Toepassing waterkracht in mijn voor elektriciteit Zwart Kiesuwkado i Hl 1 vdJmrsv -v - financieringstekort vellicht veel hoger Surinaamse minister sluit advocaat uit KOOP AVOND SENSATIE. met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Veel bewolking van der klugt Nieuwe vinding levert indirect energiebesparing op: Harde aanpak zwartkijkers )pbrengst belasting valt tegen iorgen Carter over Polen Aanslag op commissaris EG mislukt Verdachten van coup voor de rechter Trouw Natuurlijk Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Trouw H 38STE JAARGANG NR 11113 - DONDERDAG 4 DECEMBER 1980 HET WEER Veel bewolking en enkele regen-, sneeuw- of hagelbuien Middagtempera- tuur ongeveer drie graden Matige tot vrij krachtige noordwesten wind, aan de kunst en op het iJsselmeer krachtig Morgen en overmorgen. Winterse buien, ook opklaringen. Meest lichte vorst in de nacht en ochtend Morgen Zon op 08.30: zon onder 16.27. Maan op 05 48; onder 15.52 bedden centrum EEN ZAAK MET HAR! VOOR O •matrassen «dekensaledikanten e.d LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2 Taizé richt zich meer op gemeente PAGINA 5 De beschermers der natuur zijn boos PAGINA ECONOMIE Minder werk in chemie PAGINA 3 Conflict om abortus in ziekenhuis PAGINA 11 Zwolle door kunst in de problemen PAGINA SPORT De drie petten van Ger Lagendijk PAGINA 4 Gevarieerd spelen met dingetjes PAGINA 7 Antisemiet terug aan Poolse top PAGINA SERVICE Rubriek Popstand, strips, feuilleton, puzzel, weeroverzlcht. radio- en tv-programma's Van een onzer verslaggevers DEN HAAG - De PTT gaat zwartkijkers en illegale radio luisteraars harder aanpakken. Op het ogenblik wordt een grootscheepse speuractie ge houden, die voor het eerst lan delijke omvang heeft. Tot nu toe beperkten de acties zich tot bepaalde gebieden. Opdracht tot de actie is gege ven door het ministerie van CRM, dat een duidelijk beeld wil hebben van het aantal ille gale luisteraars en kijkers, want tot nu toe heeft men daar over nog nooit cijfers gehad De gissingen op basis van steekproeven lopen uiteen van 200 000 tot een half miljoen. In de loop van februari hoopt men de uitslag binnen te heb ben Daarbij zal ook gebruik worden gemaakt van de gege vens uit een zogenoemde ase lecte steekproef, die eveneens op het ogenblik wordt gehou den Bij deze laatste proef wordt zowel bij bezitters als met-bezitters gecontroleerd Bij het grote landelijke onder- I zoek beperkt men zich tot con trole bij mensen, die niet voor- Htkomen op de door computers «toeleverde betalingsstaten Zwartkijkers efi -luisteraars kunnen rekenen op een proces verbaal en moeten ook de ach terstallige luister en kijkgel den voldoen 1 11 V'J s" ip v.- v-v ij,. r'. V- r ;T -l; 'an onze sociaal economische redactie >EN HAAO Er zijn aanwijzingen dat het financieringste- ort van de overheid „belangrijk hoger dan zes procent" gaat elopen over 1980. Zowel loon- en inkomstenbelasting als Ennootschapsbelasting blijken opnieuw minder op te leveren ui eerst geraamd. Bovendien veroorzaken de lagere overhe- n provincies, gemeenten, waterschappen een groter kort dan was verondersteld. ADVERTENTIE Alléén vanavond: Suéde herenjackMet borgvoenng 15a- n woordvoerder van het ministerie n financién zei desgevraagd dat de anwijzlngen nog „zeer voorlopig" jn Ook het bedrag van de tegenval- rnde belastingen zal echter waar Jiijnlijk beneden de drie miljard ulden blijven. De woordvoerder zegt it echter evenmin volledig uitgeslo tn kan worden dat het totale tekort rer 1980 zelfs de zeven procent van et nationale inkomen zal over thrijden et ministerie heeft ook nog onvol- inde gegevens om al wat meer over oorzaken van de tegenvaller te unnen zeggen Belangrijkste vraag tof die oorzaak ligt in de afgenomen 'jemene economische bedrijvig- kid. of in een meer blijvend ver- :hl' chijnsel'. In het eerste geval kan de egenvaller komend jaar weer goed- sels verdwijnen, maar in het tweede al kan het betekenen dat de rijks- egroting 1981 alsnog met een fors ledrag moet worden bijgesteld, het- via nieuwe bezuinigingen, hetzij ia hogere belastingen, hetzij door en groter financieringstekort dan ;aamd te accepteren Ook zou be ien kunnen Worden of maatregelen mogelijk zijn tegen de tekortover schrijding door de lagere overheden De oorzaak van de tegenvaller is in elk geval niet dat de rijksuitgaven zich niet zouden hebben gehouden aan de geraamde bezuinigingen. Vervolg op pagina 3 Vice-premier en minister van justitie Haakrnal sloot de advocaat van de verdediging uit, omdat hij niet meer in Suriname ingeschreven zou staan. De minister vindt dat Suriname over voldoende advocaten van behoorlijk niveau beschikt die de verdediging van deze geladen rechtszaak op zich kunnen nemen „Er is geen enkele WASHINGTON (Reuter) - President Jimmy Carter van Amerika kijkt met Poeiende bezorgdheid naar de on- leëvenaarde samentrekking van Russische troepen aan de grens met 'olen en de afsluiting van grensge- Heden. Jh een verklaring zegt de president 'lat de VS notitie heeft genomen van tussische verwijzingen naar ver beende anti-socialistische krachten n Polen ..We weten uit de naoorlogse feschiedenis dat zulke beweringen oms zijn gevolgd door militaire in srventie Een woordvoerder van het Witte Huis heeft tegenover verslagge- 'ers gezegd dat uit de verklaring van Carter niet mag worden afgeleid dat ie Russen nu ie.der moment Polen tonnen binnenvallen Meer nieuws staat op pag. 7. BRUSSEL (Reuter. ANP) - De Eu ropese commissaris voor begro tingszaken. de Brit Christopher Sa muel Tugendhat, is gisteren ternau wernood ontsnapt aan een moord aanslag. Er werden twee schoten op hem afgevuurd vanuit een voorbij rijdende auto. op het moment dat hij bij het verlaten van zijn huis nog even met zijn vrouw stond te praten. De aanslag wordt in verband ge bracht met eerdere aanslagen van het Ierse Republikeinse Leger, dat enige tijd geleden liet weten haar terreuracties te zullen uitbreiden. Vorig jaar werden in België drie aanslagen gepleegd waarbij de IRA was betrokken. Een hoge functiona ris van de Belgische Nationale Bank werd gedood bij zijn woning in Ukkel. Die aanslag is waarschijn lijk een vergissing geweest. Het zou de bedoeling van de IRA geweest zijn een hoge Britse NAVO-functio- naris om het leven te brengen. In juli van het afgelopen jaar werd een bomaanslag gepleegd op het Britse consulaat in Antwerpen en een maand later ontplofte een bom op de Grote Markt in Brussel onder een overdekt podium waar Britse militairen muziek ten gehore zou den brengen. Bij de laatste twee aanslagen vielen geen slachtoffers. Ook bij de aanslag van gisteren verdwenen de kogels in het niet.1 Wel werd de bewaking van de Britse ambassade verscherpt (foto). Van onze redacteur wetenschappen DEN HAAG Het lijkt mogelijk, de elektriciteitsvoorziening in Nederland structureel te verbeteren door bijvoorbeeld in Zuid-Limburg een gloednieuwe mijn aan te leggen en die dagelijks vol water te laten lopen Deze op het eerste gezicht wat onthutsende conclusie presenteerden drie initiatiefne mers gisteren in een rapport over de mogelijkheid van een ondergrondse pomp-accumulatiecentrale (OPAC) Het vooronderzoek werd voor eigen rekening en risico uitgevoerd door de technische hogeschool Delft, het in genieursbureau Van Hasselt en Ko ning. en het aannemingsconcern Vol- ker Stevin. Een pomp-accumulatie centrale maakt al in veel landen on derdeel uit van de elektriciteitsvoor ziening. Met goedkope nachtstroom wordt water naar een hooggelegen opslagreservoir gepompt Overdag worden piekbelastingen van het elek triciteitsnet opgevangen door dat wa ter weer naar beneden te laten lopen in zijn val drijf thet watwaterturines aan. die stroom aanleveren Voor Nederland leek dat een weinig praktisch idee, omdat ons landschap maar matig met bruikbare hoogte verschillen gezegend is. Dat veran derde door het idee om het „hoge" reservoir „gelijkvloers" te houden en het lage reservoir in diepe mijnbouw aan te leggen, bijvoorbeeld 1200 me ter diep De drie deelnemers hebben in hun voorstudie vrij gedetailleerd nagegaan hoe dat met op dit moment beschikbare en bewezen technieken kan worden gerealiseerd Hun conclu sie is dat het er betaalbaar uitziet, „en dan hebben we alle kosten nog aan de conservatieve kant geschat", zegt prof. ir J F Agema Ontwerp Om de gedachten te bepalen is een ontwerp uitgewerkt voor een OPAC met een elektrisch vermogen van 800 megawatt. Aan het oppervlak is wei nig meer te zien dan een waterbekken van 350 meter in het vierkant, een bescheiden bedrijfsgebouw en het be gin van de hoogspanningsleidyig Twaalfhonderd meter dieper ligt het onderste reservoir, in de vorm van zeven meter brede mijngangen die met een totale lengte van 44 km breed uitspiralen Zij worden geboord door wat mijnbouwkundige prof P Th Velzeboer aanduidt als normale tunnelmachines. Vervolg op pagina 3 ADVERTENTIE Twee van de vier treinen, die gisterochtend bij Warmond op elkaar botsten. Een van de treinen raakte half in een sloot. Meer nieuws op pag. 3 Van een onzer verslaggevers PARAMARIBO De Surinaamse vice-premier Andre Haak mat heeft de in Nederland gevestigde Surinaamse advocaat Gerard Spong uitgesloten van de verdediging van zeven linkse politieke gevangenen, die vandaag voor de krijgsraad moeten verschijnen op verdenking van het beramen van een staatsgreep. Mr. Spong was speciaal voor de verdediging van de verdachten naar Paramaribo gekomen. noodzaak dat wij het optreden van ons rechtscollege openstellen voor vreemdelingen," aldus de voormalige Amsterdamse onderwijsinspecteur Haakmat Het is niet geheel duidelijk wat de rechtskracht van het besluit van de minister is Spong was al als verdedi ger geaccepteerd door de president van de krijgsraad. Na de arrestatie van de drie militairen en vier burgers is in Suriname de grondwet echter buiten werking gesteld en de nood toestand afgekondigd, een situatie die nog steeds voortduurt Die toe stand maakte het mogelijk, dat de regering van president Chin A Sen per decreet heeft afgekondigd dat de krijgsraad ook de vier burgers die zijn opgepakt mag berechten Onder de vroegere wetgeving was dat niet mo gelijk Rechters Begin deze week werd bekend dat mr Ramdat Misier. die gewoonlijk de krijgsraad voorzit, is vervangen door mr. Waaldijk. Volgens minister Haak mat is Ramdat Misier naar Neder land gestuurd om daar rechters te zoeken die in Suriname willen wer ken De zeven verdachten, die ruim drie-en-een-halve maand in voorar rest hebben gezeten zonder dat een aanklacht tegen hen werd ingediend, zullen zich collectief laten verdedigen door een groep advocaten. Waarne mers van Amnesty International en Cahurlac, een Caribische organisatie voor de mensenrechten, zullen het proces bijwonen. De Antilliaanse Vrouwenunie heeft in een telegram aan de Surinaamse pre mier Chin A Sen laten weten solidair te zijn met de vrouwen van de politie ke gevangenen Mijnals. Sital, Joe- man, Playfair, Cumberbatch en de gebroeders Naarendorp. De Vrouwen unie spreekt haar verontrusting uit over „de onrechtmatige aanklacht, gevangenneming en behandeling van genoemde politieke gevangenen" en vraagt hun onmiddellijk vrijlating In Den Haag heeft de Solidariteitsbe weging Suriname de komst van een groot aantal Surinamers naar Neder land het gevolg genoemd van het foutieve ontwikkelingsbeleid in Suri name. Meer nieuws op pagina 7 Hoe zeldzaam is de Nederlandse zwartkijker? Zijn er maar tweehonderdduizend, of nog wel een half miljoen? CRM stuurt grote aantallen biologen het veld in om eindelijk zekerheid te krijgen over de stand der zwartkij- kes. Alleen al daardoor een bedreigde soort Kaartmmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa ui een handig formaat boekje. Donkerbruine kunstlederen omslag Twee Dick Brana poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stol. Origineel Dick Bntna ontwerp Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onderlegger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad mei een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u eén van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonneé: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro; I Postcode en plaats:Tel Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB DC. DD- (aankruisen a.u.b.) IBon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). I Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TiOUW c

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1