot of berm terecht kwamen. Brandweerlieden besproeien in het stadje Laviano ruïnes met desinfecterende middelen. De autoriteiten vrezen voor het uitbre ken van epidemieën. Meer nieuws op pag. 7. Van een onzer verslaggevers SCHIPHOL De luchthaven Schiphol ziet af van haar aan spraak op een vijfde start- en landingsbaan. Dit omstreden uitbreidingsplan ls achter haald. doordat het luchtver keer minder sterk groeit dan was voorzien. De directie van de luchthaven wil wel dat de ruimte voor een vijfde baan beschikbaar blijft voor het geval er na de eeuwwisseling behoefte aan ontstaat. De eerstkomende twintig tot dertig jaar kan de luchthaven uit de voeten met de vier bestaande ba nen. De 150 tot 170 miljoen gulden die nodig zouden zijn voor de aanleg van een extra baan, kan volgens de luchtr haven beter worden besteed aan ge luidsisolatie van woningen in de buurt van Schiphol. Sinds de opening van de luchthaven eind jaren zestig heeft de directie gepleit voor uitbreiding van het ba nenstelsel. Destijds werd verwacht dat in het jaar 2000 tachtig miljoen passagiers de nationale luchthaven zouden aandoen. Vorig jaar verwerk te Schiphol nog maar tien miljoen passagiers en dat aantal zal dit jaar vermoedelijk niet eens worden ge haald. Voor het jaar tweeduizend ver wacht men nu vijfentwintig miljoen passagiers. Door de vergroting van vliegtuigen kan het banenstelsel deze verwachte groei makkelijk verwer ken. Wel zal een tweede stationsge bouw noodzakelijk zijn, meent de luchthavendirectie. Het argument •dat een vijfde baan bijdraagt aan vermindering van geluidsover'ast in sommige geplaagde gebieden, speelt bij de directie van Schiphol geen rol meer. Door de komst van minder la waaiige vliegtuigen zal de hinder met tachtig procent afnemen. Een vijfde baan zou maar -voor acht procent minder overlast zorgen. Van een onxer verslaggevers AMSTERDAM De Noorse kerstboom die de dag na Sin terklaas op de Amsterdamse Dam zoo komen te staan, is op zee verongelukt. De boom, die een geschenk is van de Noorse gemeente Trondhelm, werd verpletterd onder een contai ner die tijdens een storm om viel. De Noren sturen een nieu we boom, maar die kan pas op 12 december op de Dam staan. Het Leger des Heils dat ge woonlijk een collectepot on der de kerstboom zet, zal door de vertraging waarschijnlijk minder geld ophalen. Het is niet de eerste keer dat Amster dam pech heeft met het jaar lijkse geschenk uit Noorwe gen. Tijdens een storm raakte een kerstboom eens alle naal den kwijt. Van een onzer verslaggevers DELFT De Delftse hoogleraar H. J. A. Duparc (62) heeft gisteren voor veel opwinding gezorgd door met een paar van zijn studenten een ontvoering ln scène te zetten. Toen de vrijwillig gekidnapte professor rond het mfddag- uur boven water kwam, draalde de crisis-machine al op volle toeren. Behalve het bestuur van de technische hogeschool, de officier van justitie en de burgemeester van Delft, waren ook de minister van Justitie, binnenland se zaken en onderwijs gealarmeerd. Het leek gistermorgen net echt. Duparc was ln de nacht van woensdag op donderdag na een bezoek aan zijn stamkroeg onder schept door het „anti-twee-lasen- commando", dat zich zou verzet ten tegen aanvaarding van de zo genaamde twee-fasen-wet van mi nister Pais. Als Pais de wet niet zou Intrekken, zou elk etmaal een prominent voorstander van de wet worden ontvoerd. De autoriteiten haastten zich om te verklaren dat dit soort acties ontoelaatbaar was. Minister Pais Het weten dat 'dit echt niet kan'. „We leven ln een democratie, en daarin besUst uiteindelijk de volksvertegenwoordiging." Om twintig over twaalf berichtte de telex van het Algemeen Neder lands Persbureau opgelucht; „Hoogleraar terecht". Enkele uren later kon de poUtie op een pers conferentie tekst en uitleg geven. Het was gewoon een studenten grap geweest. Duparc en zijn stu denten hadden zich kenneUjk geërgerd aan de bezettingen en andere acties tegen de twee-fasen- wet, die de laastste weken sche ring en inslag zijn. Op ludieke wijze hadden ze dit vernet willen ridiculiseren. De voorzitter van het coUege van bestuur van de T.H., drs C. de Hart kon het allemaal niet erg waarde ren. Hij vond het een misplaatste grap van zijn collega. De Delftse studentenvereniging V.S.S.D., die serieus actie voert tegen het plan 'van Pais, vond het eèn misselijke, provocatie. En officier van justitie mr. A. W. Reslngh wil nog nagaan of er toch niet een strafbaar feit is gepleegd. Want al ls niemand we derrechtelijk van zijn vrijheid be roofd, de rust ls wel verstoord. Zij het tljdeUjk. Om herkenning na de vermeende ontvoering te voorkomen houdt professor Duparc een das voor zijn gezicht. Tijd voor een nuchtere analyse. Zelfs, ja juist op 5 december. Wat onderscheidt Sinterklaas in een rijtje authentieke bisschoppen? Weinig Al zijn kledingstuk ken zijn authentiek, alleen de combinatie niet zo gebrui kelijk. Alleen die baard. Dichtbij verder. Pag. 5. Kaartenmap Europa (A) De kaailen van alle landen van Europa in een handig fonnaal boekje. Donkerbruine kunsilederen omslag. lwcc Dick Bruna poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stok Origineel Dick Bntna ontwerp. Authentiek Slavisch kleedje (C) met kraai diermotief. Als onderlegger of wor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro:_ Postcode en plaats: -Tel:. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f 7.50 Kado naar keuze: GA DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) IBon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). I Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TfOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1